Yönetmelikler

 • 6023 - TÜRK TABIPLERI BIRLIGI KANUNU

  TÜRK TABIPLERI BIRLIGI KANUNU

  6023 - TÜRK TABIPLERI BIRLIGI KANUNU
   
  Kanun No.: 6023 (Resmi Gazete: 31.01.1953 / 8323)   
     
  Madde 1-(Degisik: 07.06.1985 - 3224 s. Y. m.48) Türkiye sinirlari içerisinde meslek ve sanatlarini icraya yetkili olup da sanatini serbest olarak yapan veya meslek diplomasindan istifade etmek suretiyle resmi veya özel görev yapan tabiplerin katildigi Türk Tabipleri Birligi; tabipler arasinda mesleki deontolojiyi ve dayanismayi korumak,  (Degisik:Res mi Gazete:02.11.2011 - 28103 (Mükerrer); 663 s.KHK m.58) tabipligin kamu ve kisi yararina uygulanip gelistirilmesini saglamak ve meslek mensuplarinin hak ve yararlarini korumak amaciyla kurulmus kamu kurumu niteliginde mesleki bir kurulustur. (663 sayili KHK ile bu maddede yapilan degisiklik Anayasa Mahkemesi'nin 25.6.2013 tarih ve 28688 sayili R.G.' de yayimlanan, 14.2.2013 T., 2011/150 E. ve 2013/30 K. sayili Karari ile iptal edilmistir.)        Madde 1-(Degisik: 07.06.1985 - 3224 s. Y. m.48) Türkiye sinirlari içerisinde meslek ve sanatlarini icraya yetkili olup da sanatini serbest olarak yapan veya meslek diplomasindan istifade etmek suretiyle resmi veya özel görev yapan tabiplerin katildigi Türk Tabipleri Birligi; tabipler arasinda mesleki deontolojiyi ve dayanismayi korumak,  (Degisik:Resmi Gazete:02.11.2011 - 28103 (Mükerrer); 663 s.KHK m.58) tabipligin kamu ve kisi yararina uygulanip gelistirilmesini saglamak ve meslek mensuplarinin hak ve yararlarini korumak amaciyla kurulmus kamu kurumu niteliginde mesleki bir kurulustur. (663 sayili KHK ile bu maddede yapilan degisiklik Anayasa Mahkemesi'nin 25.6.2013 tarih ve 28688 sayili R.G.' de yayimlanan, 14.2.2013 T., 2011/150 E. ve 2013/30 K. sayili Karari ile iptal edilmistir.)
        Madde 2-Türk Tabipleri Birligi; Tabip odalari, Merkez Konseyi, Yüksek Haysiyet Divani ve Büyük Kongreden ibaret tesekküllerin bütünüdür. Bu birlik hükmi sahsiyeti haiz bir tesekküldür.
        Madde 3-(Degisik: 08.01.1985 - 3144 s.Y.m.2; Degisik birinci fikra:18.06.1997-4276 s. Y. m.9) Türk Tabipleri Birligi ve tabip odalari, kurulus amaçlari disinda faaliyette bulunamazlar.
        Birlik ve odalar protokol kurallarina göre resmi törenlere katilir, amacina uygun islerde kullanilmak üzere tasinir ve tasinmaz mal edinebilir, lokal, misafirhane ve benzeri sosyal amaçli tesisler açabilir.
        Madde 4-Birlik, asagida yazili hizmetleri yapmakla mükelleftir:
        a)Halk sagligina ve hastalara fedakârlik ve feragatle hizmeti ideal bilen meslek geleneklerini muhafaza ve gelistirmeye çalismak,
        b)Azalarinin maddi ve manevi hak ve menfaatlerini korumak ve bunlari halkin ve Devletin menfaati ile en iyi bir sekilde denklestirmeye çalismak,
        c)Halkin sagligini korumaya, azalarini muayyen refah seviyesine ulastiracak gerekli is sahalari bulmaya, Is Kanunu ile sosyal kanunlarin ve bunlara bagli nizamname ve talimatname hükümlerinin tatbikatinda meslek ve meslektaslarin hak ve menfaatlerini korumaya ve her türlü is tevziinin âdilâne bir surette düzenlenmesine çalismak,
        d)Halk sagligi ve tip meslekleri ile ilgili meseleler için resmi makamlarla karsilikli isbirligi yapmak,
        e)Halk sagligini ve tip meslekini ilgilendiren islerde resmi makamlardan yardim saglamak.
        Madde 5-(Degisik: 11.12.1957 - 6909 s. Y. m.1) (Degisik Birinci ve Ikinci Fikra: 07.06.1985 - 3224 s. Y. m.49)1: Özel kurum ve isyeri tabipleri;çalistiklari yerlerin saglik hizmetlerinin baska bir yerde ikinci bir görev yapmalarina elverisli bulundugu tabip odalari idare heyetince kabul edilmedikçe her ne suretle olursa olsun, diger bir kurum ve isyerinin tabipligini alamazlar.
        Kamu kurum ve kuruluslari ile kamu iktisadi tesebbüslerine ait kadrolarda çalisan tabiplere kurumlarinca verilecek ikinci görevler bu hükmün disindadir.
        Tabip odalari idare heyetleri; tâyin hususunda vâki müracaatlari, is hacmi vazifenin tabipler arasinda âdilâne bir surette tevzii, hizmetin iyi yapilmasi ve benzeri sebepler dairesinde tetkik eder ve esbabi mucibeli bir karara baglar.
        (Degisik Fikra: 07.06.1985 - 3224 s. Y. m.49) Gerek tabipler ve gerekse bunlari istihdam eden bilumum daire, müessese ve isyerleri, tayin, nakil, isten ayrilma ve sair suretlerle hasil olan degisiklikleri en geç 15 gün zarfinda mahalli tabip odalarina bildirmeye mecburdurlar.
        Madde 6-(Degisik: 08.01.1985-3144/4. md)2 :
       (Degisik fikra: 5477 sayili Kanun m.1 Resmi Gazete:30.03.2006 ? 26124) Hudutlari içinde tabip odalarina kayitli en az yüz  tabip bulunan her ilde tabip odasi kurulur.
       (Degisik fikra: 07.06.1985-3224/50. md)Hudutlarin içinde oda kurmak için yeter sayida tabip bulunmayan illerdeki tabiplerin hangi illerdeki tabiplerle birlestirilerek yeni bir oda kurulacagi ve merkezinin hangi il olacagi veya bu gibi illerdeki tabiplerin hangi il tabip odalarina baglanacagi; memleketin cografi ve ulasim durumlari ile tabiplerin toplu olarak bulunduklari iller gözönüne alinarak Türk Tabipleri Birligi Merkez Konseyinin önerisi üzerine Büyük Kongrece kararlastirilir.
        Odalar, kuruluslarini Türk Tabipleri Birligi Merkez Konseyi araciligi ile Saglik ve Sosyal Yardim Bakanligina bildirmekle tüzelkisilik kazanirlar. Yeni kurulan odalar en geç üç ay içinde organ seçimini yaparlar. Bu seçim, odanin kuruldugu yilin bu Kanunda yazili ayinda yapilmis sayilir ve kanuni süreler buna göre hesaplanir.
        Madde 7-(Degisik: 08.01.1985-3144 /5. md): (Degisik Fikra: 07.06.1985-3224/51 md): Bir tabip odasi sinirlari içinde sanatini serbest olarak icra eden tabipler bir ay içinde o il veya bölge tabip odasina üye olmak ve üyelik görevlerini yerine getirmekle yükümlüdürler.
        Mesleklerini serbest olarak icra etmeksizin kamu kurum ve kuruluslari ile kamu iktisadi tesebbüslerinde asli ve sürekli görevlerde çalisanlar ile herhangi bir sebeple meslegini icra etmeyenler tabip odalarina üye olabilirler.
        Özel kanunlarinda üye olamayacaklarina dair hüküm bulunanlardan mesleklerini serbest olarak da icra edenler; mesleki hak, yetki, disiplin ve sorumluluk bakimindan bu Kanun hükümlerine tâbidirler.
        Madde 8- (Degisik madde: 5477 sayili Kanun m.2 Resmi Gazete:30.03.2006 ? 26124) Tabip odalarinin gelirleri sunlardir:
               a) Odaya giris ücretleri ve üye aidatlari.
               b) Egitim, kültürel ve sosyal faaliyetlerden elde edilecek gelirler.
               c) Disiplin kurullarinca verilip kesinlesen para cezalari.
               d) Basili belgelerden ve yayinlardan elde edilecek gelirler.
               e) Görevleri içine giren onaylamalardan alinacak ücretler.
               f) Bagis ve yardimlar.
               g) Gerektiginde Merkez Konseyince yapilacak yardimlar.
               h) Çesitli gelirler.
               Odaya kayit ücreti ve yillik aidat miktari, 30 YTL'den az, 150 YTL'den fazla olmamak kaydiyla, ödenecegi tarihle birlikte Büyük Kongrece tespit edilir.
               Bu miktarlar her yil 213 sayili Vergi Usul Kanununun 298 inci maddesi uyarinca belirlenen yeniden degerleme oranina göre artirilir.
               Üyenin bir odadan baska bir odaya naklinde, odaya kayit ücreti ve üye aidati yeniden alinmaz.
               Egitim, kültür, basili belgeler ve onaylardan alinacak ücretlerin tarifeleri Büyük Kongrece belirlenir.
        Madde 9-Idare Heyeti, hastalik, ihtiyarlik veya yoksulluk dolayisiyla aidatini veremeyecek durumda olan oda mensuplarindan geçici veya sürekli olarak aidat almamaya karar verebilir.
        Madde 10-(Degisik madde: 5477 sayili Kanun m.3 Resmi Gazete:30.03.2006 ? 26124) Oda gelirleri tahsilatinin % 10'u, Türk Tabipleri Birligine harcanmak üzere, Merkez Konseyine gönderilir.
  TABIP ODALARI ORGANLARI
        Madde 11-Tabip odalari; Umumi Heyet, Idare Heyeti ve Haysiyet Divanindan tesekkül eder.
  UMUMI HEYET
        Madde 12-Umumi Heyet, Odalara kayitli azalarin toplanmasi ile tesekkül eder.
        Madde 13-(Degisik: 08.01.1985 - 3144/7. md.)Genel Kurul yilda bir defa Nisan ayinda toplanir. Bu toplantilar üye tam sayisinin salt çogunlugunun katilmasiyla yapilir. Seçimle ilgili Genel Kurul toplantilarina oda üyelerini katilmalari zorunlu olup, geçerli bir mazereti olmaksizin katilmayanlar ile oy kullanmayanlar o yilki en yüksek yillik üye aidati kadar para cezasi ile cezalandirilirlar.
        Madde 14-(Degisik: 08.01.1985 - 3144/8. md.) Oda idare heyetince üyeler; seçim yapilacak genel kurul toplantisina bir günlük gazetede on bes gün önce ilân verilmek suretiyle ve ayrica yazi ile çagrilirlar. Çagri mektubunun toplanti gününden en az yirmi gün önce taahhütlü olarak postaya verilmis veya üyeye tevdi edilmis olmasi gereklidir. Seçimi gerektirmeyen olagan ve olaganüstü toplantilarda gazete ilâni yeterlidir. Ilanda toplantinin yeri, günü ve saati ile gündemi ve ilk toplantida yeterli çogunluk olmadigi takdirde yapilacak ikinci toplantinin yeri, günü ve saati de yazilir.
        Madde 15-Umumi Heyet toplantilarinda evvelce bildirilen gündemdeki mevzular müzakere edilir. Su kadar ki, azalardan bir veya bir kaçinin imzasi ile müzakeresi teklif edilen bir mevzu umumi heyetin ekseriyeti tarafindan kabul edilirse gündeme eklenir.
        Madde 16-Umumi Heyet toplantisini idare heyeti reisi açtiktan sonra bir reis, bir reis vekili ve iki katip seçilir. Umumi heyette kararlar ekseriyetle verilir.
        Madde 17-Umumi Heyetin vazifeleri sunlardir:
        I-Idare heyetinin yillik çalisma raporunu ve murakiplarin raporunu incelemek,
        II-Idare Heyetinin bilânçosunu tetkik ve kabulü halinde ibra etmek,
        III-Bütçeyi tasdik etmek,
        IV-Idare Heyetince teklif edilen mevzulari müzakere etmek,
        V-Idare Heyeti azalarini seçmek,
        VI-Büyük kongreye gidecek asil ve yedek temsilcileri seçmek,
        VII-Üç hesap murakibini seçmek,
        VIII-Haysiyet Divani azalarini seçmek.
  IDARE HEYETI
        Madde 18-(Degisik: 11.02.1957-6909/1. md) (Degisik Fikra: 07.06.1985 3224/52. md) Tabip odalari idare heyeti âzasi, odalara kayitli bulunan tabipler arasindan umumi heyetçe gizli reyle seçilir1.
        Idare heyeti seçiminde, asil ve yedek azalik için yalniz bir namzet listesi kullanir.
        Seçim neticesinde en çok rey alanlardan 19 uncu maddeye tevfikan seçilmesi icabeden asil âza adedi kadari, aldiklari rey sirasina göre asil âzaliga ve geri kalanlardan yedek âza adedi kadari da, yedek âzaliga seçilmis sayilirlar. Reylerde müsavat halinde namzetler arasinda kur'a çekilir.
        (4,5,6. Fikralar:08.01.1985-3144/14.Md. ile yürürlükten kaldirilmistir)
        Madde 19-Aza sayisi bes yüze kadar olan tabip odalarinin idare heyeti bes asil, bes yedek, bes yüzden fazla olanlarda yedi asil, yedi yedek azadan tesekkül eder.
        (Ikinci Fikra: 07.06.1985-3224 /53. Md. ile yürürlükten kaldirilmistir)
        Madde 20-Idare Heyetinin müddeti iki yildir. Iki devre üst üste seçilen azalar, aradan bir devre geçmedikçe yeniden seçilemezler.
        Bu devre içinde asil azaliklardan açilan yerlere meslege göre en çok rey alan yedek âza getirilir.
        Madde 21-Idare Heyetine seçilebilmek için yurt içinde en az bes yil meslekte çalismis olmak sarttir.
        Madde 22-Haklarinda sanat icrasindan muvakkaten meni karari Yüksek Haysiyet Divaninca tasdik edilmis olanlarla, mesleki veya haysiyeti ihlâl edici bir suç dolayisiyla, mahkemelerce hürriyeti tahdit eden bir ceza veya sanati icradan muvakkaten meni ile mahkum edilenler, hükmün katilesmesinden baslamak üzere iki yil idare heyetlerine âza seçilemezler ve bu seçimlere katilamazlar.
        Madde 23-22 inci maddede yazili cezalara çarptirilmis olan idare heyeti âzalari âzaliktan düserler ve hükmün katilestigi tarihten itibaren iki yil içinde seçilemezler ve seçimlere katilamazlar.
        Madde 24-Idare Heyeti âzalari ilk toplantida kendi aralarinda gizli reyle bir reis, bir umumi katip, bir muhasip, bir de veznedar seçerler.
        Reisin bulunmadigi zamanlarda odayi, umumi katip temsil eder.
        Madde 25-Idare heyeti en az on bes günde bir toplanir. Üst üste üç belli toplantiya mazeretsiz olarak gelmeyen âza, istifa etmis sayilir. Idare heyetinin müzakereye baslayabilmesi için toplantida âzalardan yaridan bir fazlasinin bulunmasi sarttir. Reylerde müsavat halinde reisin katildigi taraf çokluk sayilir.
  IDARE HEYETININ VAZIFELERI
        Madde 26- Idare Heyeti her yil, odanin bilânçosunu, bütçesini hazirlayip, murakip raporlari ile birlikte Umumi Heyete sunar. Odanin umumi durumu ile muamele ve faaliyetleri hakkindaki raporunu Umumi Heyete okuyup ibrasini ister. Ibra edilmeyen Idare Heyeti düsmüs sayilir ve yeni Idare Heyeti seçilir. Bu suretle düsen Idare Heyeti âzalari aradan iki devre geçmedikçe Idare Heyetine tekrar seçilemezler.
        Madde 27-Idare Heyeti yillik çalisma raporunun bir örnegini hemen merkez konseyine gönderir.
        Madde 28-Idare Heyetinin diger vazifeleri sunlardir:
        I-Sanat icrasi hakkindaki kanunlarin ve bunlarla ilgili mevzuatin geregi gibi uygulanmasina yardim etmek. Bu arada:
        a)Oda âzalari ile hastalar arasinda aracilik yapmayi meslek edinenlerle oda âzalarinin isbirligi yapmasini,
        b)Meslek mensuplari arasinda karsilikli gayrimesru menfaat saglanmasini,
        c)Meslek âdabina uymayan ve tip mesleklerinin icrasina dair kanunun kabul ettigi çerçeve disinda tabela kullanilmasini,
        d)Sinema, radyo, müstahdemler veya sair yazili ve sözlü vasitalarla reklâm yapilmasini,
        Önlemek.
        II-(Degisik paragraf: 5477 sayili Kanun m.4 Resmi Gazete:30.03.2006 ? 26124) Tabip odalarinin veya birlik tesekküllerinden herhangi birisinin gösterecegi lüzum üzerine, muayene, ameliyat ve girisimsel islem ücretlerinin miktarlarini gösteren rehber tarifeler düzenlemek. Bu tarifeler Merkez Konseyince tasdik edildikten sonra Saglik Bakanligina bildirilir.
        III-Oda âzalari arasinda, oda âzalari ile is verenler arazinda, oda âzalari ile hastalar ve hasta sahipleri arasinda çikabilecek ihtilâflari uzlastirmak veya icabinda hakem usulüne müracaat etmek. Bu maksatla:
        a)Oda âzalari arasinda çikacak mesleki ihtilâflari, deontoloji bakimindan halletmek,
        b)Oda âzalari ile is verenler arasinda çikabilecek ihtilâflari uzlastirmak, icabinda hakem usulüne müracaat etmek,
        c)Oda âzalari ile hasta veya hasta sahipleri arasinda ücret veya tedavi ile ilgili çesitli ihtilâflari tip toplulugunun serefini esas tutarak, hastaligin önemine, tedavi ve hizmetin gerektirdigi çalismaya, hastanin ve oda âzasinin vaziyetlerine göre uzlastirma yolu ile halle çalismak veya hakem usulüne basvurmak.
        IV-Azalarin daha yüksek bir meslek kültürüne erismeleri için:
        a)Kütüphane açmaya çalismak,
        b)Azalarin mesleki tekâmülleri için gerekli tesebbüslerde bulunmak ve bu hususun yerine getirilmesi için resmi ve hususi saglik tesekküllerinden faydalanmaya çalismak.
        V)Azalari memleketin saglik meselelerini incelemeye ve bu hususta arastirmalar yapmaya tesvik etmek ve bunlardan çikacak sonuçlara göre ilgili saglik makamlarindan dileklerde bulunmak,
        VI-Meslekin haysiyetini ve meslektaslarin hukuk ve menfaatlerini diger makamlar nezdinde savunmak,
        VII-Lüzum görülecek yerlerde belirtilecek salahiyetler dairesinde temsilciler tayin etmek.
        Madde 29-Idare Heyeti meslektaslar arasinda vukuuna her hangi bir suretle ittila hasil ettigi ihtilâflari hal ve telife çalisir ve icabinda tahkikatini tamamlayarak evrakini Haysiyet Divanina verir.
        Madde 30-28 inci maddenin I ve III numarali fikralarin (a, b) ve ( c ) bentleri sümulüne giren hareketler Idare Heyetince hal ve tesviye edilemedigi takdirde meslek adabi ile bagdasmayan hallere kalkistiklari görülen meslek mensuplarinin deontolojiye veya amme hizmet veya selametine aykiri hareketleri, hadiseler ve delillerle tespit olunarak müdafaalari istenir.
        Yapilan tebligata 15 gün içinde cevap vermeyen azalarin evraki dogrudan dogruya, cevap verenlerinki müdafaanameleri ile birlikte Haysiyet Divanina tevdi olunur.
  HAYSIYET DIVANI
        Madde 31-(Degisik: 07.06.1985-3224/55. md) Her tabip odasinda bir haysiyet divani bulunur. Divan 5 tabipten tesekkül eder. Müddeti 2 yildir.
        Haysiyet divani âzasi odalara kayitli bulunan tabipler arasindan 5 asil ve 5 yedek olmak üzere 18 inci madde hükümlerine göre umumi heyet tarafindan gizli reyle seçilir1.
        Asil azaliklardan açilan yerlere rey sirasina göre yedek âza getirilir.
        Madde 32- Haysiyet Divanina seçilebilmek için yurt içinde en az 10 sene meslekte çalismis olmak sarttir. Bu vasiftaki azalarla heyet tamamlanamazsa yurt içinde en az 5 sene hizmet etmis bulunanlar da Haysiyet Divanina asil ve yedek âza seçilebilirler.
        Madde 33-Idare Heyeti âzalari hakkinda tatbik olunan 22 nci ve 23 üncü maddelerin hükümleri Haysiyet Divani âzalari için de caridir.
        Madde 34-Haysiyet Divani âzalari ilk toplantida kendi aralarinda bir reis, bir reis vekili ve bir sözcü seçerler.
        Müzakere zabit ve kararlari gizli olup, reisin mesuliyeti altinda emin bir yerde muhafaza edilir.
        Madde 35-Haysiyet Divani toplanmasina lüzum görüldügü zaman taahhütlü bir mektupla veya imza mukabilinde en az bir hafta evvel azalara yazili olarak keyfiyet bildirilir. Toplantiya gelmeyecek azalar toplantidan üç gün evvel reise yazi ile mazeretlerini bildirmeye mecburdurlar.
        Azalarin mazereti halinde heyet yukaridaki müddetle mukayyet olmamak üzere çagrilacak yedeklerle tamamlanir. Üç defa mazeretsiz olarak toplantiya gelmeyen âza istifa etmis sayilir.
        Madde 36-Haysiyet Divani âzalari bitarafliklarini süpheye düsürecek bir vaziyetin mevcudiyeti halinde reddolunabilir. Ret talebinde bulunan kimse iddiasini delilleri ile birlikte bildirmeye mecburdur. Bu takdirde reddolunan asil âzanin yerleri yedeklerle ikmal edilmek ve reis ile vekilinin birlikte reddi halinde gizli reyle geçici bir reis seçilmek suretiyle evvelemirde ret talebi incelenir.
       (Degisik fikra: 5477 sayili Kanun m.5 Resmi Gazete:30.03.2006 ? 26124) Ret kabule sayan görülürse esas mesele bu heyet tarafindan tetkik edilerek karara baglanir. Reddin asilsizligi anlasildigi veya ret talebi kabule sayan görülmedigi takdirde talebin reddine karar verilmekle beraber ayrica o yilki en yüksek üye aidatinin üç katindan az, bes katindan fazla olmamak üzere para cezasi ödenmesine de karar verilebilir.
        Reddedilenlerin çoklugu dolayisiyla Haysiyet Divaninin yedeklerle dahi teskiline imkan görülmezse ret talebi en yakin Tabip Odasi Haysiyet Divaninda incelenir ve yukardaki hükümler bu takdirde dahi aynen tatbik olunur.
        Ret talebinin reddi hakkindaki kararlara ancak esas mesele ile birlikte Yüksek Haysiyet Divanina itiraz olunabilir.
        Madde 37-Asagidaki vaziyette bulunan Haysiyet Divani âzalari heyete katilamazlar:
        I-Incelenen mesele bir alakasi bulunanlar,
        II-Hakkinda inceleme yapilan kimsenin usul veya füruundan olanlar,
        Ana baba bir veya baba bir yahut ana bir kardesler, amca, dayi, hala ve teyzeler,
        III-Evlilik zail olmus olsa bile kari ile koca ve bunlarin usul ve füruu,
        IV-Evlatlik ile evlat edinenler.
  HAYSIYET DIVANININ VAZIFE VE SALAHIYETLERI
        Madde 38- Haysiyet Divani, odaya girmeyen veya kanunun kendisine tahmil ettigi diger vecibeleri yerine getirmeyenler hakkinda inzibati ceza verir.
        Madde 39-Haysiyet Divani, evraki kendisine tevdi edilen azalarin fiil ve hareketlerinin mahiyetine göre asagidaki inzibati cezalari verir:
        a)Yazili ihtar,
        b) (Degisik bent: 5477 sayili Kanun m.6 Resmi Gazete:30.03.2006 ? 26124) b) O yilki en yüksek yillik üye aidatinin üç katindan az, bes katindan fazla olmayan para cezasi,
        c)15 günden 6 aya kadar geçici olarak sanat icrasindan meni,
        d)Bir mintikada üç defa sanat icrasindan meni cezasi almis olanlari o mintikada çalismaktan meni.
        Haysiyet divanlari, bu cezalarin verilmesine sira gözetmeksizin genis takdir hakkini kullanirlar.
        Madde 40-(Degisik: 19.06.1963-256/1 md)Haysiyet divanlari tarafindan verilen disiplin cezalari aleyhine, kararin üyeye tebliginden itibaren 15 gün zarfinda yazili olarak itiraz edilebilir. Itiraz dilekçesi, karar aleyhindeki belgelere dayanan savunma ile birlikte ve imza karsiliginda (Yüksek Haysiyet Divanina gönderilmek üzere) Oda Idare Heyeti Baskanligina verilir. Müddeti içinde itiraz edilmeyen disiplin cezalarindan, yazili ihtar ve para cezalari kesinlesir ve derhal tatbik edilir.
        Cezalandirma halinde karar aleyhinde, itiraz vaki olmasa dahi geçici olarak sanattan veya bir bölgede çalismaktan men kararlari idare heyeti baskanliginca yüksek haysiyet divanina gönderilir. Bu hususlara mütedair olan kararlar Yüksek Haysiyet Divaninin tasdikiyle tekemmül eder.
  TÜRK TABIPLERI BIRLIGININ MERKEZ TESKILATI
        Madde 41- Türk Tabipleri Birliginin merkez teskilati; Yüksek Haysiyet Divani, Tabip Odalari, Merkez Konseyi ve Büyük Kongreden tesekkül eder.
  YÜKSEK HAYSIYET DIVANI
        Madde 42-(Degisik:08.01.1985-3144/9 md) (Degisik: 07.06.1985 / 3224 / 56 md) Yüksek Haysiyet Divani Büyük Kongrede seçilen dokuz asil ve dokuz yedek üyeden olusur. Yüksek Haysiyet Divanina seçilebilmek için Türkiye'de en az onbes yil tabiplik yapmis olmak ve bu Kanunun 39 uncu maddesinde yazili cezalardan herhangi birini almamis olmak gerekir1.
         Saglik Bakanliginin Müstesar veya yardimcisi, Teftis Kurulu Baskani veya yardimcisi ile Birinci Hukuk Müsaviri müsahit olarak Yüksek Haysiyet Divani toplantilarina katilabilirler fakat oy kullanamazlar.
        Divan Ankara'da Türk Tabipleri Birligi Merkez Konseyinde olagan olarak Haziran ve Ekim aylarinda olmak üzere yilda iki defa toplanir. Merkez Konseyi ya da son toplantisinin baskaninin daveti üzerine divan daha sik toplanabilir.
         Divan her toplantida gizli oyla bir baskan ve bir raportör seçer. Toplantiyi bir önceki toplantinin baskani, o yoksa en yasli üye açar.
        Yüksek Haysiyet Divaninin verdigi kararlar ilgili haysiyet divanina bildirilir ve keyfiyet hakkinda disiplin islemi yapilan kimseye teblig edilir. Kesinlesen kararlar Saglik ve Sosyal Yardim Bakanliginca uygulanir.
        Madde 43-Idare Heyeti âzalari hakkinda tatbik olunan 22 ve 23 üncü maddelerin hükümleri Büyük Kongrece seçilen Yüksek Haysiyet Divani âzalari için de caridir.
        Madde 44-(Degisik: 07.06.1985-3224/57. md) Yüksek Haysiyet Divanina seçilen asil ve yedek azalarin müddeti 2 yildir. Eski azalar yeniden seçilebilir. Açilan âzaliga rey sirasina göre yedegi getirilir.
        Madde 45-Yüksek Haysiyet Divani, asil azalarinin üçte iki ekseriyeti ile toplanir ve mevcudunun üçte iki ekseriyeti ile karar verir.
        Madde 46-Mintika Haysiyet Divani kararlarinin Yüksek Haysiyet Divaninda müzakeresi sirasinda ilgililerin istekleri üzerine yazili veya sözlü müdafaasi alinir.
        Madde 47-(Degisik:19.06.1963-256/1. md) Yüksek Haysiyet Divani, oda haysiyet divanlarindan gelecek kararlari incelendikten sonra karari uygun bulmazsa, bu husustaki mütalâsiyle birlikte bahis konusu karari ilgili haysiyet divanina iade eder.
        Oda Haysiyet Divanindan gelecek ikinci karar üzerine Yüksek Haysiyet Divaninin verecegi kararlar hakkinda Danistaya basvurma hakki mahfuzdur.
        (Üçüncü Fikra Mülga: 08.01.1985-3144/14. md)
        Madde 48-(Mülga:08.01.1985-3144/14. md)
        Madde 49-Memur olsun, serbest olsun Yüksek Haysiyet Divani karari ile geçici olarak sanat icrasindan men edilen azalar, hiç bir suretle sanatlarini icra edemeyecekleri gibi hasta kabul ettikleri yerler de kapatilir.
        Bu karar ilgililerce bilinmek üzere Saglik Vekaletince münasip görülecek yollarla ilân olunur ve tatbiki saglanir.
        Sanat icrasindan meni müddetince memur azalarin memuriyetleri ile ilgili vazifelerine halel gelmez.
        Madde 50-(Degisik madde: 5477 sayili Kanun m.7 Resmi Gazete:30.03.2006 ? 26124) Yukaridaki madde hükmüne göre sanat icrasindan men edilen tabipler kati karara ragmen sanatlarini yaparlarsa Haysiyet Divaninca ayrica o yilki en yüksek üye aidatinin on katindan az, yirmi katindan fazla olmamak üzere para cezasina çarptirilir.
        Madde 51-(Degisik: 11.02.1957-6909/1. md) Her türlü oda aidati ile para cezalarini teblig tarihinden itibaren 30 gün zarfinda ödemeyenler hakkinda tabip odalari idare heyetleri tarafindan verilecek kararlar idare heyetinin bulundugu mahal icra dairelerince ilâmlar gibi infaz olunur.
        Madde 52-Yüksek Haysiyet Divani azalarinin huzur haklari, yolluklari ve zaruri masraflari birlik bütçesinden ödenir. Bu huzur haklari ve yolluklarin miktari merkez konseyince hazirlanacak bir talimatname ile tesbit edilir.
  TÜRK TABIPLERI BIRLIGI MERKEZ KONSEYI
        Madde 53-Türk Tabipleri Birligi Merkez Konseyi meslek hayatinin türlü halleri ile ilgili islere bakmak ve bu kanunda derpis edilen hükümleri uygulamak üzere kurulmustur.
        Madde 54-Türk Tabipleri Birligi Merkez Konseyi, Türk Tabipleri Birligini dahile ve harice karsi temsil eder.
        Madde 55-(Degisik:11.02.1957-6909/1 md) (Degisik:08.01.1985-3144/10 md) Türk Tabipleri Birligi Merkez Konseyinin çalisma yeri Ankara'dir.
       (Degisik fikra: 5477 sayili Kanun m.8 Resmi Gazete:30.03.2006 ? 26124) Merkez Konseyi 18 inci madde hükümlerine göre Büyük Kongrenin gizli oyla seçecegi 11 asil 11 yedek üyeden tesekkül eder. Merkez Konseyinin görev süresi iki yildir. Iki devre üst üste seçilen azalar, aradan bir devre geçmedikçe yeniden seçilemezler.
        Büyük Kongre 18 inci madde hükümlerine göre gizli reyle ayrica 3 asil ve yedek denetçi seçer.
        Madde 56-Konsey âzalari kendi aralarindan bir Reis, bir ikinci Reis, bir Umumi Katip, bir Muhasip ve bir de Veznedar seçerler ve haftada en az bir defa toplanirlar. Üst üste üç belli toplantiya mazeretsiz olarak gelmeyen âzalar istifa etmis sayilir. Umumi Kâtibe kongrece tespit edilecek tazminat verilir.
        Madde 57- (Yürürlükten kaldirilmistir: 5477 sayili Kanun m.12 - Resmi Gazete:30.03.2006 ? 26124)
        Madde 58-Türk Tabipleri Birligi Merkez Konseyince çalistirilacak memur ve müstahdemlerin sayi ve ücretleri Kongrece tespit edilir. Bu memurlari Konsey tayin eder.
        Madde 59-Türk Tabipleri Birligi Merkez Konseyi'nin vazifeleri sunlardir:
        a)Lüzumu halinde tabip odalari idare heyetlerini ilgili makamlar nezdinde temsil etmek,
        b)Birligin tabip odalari ile ilgili islerini takip etmek,
        c)Tabip odalarinin çalismalarini ve muamelelerini ahenklestirmek, takip ve murakabe etmek,
        d)Yilda bir defa Büyük Kongreyi toplamak,
        e)Tabip odalarinin dahili nizamnameleriyle diger hususlar ve lüzum görülecek diger islere dair hazirlayacagi nizamname ve talimatnameleri Kongrenin tasvibine arz etmek,
        f)Türk Tabipleri Birligi azalarini sosyal sigortaya tesvik ve isteklilerin bu husustaki islerini teshil ve tanzim etmek,
        g)Meslektaslarin birbiri ile ve hastalari ile münasebetlerini düzenleyen deontoloji nizamnameleri hazirlamak,
        h)Lüzum görülecek hallerde (61) inci madde hükümlerine uygun sekilde Büyük Kongreyi fevkalâde toplantiya çagirmak.
  BÜYÜK KONGRE
        Madde 60-(Degisik fikra: 5477 sayili Kanun m.9 Resmi Gazete:30.03.2006 ? 26124) Büyük Kongre, Tabip Odalari Genel Kurulunca gizli oyla seçilen delegelerden olusur. Üyesi (200)'e kadar olanlar (3), (500)'e kadar olanlar (5), (1000)'e kadar olanlar (7), (1000)'den sonraki her (1000) kisi için birer delege ve ayni sayida yedek seçerler. Tabip odalari baskanlari Büyük Kongrenin tabiî delegeleridir.
         Temsilcilerin ilgili odanin âzasi olmasi sarttir. Kongreye gidecek temsilcilere mensup olduklari odalarca bütçelerinde gösterilen yol ve zaruri masraflari ödenir. Bu suretle Kongreye istirak edecek asker ve sivil Devlet daire ve müessese memuru tabiplere Kongrenin devami müddetince ilgili müessese, daire veya Vekâletçe gerekli mezuniyet verilir.
        Madde 61-(Degisik:08.01.1985-3144/12. md) Merkez Konseyince temsilciler seçim yapilacak Büyük Kongre toplantisina en az bir günlük gazetede on bes gün önce ilân vermek suretiyle ve ayrica yazi ile çagrilir. Çagri mektubunun toplanti gününden en az yirmi gün önce taahhütlü olarak postaya verilmis veya üyeye tevdi edilmis olmasi gereklidir. Seçimi gerektirmeyen olagan ve olaganüstü toplantilarda gazete ilâni yeterlidir. Ilanda toplantinin yeri, günü ve saati ile gündemi ve ilk toplantida yeterli çogunluk olmadigi takdirde yapilacak ikinci toplantinin yeri, günü ve saati de yazilir.
        Büyük Kongre temsilcilerin salt çogunlugu ile toplanir. Toplantida bu çogunluk saglanamazsa bir gün sonra mevcut temsilcilerin katilmasi ile toplanti yapilir. Büyük Kongre Konsey Baskaninca açildiktan sonra bir kongre baskani, bir baskan vekili ve iki kâtip seçer.
        Kararlar mevcut temsilcilerin oy çoklugu ile alinir.
        Seçimle ilgili Büyük Kongre toplantilarina temsilcilerin katilmalari ve oy kullanmalari zorunlu olup, geçerli bir mazereti olmaksizin katilmayanlar ile oy kullanmayanlar bes sene müddetle Büyük Kongre temsilciligine seçilemezler.
        Madde 62-Büyük Kongre her yil Haziran'in ikinci yarisinda toplanir.
        Vazifeleri sunlardir:
        1-Merkez Konseyinin yillik çalisma raporunu ve murakiplarin raporunu incelemek,
        2-Merkez Konseyinin bilançosunu tetkik ve kabulü halinde ibra etmek,
        3-Bütçeyi tasdik etmek,
        4-Merkez Konseyince teklif edilen mevzulari müzakere etmek,
        5-Merkez Konseyi azalarini seçmek,
        6-Yüksek Haysiyet Divani azalarini seçmek,
        7-Üç murakip seçmek,
        8-Tabip odalarinin ihtiyaçlarini tespit etmek,
        9-Tabip odalarinin içislerini müzakere etmek,
        10-Tabip odalarinin Merkez Konseyine gönderdikleri yillik çalisma raporlari hakkinda bilgi edinmek,
        11-Kongreye arz edilen dilekleri müzakere ve yapilmasi gereken isleri tesbit etmek.
        Madde 63-Büyük kongrede yapilacak seçimlerin rey pusula ve mazbatalari sonraki seçimin yapilmasina kadar konseyce muhafaza edilir.
  TABIPLERE IS GETIRENLER
        Madde 64-Ücret ve her hangi bir menfaat mukabilinde tabiplere is getirenler veya delalet edenlere, üç aydan bir seneye kadar hapis cezasi verilir.
        Bu suretle hareket edenler memur iseler ceza yarisina kadar artirilir.
             Ek Madde 1- (Degisik madde: 5477 sayili Kanun m.10 Resmi Gazete:30.03.2006 ? 26124) 5 inci maddeye göre kayitli bulunduklari tabip odalari idare heyetinin muvafakatini almadan ek bir tabiplik vazifesi kabul eden veya bu Kanunun yayimi tarihinde uhdesinde birden fazla tabiplik vazifesi olup da üç ay zarfinda bir beyanname ile keyfiyeti tabip odalarina bildirmeyen veya gerçege aykiri beyanname veren veyahut bu beyanname üzerine idare heyetinin verecegi karara uymayarak vazifeye devam eden tabipler, Haysiyet Divaninca o yilki en yüksek yillik üye aidatinin bes kati ile on kati arasinda degisen para cezasiyla cezalandirilirlar.
               Yukaridaki fiillerden dolayi mahkûm olmasina ragmen, beyanname vermeyen veya hakikate uymayacak sekilde beyanname veren veyahut ek vazifeye devamda israr eyleyen veya bu vazifeyi biraktigi halde idare heyetinin muvafakati olmadikça baska bir ek vazife kabul eden tabipler hakkinda Haysiyet Divaninca o yilki en yüksek yillik üye aidatinin on kati ile yirmi kati arasinda degisen para cezasina hükmolunur.
        Ek Madde 2-(Ek: 24.05.1983 - KHK/65; Degistirilerek Onay: 08.01.1985 - 3144 s. Y. m.13) Saglik ve Sosyal Yardim Bakanligi, Türk Tabipleri Birligi ile Birligin mahalli organlari olan odalar üzerinde idari ve mali yönden denetim ve gözetim hakkinda sahiptir.
        (Degisik fikra: 18.06.1997-4276 s. Y. m.10) Amaçlari disinda faaliyet gösteren Türk Tabipleri Birliginin merkez ve tabip odalarindaki sorumlu organlarinin görevlerine son verilmesine ve yerlerine yenilerinin seçilmesine,Saglik Bakanliginin veya bulunduklari yer Cumhuriyet Bassavciliginin istemi üzerine, o yerdeki asliye hukuk mahkemesince basit usule göre yargilama yapilarak karar verilir ve dava en geç üç ay içinde sonuçlandirilir.
        Mahkemece ikinci fikrada yazili organlarin görevlerine son verilmesi halinde kararda ayrica görevlerine son verilen organlari bu Kanunda yazili usullere göre seçecek organlari toplamak üzere Merkez Konseyi için Büyük Kongre temsilcileri arasindan, oda idare heyeti için umumi heyet âzalari arasindan bes kisiyi de görevlendirir. Seçim, görevlendirilen bu bes kisi tarafindan bir ay içinde sonuçlandirilir ve görevlendirilen bu üyeler bu fikrada yazili süre içinde görevlerine son verilen organlar gibi görevli ve yetkili olup ayni sekilde sorumludurlar. Bu fikra hükmüne göre seçilecek yeni organlar eski organlarin sürelerini tamamlarlar.
        Saglik ve Sosyal yardim Bakanliginin bu Kanun uyarinca Birlik organlarinin karar ve islemleri hakkindaki tasarruflarina Birligin görevli organlari tarafindan uyulmasi zorunludur. Bakanlik tasarruflarini kanuni bir sebep olmaksizin yerine getirmeyen veya eski kararda direnme niteliginde yeni bir karar veren ya da Kanunun zorunlu kildigi islemleri Bakanligin uyarisina ragmen yerine getirmeyen Birlik organlari hakkinda da yukaridaki fikralar hükümleri uygulanir.
        Görevlerine son verilen organ üyelerinin Kanunda yazili ceza sorumluluklari saklidir. Bu organlarin yukaridaki fikra geregince görevlerine son verilmesine neden olan tasarruflari hükümsüzdür.
        (Degisik fikra: 18.06.1997-4276 s. Y. m.10) Ancak, milli güvenligin, kamu düzeninin, suç islenmesini veya suçun devamini önlemenin yahut yakalamanin gerektirdigi hallerde gecikmede sakinca varsa, Türk Tabipleri Birligi ile tabip odalari vali tarafindan faaliyetten men edilebilir. Faaliyetten men karari, yirmi dört saat içinde görevli hâkimin onayina sunulur. Hâkim, kararini kirksekiz saat içinde açiklar; aksi halde, bu idari karar kendiliginden yürürlükten kalkar.
        Ek Madde 3-(Ek: 24.05.1983-KHK/65; Degistirilerek Kabul:08.01.1985-3144/13 md) Türk Tabipleri Birliginin merkez organlari ile tabip odalari organlarinin bu Kanunda belirtilen seçimleri gizli oyla yapilir ve seçimlere iliskin islemler asagidaki esaslara göre yargi gözetimi altinda gerçeklestirilir.
        Seçim yapilacak kongre ve genel kurul toplantisindan en az on bes gün önce seçime katilacak üyeleri belirleyen listeler iki nüsha olarak o yer ilçe seçim kurulu baskani olan hakime tevdi edilir. Ayrica toplantinin gündemi yeri, günü, saati ile çogunluk olmadigi takdirde yapilacak ikinci toplantiya iliskin hususlar da belirtilir. Toplanti tarihlerinin, gündemde yer alan diger konular gözönünde bulundurularak görüsmelerin bir cumartesi günü aksamina kadar sonuçlanmasi ve müteakip pazar gününün dokuz-on yedi saatleri arasinda seçimlerin yapilmasini saglayacak sekilde düzenlenmesi zorunludur. Bir yerde birden fazla ilçe seçim kurulu bulunan yerlerde görevli hâkim Yüksek Seçim Kurulunca belirlenir.
        Hakim, gerektiginde ilgili kayit ve belgeleri de getirtip incelemek suretiyle varsa noksanlari tamamlattirdiktan sonra seçime katilacak üyeleri belirleyen liste ile yukaridaki belirtilen diger hususlari onaylar. Onaylanan liste ile toplantiya iliskin diger hususlar Adalet Dairesi ile Türk Tabipleri Birligi ve ilgili odanin ilân yerinde asilmak suretiyle üç gün süre ile ilân edilir.
        Ilan süresi içinde listeye yapilacak itirazlar hâkim tarafindan incelenir ve en geç iki gün içinde kesin karara baglanir.
        Bu suretle kesinlesen listeler ile toplantiya iliskin diger hususlar onaylanarak Türk Tabipleri Birligine veya tabip odasina gönderilir.
        Hakim kamu görevlileri veya aday olmayan üyeler arasindan bir baskan ve iki üyeden olusan bir seçim sandik kurulu atar. Ayni sekilde ayrica üç yedek üye de belirler. Seçim sandik kurulu baskaninin yoklugunda kurula yasli üye baskanlik eder.
        Seçim sandik kurulu, seçimlerin kanunun öngördügü esaslara göre yürütülmesi, yönetimi ve oylarin tasnifi ile görevli olup, bu görevleri seçim ve tasnif isleri bitinceye kadar araliksiz olarak devam eder.
        Dörtyüz kisiden fazla üyesi bulunan birlik ve odalarda her dörtyüz kisi için bir oy sandigi bulunur ve her seçim sandigi için ayri bir kurul olusturulur. Yüze kadar olan üye fazlaligi sandik sayisinda nazara alinmaz.
        Seçimlerde kullanilacak araç ve gereçler, ilçe seçim kurulundan saglanir ve sandiklarin konacagi yerler hâkim tarafindan belirlenir.
        Seçim süresinin sonunda seçim sonuçlari tutanakla tespit edilip, seçim sandik kurulu baskan ve üyeleri tarafindan imzalanir. Tutanaklarin bir örnegi seçim yerinde asilmak suretiyle geçici seçim sonuçlari ilân edilir. Kullanilan oylar ve diger belgeler tutanagin bir örnegi ile birlikte üç ay süre ile saklanmak üzere ilçe seçim kurulu baskanligina tevdi edilir.
        Seçimin devami sirasinda yapilan islemler ile tutanaklarin düzenlenmesinden itibaren iki gün içinde seçim sonuçlarina yapilacak itirazlar, hâkim tarafindan ayni gün incelenir ve kesin olarak karara baglanir. Itiraz süresinin geçmesi ve itirazlarin karara baglanmasindan hemen sonra hâkim, yukaridaki hükümlere göre kesin sonuçlari ilân eder ve ilgili tabip odasina ve Türk Tabipleri Birligine bildirir.
        Oy verme islemi, gizli oy, açik tasnif esaslarina göre yapilir. Listede adi yazili bulunmayan üye oy kullanamaz. Oylar, oy verenin kimliginin tabip odasi, Türk Tabipleri Birligi veya resmi kurulusça verilen belge ile ispat edilmesinden ve listedeki isminin karsisindaki yerin imzalanmasindan sonra kullanilir. Oylar, üzerinde ilçe seçim kurulu mühürü bulunan ve oy verme sirasinda sandik kurulu baskani tarafindan her seçim için ayri ayri verilecek kagitlara yazilmak ve mühürlü zarflara konulmak suretiyle kullanilir. Bunlarin disindaki kâgitlara yazilan veya mühürsüz zarflara konulan oylar geçersiz sayilir.
        Hâkim, seçim sonuçlarini etkileyecek ölçüde bir usulsüzlük veya kanuna aykiri uygulama nedeniyle seçimlerin iptaline karar verdigi takdirde, bir aydan az ve iki aydan fazla bir süre içinde olmamak üzere seçimin yenilenecegi pazar gününü tespit ederek ilgili odaya veya Türk Tabipleri Birligine bildirir. Belirlenen günde yalniz seçim yapilir ve seçim islemleri bu madde ile kanunun öngördügü diger hükümlere uygun olarak yürütülür.
        Ilçe seçim kurulu baskani hakime ve seçim sandik kurulu baskani ile üyelerine, "Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkinda Kanun"da belirtilen esaslara göre ücret ve diger seçim giderleri, Türk Tabipleri Birligi ile ilgili tabip odalarinin bütçesinden karsilanir.
        Seçimler sirasinda sandik kurulu baskan ve üyelerine karsi islenen suçlar, Devlet memurlarina karsi islenmis gibi cezalandirilir.
        Seçimlerin düzen içerisinde ve saglikli biçimde yürütülmesi amaciyla hakimin ve sandik kurulunun aldigi tedbirlere uymayanlara, eylemin agirligina göre bu kanunda yazili disiplin cezalari verilir.
        Ek Madde 4-(Ek: 24.05.1983-KHK/65, m.12; Aynen Kabul: 08.01.1985 - 3144/13 md) Türk Tabipleri Birligi ve onun yerel organlarini temsil etmek üzere uluslararasi kongre, konferans gibi toplantilara katilma, birligin teklifi üzerine Saglik ve Sosyal Yardim Bakanliginin izinine baglidir.
         Ek Madde 5 - (Ek madde: 5477 sayili Kanun m.11 Resmi Gazete:30.03.2006 - 26124) Her bir oda, her yil ocak ayi içinde, kayitli üyelerinin isim ve vatandaslik numaralarini Merkez Konseyi ve Saglik Bakanligina bildirir. Merkez Konseyi üyelik durumlariyla ilgili son bilgileri müteakip bir ay içinde Bakanliga iletir. 2006 yili için bu bildirim bu Kanunun yayimi tarihinden itibaren bir ay içerisinde yapilir.
  GEÇICI HÜKÜMLER
        Geçici Madde 1-Bu Kanunun nesri tarihinde birden fazla müessese veya dairede vazifeli olan tabipler durumlarini 6 ay zarfinda 5 inci madde hükmüne intibak ettirmek mecburiyetindedirler.
        Geçici Madde 2-Bu kanunun nesri tarihinde mevcut permili disçiler hakkinda da bu kanun hükümleri tatbik olunur.
        Geçici Madde 3-Bu Kanunun nesri tarihinden itibaren bir ay içinde halen mevcut etibba odalari umumi heyetleri toplayarak ilk Büyük Kongre için aralarindan 15 tabip ve 5 dis tabibi temsilci seçerler.
        Ilk Büyük Kongre kanunun nesri tarihinden sonra üç ay içinde Saglik ve Sosyal Yardim Vekaletinin daveti ile Ankara'da toplanir ve Merkez Konseyi ile Yüksek Haysiyet Divani âzasi ve murakiplarini seçer.
        Merkez Konseyi 15 gün içinde toplanarak yeniden kurulacak tabip odalarinin merkez ve hudutlarini tespit ve mintika teskili ile ilgili isleri yapar.
        Kurulun tabip odalari kendilerine Konseyce yapilan tebligattan itibaren bir ay içinde umumi heyetlerini toplayarak idare heyetlerini, Haysiyet Divani azalarini, murakiplarini ve Büyük Kongreye gidecek temsilcilerini seçerler. Müteakip Büyük Kongrede bütün seçimler yenilenir.
        Geçici Madde 4-Bu Kanunun nesrinden sonra mintikalarda bulunan etibba odalarinin menkul ve gayrimenkul mallarinin mülkiyeti bütün hak ve vecibeleri ile birlikte bu kanunla mintikada kurulacak tabip odasina intikal eder. Bu menkullerden Merkez Konseyince takdir edilecek bir miktari mintikadan ayrilarak yeniden kurulacak olan tabip odasina veya odalarina yardim olarak tahsis edilir.
        Geçici Madde 5-(Ek: 11.02.1957-6909/3. md ile eklenen muvakkat md. hükmü olup madde numarasi teselsül ettirilmistir)
        Umumi ve mülhak bütçeli daireler, hususi idareler, belediyeler, 3659 sayili kanuna tabi tesekküllerle bunlara bagli idare, müessese ve kurumlar ve sermayesinin yarisindan fazlasi Devlete ait sair tesekküller ve diger bilumum cemiyet, hususi müessese ve is yeri sahip,müdür veya mümessilleri halen istihdam etmekte veya hastalarini muayene ve tedavi ettirmekte olduklari tabip ve dis tabiplerinin isim, maas, ücret veya yevmiyelerini ve hangi tarihten beri bu vazifeyi görmekte olduklarini bu muvakkat madde hükmünün tabip odalarinca mahalli gazetelerden birinde ilâni tarihinden itibaren 3 ay içinde mahalli tabip odalarina bildirmeye mecburdurlar.
         Bu mecburiyetlere riayet etmeyenler hakkinda 500 liradan 1000 liraya kadar agir para cezasi hükmolunur.
        Madde 65-Bu Kanun nesri tarihinde yürürlüge girer.
        Madde 66-Bu Kanunun hükümlerini icraya Saglik ve Sosyal Yardim ve Adalet Vekilleri memurdur.
  Madde 2-Türk Tabipleri Birligi; Tabip odalari, Merkez Konseyi, Yüksek Haysiyet Divani ve Büyük Kongreden ibaret tesekküllerin bütünüdür. Bu birlik hükmi sahsiyeti haiz bir tesekküldür.       Madde 3-(Degisik: 08.01.1985 - 3144 s.Y.m.2; Degisik birinci fikra:18.06.1997-4276 s. Y. m.9) Türk Tabipleri Birligi ve tabip odalari, kurulus amaçlari disinda faaliyette bulunamazlar.       Birlik ve odalar protokol kurallarina göre resmi törenlere katilir, amacina uygun islerde kullanilmak üzere tasinir ve tasinmaz mal edinebilir, lokal, misafirhane ve benzeri sosyal amaçli tesisler açabilir.       Madde 4-Birlik, asagida yazili hizmetleri yapmakla mükelleftir: 1 / 27 6023 - TÜRK TABIPLERI BIRLIGI KANUNU Çarsamba, 12 Ocak 2005 10:04 - Son Güncelleme Çarsamba, 23 Ekim 2013 07:22       a)Halk sagligina ve hastalara fedakârlik ve feragatle hizmeti ideal bilen meslek geleneklerini muhafaza ve gelistirmeye çalismak,       b)Azalarinin maddi ve manevi hak ve menfaatlerini korumak ve bunlari halkin ve Devletin menfaati ile en iyi bir sekilde denklestirmeye çalismak,       c)Halkin sagligini korumaya, azalarini muayyen refah seviyesine ulastiracak gerekli is sahalari bulmaya, Is Kanunu ile sosyal kanunlarin ve bunlara bagli nizamname ve talimatname hükümlerinin tatbikatinda meslek ve meslektaslarin hak ve menfaatlerini korumaya ve her türlü is tevziinin âdilâne bir surette düzenlenmesine çalismak,       d)Halk sagligi ve tip meslekleri ile ilgili meseleler için resmi makamlarla karsilikli isbirligi yapmak,       e)Halk sagligini ve tip meslekini ilgilendiren islerde resmi makamlardan yardim saglamak.       Madde 5-(Degisik: 11.12.1957 - 6909 s. Y. m.1) (Degisik Birinci ve Ikinci Fikra: 07.06.1985 - 3224 s. Y. m.49) 1 : Özel kurum ve isyeri tabipleri;çalistiklari yerlerin saglik hizmetlerinin baska bir yerde ikinci bir görev yapmalarina elverisli bulundugu tabip odalari idare heyetince kabul edilmedikçe her ne suretle olursa olsun, diger bir kurum ve isyerinin tabipligini alamazlar.       Kamu kurum ve kuruluslari ile kamu iktisadi tesebbüslerine ait kadrolarda çalisan tabiplere kurumlarinca verilecek ikinci görevler bu hükmün disindadir.       Tabip odalari idare heyetleri; tâyin hususunda vâki müracaatlari, is hacmi vazifenin tabipler arasinda âdilâne bir surette tevzii, hizmetin iyi yapilmasi ve benzeri sebepler dairesinde tetkik eder ve esbabi mucibeli bir karara baglar. 2 / 27 6023 - TÜRK TABIPLERI BIRLIGI KANUNU Çarsamba, 12 Ocak 2005 10:04 - Son Güncelleme Çarsamba, 23 Ekim 2013 07:22       (Degisik Fikra: 07.06.1985 - 3224 s. Y. m.49) Gerek tabipler ve gerekse bunlari istihdam eden bilumum daire, müessese ve isyerleri, tayin, nakil, isten ayrilma ve sair suretlerle hasil olan degisiklikleri en geç 15 gün zarfinda mahalli tabip odalarina bildirmeye mecburdurlar.       Madde 6-(Degisik: 08.01.1985-3144/4. md) 2 :      (Degisik fikra: 5477 sayili Kanun m.1 Resmi Gazete:30.03.2006 ? 26124) Hudutlari içinde tabip odalarina kayitli en az yüz  tabip bulunan her ilde tabip odasi kurulur.      (Degisik fikra: 07.06.1985-3224/50. md)Hudutlarin içinde oda kurmak için yeter sayida tabip bulunmayan illerdeki tabiplerin hangi illerdeki tabiplerle birlestirilerek yeni bir oda kurulacagi ve merkezinin hangi il olacagi veya bu gibi illerdeki tabiplerin hangi il tabip odalarina baglanacagi; memleketin cografi ve ulasim durumlari ile tabiplerin toplu olarak bulunduklari iller gözönüne alinarak Türk Tabipleri Birligi Merkez Konseyinin önerisi üzerine Büyük Kongrece kararlastirilir.       Odalar, kuruluslarini Türk Tabipleri Birligi Merkez Konseyi araciligi ile Saglik ve Sosyal Yardim Bakanligina bildirmekle tüzelkisilik kazanirlar. Yeni kurulan odalar en geç üç ay içinde organ seçimini yaparlar. Bu seçim, odanin kuruldugu yilin bu Kanunda yazili ayinda yapilmis sayilir ve kanuni süreler buna göre hesaplanir.       Madde 7-(Degisik: 08.01.1985-3144 /5. md): (Degisik Fikra: 07.06.1985-3224/51 md): Bir tabip odasi sinirlari içinde sanatini serbest olarak icra eden tabipler bir ay içinde o il veya bölge tabip odasina üye olmak ve üyelik görevlerini yerine getirmekle yükümlüdürler.       Mesleklerini serbest olarak icra etmeksizin kamu kurum ve kuruluslari ile kamu iktisadi tesebbüslerinde asli ve sürekli görevlerde çalisanlar ile herhangi bir sebeple meslegini icra etmeyenler tabip odalarina üye olabilirler.       Özel kanunlarinda üye olamayacaklarina dair hüküm bulunanlardan mesleklerini serbest olarak da icra edenler; mesleki hak, yetki, disiplin ve sorumluluk bakimindan bu Kanun hükümlerine tâbidirler. 3 / 27 6023 - TÜRK TABIPLERI BIRLIGI KANUNU Çarsamba, 12 Ocak 2005 10:04 - Son Güncelleme Çarsamba, 23 Ekim 2013 07:22       Madde 8- (Degisik madde: 5477 sayili Kanun m.2 Resmi Gazete:30.03.2006 ? 26124) Tabip odalarinin gelirleri sunlardir:              a) Odaya giris ücretleri ve üye aidatlari.              b) Egitim, kültürel ve sosyal faaliyetlerden elde edilecek gelirler.              c) Disiplin kurullarinca verilip kesinlesen para cezalari.              d) Basili belgelerden ve yayinlardan elde edilecek gelirler.              e) Görevleri içine giren onaylamalardan alinacak ücretler.              f) Bagis ve yardimlar.              g) Gerektiginde Merkez Konseyince yapilacak yardimlar.              h) Çesitli gelirler.              Odaya kayit ücreti ve yillik aidat miktari, 30 YTL'den az, 150 YTL'den fazla olmamak kaydiyla, ödenecegi tarihle birlikte Büyük Kongrece tespit edilir.              Bu miktarlar her yil 213 sayili Vergi Usul Kanununun 298 inci maddesi uyarinca belirlenen yeniden degerleme oranina göre artirilir. 4 / 27 6023 - TÜRK TABIPLERI BIRLIGI KANUNU Çarsamba, 12 Ocak 2005 10:04 - Son Güncelleme Çarsamba, 23 Ekim 2013 07:22              Üyenin bir odadan baska bir odaya naklinde, odaya kayit ücreti ve üye aidati yeniden alinmaz.              Egitim, kültür, basili belgeler ve onaylardan alinacak ücretlerin tarifeleri Büyük Kongrece belirlenir.       Madde 9-Idare Heyeti, hastalik, ihtiyarlik veya yoksulluk dolayisiyla aidatini veremeyecek durumda olan oda mensuplarindan geçici veya sürekli olarak aidat almamaya karar verebilir.       Madde 10-(Degisik madde: 5477 sayili Kanun m.3 Resmi Gazete:30.03.2006 ? 26124) Oda gelirleri tahsilatinin % 10'u, Türk Tabipleri Birligine harcanmak üzere, Merkez Konseyine gönderilir. TABIP ODALARI ORGANLARI       Madde 11-Tabip odalari; Umumi Heyet, Idare Heyeti ve Haysiyet Divanindan tesekkül eder. UMUMI HEYET       Madde 12-Umumi Heyet, Odalara kayitli azalarin toplanmasi ile tesekkül eder.       Madde 13-(Degisik: 08.01.1985 - 3144/7. md.)Genel Kurul yilda bir defa Nisan ayinda toplanir. Bu toplantilar üye tam sayisinin salt çogunlugunun katilmasiyla yapilir. Seçimle ilgili Genel Kurul toplantilarina oda üyelerini katilmalari zorunlu olup, geçerli bir mazereti olmaksizin katilmayanlar ile oy kullanmayanlar o yilki en yüksek yillik üye aidati kadar para cezasi ile cezalandirilirlar. 5 / 27 6023 - TÜRK TABIPLERI BIRLIGI KANUNU Çarsamba, 12 Ocak 2005 10:04 - Son Güncelleme Çarsamba, 23 Ekim 2013 07:22       Madde 14-(Degisik: 08.01.1985 - 3144/8. md.) Oda idare heyetince üyeler; seçim yapilacak genel kurul toplantisina bir günlük gazetede on bes gün önce ilân verilmek suretiyle ve ayrica yazi ile çagrilirlar. Çagri mektubunun toplanti gününden en az yirmi gün önce taahhütlü olarak postaya verilmis veya üyeye tevdi edilmis olmasi gereklidir. Seçimi gerektirmeyen olagan ve olaganüstü toplantilarda gazete ilâni yeterlidir. Ilanda toplantinin yeri, günü ve saati ile gündemi ve ilk toplantida yeterli çogunluk olmadigi takdirde yapilacak ikinci toplantinin yeri, günü ve saati de yazilir.       Madde 15-Umumi Heyet toplantilarinda evvelce bildirilen gündemdeki mevzular müzakere edilir. Su kadar ki, azalardan bir veya bir kaçinin imzasi ile müzakeresi teklif edilen bir mevzu umumi heyetin ekseriyeti tarafindan kabul edilirse gündeme eklenir.       Madde 16-Umumi Heyet toplantisini idare heyeti reisi açtiktan sonra bir reis, bir reis vekili ve iki katip seçilir. Umumi heyette kararlar ekseriyetle verilir.       Madde 17-Umumi Heyetin vazifeleri sunlardir:       I-Idare heyetinin yillik çalisma raporunu ve murakiplarin raporunu incelemek,       II-Idare Heyetinin bilânçosunu tetkik ve kabulü halinde ibra etmek,       III-Bütçeyi tasdik etmek,       IV-Idare Heyetince teklif edilen mevzulari müzakere etmek,       V-Idare Heyeti azalarini seçmek, 6 / 27 6023 - TÜRK TABIPLERI BIRLIGI KANUNU Çarsamba, 12 Ocak 2005 10:04 - Son Güncelleme Çarsamba, 23 Ekim 2013 07:22       VI-Büyük kongreye gidecek asil ve yedek temsilcileri seçmek,       VII-Üç hesap murakibini seçmek,       VIII-Haysiyet Divani azalarini seçmek. IDARE HEYETI       Madde 18-(Degisik: 11.02.1957-6909/1. md) (Degisik Fikra: 07.06.1985 3224/52. md) Tabip odalari idare heyeti âzasi, odalara kayitli bulunan tabipler arasindan umumi heyetçe gizli reyle seçilir 1 .       Idare heyeti seçiminde, asil ve yedek azalik için yalniz bir namzet listesi kullanir.       Seçim neticesinde en çok rey alanlardan 19 uncu maddeye tevfikan seçilmesi icabeden asil âza adedi kadari, aldiklari rey sirasina göre asil âzaliga ve geri kalanlardan yedek âza adedi kadari da, yedek âzaliga seçilmis sayilirlar. Reylerde müsavat halinde namzetler arasinda kur'a çekilir.       (4,5,6. Fikralar:08.01.1985-3144/14.Md. ile yürürlükten kaldirilmistir)       Madde 19-Aza sayisi bes yüze kadar olan tabip odalarinin idare heyeti bes asil, bes yedek, bes yüzden fazla olanlarda yedi asil, yedi yedek azadan tesekkül eder.       (Ikinci Fikra: 07.06.1985-3224 /53. Md. ile yürürlükten kaldirilmistir) 7 / 27 6023 - TÜRK TABIPLERI BIRLIGI KANUNU Çarsamba, 12 Ocak 2005 10:04 - Son Güncelleme Çarsamba, 23 Ekim 2013 07:22       Madde 20-Idare Heyetinin müddeti iki yildir. Iki devre üst üste seçilen azalar, aradan bir devre geçmedikçe yeniden seçilemezler.       Bu devre içinde asil azaliklardan açilan yerlere meslege göre en çok rey alan yedek âza getirilir.       Madde 21-Idare Heyetine seçilebilmek için yurt içinde en az bes yil meslekte çalismis olmak sarttir.       Madde 22-Haklarinda sanat icrasindan muvakkaten meni karari Yüksek Haysiyet Divaninca tasdik edilmis olanlarla, mesleki veya haysiyeti ihlâl edici bir suç dolayisiyla, mahkemelerce hürriyeti tahdit eden bir ceza veya sanati icradan muvakkaten meni ile mahkum edilenler, hükmün katilesmesinden baslamak üzere iki yil idare heyetlerine âza seçilemezler ve bu seçimlere katilamazlar.       Madde 23-22 inci maddede yazili cezalara çarptirilmis olan idare heyeti âzalari âzaliktan düserler ve hükmün katilestigi tarihten itibaren iki yil içinde seçilemezler ve seçimlere katilamazlar.       Madde 24-Idare Heyeti âzalari ilk toplantida kendi aralarinda gizli reyle bir reis, bir umumi katip, bir muhasip, bir de veznedar seçerler.       Reisin bulunmadigi zamanlarda odayi, umumi katip temsil eder.       Madde 25-Idare heyeti en az on bes günde bir toplanir. Üst üste üç belli toplantiya mazeretsiz olarak gelmeyen âza, istifa etmis sayilir. Idare heyetinin müzakereye baslayabilmesi için toplantida âzalardan yaridan bir fazlasinin bulunmasi sarttir. Reylerde müsavat halinde reisin katildigi taraf çokluk sayilir. IDARE HEYETININ VAZIFELERI 8 / 27 6023 - TÜRK TABIPLERI BIRLIGI KANUNU Çarsamba, 12 Ocak 2005 10:04 - Son Güncelleme Çarsamba, 23 Ekim 2013 07:22       Madde 26- Idare Heyeti her yil, odanin bilânçosunu, bütçesini hazirlayip, murakip raporlari ile birlikte Umumi Heyete sunar. Odanin umumi durumu ile muamele ve faaliyetleri hakkindaki raporunu Umumi Heyete okuyup ibrasini ister. Ibra edilmeyen Idare Heyeti düsmüs sayilir ve yeni Idare Heyeti seçilir. Bu suretle düsen Idare Heyeti âzalari aradan iki devre geçmedikçe Idare Heyetine tekrar seçilemezler.       Madde 27-Idare Heyeti yillik çalisma raporunun bir örnegini hemen merkez konseyine gönderir.       Madde 28-Idare Heyetinin diger vazifeleri sunlardir:       I-Sanat icrasi hakkindaki kanunlarin ve bunlarla ilgili mevzuatin geregi gibi uygulanmasina yardim etmek. Bu arada:       a)Oda âzalari ile hastalar arasinda aracilik yapmayi meslek edinenlerle oda âzalarinin isbirligi yapmasini,       b)Meslek mensuplari arasinda karsilikli gayrimesru menfaat saglanmasini,       c)Meslek âdabina uymayan ve tip mesleklerinin icrasina dair kanunun kabul ettigi çerçeve disinda tabela kullanilmasini,       d)Sinema, radyo, müstahdemler veya sair yazili ve sözlü vasitalarla reklâm yapilmasini,       Önlemek. 9 / 27 6023 - TÜRK TABIPLERI BIRLIGI KANUNU Çarsamba, 12 Ocak 2005 10:04 - Son Güncelleme Çarsamba, 23 Ekim 2013 07:22       II-(Degisik paragraf: 5477 sayili Kanun m.4 Resmi Gazete:30.03.2006 ? 26124) Tabip odalarinin veya birlik tesekküllerinden herhangi birisinin gösterecegi lüzum üzerine, muayene, ameliyat ve girisimsel islem ücretlerinin miktarlarini gösteren rehber tarifeler düzenlemek. Bu tarifeler Merkez Konseyince tasdik edildikten sonra Saglik Bakanligina bildirilir.       III-Oda âzalari arasinda, oda âzalari ile is verenler arazinda, oda âzalari ile hastalar ve hasta sahipleri arasinda çikabilecek ihtilâflari uzlastirmak veya icabinda hakem usulüne müracaat etmek. Bu maksatla:       a)Oda âzalari arasinda çikacak mesleki ihtilâflari, deontoloji bakimindan halletmek,       b)Oda âzalari ile is verenler arasinda çikabilecek ihtilâflari uzlastirmak, icabinda hakem usulüne müracaat etmek,       c)Oda âzalari ile hasta veya hasta sahipleri arasinda ücret veya tedavi ile ilgili çesitli ihtilâflari tip toplulugunun serefini esas tutarak, hastaligin önemine, tedavi ve hizmetin gerektirdigi çalismaya, hastanin ve oda âzasinin vaziyetlerine göre uzlastirma yolu ile halle çalismak veya hakem usulüne basvurmak.       IV-Azalarin daha yüksek bir meslek kültürüne erismeleri için:       a)Kütüphane açmaya çalismak,       b)Azalarin mesleki tekâmülleri için gerekli tesebbüslerde bulunmak ve bu hususun yerine getirilmesi için resmi ve hususi saglik tesekküllerinden faydalanmaya çalismak.       V)Azalari memleketin saglik meselelerini incelemeye ve bu hususta arastirmalar yapmaya tesvik etmek ve bunlardan çikacak sonuçlara göre ilgili saglik makamlarindan dileklerde bulunmak, 10 / 27 6023 - TÜRK TABIPLERI BIRLIGI KANUNU Çarsamba, 12 Ocak 2005 10:04 - Son Güncelleme Çarsamba, 23 Ekim 2013 07:22       VI-Meslekin haysiyetini ve meslektaslarin hukuk ve menfaatlerini diger makamlar nezdinde savunmak,       VII-Lüzum görülecek yerlerde belirtilecek salahiyetler dairesinde temsilciler tayin etmek.       Madde 29-Idare Heyeti meslektaslar arasinda vukuuna her hangi bir suretle ittila hasil ettigi ihtilâflari hal ve telife çalisir ve icabinda tahkikatini tamamlayarak evrakini Haysiyet Divanina verir.       Madde 30-28 inci maddenin I ve III numarali fikralarin (a, b) ve ( c ) bentleri sümulüne giren hareketler Idare Heyetince hal ve tesviye edilemedigi takdirde meslek adabi ile bagdasmayan hallere kalkistiklari görülen meslek mensuplarinin deontolojiye veya amme hizmet veya selametine aykiri hareketleri, hadiseler ve delillerle tespit olunarak müdafaalari istenir.       Yapilan tebligata 15 gün içinde cevap vermeyen azalarin evraki dogrudan dogruya, cevap verenlerinki müdafaanameleri ile birlikte Haysiyet Divanina tevdi olunur. HAYSIYET DIVANI       Madde 31-(Degisik: 07.06.1985-3224/55. md) Her tabip odasinda bir haysiyet divani bulunur. Divan 5 tabipten tesekkül eder. Müddeti 2 yildir.       Haysiyet divani âzasi odalara kayitli bulunan tabipler arasindan 5 asil ve 5 yedek olmak üzere 18 inci madde hükümlerine göre umumi heyet tarafindan gizli reyle seçilir 1 .       Asil azaliklardan açilan yerlere rey sirasina göre yedek âza getirilir. 11 / 27 6023 - TÜRK TABIPLERI BIRLIGI KANUNU Çarsamba, 12 Ocak 2005 10:04 - Son Güncelleme Çarsamba, 23 Ekim 2013 07:22       Madde 32- Haysiyet Divanina seçilebilmek için yurt içinde en az 10 sene meslekte çalismis olmak sarttir. Bu vasiftaki azalarla heyet tamamlanamazsa yurt içinde en az 5 sene hizmet etmis bulunanlar da Haysiyet Divanina asil ve yedek âza seçilebilirler.       Madde 33-Idare Heyeti âzalari hakkinda tatbik olunan 22 nci ve 23 üncü maddelerin hükümleri Haysiyet Divani âzalari için de caridir.       Madde 34-Haysiyet Divani âzalari ilk toplantida kendi aralarinda bir reis, bir reis vekili ve bir sözcü seçerler.       Müzakere zabit ve kararlari gizli olup, reisin mesuliyeti altinda emin bir yerde muhafaza edilir.       Madde 35-Haysiyet Divani toplanmasina lüzum görüldügü zaman taahhütlü bir mektupla veya imza mukabilinde en az bir hafta evvel azalara yazili olarak keyfiyet bildirilir. Toplantiya gelmeyecek azalar toplantidan üç gün evvel reise yazi ile mazeretlerini bildirmeye mecburdurlar.       Azalarin mazereti halinde heyet yukaridaki müddetle mukayyet olmamak üzere çagrilacak yedeklerle tamamlanir. Üç defa mazeretsiz olarak toplantiya gelmeyen âza istifa etmis sayilir.       Madde 36-Haysiyet Divani âzalari bitarafliklarini süpheye düsürecek bir vaziyetin mevcudiyeti halinde reddolunabilir. Ret talebinde bulunan kimse iddiasini delilleri ile birlikte bildirmeye mecburdur. Bu takdirde reddolunan asil âzanin yerleri yedeklerle ikmal edilmek ve reis ile vekilinin birlikte reddi halinde gizli reyle geçici bir reis seçilmek suretiyle evvelemirde ret talebi incelenir.      (Degisik fikra: 5477 sayili Kanun m.5 Resmi Gazete:30.03.2006 ? 26124) Ret kabule sayan görülürse esas mesele bu heyet tarafindan tetkik edilerek karara baglanir. Reddin 12 / 27 6023 - TÜRK TABIPLERI BIRLIGI KANUNU Çarsamba, 12 Ocak 2005 10:04 - Son Güncelleme Çarsamba, 23 Ekim 2013 07:22 asilsizligi anlasildigi veya ret talebi kabule sayan görülmedigi takdirde talebin reddine karar verilmekle beraber ayrica o yilki en yüksek üye aidatinin üç katindan az, bes katindan fazla olmamak üzere para cezasi ödenmesine de karar verilebilir.       Reddedilenlerin çoklugu dolayisiyla Haysiyet Divaninin yedeklerle dahi teskiline imkan görülmezse ret talebi en yakin Tabip Odasi Haysiyet Divaninda incelenir ve yukardaki hükümler bu takdirde dahi aynen tatbik olunur.       Ret talebinin reddi hakkindaki kararlara ancak esas mesele ile birlikte Yüksek Haysiyet Divanina itiraz olunabilir.       Madde 37-Asagidaki vaziyette bulunan Haysiyet Divani âzalari heyete katilamazlar:       I-Incelenen mesele bir alakasi bulunanlar,       II-Hakkinda inceleme yapilan kimsenin usul veya füruundan olanlar,       Ana baba bir veya baba bir yahut ana bir kardesler, amca, dayi, hala ve teyzeler,       III-Evlilik zail olmus olsa bile kari ile koca ve bunlarin usul ve füruu,       IV-Evlatlik ile evlat edinenler. HAYSIYET DIVANININ VAZIFE VE SALAHIYETLERI       Madde 38- Haysiyet Divani, odaya girmeyen veya kanunun kendisine tahmil ettigi diger 13 / 27 6023 - TÜRK TABIPLERI BIRLIGI KANUNU Çarsamba, 12 Ocak 2005 10:04 - Son Güncelleme Çarsamba, 23 Ekim 2013 07:22 vecibeleri yerine getirmeyenler hakkinda inzibati ceza verir.       Madde 39-Haysiyet Divani, evraki kendisine tevdi edilen azalarin fiil ve hareketlerinin mahiyetine göre asagidaki inzibati cezalari verir:       a)Yazili ihtar,       b) (Degisik bent: 5477 sayili Kanun m.6 Resmi Gazete:30.03.2006 ? 26124) b) O yilki en yüksek yillik üye aidatinin üç katindan az, bes katindan fazla olmayan para cezasi,       c)15 günden 6 aya kadar geçici olarak sanat icrasindan meni,       d)Bir mintikada üç defa sanat icrasindan meni cezasi almis olanlari o mintikada çalismaktan meni.       Haysiyet divanlari, bu cezalarin verilmesine sira gözetmeksizin genis takdir hakkini kullanirlar.       Madde 40-(Degisik: 19.06.1963-256/1 md)Haysiyet divanlari tarafindan verilen disiplin cezalari aleyhine, kararin üyeye tebliginden itibaren 15 gün zarfinda yazili olarak itiraz edilebilir. Itiraz dilekçesi, karar aleyhindeki belgelere dayanan savunma ile birlikte ve imza karsiliginda (Yüksek Haysiyet Divanina gönderilmek üzere) Oda Idare Heyeti Baskanligina verilir. Müddeti içinde itiraz edilmeyen disiplin cezalarindan, yazili ihtar ve para cezalari kesinlesir ve derhal tatbik edilir.       Cezalandirma halinde karar aleyhinde, itiraz vaki olmasa dahi geçici olarak sanattan veya bir bölgede çalismaktan men kararlari idare heyeti baskanliginca yüksek haysiyet divanina gönderilir. Bu hususlara mütedair olan kararlar Yüksek Haysiyet Divaninin tasdikiyle tekemmül eder. 14 / 27 6023 - TÜRK TABIPLERI BIRLIGI KANUNU Çarsamba, 12 Ocak 2005 10:04 - Son Güncelleme Çarsamba, 23 Ekim 2013 07:22 TÜRK TABIPLERI BIRLIGININ MERKEZ TESKILATI       Madde 41- Türk Tabipleri Birliginin merkez teskilati; Yüksek Haysiyet Divani, Tabip Odalari, Merkez Konseyi ve Büyük Kongreden tesekkül eder. YÜKSEK HAYSIYET DIVANI       Madde 42-(Degisik:08.01.1985-3144/9 md) (Degisik: 07.06.1985 / 3224 / 56 md) Yüksek Haysiyet Divani Büyük Kongrede seçilen dokuz asil ve dokuz yedek üyeden olusur. Yüksek Haysiyet Divanina seçilebilmek için Türkiye'de en az onbes yil tabiplik yapmis olmak ve bu Kanunun 39 uncu maddesinde yazili cezalardan herhangi birini almamis olmak gerekir 1 .        Saglik Bakanliginin Müstesar veya yardimcisi, Teftis Kurulu Baskani veya yardimcisi ile Birinci Hukuk Müsaviri müsahit olarak Yüksek Haysiyet Divani toplantilarina katilabilirler fakat oy kullanamazlar.       Divan Ankara'da Türk Tabipleri Birligi Merkez Konseyinde olagan olarak Haziran ve Ekim aylarinda olmak üzere yilda iki defa toplanir. Merkez Konseyi ya da son toplantisinin baskaninin daveti üzerine divan daha sik toplanabilir.        Divan her toplantida gizli oyla bir baskan ve bir raportör seçer. Toplantiyi bir önceki toplantinin baskani, o yoksa en yasli üye açar.       Yüksek Haysiyet Divaninin verdigi kararlar ilgili haysiyet divanina bildirilir ve keyfiyet hakkinda disiplin islemi yapilan kimseye teblig edilir. Kesinlesen kararlar Saglik ve Sosyal Yardim Bakanliginca uygulanir. 15 / 27 6023 - TÜRK TABIPLERI BIRLIGI KANUNU Çarsamba, 12 Ocak 2005 10:04 - Son Güncelleme Çarsamba, 23 Ekim 2013 07:22       Madde 43-Idare Heyeti âzalari hakkinda tatbik olunan 22 ve 23 üncü maddelerin hükümleri Büyük Kongrece seçilen Yüksek Haysiyet Divani âzalari için de caridir.       Madde 44-(Degisik: 07.06.1985-3224/57. md) Yüksek Haysiyet Divanina seçilen asil ve yedek azalarin müddeti 2 yildir. Eski azalar yeniden seçilebilir. Açilan âzaliga rey sirasina göre yedegi getirilir.       Madde 45-Yüksek Haysiyet Divani, asil azalarinin üçte iki ekseriyeti ile toplanir ve mevcudunun üçte iki ekseriyeti ile karar verir.       Madde 46-Mintika Haysiyet Divani kararlarinin Yüksek Haysiyet Divaninda müzakeresi sirasinda ilgililerin istekleri üzerine yazili veya sözlü müdafaasi alinir.       Madde 47-(Degisik:19.06.1963-256/1. md) Yüksek Haysiyet Divani, oda haysiyet divanlarindan gelecek kararlari incelendikten sonra karari uygun bulmazsa, bu husustaki mütalâsiyle birlikte bahis konusu karari ilgili haysiyet divanina iade eder.       Oda Haysiyet Divanindan gelecek ikinci karar üzerine Yüksek Haysiyet Divaninin verecegi kararlar hakkinda Danistaya basvurma hakki mahfuzdur.       (Üçüncü Fikra Mülga: 08.01.1985-3144/14. md)       Madde 48-(Mülga:08.01.1985-3144/14. md)       Madde 49-Memur olsun, serbest olsun Yüksek Haysiyet Divani karari ile geçici olarak sanat icrasindan men edilen azalar, hiç bir suretle sanatlarini icra edemeyecekleri gibi hasta kabul ettikleri yerler de kapatilir. 16 / 27 6023 - TÜRK TABIPLERI BIRLIGI KANUNU Çarsamba, 12 Ocak 2005 10:04 - Son Güncelleme Çarsamba, 23 Ekim 2013 07:22       Bu karar ilgililerce bilinmek üzere Saglik Vekaletince münasip görülecek yollarla ilân olunur ve tatbiki saglanir.       Sanat icrasindan meni müddetince memur azalarin memuriyetleri ile ilgili vazifelerine halel gelmez.       Madde 50-(Degisik madde: 5477 sayili Kanun m.7 Resmi Gazete:30.03.2006 ? 26124) Yukaridaki madde hükmüne göre sanat icrasindan men edilen tabipler kati karara ragmen sanatlarini yaparlarsa Haysiyet Divaninca ayrica o yilki en yüksek üye aidatinin on katindan az, yirmi katindan fazla olmamak üzere para cezasina çarptirilir.       Madde 51-(Degisik: 11.02.1957-6909/1. md) Her türlü oda aidati ile para cezalarini teblig tarihinden itibaren 30 gün zarfinda ödemeyenler hakkinda tabip odalari idare heyetleri tarafindan verilecek kararlar idare heyetinin bulundugu mahal icra dairelerince ilâmlar gibi infaz olunur.       Madde 52-Yüksek Haysiyet Divani azalarinin huzur haklari, yolluklari ve zaruri masraflari birlik bütçesinden ödenir. Bu huzur haklari ve yolluklarin miktari merkez konseyince hazirlanacak bir talimatname ile tesbit edilir. TÜRK TABIPLERI BIRLIGI MERKEZ KONSEYI       Madde 53-Türk Tabipleri Birligi Merkez Konseyi meslek hayatinin türlü halleri ile ilgili islere bakmak ve bu kanunda derpis edilen hükümleri uygulamak üzere kurulmustur.       Madde 54-Türk Tabipleri Birligi Merkez Konseyi, Türk Tabipleri Birligini dahile ve harice karsi temsil eder.       Madde 55-(Degisik:11.02.1957-6909/1 md) (Degisik:08.01.1985-3144/10 md) Türk Tabipleri Birligi Merkez Konseyinin çalisma yeri Ankara'dir. 17 / 27 6023 - TÜRK TABIPLERI BIRLIGI KANUNU Çarsamba, 12 Ocak 2005 10:04 - Son Güncelleme Çarsamba, 23 Ekim 2013 07:22      (Degisik fikra: 5477 sayili Kanun m.8 Resmi Gazete:30.03.2006 ? 26124) Merkez Konseyi 18 inci madde hükümlerine göre Büyük Kongrenin gizli oyla seçecegi 11 asil 11 yedek üyeden tesekkül eder. Merkez Konseyinin görev süresi iki yildir. Iki devre üst üste seçilen azalar, aradan bir devre geçmedikçe yeniden seçilemezler.       Büyük Kongre 18 inci madde hükümlerine göre gizli reyle ayrica 3 asil ve yedek denetçi seçer.       Madde 56-Konsey âzalari kendi aralarindan bir Reis, bir ikinci Reis, bir Umumi Katip, bir Muhasip ve bir de Veznedar seçerler ve haftada en az bir defa toplanirlar. Üst üste üç belli toplantiya mazeretsiz olarak gelmeyen âzalar istifa etmis sayilir. Umumi Kâtibe kongrece tespit edilecek tazminat verilir.       Madde 57- (Yürürlükten kaldirilmistir: 5477 sayili Kanun m.12 - Resmi Gazete:30.03.2006 ? 26124)       Madde 58-Türk Tabipleri Birligi Merkez Konseyince çalistirilacak memur ve müstahdemlerin sayi ve ücretleri Kongrece tespit edilir. Bu memurlari Konsey tayin eder.       Madde 59-Türk Tabipleri Birligi Merkez Konseyi'nin vazifeleri sunlardir:       a)Lüzumu halinde tabip odalari idare heyetlerini ilgili makamlar nezdinde temsil etmek,       b)Birligin tabip odalari ile ilgili islerini takip etmek,       c)Tabip odalarinin çalismalarini ve muamelelerini ahenklestirmek, takip ve murakabe 18 / 27 6023 - TÜRK TABIPLERI BIRLIGI KANUNU Çarsamba, 12 Ocak 2005 10:04 - Son Güncelleme Çarsamba, 23 Ekim 2013 07:22 etmek,       d)Yilda bir defa Büyük Kongreyi toplamak,       e)Tabip odalarinin dahili nizamnameleriyle diger hususlar ve lüzum görülecek diger islere dair hazirlayacagi nizamname ve talimatnameleri Kongrenin tasvibine arz etmek,       f)Türk Tabipleri Birligi azalarini sosyal sigortaya tesvik ve isteklilerin bu husustaki islerini teshil ve tanzim etmek,       g)Meslektaslarin birbiri ile ve hastalari ile münasebetlerini düzenleyen deontoloji nizamnameleri hazirlamak,       h)Lüzum görülecek hallerde (61) inci madde hükümlerine uygun sekilde Büyük Kongreyi fevkalâde toplantiya çagirmak. BÜYÜK KONGRE       Madde 60-(Degisik fikra: 5477 sayili Kanun m.9 Resmi Gazete:30.03.2006 ? 26124) B üyük Kongre, Tabip Odalari Genel Kurulunca gizli oyla seçilen delegelerden olusur. Üyesi (200)'e kadar olanlar (3), (500)'e kadar olanlar (5), (1000)'e kadar olanlar (7), (1000)'den sonraki her (1000) kisi için birer delege ve ayni sayida yedek seçerler. Tabip odalari baskanlari Büyük Kongrenin tabiî delegeleridir.        Temsilcilerin ilgili odanin âzasi olmasi sarttir. Kongreye gidecek temsilcilere mensup olduklari odalarca bütçelerinde gösterilen yol ve zaruri masraflari ödenir. Bu suretle Kongreye istirak edecek asker ve sivil Devlet daire ve müessese memuru tabiplere Kongrenin devami müddetince ilgili müessese, daire veya Vekâletçe gerekli mezuniyet verilir. 19 / 27 6023 - TÜRK TABIPLERI BIRLIGI KANUNU Çarsamba, 12 Ocak 2005 10:04 - Son Güncelleme Çarsamba, 23 Ekim 2013 07:22       Madde 61-(Degisik:08.01.1985-3144/12. md) Merkez Konseyince temsilciler seçim yapilacak Büyük Kongre toplantisina en az bir günlük gazetede on bes gün önce ilân vermek suretiyle ve ayrica yazi ile çagrilir. Çagri mektubunun toplanti gününden en az yirmi gün önce taahhütlü olarak postaya verilmis veya üyeye tevdi edilmis olmasi gereklidir. Seçimi gerektirmeyen olagan ve olaganüstü toplantilarda gazete ilâni yeterlidir. Ilanda toplantinin yeri, günü ve saati ile gündemi ve ilk toplantida yeterli çogunluk olmadigi takdirde yapilacak ikinci toplantinin yeri, günü ve saati de yazilir.       Büyük Kongre temsilcilerin salt çogunlugu ile toplanir. Toplantida bu çogunluk saglanamazsa bir gün sonra mevcut temsilcilerin katilmasi ile toplanti yapilir. Büyük Kongre Konsey Baskaninca açildiktan sonra bir kongre baskani, bir baskan vekili ve iki kâtip seçer.       Kararlar mevcut temsilcilerin oy çoklugu ile alinir.       Seçimle ilgili Büyük Kongre toplantilarina temsilcilerin katilmalari ve oy kullanmalari zorunlu olup, geçerli bir mazereti olmaksizin katilmayanlar ile oy kullanmayanlar bes sene müddetle Büyük Kongre temsilciligine seçilemezler.       Madde 62-Büyük Kongre her yil Haziran'in ikinci yarisinda toplanir.       Vazifeleri sunlardir:       1-Merkez Konseyinin yillik çalisma raporunu ve murakiplarin raporunu incelemek,       2-Merkez Konseyinin bilançosunu tetkik ve kabulü halinde ibra etmek,       3-Bütçeyi tasdik etmek, 20 / 27 6023 - TÜRK TABIPLERI BIRLIGI KANUNU Çarsamba, 12 Ocak 2005 10:04 - Son Güncelleme Çarsamba, 23 Ekim 2013 07:22       4-Merkez Konseyince teklif edilen mevzulari müzakere etmek,       5-Merkez Konseyi azalarini seçmek,       6-Yüksek Haysiyet Divani azalarini seçmek,       7-Üç murakip seçmek,       8-Tabip odalarinin ihtiyaçlarini tespit etmek,       9-Tabip odalarinin içislerini müzakere etmek,       10-Tabip odalarinin Merkez Konseyine gönderdikleri yillik çalisma raporlari hakkinda bilgi edinmek,       11-Kongreye arz edilen dilekleri müzakere ve yapilmasi gereken isleri tesbit etmek.       Madde 63-Büyük kongrede yapilacak seçimlerin rey pusula ve mazbatalari sonraki seçimin yapilmasina kadar konseyce muhafaza edilir. TABIPLERE IS GETIRENLER       Madde 64-Ücret ve her hangi bir menfaat mukabilinde tabiplere is getirenler veya delalet edenlere, üç aydan bir seneye kadar hapis cezasi verilir. 21 / 27 6023 - TÜRK TABIPLERI BIRLIGI KANUNU Çarsamba, 12 Ocak 2005 10:04 - Son Güncelleme Çarsamba, 23 Ekim 2013 07:22       Bu suretle hareket edenler memur iseler ceza yarisina kadar artirilir.           Ek Madde 1- (Degisik madde: 5477 sayili Kanun m.10 Resmi Gazete:30.03.2006 ? 26124) 5 inci maddeye göre kayitli bulunduklari tabip odalari idare heyetinin muvafakatini almadan ek bir tabiplik vazifesi kabul eden veya bu Kanunun yayimi tarihinde uhdesinde birden fazla tabiplik vazifesi olup da üç ay zarfinda bir beyanname ile keyfiyeti tabip odalarina bildirmeyen veya gerçege aykiri beyanname veren veyahut bu beyanname üzerine idare heyetinin verecegi karara uymayarak vazifeye devam eden tabipler, Haysiyet Divaninca o yilki en yüksek yillik üye aidatinin bes kati ile on kati arasinda degisen para cezasiyla cezalandirilirlar.              Yukaridaki fiillerden dolayi mahkûm olmasina ragmen, beyanname vermeyen veya hakikate uymayacak sekilde beyanname veren veyahut ek vazifeye devamda israr eyleyen veya bu vazifeyi biraktigi halde idare heyetinin muvafakati olmadikça baska bir ek vazife kabul eden tabipler hakkinda Haysiyet Divaninca o yilki en yüksek yillik üye aidatinin on kati ile yirmi kati arasinda degisen para cezasina hükmolunur.       Ek Madde 2-(Ek: 24.05.1983 - KHK/65; Degistirilerek Onay: 08.01.1985 - 3144 s. Y. m.13) Saglik ve Sosyal Yardim Bakanligi, Türk Tabipleri Birligi ile Birligin mahalli organlari olan odalar üzerinde idari ve mali yönden denetim ve gözetim hakkinda sahiptir.       (Degisik fikra: 18.06.1997-4276 s. Y. m.10) Amaçlari disinda faaliyet gösteren Türk Tabipleri Birliginin merkez ve tabip odalarindaki sorumlu organlarinin görevlerine son verilmesine ve yerlerine yenilerinin seçilmesine,Saglik Bakanliginin veya bulunduklari yer Cumhuriyet Bassavciliginin istemi üzerine, o yerdeki asliye hukuk mahkemesince basit usule göre yargilama yapilarak karar verilir ve dava en geç üç ay içinde sonuçlandirilir.       Mahkemece ikinci fikrada yazili organlarin görevlerine son verilmesi halinde kararda ayrica görevlerine son verilen organlari bu Kanunda yazili usullere göre seçecek organlari toplamak üzere Merkez Konseyi için Büyük Kongre temsilcileri arasindan, oda idare heyeti için umumi heyet âzalari arasindan bes kisiyi de görevlendirir. Seçim, görevlendirilen bu bes kisi tarafindan bir ay içinde sonuçlandirilir ve görevlendirilen bu üyeler bu fikrada yazili süre içinde görevlerine son verilen organlar gibi görevli ve yetkili olup ayni sekilde sorumludurlar. Bu fikra hükmüne göre seçilecek yeni organlar eski organlarin sürelerini tamamlarlar. 22 / 27 6023 - TÜRK TABIPLERI BIRLIGI KANUNU Çarsamba, 12 Ocak 2005 10:04 - Son Güncelleme Çarsamba, 23 Ekim 2013 07:22       Saglik ve Sosyal yardim Bakanliginin bu Kanun uyarinca Birlik organlarinin karar ve islemleri hakkindaki tasarruflarina Birligin görevli organlari tarafindan uyulmasi zorunludur. Bakanlik tasarruflarini kanuni bir sebep olmaksizin yerine getirmeyen veya eski kararda direnme niteliginde yeni bir karar veren ya da Kanunun zorunlu kildigi islemleri Bakanligin uyarisina ragmen yerine getirmeyen Birlik organlari hakkinda da yukaridaki fikralar hükümleri uygulanir.       Görevlerine son verilen organ üyelerinin Kanunda yazili ceza sorumluluklari saklidir. Bu organlarin yukaridaki fikra geregince görevlerine son verilmesine neden olan tasarruflari hükümsüzdür.       (Degisik fikra: 18.06.1997-4276 s. Y. m.10) Ancak, milli güvenligin, kamu düzeninin, suç islenmesini veya suçun devamini önlemenin yahut yakalamanin gerektirdigi hallerde gecikmede sakinca varsa, Türk Tabipleri Birligi ile tabip odalari vali tarafindan faaliyetten men edilebilir. Faaliyetten men karari, yirmi dört saat içinde görevli hâkimin onayina sunulur. Hâkim, kararini kirksekiz saat içinde açiklar; aksi halde, bu idari karar kendiliginden yürürlükten kalkar.       Ek Madde 3-(Ek: 24.05.1983-KHK/65; Degistirilerek Kabul:08.01.1985-3144/13 md) Türk Tabipleri Birliginin merkez organlari ile tabip odalari organlarinin bu Kanunda belirtilen seçimleri gizli oyla yapilir ve seçimlere iliskin islemler asagidaki esaslara göre yargi gözetimi altinda gerçeklestirilir.       Seçim yapilacak kongre ve genel kurul toplantisindan en az on bes gün önce seçime katilacak üyeleri belirleyen listeler iki nüsha olarak o yer ilçe seçim kurulu baskani olan hakime tevdi edilir. Ayrica toplantinin gündemi yeri, günü, saati ile çogunluk olmadigi takdirde yapilacak ikinci toplantiya iliskin hususlar da belirtilir. Toplanti tarihlerinin, gündemde yer alan diger konular gözönünde bulundurularak görüsmelerin bir cumartesi günü aksamina kadar sonuçlanmasi ve müteakip pazar gününün dokuz-on yedi saatleri arasinda seçimlerin yapilmasini saglayacak sekilde düzenlenmesi zorunludur. Bir yerde birden fazla ilçe seçim kurulu bulunan yerlerde görevli hâkim Yüksek Seçim Kurulunca belirlenir.       Hakim, gerektiginde ilgili kayit ve belgeleri de getirtip incelemek suretiyle varsa noksanlari tamamlattirdiktan sonra seçime katilacak üyeleri belirleyen liste ile yukaridaki belirtilen diger hususlari onaylar. Onaylanan liste ile toplantiya iliskin diger hususlar Adalet Dairesi ile Türk Tabipleri Birligi ve ilgili odanin ilân yerinde asilmak suretiyle üç gün süre ile ilân edilir. 23 / 27 6023 - TÜRK TABIPLERI BIRLIGI KANUNU Çarsamba, 12 Ocak 2005 10:04 - Son Güncelleme Çarsamba, 23 Ekim 2013 07:22       Ilan süresi içinde listeye yapilacak itirazlar hâkim tarafindan incelenir ve en geç iki gün içinde kesin karara baglanir.       Bu suretle kesinlesen listeler ile toplantiya iliskin diger hususlar onaylanarak Türk Tabipleri Birligine veya tabip odasina gönderilir.       Hakim kamu görevlileri veya aday olmayan üyeler arasindan bir baskan ve iki üyeden olusan bir seçim sandik kurulu atar. Ayni sekilde ayrica üç yedek üye de belirler. Seçim sandik kurulu baskaninin yoklugunda kurula yasli üye baskanlik eder.       Seçim sandik kurulu, seçimlerin kanunun öngördügü esaslara göre yürütülmesi, yönetimi ve oylarin tasnifi ile görevli olup, bu görevleri seçim ve tasnif isleri bitinceye kadar araliksiz olarak devam eder.       Dörtyüz kisiden fazla üyesi bulunan birlik ve odalarda her dörtyüz kisi için bir oy sandigi bulunur ve her seçim sandigi için ayri bir kurul olusturulur. Yüze kadar olan üye fazlaligi sandik sayisinda nazara alinmaz.       Seçimlerde kullanilacak araç ve gereçler, ilçe seçim kurulundan saglanir ve sandiklarin konacagi yerler hâkim tarafindan belirlenir.       Seçim süresinin sonunda seçim sonuçlari tutanakla tespit edilip, seçim sandik kurulu baskan ve üyeleri tarafindan imzalanir. Tutanaklarin bir örnegi seçim yerinde asilmak suretiyle geçici seçim sonuçlari ilân edilir. Kullanilan oylar ve diger belgeler tutanagin bir örnegi ile birlikte üç ay süre ile saklanmak üzere ilçe seçim kurulu baskanligina tevdi edilir.       Seçimin devami sirasinda yapilan islemler ile tutanaklarin düzenlenmesinden itibaren iki gün içinde seçim sonuçlarina yapilacak itirazlar, hâkim tarafindan ayni gün incelenir ve kesin olarak karara baglanir. Itiraz süresinin geçmesi ve itirazlarin karara baglanmasindan hemen sonra hâkim, yukaridaki hükümlere göre kesin sonuçlari ilân eder ve ilgili tabip odasina ve Türk 24 / 27 6023 - TÜRK TABIPLERI BIRLIGI KANUNU Çarsamba, 12 Ocak 2005 10:04 - Son Güncelleme Çarsamba, 23 Ekim 2013 07:22 Tabipleri Birligine bildirir.       Oy verme islemi, gizli oy, açik tasnif esaslarina göre yapilir. Listede adi yazili bulunmayan üye oy kullanamaz. Oylar, oy verenin kimliginin tabip odasi, Türk Tabipleri Birligi veya resmi kurulusça verilen belge ile ispat edilmesinden ve listedeki isminin karsisindaki yerin imzalanmasindan sonra kullanilir. Oylar, üzerinde ilçe seçim kurulu mühürü bulunan ve oy verme sirasinda sandik kurulu baskani tarafindan her seçim için ayri ayri verilecek kagitlara yazilmak ve mühürlü zarflara konulmak suretiyle kullanilir. Bunlarin disindaki kâgitlara yazilan veya mühürsüz zarflara konulan oylar geçersiz sayilir.       Hâkim, seçim sonuçlarini etkileyecek ölçüde bir usulsüzlük veya kanuna aykiri uygulama nedeniyle seçimlerin iptaline karar verdigi takdirde, bir aydan az ve iki aydan fazla bir süre içinde olmamak üzere seçimin yenilenecegi pazar gününü tespit ederek ilgili odaya veya Türk Tabipleri Birligine bildirir. Belirlenen günde yalniz seçim yapilir ve seçim islemleri bu madde ile kanunun öngördügü diger hükümlere uygun olarak yürütülür.       Ilçe seçim kurulu baskani hakime ve seçim sandik kurulu baskani ile üyelerine, "Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkinda Kanun"da belirtilen esaslara göre ücret ve diger seçim giderleri, Türk Tabipleri Birligi ile ilgili tabip odalarinin bütçesinden karsilanir.       Seçimler sirasinda sandik kurulu baskan ve üyelerine karsi islenen suçlar, Devlet memurlarina karsi islenmis gibi cezalandirilir.       Seçimlerin düzen içerisinde ve saglikli biçimde yürütülmesi amaciyla hakimin ve sandik kurulunun aldigi tedbirlere uymayanlara, eylemin agirligina göre bu kanunda yazili disiplin cezalari verilir.       Ek Madde 4-(Ek: 24.05.1983-KHK/65, m.12; Aynen Kabul: 08.01.1985 - 3144/13 md) Türk Tabipleri Birligi ve onun yerel organlarini temsil etmek üzere uluslararasi kongre, konferans gibi toplantilara katilma, birligin teklifi üzerine Saglik ve Sosyal Yardim Bakanliginin izinine baglidir. 25 / 27 6023 - TÜRK TABIPLERI BIRLIGI KANUNU Çarsamba, 12 Ocak 2005 10:04 - Son Güncelleme Çarsamba, 23 Ekim 2013 07:22        Ek Madde 5 - (Ek madde: 5477 sayili Kanun m.11 Resmi Gazete:30.03.2006 - 26124) Her bir oda, her yil ocak ayi içinde, kayitli üyelerinin isim ve vatandaslik numaralarini Merkez Konseyi ve Saglik Bakanligina bildirir. Merkez Konseyi üyelik durumlariyla ilgili son bilgileri müteakip bir ay içinde Bakanliga iletir. 2006 yili için bu bildirim bu Kanunun yayimi tarihinden itibaren bir ay içerisinde yapilir. GEÇICI HÜKÜMLER       Geçici Madde 1-Bu Kanunun nesri tarihinde birden fazla müessese veya dairede vazifeli olan tabipler durumlarini 6 ay zarfinda 5 inci madde hükmüne intibak ettirmek mecburiyetindedirler.       Geçici Madde 2-Bu kanunun nesri tarihinde mevcut permili disçiler hakkinda da bu kanun hükümleri tatbik olunur.       Geçici Madde 3-Bu Kanunun nesri tarihinden itibaren bir ay içinde halen mevcut etibba odalari umumi heyetleri toplayarak ilk Büyük Kongre için aralarindan 15 tabip ve 5 dis tabibi temsilci seçerler.       Ilk Büyük Kongre kanunun nesri tarihinden sonra üç ay içinde Saglik ve Sosyal Yardim Vekaletinin daveti ile Ankara'da toplanir ve Merkez Konseyi ile Yüksek Haysiyet Divani âzasi ve murakiplarini seçer.       Merkez Konseyi 15 gün içinde toplanarak yeniden kurulacak tabip odalarinin merkez ve hudutlarini tespit ve mintika teskili ile ilgili isleri yapar.       Kurulun tabip odalari kendilerine Konseyce yapilan tebligattan itibaren bir ay içinde umumi heyetlerini toplayarak idare heyetlerini, Haysiyet Divani azalarini, murakiplarini ve Büyük Kongreye gidecek temsilcilerini seçerler. Müteakip Büyük Kongrede bütün seçimler yenilenir. 26 / 27 6023 - TÜRK TABIPLERI BIRLIGI KANUNU Çarsamba, 12 Ocak 2005 10:04 - Son Güncelleme Çarsamba, 23 Ekim 2013 07:22       Geçici Madde 4-Bu Kanunun nesrinden sonra mintikalarda bulunan etibba odalarinin menkul ve gayrimenkul mallarinin mülkiyeti bütün hak ve vecibeleri ile birlikte bu kanunla mintikada kurulacak tabip odasina intikal eder. Bu menkullerden Merkez Konseyince takdir edilecek bir miktari mintikadan ayrilarak yeniden kurulacak olan tabip odasina veya odalarina yardim olarak tahsis edilir.       Geçici Madde 5-(Ek: 11.02.1957-6909/3. md ile eklenen muvakkat md. hükmü olup madde numarasi teselsül ettirilmistir)       Umumi ve mülhak bütçeli daireler, hususi idareler, belediyeler, 3659 sayili kanuna tabi tesekküllerle bunlara bagli idare, müessese ve kurumlar ve sermayesinin yarisindan fazlasi Devlete ait sair tesekküller ve diger bilumum cemiyet, hususi müessese ve is yeri sahip,müdür veya mümessilleri halen istihdam etmekte veya hastalarini muayene ve tedavi ettirmekte olduklari tabip ve dis tabiplerinin isim, maas, ücret veya yevmiyelerini ve hangi tarihten beri bu vazifeyi görmekte olduklarini bu muvakkat madde hükmünün tabip odalarinca mahalli gazetelerden birinde ilâni tarihinden itibaren 3 ay içinde mahalli tabip odalarina bildirmeye mecburdurlar.        Bu mecburiyetlere riayet etmeyenler hakkinda 500 liradan 1000 liraya kadar agir para cezasi hükmolunur.       Madde 65-Bu Kanun nesri tarihinde yürürlüge girer.       Madde 66-Bu Kanunun hükümlerini icraya Saglik ve Sosyal Yardim ve Adalet Vekilleri memurdur.   27 / 27

 • ÖZEL HASTANELER YÖNETMELIGI

  ÖZEL HASTANELER YÖNETMELIGI

  ÖZEL HASTANELER YÖNETMELIGI (1)

   

   

  BIRINCI KISIM

  Genel Hükümler

   

  BIRINCI BÖLÜM

  Amaç, Kapsam, Hukukî Dayanak ve Tanimlar

   

  Amaç

  Madde 1- Bu Yönetmeligin amaci; etkin, verimli ve kaliteli saglik hizmeti sunulmasini saglamak üzere, bütün özel hastanelerin tesis, hizmet ve personel standartlarinin tespit edilmesine, (Degisik ibare:RG-21/10/2006-26326) siniflandirilmasina, siniflarinin degistirilmesine, amaca uygun olarak teskilatlandirilmasina ve bunlarin açilmalarina, faaliyetlerine, kapanmalarina ve denetlenmelerine iliskin usûl ve esaslari düzenlemektir.

   

  Kapsam

  Madde 2- (Degisik birinci fikra:RG-14/01/2004-25346) Bu Yönetmelik; Devlete, il özel idarelerine, belediyelere, üniversitelere ve diger kamu tüzelkisilerine ait hastaneler hariç olmak üzere; gerçek kisiler ve özel hukuk tüzelkisilerine ait hastaneleri kapsar.

  Bu Yönetmelige tâbi olmayan yatakli tedavi kurumlarinin açilma, tesis, hizmet, personel ve kapanma durumlari ile diger durum degisikliklerinin ilgili kamu tüzel kisilerince Saglik Bakanligina bildirilmesi ve ilgili diger mevzuatin öngördügü bilgi ve belgelerin Bakanliga verilmesi zorunludur.

   

  Dayanak

  MADDE 3 – (Degisik:RG-25/8/2016-29812)  

  Bu Yönetmelik; 7/5/1987 tarihli ve 3359 sayili Saglik Hizmetleri Temel Kanununun 3 üncü maddesi ile 9 uncu maddesinin birinci fikrasinin (c) bendi ve Ek 11 inci maddesi ile 11/10/2011 tarihli ve 663 sayili Saglik Bakanligi ve Bagli Kuruluslarinin Teskilat ve Görevleri Hakkinda Kanun Hükmünde Kararnamenin 40 inci maddesine dayanilarak hazirlanmistir. 

  Tanimlar

  Madde 4- Bu Yönetmelikte geçen;

  a) Kanun: 7/5/1987 tarihli ve 3359 sayili Saglik Hizmetleri Temel Kanununu,

  b) Bakanlik: Saglik Bakanligini,

  c) (Degisik:RG-27/5/2012-28305) Genel Müdürlük: Saglik Hizmetleri Genel Müdürlügünü,

  d) (Degisik:RG-27/5/2012-28305) Genel Müdür: Saglik Hizmetleri Genel Müdürünü,

  e) Müdürlük: Il (Ek ibare:RG-11/7/2013-28704) veya ilçe Saglik Müdürlüklerini,

  f) Özel hastane : (Mülga:RG-11/3/2009-27166)

  g) Komisyon: 10 uncu ve 11 inci maddelerde düzenlenen Özel Hastaneler (Degisik ibare:RG-11/7/2013-28704) RuhsatlandirmaKomisyonunu,

  h) (Degisik:RG-13/04/2003-25078) Uzmanlik dali: Tipta uzmanlik mevzuatinda belirlenmis olan uzmanlik alanlarini,

  i) (Degisik:RG-21/10/2006-26326) Ruhsatname: Özel hastanelerin bu Yönetmelige uygunlugunu gösteren ve  açilista hastane sahibi adina düzenlenen ve hastane ismi, türü ve adresinin yer aldigi belgeyi,

  i) (Mülga:RG-11/3/2009-27166)

  j) (Ek:RG-21/10/2006-26326) Faaliyet izin belgesi: EK-7’de örnegine yer verilen ve ruhsatlandirilmis hastanelerin faaliyete geçebilmeleri  için veya faaliyette olan hastanelerin hasta kabul ve tedavi  edecegi uzmanlik dallari ile bu uzmanlik dallarinin gerektirdigi personeli, hizmet verilen laboratuvarlari, diger tibbî hizmet birimlerini ve yatak kapasitesi ile bunlardaki degisikliklerin yer aldigi Bakanlikça düzenlenen belgeyi,

  k) (Mülga:RG-11/3/2009-27166)

  l) (Mülga:RG-11/3/2009-27166)

  ifade eder.

   

  IKINCI BÖLÜM

  (Degisik bölüm basligi:RG-23/9/2010-27708)

  Özel Hastanelerin Temel Özellikleri ve Kadrolari ile Kadro Devri

   

  Özel hastanelerin temel özellikleri

  Madde 5- (Basligi ile birlikte degisik:RG-23/9/2010-27708)

  Özel hastaneler, bu Yönetmelikte asgari olarak öngörülen bina, hizmet ve personel standartlarini haiz olmak kaydiyla, yirmi dört saat süreyle sürekli ve düzenli olarak, bir veya birden fazla uzmanlik dalinda hastalara ayakta ve yatirarak muayene, teshis ve tedavi hizmeti verir.

  (Degisik fikra:RG-25/8/2016-29812) Özel hastanelerde gözlem yataklari hariç en az yüz hasta yatagi bulunur. Ancak atil kapasiteye yol açilmamasi bakimindan Bakanlikça, saglik hizmet bölgelerine göre planlanan hekim sayisi ve hizmet ihtiyaci dogrultusunda, ellinin altinda olmamak kaydiyla yüz yatagin altinda özel hastane açilmasina izin verilebilir. 

  Özel hastane kadrolari (Degisik madde basligi:RG-11/7/2013-28704)

  MADDE 6 – (Basligi ile birlikte degisik:RG-23/9/2010-27708) 

  Özel hastane kadrolari, Bakanlikça belirlenen saglik hizmet bölgelendirmesine göre planlanan hekim sayisi ve hizmet ihtiyaci dikkate alinarak Bakanlikça belirlenir ve yatirim listesinde ilan edilir.

  (Degisik fikra:RG-27/5/2012-28305) Özel hastaneler, dört klinisyen uzmandan az olmamak kaydiyla Bakanlikça belirlenen toplam kadrolarinin en az dörtte biri sayisinda klinisyen uzman ile faaliyete baslayabilirler. Toplam kadronun dörtte üçünün iki yil içinde aktif hale getirilmesi zorunludur. Iki yil içinde aktif hale getirilemeyen kadrolar kaybedilir. Kalan dörtte birlik kadrolar, Bakanlikça kullanimina izin verilmesi halinde aktif hale getirilir. Klinisyen uzman sayisi dördün altina düsen hastanelerin faaliyeti iki yila kadar süreyle askiya alinir. Bu süre sonunda uzman hekim eksikligini gideremeyen özel hastanenin ruhsati iptal edilir.

  (Mülga üçüncü fikra:RG-11/7/2013-28704)

  (Degisik fikra:RG-14/1/2011-27815) Özel hastanenin, bulundugu ilden baska bir ile tasinmasi veya devri (Mülga ibare:RG-11/7/2013-28704) (…), Bakanligin planlamalari çerçevesinde (Mülga ibare:RG-25/8/2016-29812) (...) degerlendirilir ve Bakanlikça uygun bulunmasi halinde yapilabilir.

   Kadrolarin kullanim izni ve ek kadro tahsisi

  MADDE 7 –  (Mülga:RG-23/9/2010-27708) (Basligi ile birlikte yeniden düzenleme:RG-27/5/2012-28305)

  Özel hastanelerin kadrolari, Saglik Kuruluslari Yönetim Sistemine, Bakanlikça elektronik ortamda kaydedilir. Mesul müdür, bu sistem üzerinden hastanenin her bir uzmanlik dali için toplam kadrosunu, kullanabilecegi kadrosunu ve aktif çalisanini takip eder, hekim ayrilis ve baslayis tekliflerini bu sistem üzerinden yapar ve çalisma belgelerini düzenler.

  Ilan edilecek dönemlerde özel hastanelerin kullanimina izin verilecek kadrolar veya ek kadrolar, Bakanlikça bu elektronik sistemde tanimlanir ve hekim baslatma talebi mesul müdür tarafindan sistem üzerinden yapilir. Hekim baslatma talebi uygun bulunanlarin çalisma belgesi müdürlükçe onaylanir.

  (Ek fikra:RG-11/7/2013-28704) (Degisik fikra:RG-25/8/2016-29812) Bakanlik tarafindan ilan edilen kadrolardan, özel hastanenin bildirecegi kadro iptal edilmek ve alacagi kadro için belirlenen kriterlere uygun olmak kaydiyla, özel hastanenin kadrosu Bakanlikça degistirilebilir.

   Siniflandirma

  MADDE 7/A – (Mülga:RG-15/2/2008-26788)

   

   

  IKINCI KISIM

  Kurulus ve Bina Alt Yapi Standartlari

   

  BIRINCI BÖLÜM

  Yer Seçimi, Ön Izin ve Bina Durumu

   

  Yer seçimi

  MADDE 8 – (Degisik:RG-15/2/2008-26788)

  Özel hastane binasinin bulundugu alan ile ilgili olarak asagidakilerin bulunmasi gerekir:

  a) (Degisik:RG-21/3/2014-28948) Imar ile ilgili mevzuat uyarinca özel hastane yapilabilecegine dair ilgili belediye tarafindan düzenlenmis belge,

  b) Gürültü, hava ve su kirliligine maruz olmadiginin; insan sagligini olumsuz yönde etkileyecek endüstriyel kuruluslar ile gayrisihhi müesseselerden uzak oldugunun valilik tarafindan yetkilendirilmis merci raporu ile tespit edilmesi,

  c) Hastane binasi için yeterli yesil alan ayrildiginin ilgili belediye tarafindan yazili olarak belgelenmesi,

  ç) Ulasim sartlari, ulasim noktalari açisindan uygun ve ulasilabilir oldugunun Il Trafik Komisyonu veya Belediye Ulasim Koordinasyon Merkezi raporu ile belgelenmesi,

  d) (Degisik:RG-21/3/2014-28948) Hasta ve hasta yakinlari ile hastane çalisanlari için, özel hastanenin otopark ihtiyacinin yeterli olduguna dair ilgili belediye tarafindan düzenlenmis belge,

  (Ek fikra:RG-27/5/2012-28305) Birbirine bitisik ve bütünlük arz eden birden fazla imar parseli üzerinde hastane ve eklerinin yapilmasi halinde, bu parseller arasinda imar yolu, duvar gibi bütünlügü bozacak uygulamalar bulunamaz. (Degisik ibare:RG-11/7/2013-28704) Tibbi hizmet birimlerinin bulundugu tüm parsellerin, yer seçimi ile ilgili belgelerde belirtilmesi gerekir. (Ek cümle:RG-21/3/2014-28948) Ancak otopark alanlarina iliskin hususlarda birinci fikranin (d) bendi hükümleri uygulanir.

   

  Ön izin

  MADDE 9 – (Degisik:RG-15/2/2008-26788)

  Hastane açilmadan önce Bakanliktan ön izin alinmasi sarttir. Ön izin için, asagidaki belgeler ile tam takim mimari proje, incelenmek üzere Müdürlük vasitasiyla Bakanliga gönderilir:

  a) Hastane binasinin bulundugu alanin, 8 inci maddede belirtilen sartlari haiz olduguna dair yetkili mercilerden alinmis belgeler,

  b) (Degisik ibare:RG-21/3/2014-28948) Hastane yerlesiminin gösterildigi, projeyi hazirlayan mimarin imzasinin oldugu tam takim mimari proje içinde ayrica asagidakiler yer alir;

  1) 1/500 veya 1/200 ölçekli vaziyet plani,

  2) 1/100 veya 1/50 ölçekli tüm kat planlari,

  3) Bir tanesi ameliyathaneden geçen en az iki kesit halinde olan, yatak kapasitesi elli ve üzerinde olan hastane projelerinde ise ayrica önem arzeden; rampali giris, bodrum ve benzeri noktalardan geçen, en az üç kesit ve 1/20 ölçekli sistem detaylari ve tüm cepheler.

  Birinci fikranin (b) bendinde bahsedilen mimari projeler, inceleme sonucunda Bakanlikça uygun görülür ise, basvuru sahibi tarafindan imar mevzuatina uygun sekilde üç takim olarak hazirlanir. Üç takim olarak hazirlanan mimari projeler, özel hastane binasi insa edilecek yer, belediye ve mücavir alan sinirlari içinde ise ilgili belediye; mücavir alan disinda ise valilik tarafindan onaylanarak Müdürlük vasitasiyla Bakanliga gönderilir.

  Ön izin basvurusu, bu maddede sayilan belgelerde eksiklik ve/veya bu Yönetmelige uygunsuzluk bulunmamasi kaydiyla, Bakanliga intikal ettigi tarihten itibaren en geç otuz gün içerisinde sonuçlandirilarak ön izin belgesi düzenlenir veya ön izin basvuru belgelerinde tespit edilen  eksiklik ve/veya uygunsuzluk basvuru sahibine yazili olarak bildirilir.

  Ayrica;

  a) Baska amaçla insa edilmis binalarin, hastane binasina dönüstürülmesi halinde tadilat islerine baslanilmadan önce,

  b) Bakanlik tarafindan ön izin verilmis mimari projenin uygulanmasi sirasinda, bu projede bir degisiklik yapilmasi durumunda,

  c) (Mülga bent:RG-11/7/2013-28704)

  ç) Ruhsatlandirilmis hastane binasina, Ek 4 üncü maddedeki planlamaya uygun olmak sartiyla, ilave bina yapilmak istenmesi halinde

  ön izin alinmasi zorunludur.

  (Degisik besinci fikra:RG-11/7/2013-28704) Ön izin belgeleri devredilemez. Ancak Bakanlikça mevcut ruhsatli özel hastaneler adina tasinma amaçli düzenlenmis ön izin belgesi veya mevcut ruhsatli tip merkezleri adina özel hastaneye dönüsüm amaçli düzenlenmis ön izin belgesi almis olan özel hastane ve tip merkezlerinde, ruhsat devri yapilmasi halinde yeni sahiplik adina ön iznin devam etmesine izin verilir.

   

  Bina durumu

  MADDE 10 – (Degisik:RG-15/2/2008-26788)

  Özel hastaneler;

  a) Özel hastane projesi ile Bakanliktan, 9 uncu maddeye göre ön izin almak suretiyle imar ile ilgili mevzuata göre insa edilip, hastane veya özel saglik tesisi yapi kullanma izni belgesi almis olan binalarda,

  b) Baska amaçla yapilmakla birlikte, 8 inci maddedeki sartlari tasiyan ve tadilat isleminden önce Bakanliktan 9 uncu maddeye göre ön izin alarak özel hastane binasina dönüstürülen, tadilat bittikten sonra hastane veya özel saglik tesisi olarak yapi kullanma izni belgesi almis olan binalarda

  kurulur.

  Imar mevzuatina uygun olarak imar planinda yer almasi kaydiyla; ayni sahiplikte ve ayni isim altinda ruhsatlandirilacak olan, sinirlari belirli, bütünlük arz eden bir alan içinde birbiriyle fizik olarak baglantisi olan veya bagimsiz bina komplekslerinin olusturdugu dal hastanesi ve/veya genel hastane binalarindan olusan hastane kompleksi kurulabilir. Bu durumda, laboratuvar hizmetleri, görüntüleme hizmetleri, acil hizmetleri, ameliyathaneler, yogun bakim ve sterilizasyon üniteleri ile benzeri diger tibbi hizmetler ortak hizmet verecek sekilde  planlanabilir. Idari birimler, morg, depo ve benzeri destek birimler ile otopark, kres, kafeterya, lokanta, otel, rehabilitasyon merkezi, banka, PTT, konferans salonu, ibadethane, spor ve egitim tesisleri gibi sosyal alanlar hizmeti aksatmayacak sekilde ve mimari açidan yapi kullanma izin belgesi alarak hastaneye ait belirlenen sinirlar içerisinde farkli binalarda hizmet verebilir. Hastane komplekslerinde hasta güvenligini, sihhatini ve huzurunu riske sokacak tarzda yapilasma veya hizmet sunumu yapilamaz.

  Özel hastanenin tibbi hizmet birimleri; tibbi hizmeti engelleyecek tarzda ve hastane binasindan veya bina kompleksinden ayri yerde tesis edilemez.

  Özel Hastaneler, müstakil binada faaliyet gösterir. Binanin hastane olarak kullanilan kisminda, hiçbir surette baska amaca yönelik isyeri bulunamaz ve hastane içerisindeki bir bölüm, baska bir amaçla faaliyet göstermek üzere üçüncü kisilere kiralanamaz veya herhangi bir sekilde devredilemez.

  Hastane personeline, hasta ve hasta yakinlarina hizmet vermek üzere kurulan kafeterya, kantin, çiçekçi, berber, lostra gibi birimler isletilebilir veya bunlarin isletilmesi için hizmet satin alinabilir veyahut bu hizmetler baskalarina gördürülebilir. Bu türden kisimlar, tibbî hizmet birimlerinin bulundugu yerler ile hasta tedavi ve istirahatini engelleyecek yerlerde kurulamaz.

  (Ek fikra:RG-11/7/2013-28704) (Degisik:RG-21/3/2014-28948) Bakanlikça ruhsatlandirilmis özel hastanelerde, Bakanligin veya Müdürlügün izni alinmak ve binada imar mevzuatina uygun olarak tasiyici unsuru etkilemeyen tadilat ve tamirat gibi islerin yapilmasi halinde, binanin kullanimina izin verilen toplam brüt alanini degistirmemek ve gerektiginde yangin ile deprem yönünden uygunlugunun da saglanmasi kaydiyla Belediyeden proje onayi aranmaksizin ruhsata esas son proje üzerinde degisiklik yapilmasina izin verilir.

   

  IKINCI BÖLÜM

  (Degisik bölüm basligi:RG-11/7/2013-28704)

  Özel Hastaneler Ruhsatlandirma Komisyonu

   

  Komisyonun teskili

  Madde 11- Özel hastanelerin ruhsat basvurularinin ve ruhsatlarindaki degisiklik taleplerinin dosya üzerinde ve yerinde incelenmesi ile bunlarin açilmalari, gruplandirilmalari, denetlenmeleri, degerlendirilmeleri ve kapatilmalari ile ilgili tavsiye kararlari almak üzere Bakanlikça bir (Degisik ibare:RG-11/7/2013-28704) Özel Hastaneler Ruhsatlandirma Komisyonu olusturulur.

  Bakanlik, gerekli gördügünde, ruhsatlandirilmis özel hastanelerin yerinde incelenmesini ve degerlendirilmesini de Komisyondan isteyebilir.

  (Degisik üçüncü fikra:RG-28-05/2004-25475) Komisyon, Genel Müdürün veya (Degisik ibare:RG-27/5/2012-28305) yerine görevlendirecegi bir yetkilinin baskanliginda;

  a) (Degisik:RG-11/3/2009-27166) Tip fakültelerinin ögretim üyelerinden veya Bakanliga bagli egitim ve arastirma hastanelerinden veya devlet hastanelerinden olmak üzere genel cerrahi, iç hastaliklari, anestezi ve reanimasyon uzmanlik dallarindan birer tabip;

  b) (Degisik:RG-27/5/2012-28305)  Genel Müdürlükten bir temsilci,

  c) (Mülga:RG-27/5/2012-28305)

  d) (Degisik:RG-23/9/2010-27708)  Bakanlik tarafindan belirlenecek bir mimar,

  e) Bakanlik Hukuk Müsavirliginden bir temsilci,

  f) Özel hastaneler alaninda faaliyet gösteren derneklerden bir temsilci, olmak üzere toplam dokuz kisiden olusur.

  (Degisik dördüncü fikra:RG-21/10/2006-26326) (Degisik birinci cümle:RG-23/9/2010-27708) Özel hastanenin ana faaliyetleri ile ilgili uzmanlik dallarindan (a) bendindeki niteligi haiz bir üyenin Komisyona ayrica istiraki saglanir. Bu üye ile (a) ve (f) bentlerinde belirtilen üyeler  ve ayrica ihtiyaca göre birden fazla yedek üye Bakanlikça  belirlenir.

  (Degisik besinci fikra:RG-21/10/2006-26326) Komisyonun seçilmis üyeleri iki yil süre ile görev yapar. Üyeligi sona eren üyeler tekrar seçilebilir.

   

  Komisyonun çalisma usûlü

  Madde 12- Komisyon; ihtiyaca ve Bakanligin daveti üzerine Baskan tarafindan önceden belirlenmis toplanti gündemine göre toplanir. (Degisik ikinci cümle:RG-13/04/2003-25078) Toplanti daveti, toplanti tarihi, yeri ve gündemi ile birlikte en az yedi gün önce üyelere yazili olarak bildirilir.

  Komisyon, en az yedi üyenin katilimi ile toplanir ve salt çogunluk ile karar alir. Oylarda esitlik olmasi halinde, Baskanin taraf oldugu görüs kararlastirilmis sayilir.

  Komisyon kararlari, karar defterine yazilir ve toplantiya katilan üyelerce imzalanir. Karara muhalif olanlar, serh koymak suretiyle kararlari imza ederler. Muhalif görüs gerekçesinin karar altinda veya ekinde belirtilmesi zorunludur.

  Komisyonun sekreterya hizmetlerini Genel Müdürlük yürütür.

  (Degisik besinci fikra:RG-23/9/2010-27708)  Komisyon tarafindan yerinde incelenmesi uygun görülen hastanelerde inceleme ve degerlendirme yapmak üzere Bakanlikça yerinde inceleme heyeti olusturulur. Heyet, Genel Müdürlük yetkilisi baskanliginda;

  a) 11 inci maddenin üçüncü fikrasinin (a) bendinde belirtilen komisyon üyeleri veya ayni niteligi haiz Genel Müdürlükçe belirlenecek birer uzman hekim,

  b) Bir mimar,

  c) Genel Müdürlük ilgili personelleri,

  ç) Gerektiginde Hukuk Müsavirliginden bir temsilciden,

  olusur.

   

  ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

  Basvuru ve Ruhsata Esas Belgeler, Basvurunun Incelenmesi ve Ruhsatlandirma

   

  Basvuru ve ruhsata esas belgeler

  Madde 13- Özel hastaneler, Bakanligin izni ile açilir ve ruhsatlandirilir. Özel hastane açmak isteyenler, bu Yönetmelige göre hangi tür özel hastane açacaklarini da belirten bir dilekçe ile bizzat veya mesul müdürlerince ilgili valilige basvururlar.

  (Degisik ikinci fikra:RG-11/7/2013-28704) Ruhsat basvuru dosyasina ek-10’da yer alan belgeler eklenir.

   

  Basvurunun müdürlükçe incelenmesi

  Madde 14- (Degisik birinci fikra:RG-21/10/2006-26326) 13 üncü maddeye göre yapilan basvuru, müdürlük tarafindan öncelikle dosya üzerinden incelenir ve noksanliklar varsa, özel hastane açma talebinde bulunanlara yedi is günü içerisinde bildirilir. Basvuru dosyasinda noksanlik yoksa,  basvuru dosyasi valilik yazisi ekinde onbes is günü içerisinde Bakanliga gönderilir.

  Asagidaki belgeler de Bakanliga gönderilen evraka eklenir:

  a) Il Saglik Müdürünce, özel hastanenin hasta kabul ve tedavi etmeyi istedigi her uzmanlik dalindan en az bir uzman tabip görevlendirilmek suretiyle olusturulan bir ekip tarafindan hazirlanan, özel hastanenin bütün tibbî ünitelerinin yerinde incelenmesi suretiyle bu Yönetmelik ile öngörülen tibbî donanima sahip olup olmadiklarini gösteren ilgili dal uzmanlari raporu,

  b) Ilgili mevzuata göre düzenlenmis tibbî atik raporu,

  c) (Degisik:RG-21/3/2014-28948)* Müdürlükçe EK-9’a uygun olarak düzenlenen ve bina standartlarini gösteren müsterek teknik rapor.

   

  Ruhsatlandirma

  Madde 15- (Degisik:RG-21/10/2006-26326)

  Bakanliga intikal ettirilen basvuru, öncelikle Genel Müdürlükçe dosya üzerinden incelenir ve eksiklik bulunmuyor ise Komisyona havale edilir. Komisyon tarafindan 13 üncü ve 14 üncü maddelere göre incelenen ve degerlendirilen basvuru dosyasinda eksiklik  bulunmamasi halinde, Komisyon hastaneyi  yerinde inceler ve hastanenin uygunluguna karar vermesi halinde yerinde inceleme raporu düzenleyerek Bakanliga sunar. Bu inceleme sonucuna göre Bakanlikça özel hastaneye ruhsatname düzenlenir.

  Genel Müdürlükçe ve Komisyon tarafindan dosya üzerinden yapilan inceleme sonucu  eksiklik bulunmasi halinde eksikligin giderilmesi valilik araciligi ile basvuru sahibine bildirilir. Komisyon tarafindan yerinde inceleme sonucunda hastanede ruhsata esas olabilecek eksiklikler veya uygunsuzluklar tespit edilmesi halinde, düzenlenen inceleme raporundaki durum valilik araciligi ile basvuru sahibine bildirilir. Komisyon raporuna karsi basvuru sahibi tarafindan raporun tebliginden itibaren yedi is günü içerisinde yazili olarak itiraz edilebilir. Itiraz halinde Bakanlikça, Komisyon raporundaki hususlar da dikkate alinarak degerlendirme yapilir ve karar verilir.

  Özel hastanelerin ruhsatlandirma islemleri, özel hastanenin fiziki noksanligi ve basvuru belgelerinde eksiklik bulunmamasi kaydiyla, Bakanliga intikal ettigi tarihten itibaren en geç otuz is günü içerisinde sonuçlandirilir. Komisyonun yerinde incelemesi sonucunda düzenlenecek rapora itiraz olmasi halinde otuz günlük süre, yazili itirazin Bakanliga tebligi tarihinden itibaren baslar.

  (Degisik dördüncü fikra:RG-11/3/2009-27166) Özel hastaneye ruhsat verilmesinden sonra EK-1’de gösterilen personelin sayisi, ismi, unvani, uzmanlik dali veya meslekî diger kariyerleri ile ilgili bilgileri ihtiva eden personel listesi, kismi zamanli çalisan tabipler de dahil tabiplerle yapilmis sözlesmelerin asli veya mesul müdür tarafindan tasdikli örnekleri ile konsültan hizmet verilecek uzmanlik dallarinin listesi müdürlüge verilir. Müdürlük tarafindan, konsültan hizmet verilecek dallarda çalisacak tabipler disindaki diger personelini tamamladigi tespit edilen özel hastaneler, en geç bes is günü içerisinde Bakanliga bildirilir.

  Bütün bu islem ve islerin tamamlanmasindan sonra Bakanlikça, EK-7’de örnegi gösterilen Faaliyet Izin Belgesi yedi is günü içinde düzenlenir ve bu belgenin verilmesi ile özel hastane hasta kabul ve tedavisine baslar. 

  Bakanlikça ruhsatlandirildigi tarihten itibaren alti ay içerisinde faaliyet izin belgesi alarak hasta kabul ve tedavisine baslamayan özel hastanenin ruhsatnamesinin hükmü kalmaz ve verilen ruhsatname Bakanlikça iptal edilir.

  (Mülga son fikra:RG-15/2/2008-26788)

   

  DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

  Personel Standartlari

   

  Mesul müdür

  Madde 16- (Degisik birinci fikra:RG-21/10/2006-26326) Özel hastanelerin tibbî, idarî ve teknik hizmetleri bir mesul müdür sorumlulugunda yürütülür.

  Mesul müdür olarak görevlendirilecek olan tabibin asagidaki nitelikleri tasimasi sarttir:

  a) 11/4/1928 tarihli ve 1219 sayili Tababet ve Suabati Sanatlarinin Tarzi Icrasina Dair Kanun uyarinca Türkiye’de sanatini yapmaya mezun olmak,

  b) Türkiye Cumhuriyeti vatandasi olmak,

  c) (Degisik:RG-28/05/2004-25475) Türkiye’de iki yili kamu ya da özel hastanelerde olmak üzere, en az bes yil tabiplik yaptigini gösteren belge veya belgeler,

  d) Herhangi bir suçtan dolayi agir hapse veya yüz kizartici suçlar yüzünden hapse mahkum veya 21/5/1933 tarihli ve 2219 sayili Hususi Hastahaneler Kanununun 38 inci ve 39 uncu maddeleri uyarinca mesul müdürlükten yasakli olmamak,

  e) Ilgili tabip odasina kayitli olmak.

  Özel kanunlara göre geçici olarak meslekten men edilenler, bu yasaklari süresince özel hastanelerde mesul müdürlük yapamazlar.

  (Ek fikra:RG-11/3/2009-27166) Mesul müdür, görev yaptigi hastanenin disinda muayenehane veya baska bir saglik kurum/kurulusunda çalisamaz.

   

  Mesul müdürün görev, yetki ve sorumluluklari

  Madde 17- Mesul müdürün görev, yetki ve sorumluluklari sunlardir:

  a) (Degisik:RG-11/3/2009-27166) Özel hastanenin tibbî, idarî ve teknik hizmetlerini mevzuata uygun olarak idare etmek ve denetlemek,

  b) Gerektiginde, ruhsatlandirma ile ilgili her türlü islemleri yürütmek,

  c) Özel hastanenin ruhsatlandirilmasindan sonra, her türlü personel, bina, tesis, grup ve tür degisikliklerini müdürlüge bildirmek,

  d) Özel hastane adina belge onaylamak,

  e) Bakanlik ve müdürlük ile ilgili olan her türlü muhabere ve yazismalari yürütmek,

  f) Özel hastanenin personel ve hizmet kalite standartlarini korumak ve gelistirmek,

  g) Özel hastane bünyesinde kurulan ve saglik ile ilgili mevzuat çerçevesinde ruhsatlandirilmasi gereken eczane, laboratuvar, diyaliz merkezi, organ ve doku nakli merkezi, üremeye yardimci tedavi merkezi ve genetik hastaliklar tani merkezi gibi ünite veya merkezlerin ruhsatlandirma islemlerini yürütmek,

  h) Özel hastanenin tibbî kayit ve arsiv sistemini olusturmak ve kayitlarin düzenli ve dogru bir sekilde tutulmasini saglamak,

  i) (Degisik:RG-1/7/2014-29047) Özel hastanenin denetimi ile ilgili bilgi ve belgeleri muhafaza etmek,

  i) Denetimler sirasinda denetim elemanlarinca istenilen her türlü bilgi ve belgeleri hazir hale getirmek,

  j) Tibbî atiklarin kontrolü ve imhasi için gereken bütün tedbirleri almak,

  k) Özel hastane hizmetlerinin tam gün esasina göre sürekli ve düzenli olarak yürütülmesini saglamak ve nöbet sisteminin düzenli olarak islemesini takip ve kontrol etmek,

  l) Özel hastanenin türüne, yatak sayisina, personel mevcuduna ve is hacmine göre tesis edilen tibbî, idarî, malî ve teknik destek birimleri arasinda koordineli ve uyumlu çalismayi temin etmek,

  m) (Degisik:RG-11/3/2009-27166) Mazeret sebebiyle görev yerinin terkedilmesi halinde yerine mesul müdür yardimcisini birakmak, terk süresi bir haftadan fazla olmamak kaydiyla derhal ilgili müdürlüge bilgi vermek ve izin süresi hiçbir sekilde bir yil içerisinde toplam üç ayi geçmemek sartiyla iznin bir haftadan fazla sürdügü hallerde müdürlükten izin almak,

  n) 24/4/1930 tarihli ve 1593 sayili Umumi Hifzissihha Kanunu uyarinca bildirimi zorunlu olan hastaliklar ile adlî vakalari müdürlüge ve gerekli diger mercilere bildirmek,

  o) (Degisik:RG-21/3/2014-28948) Özel hastanede görev yapan bütün personelin saglik taramalarini yaptirmak,

  ö) Özel hastanenin sterilizasyon ve dezenfeksiyon islerinin düzenli bir sekilde yapilmasini saglamak ve hastane enfeksiyonlarindan korunma için gereken bütün tedbirleri almak,

  p) Hastalarin tedavileri için disaridan tabip istenilmesi halinde ilgili tabibi kuruma davet etmek,

  r) Saglik ile ilgili mevzuat ile öngörülen ve Bakanlikça belirlenen diger görevleri yapmak.

   

  Mesul müdürün degismesi

  Madde 18- Mesul müdürün görevden alinmasi, istifasi, mesul müdürlük sartlarindan herhangi birini kaybetmesi veya vefâti gibi hallerde; hastanenin sahibi tarafindan, en geç bir ay içerisinde bu Yönetmelikte belirtilen sartlari tasiyan yeni bir mesul müdür görevlendirilerek gerekli bilgi ve belgeler Bakanliga gönderilmek üzere müdürlüge verilir. Yeni mesul müdür adina Bakanlikça mesul müdürlük belgesi düzenlenir.

  (Degisik ikinci fikra:RG-28/05/2004-25475) Mesul müdürün degismesi halinde, özel hastaneye yeni mesul müdür görevlendirilinceye kadar bu görevi geçici olarak mesul müdür yardimcisi vekaleten yürütür ve bu durum Müdürlüge bildirilir.

   

  Mesul Müdür Yardimcisi

  Madde 18/A — (Degisik:RG-28/05/2004-25475)

  (Degisik birinci fikra:RG-21/10/2006-26326) Bu Yönetmeligin 16 nci maddesinin üçüncü fikrasinda öngörülen niteliklere sahip olan bir tabip, mesul müdür yardimcisi olarak Bakanliga bildirilir. Hastane sahibince birden fazla mesul müdür yardimcisi belirlenerek Bakanliga bildirilebilir.

  Mesul müdür yardimcisi;

  a) Bu Yönetmeligin 18 inci maddesinin ikinci fikrasinda belirtilen durumda, geçici olarak mesul müdürlük görevi ile Bakanlik ve müdürlük nezdinde hastanenin is ve islemlerini yürütür.

  b) Reçete onayi, istirahat raporu onayi gibi poliklinik hastalari ile ilgili usulî islemlerde mesul müdüre yardimci olur ve imza yetkisi kullanabilir. Ancak bu durumda, mesul müdür tarafindan yazili olarak, hangi islemleri yürütecegine dair yetki devredilmesi gerekir.

  c) Mesul müdür yardimcisinin bu maddenin ikinci fikrasinin (a) ve (b) bendlerine göre yürüttügü is ve islemlerinden dolayi Bakanliga karsi mesul müdür sorumludur.

   

  Diger personel

  Madde 19- (Degisik:RG-28/9/2011-28068)

  Tabip ve tabip disi personel özel hastane kadrosunda sözlesmeyle ve Ek-12'deki Personel Çalisma Belgesi düzenlenerek çalisir.

  (Degisik fikra:RG-25/8/2016-29812)  Çalisanlarin isten ayrilislari, en geç bes is günü içinde müdürlüge bildirilir ve çalisma belgesi iptal edilir. Ayrilanin yerine ayni uzmanlik dalinda hekim baslatilabilir, ancak yan dal uzmanligi bulunanlar Bakanligin uygun görüsü ile anadalda baslatilabilir. Bakanlik yan dal degerlendirmesini her bir yan dal uzmanlik alaninda, ülkedeki ve ildeki egitim kurumlarinin tipta uzmanlik egitimini saglayacak sekilde yan dal uzmani bulunup bulunmadigi çerçevesinde yapar. Baslatilacak personel için mesul müdür tarafindan personel çalisma belgesi düzenlenerek müdürlüge en geç bes is günü içinde onaylatilir. Ayrilanin yerine baslayis disindaki her türlü personel baslayislarinda ise, öncelikle mesul müdür tarafindan baslayacak personele çalisma belgesi düzenlenerek müdürlüge onaylatilir ve çalisma belgesi onaylandigi tarihten itibaren personel hastanede çalisabilir.

  Personel çalisma belgesinin asli, personelin dosyasinda saklanir. Tabibin/uzmanin diplomasi ve uzmanlik belgesi ile çalisma belgesinin noter ya da Müdürlük onayli örneginin, poliklinik odasinda hastalarin rahatlikla görebilecegi bir yere asilmasi gerekir. Saglik Kuruluslari Yönetim Sistemine uygun olan islemler, bu sistem üzerinden yürütülebilir.

   

   

  ÜÇÜNCÜ KISIM

  Hizmet ve Fizikî Alt Yapi Standartlari

   

  BIRINCI BÖLÜM

  Özel Hastanenin Hizmet Üniteleri ve Nitelikleri

   

  Hasta odalari

  Madde 20- Hasta odalarinin, dogrudan ve yeterli gün isigi ile aydinlanabilecek konumda, taban ve duvarlarinin düzgün ve kolay temizlenebilecek nitelikte ve dezenfeksiyona elverisli olmalari sarttir.

  Hasta odalarinin kapi genisligi, en az bir metre on santimetre olarak; hasta odalarindaki tuvalet ve banyo kapilari disa açilacak sekilde düzenlenir.

  (Degisik üçüncü fikra:RG-28/05/2004-25475) Iki hasta yatagi bulunan odalarin, hasta yatagi basina düsen asgarî alan ölçülerine uygun olmak kaydiyla, gerektiginde kullanilmak üzere uygun biçimde ayrilabilir olmalari gerekir. Bir odada ikiden fazla hasta yatagi bulunamaz.

  (Degisik dördüncü fikra:RG-13/04/2003-25078) Dogrudan gün isigi almayan, ziyaretçilerin ve hastane personelinin yogun kullandigi, hastanin sihhat ve istirahatini olumsuz tarzda etkileyecek mekanlarda hasta odasi olamaz.

  (Ek besinci fikra:RG-21/10/2006-26326) Özel hastanelerde, hasta kabul ve tedavi edilen  her uzmanlik dali için en az bir hasta yatagi  ayrilir.

  (Ek altinci fikra:RG-21/10/2006-26326) Hasta odalarinda her yatak için ayri olmak üzere, merkezi oksijen ve vakum tesisati bulunur.

  (Degisik yedinci fikra:RG-21/10/2006-26326) (Degisik ibare:RG-23/1/2015-29245) Engelliler için,  hasta yatak sayisi otuz ve altinda olan özel hastanelerde en az bir olmak kaydiyla ve ilave her otuz hasta yatagina bir eklenmek suretiyle, ilgili mevzuata uygun nitelikte (Degisik ibare:RG-23/1/2015-29245) engelli hasta odasi tesis edilir. (Degisik ibare:RG-23/1/2015-29245) Engelli hasta odalarinda bulunan islak hacimler (Degisik ibare:RG-23/1/2015-29245) engellilerin kullanimina imkan verecek sekilde  düzenlenir.

   

  Hasta yataklari

  MADDE 20/A – (Ek:RG-11/3/2009-27166)

  Hasta yatagi, hastalarin yirmi dört saatten az olmamak üzere bakim ve tedavilerinin saglanmasi amaciyla yatirildigi, hasta odalarina veya hastalara devamli tibbi bakim hizmeti verilen birimlere yerlestirilen yataklardir.

  Yogun bakim, prematüre ve yeni dogan ünitesindeki yataklar (kuvöz, açik bebek yatagi) ile yanik merkezi ve yanik odalarindaki yataklar, hasta yatak sayisina dahil edilir.

  Ancak;

  a) Yeni dogan saglikli bebek sepetleri ve transport kuvözler,

  b) Dogum için kullanilan dogum masalari ve sanci odasi yataklari,

  c) Poliklinik, acil ve laboratuvarlarda muayene, küçük müdahale, gözlem ve hastalarin istirahati için kullanilan sedye ve yataklar,

  d) Anestezi odasi ve ameliyathanelerde, ameliyat öncesi uyuma ve bekleme için kullanilan yataklar,

  e) Ameliyat sonrasi bakim (uyandirma) odasi yataklari,

  f) Kemoterapi, radyoterapi, girisimsel radyoloji, genel ve lokal anestezi, intravenöz, infüzyon, inhalasyon ve sedasyon islemleri ile diyaliz tedavisi gibi yirmi dört saatten daha az bir zaman dilimi içinde yapilan tedaviler için kullanilan günübirlik tedavi yataklari,

  g) Hastanede nöbetçi personel için ayrilan yataklar,

  h) Refakatçi yataklari

  hasta yataklarina dahil degildir

   

  Hemsire istasyonlari

  Madde 21– (Degisik:RG-21/10/2006-26326)

  Özel hastanelerde, hastalara aninda ulasabilmek ve hasta bakimini saglamak üzere;  yatakli hasta katlarinda, koridor ve hasta odalarina hâkim bir konumda lavabosu ve ilaç hazirlama alani  bulunan ve koridorun genisligini etkilemeyecek sekilde, en az bir hemsire istasyonu kurulmasi sarttir. Ayrica hemsire istasyonunda, her hasta odasi ile  baglantisi olan hasta çagri sistemi bulunur.

  Özel hastanelerde, yatakli hasta katlarinda, kliniklerin özelligine göre gereken donanima sahip olan ve yatan hastalarin muayene ve tedavilerinin yapildigi servis muayene odasi veya bölümü düzenlenebilir.

   

  Hasta basina ayirilacak alanlar

  Madde 22- Özel hastanelerde yatacak hastalar için hasta odalarinda hasta yatagi basina ayirilmasi gereken asgarî alan ölçüleri asagida gösterilmistir:

  a) Tek yatakli hasta odalari en az dokuz metrekare,

  b) (Degisik:RG-21/10/2006-26326) Iki  yatakli odalar, hasta yatagi basina en az yedi metrekare,

  c) Çocuk hastalar için ayirilmis olan odalar, hasta basina en az alti metrekare,

  d) (Degisik:RG-21/10/2006-26326) Çocugu ile yatan lohusalar için tek yatakli odalar en az oniki metrekare ve iki yatakli odalar, yatak basina en az on metrekare,

  çok yatakli odalar, yatak basina en az on metrekare,

  e) Yogun bakim üniteleri, yogun bakim yatagi basina en az oniki metrekare.

  f) (Ek:RG-13/04/2003-25078) Yenidogan yogun bakim üniteleri, yogun bakim yatagi basina en az alti metrekare.

  g) (Ek:RG-21/10/2006-26326) Gözlem odasinda  gözlem yatagi basina en az  alti metrekare,

   

  Poliklinik muayene odasi

  Madde 23-(Degisik:RG-21/10/2006-26326)

  (Degisik birinci fikra:RG-11/3/2009-27166) Özel hastanelerde, faaliyet izin belgesinde kayitli klinik uzmanlik dallari için yeterli sekilde aydinlatilan ve havalandirilan poliklinik muayene odasi ayrilir. Poliklinik muayene odalarinda uzmanlik dalina uygun araç, gereç ve donanim ile hasta muayene masasi, soyunma bölümü ve lavabo bulunur. Klinik uzmanlik dallari disindaki dallarda kadrolu veya kismi zamanli çalisan uzman tabiplere yeterli sayida ve genislikte, yeterli sekilde aydinlatilan ve havalandirilan çalisma odalari ayrilabilir.

  Kadin hastaliklari ve dogum ile üroloji polikliniklerinde, ayrica tuvaletin bulunmasi gerekir. Sayet kadin hastaliklari ve dogum poliklinikleri hastane bünyesinde diger polikliniklerden ayri, bagimsiz bir bölümde ve bölüm içinde hasta tuvaleti de var ise; üroloji polikliniginden ayri olarak sistoskopi-ürodinami odasi bulunuyor ve burada tuvalet var ise, bu polikliniklerin muayene odasinda tuvalet bulunmasi gerekmez.

   (Degisik üçüncü fikra:RG-11/3/2009-27166)  Poliklinik muayene odalarinin kapisinda hizmet verilen uzmanlik dalinin adi, oda içinde hastalarin görebilecekleri bir yerde o muayene odasinda görev yapan tabiplerin diploma ve var ise uzmanlik belgelerinin asli veya mesul müdür tarafindan tasdiklenmis bir örnegi ile EK-12’deki personel çalisma belgesinin müdürlük onayli sureti, duvarda asili olarak bulunur.

  (Ek fikra:RG-23/1/2015-29245) Özel hastane bünyesinde agiz ve dis sagligi hizmeti sunulmak üzere açilacak birimin, Agiz ve Dis Sagligi Hizmeti Sunulan Özel Saglik Kuruluslari Hakkinda Yönetmelikte poliklinikler için tanimlanan poliklinik odasi, asgari personel, tibbi cihaz, araç ve gereç sartlarini tasimasi gerekir. Bu fikranin yürürlüge girdigi tarihten önce açilmis birimler fiziki standartlari hariç diger standartlara uyar.

   

  Ameliyathane

  MADDE 24 – (Basligi ile birlikte degisik:RG-21/10/2006-26326)

  Özel hastanelerde;

  a) Cerrahi uzmanlik dallarinin gerektirdigi en az iki adet ameliyat salonu ile  uyandirma bölümü bulunur. Ancak, hasta yatak sayisi otuz ve altinda olan agiz ve dis sagligi dal hastaneleri ile göz hastaliklari dal hastanelerinde bir adet ameliyat salonu olabilir.

  b) Ameliyat salonlarinin her birinde sadece bir ameliyat masasi bulunur.

  c) Ameliyathane sterilizasyon sartlarini tasir. Ameliyathane salonlarinda toz ve mikrop barindiracak girinti çikintilar olmaz.

  d) Ameliyathanenin duvar, tavan ve zeminleri dezenfeksiyon ve temizlemeye uygun antibakteriyel malzemeler kullanilarak yapilir.

  e) Ameliyathane salonlarinin ölü alan olusturacak girinti, çikinti ve bunlardan olusan bosluklar ile keskin köseler haricinde kalan  net  kübik kullanim alani en az otuz metrekare,  kardiyovasküler cerrahi ve organ nakli ile ilgili ameliyathaneler için en az kirkbes metre kare olur. Net kullanim alani içinde, kolon ve benzeri hareket kisitliligina sebep verecek yapilasma ile ameliyat ekibinin hareket kisitliligina ve sirkülasyonuna engel bir durum olmamasi gerekir.

  f) Ameliyathane salonlarinin  taban-tavan arasi net yüksekliginin havalandirma kanallari, asma tavan, hepafiltreler hariç ameliyat salonunun her noktasinda en az üç metre ve ameliyathane kisminda  bulunan koridor genisliginin en az iki metre olmasi gerekir.

  g) Ameliyathanelerde yari ve tam steril alanlar olusturulur. Ameliyathane salonu ve yan hacimlerinin bulundugu tam steril  alanlarinda, pencere ve kapilar dis ortama  açilmaz ve bu alanlarda tuvalet bulunmaz. Yari steril alanda, personel dinlenme yeri, kadin ve erkek personel için ayri ayri düzenlenmis giyinme ve soyunma ile tuvalet ve dus mahalleri bulunur.

  h) Ameliyathane alaninin, hepa filtreli hijyenik klima sistemi veya muadili bir sistem ile iklimlendirilmesi ve havalandirilmasi  gerekir.

  i) Dahili uzmanlik dallarinda hizmet verecek olan özel dal hastanelerinde ameliyathane bulunmasi zorunlu degildir. Bu sekilde açilan özel dal hastanelerinde, cerrahi uzmanlik dali ilavesi, Yönetmelikte belirtilen ameliyathane ve yogun bakim ile diger  sartlarin saglanmasi  durumunda yapilir.

  j) (Ek:RG-1/7/2014-29047) Ameliyathanenin yönetimi, hizmete devamli hazir bulundurulmasi, alet ve malzemenin saglanmasi, bakim, onarim ihtiyaçlarinin saptanarak yaptirilmak üzere ilgililere bildirilmesi ve burada çalisan personelin yönetimi ve egitimlerinin yapilmasi amaciyla sorumlu cerrahi dallarindan bir uzman ameliyathane sorumlusu olarak görevlendirilir.

   

  Yogun bakim

  Madde 25- (Degisik:RG-21/10/2006-26326)

  Özel hastanelerde;

  a) Yatak sayisi elliye kadar ve elli dahil olan özel hastanelerde bir yatak cerrahi, bir yatak dahili uzmanlik dallari için ayrilmak sartiyla en az iki yatakli yogun bakim ünitesi kurulmasi zorunludur. Yatak sayisi ellinin üstünde olan hastanelerde, her otuz yatak için birer yogun bakim yatagi ilave edilir.

  b) Kardiyoloji uzmanlik dali için koroner yogun bakim ünitesi en az bir yatak; kardiyovasküler cerrahi uzmanlik dali için en az iki yatak bulunan kardiyovasküler cerrahi yogun bakim ünitesi; çocuk sagligi ve hastaliklari uzmanlik dali  ile kadin hastaliklari ve dogum uzmanlik dali için yenidogan yogun bakim ünitelerinde en az iki küvöz bulunmasi gerekir.

  (Ek paragraf:RG-11/7/2013-28704) Kardiyoloji uzmanlik dalinda kadro disi geçici statüde hekim veya özel hastanede tek kardiyovasküler cerrahi uzmani çalistirilmasi durumunda koroner yogun bakim ünitesi ile kardiyovasküler cerrahi yogun bakim ünitesi kurulmasi zorunlu degildir. Ancak koroner ve kardiyovasküler cerrahi yogun bakim takibi ve tedavisi gerektiren durumlarda, ilgili Teblige göre islem yapilir.

  c) Dal hastanelerinde ilgili uzmanlik dalinin gerektirdigi yogun bakim üniteleri kurulur. Agiz ve dis sagligi dal hastaneleri  ile göz dal hastanelerinde yogun bakim bulunmasi zorunlu degildir.

  d) Yeni dogan yogun bakim ünitesi ile diger yogun bakim ünitelerinin birbiriyle irtibatli olmamasi gerekir. Yeni dogan yogun bakim ünitesi ile diger yogun bakim ünitelerinin ön geçis alanlari ortak olabilir.

  e) Kardiyovasküler cerrahi yogun bakim ünitesinin, ameliyathane tam steril alaninda olmamak kaydiyla, ameliyathane ile irtibatli olmasi zorunludur.

  f) Koroner yogun bakim, diger yogun bakim ünitelerinden ayri düzenlenebilir. Diger yogun bakimlar gibi tam steril alan olmasi gerekmez ve içinde tuvalet bulunabilir.

  g) Yogun bakim ünitelerinde, görevli saglik personeli tarafindan hastalarin sürekli gözetim ve izlenmesine uygun nitelikte bir mekan olusturulur. Yogun bakim üniteleri içinde lavabo bulunur.

  h) Yogun bakim ünitelerinde, yatak aralarinda gerektiginde kullanilmak üzere uygun biçimde ayrilabilir düzenleme yapilir. Hasta basi monitörizasyon ve  merkezi tibbî gaz sistemi bulunur.

  i) Yogun bakim ünitelerinin, hasta, ziyaretçi ve hastane personelinin genel kullanim alanlari ile dogrudan baglantisi olmamasi gerekir.

  j) Yogun bakim ünitesinin disinda ve yogun bakim ünitesinin bulundugu katta, sürgü ve idrar kaplari temizleme ve muhafaza alani ile tek kullanimlik malzeme kullaniliyor ise, kullanim öncesi muhafaza ve imha alani ayrilir. Koroner yogun bakim haricinde, yogun bakim ünitesinin steril alanlari içerisinde tuvalet bulunmaz.

  k) Koroner yogun bakim üniteleri hariç diger yogun bakimlar,  ameliyathaneler de oldugu gibi sterilizasyon sartlarini saglayacak sekilde  havalandirilirlar ve zemin ile duvar kaplamalarinin antibakteriyel olmasi sarttir.

   

  Gözlem ünitesi

  MADDE 25/A – (Ek:RG-21/10/2006-26326)

  Özel hastanelerde; ilgili dal uzmaninin kisa süreli olarak hastayi gözlem altina alarak takip edebilecegi, yatak basina en az alti metrekare alani olan, yataklar arasi uygun biçimde ayrilabilen, içinde lavabosu ile  hemsire istasyonu bulunan ve  belirlenen asgarî tibbî malzeme, donanim ve ilaçlarin bulundugu  hasta gözlem ünitesi olusturulabilir.

  Gözlem ünitesinde kullanilacak hasta yataklarinin, pozisyon alabilen, koruma barlari olan ve her yöne hareketli tekerlekli özellikte olmasi gerekir. Gözlem odasinda hasta basi monitörizasyon ve merkezi tibbî gaz sistemi bulunur.

  Gözlem yatak sayisinin, hastane toplam yatak sayisinin % 25 ini geçmemesi gerekir.

  Ancak, hasta yatak sayisi otuz ve altinda olan genel veya dal hastanesinde, gözlem yatak sayisi en fazla bes olur. Yatak sayisi  otuz ila 100 arasinda  olan genel  veya dal hastanesinde, bir gözlem ünitesinde en fazla on  yatak, yatak sayisi  100 ve üzerinde  olan genel veya dal hastanesinde, bir gözlem ünitesinde en fazla onbes  yatak bulunabilir.

   

  Acil ünitesi

  Madde 26- Acil ünitesinin; özel hastanenin ana girisinden ayri, kolay ulasilabilir, ambulans ulasimi ile araç giris ve çikisina elverisli ve uygun egimli sedye rampasi bulunan bir girisinin olmasi gerekir.

  Acil ünitesi; personel ve tibbî cihaz donanimi, lüzumlu ilaç, serum, sarf malzemesi ve ambulans hizmetleri yönünden hiç bir aksakliga meydan verilmeyecek ve hizmetin yirmi dört saat kesintisiz sunulmasi saglanacak sekilde yapilandirilir.

  Acil ünitesinde, en az bir adet ilk muayene odasi, bir adet müdahale odasi ile müsahede odasi, güvenlik hizmetinin verilebilecegi bir mekan ve bekleme yeriyle baglantili erkek ve kadinlar için birer tuvalet ve lavabo bulunur.

  (Degisik dördüncü fikra:RG-21/10/2006-26326) Ortopedi ve travmatoloji uzmanlik dalinda hasta kabul eden özel hastanelerde, acil müdahale odasi veya ortopedi poliklinigi muayene odasi ile baglantili veya yakininda olmak üzere en az bir alçi odasi ayrica düzenlenir.

  (Ek besinci fikra:RG-21/10/2006-26326) Özel hastanelerde kompleks sekildeki yapilasmalarda acil ünitesi, ortak hizmet verecek sekilde tek olarak planlanmis ise; ameliyathane, yogun bakim ve radyoloji ünitesi ile fizik baglantisinin olmasi gerekir. Ayrica hastane komplekslerinde acil ünitesinde ambulans girisi ve bu girise yakin bir canlandirma odasi düzenlenir. 

  (Ek altinci fikra :RG-21/10/2006-26326) Dal hastanelerinde sadece ilgili dallarin gerektirdigi acil hizmetini verecek sekilde ve donanimda acil ünitesi bulunur.

   

  Eczane

  Madde 27- (Degisik:RG-23/9/2010-27708)

  Özel hastanelerde, 18/12/1953 tarihli ve 6197 sayili Eczacilar ve Eczaneler Hakkinda Kanun ile 13/10/1992 tarihli ve 21374 sayili Resmî Gazete’de yayimlanan Eczaneler ve Eczane Hizmetleri Hakkinda Yönetmelik uyarinca, bir eczaci sorumlulugunda ruhsatlandirilmis eczane bulunmasi zorunludur.

   

  Laboratuvar ve radyoloji hizmetleri (Degisik baslik:RG-1/7/2014-29047)

  MADDE 28 – (Degisik:RG-15/2/2008-26788)

  (Mülga birinci fikra:RG-1/7/2014-29047)

  (Degisik ikinci fikra:RG-1/7/2014-29047) Laboratuvar ve radyoloji hizmetleri;

  a) Agiz ve dis sagligi ve göz hastaliklari dal hastaneleri haricindeki özel hastanelerde, bir adet seyyar röntgen cihazi bulunur ve en az 500 mA gücünde röntgen cihazinin bulundugu bir radyoloji ünitesi kurulmasi zorunludur.

  b) Biyokimya (Degisik ibare:RG-23/1/2015-29245) veya mikrobiyoloji laboratuvarlari: Agiz ve dis sagligi ve göz hastaliklari dal hastaneleri haricindeki özel hastanelerinde hasta kabul ve tedavi ettigi uzmanlik dallarinin gerektirdigi biyokimya (Degisik ibare:RG-23/1/2015-29245) veya mikrobiyoloji laboratuvari bulunmasi zorunludur.

  c) Genetik laboratuvarlari: Özel hastaneler, hizmet verecegi uzmanlik alaninin gerektirdigi genetik laboratuvarini, bagimsiz olarak veya biyokimya veya mikrobiyoloji laboratuvari ile ayni alanda olacak sekilde kurabilir.

  d) Patoloji laboratuvari: Özel hastaneler hizmet verecegi uzmanlik alaninin gerektirdigi patoloji laboratuvarini kurabilir.

  (Degisik üçüncü fikra:RG-21/3/2014-28948) Özel hastane bünyesindeki tibbi laboratuvarlara, 9/10/2013 tarihli ve 28790 sayili Resmî Gazete’de yayimlanan Tibbi Laboratuvarlar Yönetmeligine göre; radyoloji laboratuvarlarina ise 15/2/2008 tarihli ve 26788 sayili Resmî Gazete’de yayimlanan Ayakta Teshis ve Tedavi Yapilan Özel Saglik Kuruluslari Hakkinda Yönetmelik hükümlerine göre ruhsatname düzenlenir ve EK-7’de yer alan “II - Müdürlükçe Düzenlenecek Bölüm” kismina eklenir. Özel hastane bünyesindeki tibbi laboratuvarlarin faaliyetleri ise Tibbi Laboratuvarlar Yönetmeligi kapsaminda yürütülür.

  Tipta tani ve tedavi amaciyla radyasyon uygulamalarini yürüten laboratuvar ve birimler için hastane sahibi adina, ilgili mevzuat hükümleri uyarinca Türkiye Atom Enerjisi Kurumundan kullanma ve bulundurma lisansi alinir.

  Özel hastanelerde, tip teknolojisindeki gelismelere paralel olarak ihtiyaç duyulan diger görüntüleme hizmet birimleri ancak,  Ek 4 üncü maddedeki planlamaya uygun olmak kaydiyla kurulabilir. Kurulacak bu birimler ruhsatlandirilarak faaliyet izin belgesine eklenir.

  (Degisik altinci fikra:RG-11/3/2009-27166) Özel hastanelerin bünyesinde bulunmasi zorunlu laboratuvarlarin disinda olan ve faaliyet gösterilen uzmanlik dallari için gerekli bulunan laboratuvar ve radyoloji hizmetleri hizmet satin alma yoluyla, müstakilen faaliyet göstermek üzere ilgili mevzuat uyarinca ruhsatlandirilan veya diger özel hastaneler bünyesinde ruhsatli olan veyahut kamu kurum ve kuruluslari bünyesinde kurulan laboratuvarlardan karsilanabilir. Bu yönde hizmet satin alinmasi durumunda bununla ilgili belgeler, faaliyet iznine esas belgeler ile birlikte sunulur.

  Özel hastanenin hizmet satin almasi durumunda asagidakilere uyulmasi zorunludur:

  a) Hizmetin bu yol ile karsilandigi hususunda hastaya ve/veya yakinlarina tetkik istenilmeden önce bilgi verilmesi,

  b) Hastadan, laboratuvar tetkikini talep eden özel hastanede numune alinmasi,

  c) Numunenin, tetkiki gerçeklestirecek laboratuvara hasta veya yakinlari ile gönderilmemesi,

  d) Laboratuvar veya radyoloji tetkikini gerçeklestiren kurum veya kurulus isminin ve adresinin tetkik sonuç raporunda yer almasi,

  e) Tetkik sonuçlarinin, hizmet satin alinan kurum veya kurulus tarafindan gecikmeksizin güvenli bir sekilde gönderilmesi,

  f) Özel hastane haricinde, tetkik yapilacak kurum veya kurulus tarafindan hastadan tetkik için ayrica bir ücret talep edilmemesi.

  Hizmetin, satin alma yoluyla gördürülmesi halinde, hizmeti alan hastane ile hizmeti veren kurum veya kurulus, bu uygulamadan ve sonuçlarindan müstereken sorumludur.

   

  Numune alma odasi

  Madde 29– Özel hastanelerde, tabip tarafindan istenilen tetkik ve tahliller için hastanin kan, gaita veya idrarinin alinmasina uygun poliklinik ve laboratuvarlara yakin, hijyen sartlarina sahip lavabo ve tuvaleti olan en az bir numune alma odasi bulunur.

   

  Merkezî sterilizasyon ünitesi

  Madde 30- (Degisik:RG-21/10/2006-26326)

  Özel hastanelerde, yeniden kullanim özelligine sahip olan malzemelerin sterilizasyon ve dezenfeksiyon islemlerinin yapilmasina mahsus bir merkezî sterilizasyon ünitesi bulunmasi sarttir.  Merkezi sterilizasyon ünitesi mümkünse, ameliyathane ile baglantili olur. Ancak, merkezi sterilizasyon ünitesi; steril malzeme transferinin steriliteyi bozmayacak sekilde planlanmasi durumunda  ameliyathaneden baglantisiz olabilir.

  Merkezî sterilizasyon ünitesi; kirli malzeme girisi-yikama, ön hazirlik-paketleme ile sterilizasyon-steril malzeme çikis bölümlerinden olusur.

   

  IKINCI BÖLÜM

  Özel Hastanelerin Diger Birim ve Alanlari

   

  Merdiven, koridor ve asansörler

  Madde 31- Katlar arasindaki merdivenlerin, sedye ile hasta çikarabilecek nitelikte en az bir metre elli santimetre genislikte olmasi sarttir. Merdiven rihtlari, (Degisik ibare:RG-23/1/2015-29245) engellilerin çikisini zorlastirmayacak sekilde düz bir satihla bitirilir ve hastane girisine (Degisik ibare:RG-23/1/2015-29245) engelliler için uygun egimli rampa yapilir.

  (Degisik ikinci fikra:RG-28/05/2004-25475) Hastanelerin bütün katlarinda koridor genislikleri en az iki metre olur. Koridorlarda, banyolarda ve lavabolarda, hastalarin kolay hareketine imkan verecek sekilde tutunma yerleri bulunur. Yapinin tasiyici sistemi itibari ile kolon ve benzeri çikintilar sebebiyle koridorlardaki genislik iki metrenin altina düsmesi halinde, sedye trafiginin rahat saglanmasi sarti ile iki metre genislik sarti bu bölümlerde aranmayabilir.

  Özel hastanelerde, otomatik olarak devreye giren ve elektrik projesinde hesaplanan kurulu gücün en az % 70’i oraninda uygun güç ve nitelikte olan bir jeneratör ile Türk Standartlari Enstitüsünün standartlarina göre imâl edilmis en az iki asansör bulunmasi ve asansörlerden birinin tekerlekli sandalye ve sedye ile hasta tasimaya elverisli olmasi sarttir.

  Hasta asansörü kuyu boslugu ölçüsünün, Türk Standartlari Enstitüsünün belirledigi standartlara uygun olmasi gerekir.

  Birden fazla kati olan özel hastanelerde ilgili mevzuata uygun olarak yangin merdiveni yapilmasi da zorunludur.

  (Ek fikra:RG-21/10/2006-26326) Özel hastanelerde, en fazla iki kat arasinda asansör bulunmamasi durumunda, bu katlar arasinda tekerlekli sandalye ve sedye ile hasta tasimaya elverisli uygun egimi olan rampa yapilir.

   

  Isitma, havalandirma ve aydinlatma

  Madde 32- Özel hastanelerin merkezi isitma sistemi ile isitilmasi zorunludur. Zeminden isitma yapilmasi uygun degildir.

  Özel hastanelerde, bölge ve mevsim sartlarina göre merkezi sogutma veya split klima sistemi kurulur. Hastalarin ve personelin kullandigi bütün alanlar uygun bir sekilde havalandirilir ve yeterli günes isigi ile enerji kaynaklarindan yararlanilarak aydinlatilmalari saglanir.

  (Degisik üçüncü fikra:RG-21/10/2006-26326) Özel hastanelerin ameliyathane, yogun bakim ünitesi ve  steril sartlari gerektiren diger alanlarinda,  yeterli havalandirma ve sterilizasyon için  (Degisik ibare:RG-11/7/2013-28704) hepafiltreli klima santrali yaptirilmasi zorunludur.

   

  Tibbî atiklar ve çöpler

  Madde 33- Özel hastanelerde, tibbî atiklar ve çöpler için 20/5/1993 tarihli ve 21586 sayili Resmî Gazetede yayimlanan Tibbî Atiklarin Kontrolü Yönetmeligi hükümlerine uygun olarak gerekli tedbirler alinir ve tibbî ve evsel atiklar için ayri ayri çöp odalari tesis edilir.

  Yatak sayisi elli ve üzerinde olan özel hastanelerin tibbî atik odalarinin sogutma sisteminin olmasi ve yemekhaneden kaynaklanan sivi atiklarin, kanalizasyona verilmeden önce filtrasyona tâbi tutulmalari sarttir.

   

  Lavabo, tuvalet ve banyolar

  Madde 34- Özel hastanelerde, hem hastalar ve hem de personel için erkeklere ve kadinlara ayri ayri olmak üzere yeterli sayida lavabo, tuvalet ve banyo bulundurulur. Tuvalet ve banyo kapilarinin disa dogru açilmasi zorunludur.

  (Degisik ibare:RG-23/1/2015-29245) Engelliler için ilgili mevzuata uygun nitelikte, her hastanede asgarî bir olmak kaydiyla ilave her otuz yatak için bir adet olmak üzere ayri bir lavabo, tuvalet ve banyo bölümü bulunur. Poliklinik katinda en az bir adet (Degisik ibare:RG-23/1/2015-29245) engelli tuvaletinin bulunmasi da sarttir.

   

  Morg

  Madde 35- (Degisik birinci fikra:RG-28/05/2004-25475) Özel Hastanelerde, ölü koymaya, yikamaya ve gerektiginde otopsi yapmaya uygun bir morg bulunmasi zorunludur. Yatak sayisi elliye kadar olan hastanelerde soguk hava düzeni bulunan ve en az iki kapasiteli çelik paket tipi ölü muhafaza dolabi bulunur; artan her elli yatak için bir ölü muhafaza dolabi ilave edilir. Morg alani, ölü muhafaza dolabinin kapladigi alan haricinde, ölü yikamaya ve otopsi yapmaya uygun genislikte olmalidir.

  (Degisik ikinci fikra:RG-21/10/2006-26326) Morg; hastalarin olmadigi, genel kullanim alanlarindan uzak yerde yapilir ve morg çikisi, özel hastanenin ana ve acil girisi ile baglantili olmayacak sekilde ayri olarak düzenlenir.

   

  Mutfak ve çamasirhane

  Madde 36- Mutfak ve çamasirhanenin taban ve duvarlarinin, hijyenik sartlarda yikamaya ve dezenfeksiyona elverisli olmasi gerekir.

  Mutfakta, yiyecek ve içeceklerin ayiklanma, yikanma ve hazirlanma yerlerinin ayri olmasi ve yeterli miktarda çelik evye bulundurulmasi sarttir.

  Çamasirhanenin; kirli çamasir depolama, kirli çamasir tasnifi, çamasir basma-yikama, santrifüj-kurutma, ütüleme, temiz çamasir depolama ve çamasirhanede çalisacak personel için dus yerleri bulunacak genislikte olmasi gerekir.

  (Degisik dördüncü fikra:RG-21/10/2006-26326) Mutfak ve çamasirhane hizmetlerinin disaridan satin alinmasi halinde, hasta yatak katlarinda yemek dagitiminin yapildigi ve  temiz-kirli çamasirlarin toplandigi ayri ayri kat ofis odalari olusturulur ve diyet mutfagi da ayrica hizmet verir. Kapali servis tepsilerinde yemek arabalari ile servis yapilan hastanelerde kat ofis odalari olusturulmayabilir.

   

  Diger alanlar

  Madde 37- Özel hastanelerde, çalisan bütün personel için binanin durumuna ve hastane kadrosuna göre yeteri miktarda çalisma, soyunma ve giyinme yerleri ile dus, tuvalet ve lavabo bulunmasi sarttir. Nöbet tutan tabipler için dinlenme yerleri ayirilir. Bu yerler, birden çok binadan olusan hastanelerde, mümkün oldugunca merkezî bir yerde tesis edilir.

  Özel hastanelerde, hastanenin ihtiyacini karsilayacak nitelikte bir telefon santralinin bulundurulmasi zorunludur.

   

  ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

  Özel Hastanelerin Hizmet ve Çalisma Esaslari

   

  Poliklinik hizmetleri

  Madde 38– (Degisik birinci fikra:RG-11/3/2009-27166) (Degisik birinci cümle:RG-11/7/2013-28704) Bir poliklinik muayene odasinda, çalisma süreleri belirlenmek kaydiyla birden fazla klinisyen hekimin çalismasina izin verilir. Ancak, çalisan her tabip için ayri poliklinik muayene odasi da düzenlenebilir. Hastanenin mevcudunda kadrolu ve kismi zamanli çalisan tabip sayisindan fazla poliklinik muayene odasinin olmasi, tabip sayisini artirma hakki vermez.

  Ayakta hasta muayenesinde, 1/8/1998 tarihli ve 23420 sayili Resmî Gazetede yayimlanan Hasta Haklari Yönetmeliginde öngörülen ilkelere uygun davranilarak, hasta mahremiyetine saygi ilkesine uyulmak suretiyle hastalar ayri ayri muayene edilir.

  Muayenenin, ilgili tabip tarafindan yapilmasi sart olup, muayene sirasinda görevli bir hemsirenin de bulunmasi asildir.

   

  Acil hizmetler

  Madde 39-  (Degisik:RG-23/7/2008-26945)

  Özel hastanelerde, acil saglik hizmeti verilmesi ve acil vakalarin hastanin saglik güvencesi olup olmadigina veya ödeme gücü bulunup bulunmadigina bakilmaksizin kabul edilmesi ve gerekli tibbi müdahalenin kayitsiz-sartsiz ve gecikmeksizin yapilmasi zorunludur. (Ek cümle:RG-11/7/2013-28704) Hizmet bedelinin tahsiliyle ilgili islemler, acil müdahale ve bakim saglandiktan sonra yapilir. Özel hastane, acil olarak gelen hastalara yeterli personeli veya donanimi olmadigi, ilgili birimi veya bos yatagi bulunmadigi, hastanin saglik güvencesi olmadigi ve benzeri sebepler ile gerekli acil tibbi müdahaleyi yapmaktan kaçinamaz.

  (Degisik fikra:RG-27/5/2012-28305) Acil servise basvuran hastalara, yogun bakim hizmeti dâhil olmak üzere gerekli ilk müdahalenin yapilmasi, tedavinin devami için gerekiyorsa hastanin yatisi yapilarak tedavisinin ve eger gelisirse komplikasyonlarin tedavisinin tamamlanmasi esastir. Hastanin tibbi durumunun gerektirdigi uzman tabip, tibbi donanim, müdahale, bakim ve tedavi için gerekli sartlarin hastanede saglanamamasi durumunda ise, gerekli ilk müdahalenin yapilmis olmasi kaydiyla, baska bir saglik kurulusuna usulüne uygun sekilde sevki saglanabilir. Acil hastalarin ihtiyaç durumunda nakledilecegi saglik kurulusunun belirlenmesi ve nakil islemleri Acil Komuta Kontrol Merkezi’nin yönetiminde ve koordinasyonunda yapilir.

  (Degisik fikra:RG-27/5/2012-28305) Acil Komuta Kontrol Merkezi, 11/5/2000 tarihli ve 24046 sayili Resmî Gazete’de yayimlanan Acil Saglik Hizmetleri Yönetmeliginde düzenlenen hizmet akisi çerçevesinde en uygun hastaneye hastanin naklini saglar. Hastanin durumunun yogun bakim gerektirmesi halinde nakil, ulasim süresi göz önünde tutulmak sartiyla öncelikle bos yogun bakim yatagi en fazla olan uygun bir hastaneye saglanir.

  (Degisik fikra:RG-27/5/2012-28305) Tüm yatakli tedavi kurumlari Bakanlikça belirlenen esaslar ve kurulmus bulunan çagri kayit ve operasyon yönetim sistemi çerçevesinde yatak kapasitesi, doluluk oranlari, fiilen çalisan uzman hekim durumlari gibi bilgileri güncel olarak komuta kontrol merkezine vermekle yükümlüdür.

  (Mülga besinci fikra:RG-11/7/2013-28704)

  Özel hastaneler, acil saglik hizmetlerini düzenleyen ilgili diger mevzuata da uymak zorundadir.

  Özel hastanelerin acil ünitesinde günün her saatinde tabip bulundurulmasi sarttir. Acil tabibi tarafindan yapilacak davete ilgili dal uzmaninin ve diger personelin uymalari zorunludur. Normal çalisma saatleri disinda faaliyet gösterilen uzmanlik dallarindaki uzman tabipler "icapçi" konumda görev yaparlar. Mesul müdür tarafindan düzenlenen çalisma belgesi ile üstlerinde fotografli "nöbetçi tabip" yazili kimlik karti bulunmak kaydiyla, kadrolu veya (Degisik ibare:RG-27/5/2012-28305) kadro disi geçici çalisan uzman tabipler ve/veya tabibler veyahut sadece nöbet hizmetleri için kismi zamanli çalisan uzman tabipler ve/veya tabipler nöbet tutar. Nöbetçi tabip listesi haftalik olarak hazirlanir ve mesul müdür tarafindan onaylanarak dosyalanir.

  Acil ünitesinde, EK-5 ve EK-6’da gösterilen bütün tibbi donanim, malzeme ve ilaçlarin sürekli olarak kullanima hazir hâlde bulundurulmasi gereklidir.

  Dal hastanelerinin acil üniteleri sürekli olarak kullanima hazir hâlde bulundurulur ve faaliyet gösterecekleri ilgili uzmanlik dali veya dallarinin gerektirdigi tibbi donanim, malzeme ve ilaçlar bulunur.

  (Mülga fikra:RG-1/7/2014-29047)

  (Ek fikra:RG-27/5/2012-28305) (Mülga fikra:RG-1/7/2014-29047)

   

  Ambulans hizmetleri

  Madde 40- (Degisik:RG-03/03/2004-25391)

  Özel hastaneler; acil durumlarda veya gerektiginde hasta naklinde kullanilmak üzere, tam donanimli ambulans bulundurmak veya bu amaçla söz konusu hizmeti sunan (Degisik ibare:RG-1/7/2014-29047) 7/12/2006 tarihli ve 26369 sayili Resmî Gazete’de yayimlanan Ambulanslar ve Acil Saglik Araçlari ile Ambulans Hizmetleri Yönetmeligi hükümlerine göre ruhsati bulunan bir özel ambulans sirketi ile hizmet sözlesmesi yapmis olmak zorundadirlar.

   

  Komplikasyon gelisen hastalarin tedavilerinin saglanmasi

  MADDE 40/A –  (Ek:RG-23/7/2008-26945)

  Özel hastanede yatarak veya ayakta tedavi görmekte iken uygulanan tedaviye bagli olarak komplikasyon gelisen hastalara gerekli tedavinin saglanmasi veya müdahalenin yapilmasi için hastanenin imkânlari tibben yeterli degil ise, hastanin ihtiyaci olan tibbi hizmeti sunabilecek donanim ve yeterlilikteki kamu veya baska bir özel hastaneyle gereken koordinasyon saglanarak hasta sevk edilir. (Mülga iki cümle:RG-21/3/2014-28948) (…)

   

  Eczane hizmetleri ve nöbetleri

  Madde 41- Özel hastanelerin eczanelerinden sadece yatan hastalara ilaç verilir. Özel hastane eczaneleri ile bunlarin sorumlu müdür ve diger yetkilileri, teftis ve cezaî yaptirimlar yönünden ilgili mevzuat hükümlerine tâbidirler.

  Sorumlu müdürü bulunmayan hastane eczaneleri kapatilir.

  (Degisik üçüncü fikra:RG-13/04/2003-25078) Dört veya daha fazla eczaci istihdam edilen özel hastane eczanelerinde, çalisma saatleri disinda ve tatil günlerinde, hizmetin bizzat eczaci tarafindan yerine getirilmesi sartiyla nöbet hizmeti verilir. Nöbet listesi, sorumlu müdür tarafindan belirlenen eczaci tarafindan yapilir. Ancak, dört eczacidan daha az eczaci istihdam edilen özel hastane eczanelerinde nöbet hizmeti verilmesi zorunlu degildir.

   

  Iç hizmet yönergesi

  Madde 42- (Degisik:RG-21/10/2006-26326)

  Özel hastanelerde ameliyathane, yogun bakim, sterilizasyon ünitesi ve acil ünitesi ile laboratuvarlar ve poliklinik hizmetleri gibi hastanedeki tüm hizmet alanlarinda çalisma esaslarina iliskin kurallar, hizmetlerin yürütülmesinde Bakanlik politikalari ile ulusal saglik hedefleri dikkate alinarak ve uluslar arasi uygulama esaslari ile tibbi etik kurallarina göre  mesul müdür tarafindan yazili hale getirilir; müdürlügün uygun görüsü alinarak ilgili birim personeline duyurularak uygulanir ve denetimlerde yetkililere ibraz edilir.

   

  DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

  Tibbî Donanim ve Bulundurulmasi Zorunlu Ilaçlar

   

  Tibbî donanim

  Madde 43- Özel hastanelerde bulundurulacak tibbî araç ve gereçlerin asgari sayilari ve türleri EK-4’de gösterilmistir.

   

  Bulundurulmasi zorunlu ilaçlar

  Madde 44- Özel hastanelerde bulundurulmasi zorunlu ilaçlarin türleri ve asgarî miktarlari EK-5’de gösterilmistir.

  EK-5’de gösterilen ilaçlarin yerine ayni bilesimde veya ayni etkiye sahip baska muadil ilaçlar bulundurulabilir.

  Özel hastane ecza nesinde, Eczaneler ve Eczane Hizmetleri Hakkinda Yönetmeligin 16 nci maddesi uyarinca belirlenen listedeki ilaçlarin, tibbî madde ve malzemenin bulundurulmasi da sarttir.

   

  BESINCI BÖLÜM

  Özel Dal Hastanelerinin Alt Yapi Standartlari

   

  Dal hastaneleri

  MADDE 45 – (Mülga:RG-15/2/2008-26788)

   

  Ruh sagligi ve hastaliklari hastanesi

  Madde 46- (Mülga:RG-21/10/2006-26326)

   

  Enfeksiyon Hastaliklari Hastanesi

  Madde 46/A — (Mülga:RG-21/10/2006-26326)

   

  Diger özel dal hastaneleri

  Madde 47- (Mülga:RG-21/10/2006-26326)

   

  ALTINCI BÖLÜM

  Tibbî Kayit ve Arsiv, Faturalandirma ve Hastaya Verilecek Belgeler

   

  Tibbî kayit

  Madde 48- Özel hastanelerin acil servis, poliklinik, klinik, röntgen, laboratuvar ve ameliyathane gibi tibbî hizmet ünitelerinde, sayfa ve sira numarasi verilmis ve her sayfasi müdürlükçe mühürlenmis protokol defterlerinin tutulmasi zorunludur.

  Özel hastanelere basvuran her hasta için hasta dosyasi düzenlenir. Hasta dosyasina hastanin tedavisiyle ilgili bütün müsahadeler ve yapilan muayene, tahlil ve tetkik sonuçlari ile tedavi ve günlük degisiklikler yazilir.

  Hasta dosyasi içerisinde, asgarî olarak asagidaki belgelerin bulunmasi sarttir:

  a) Hasta kabul kâgidi,

  b) Tibbî müsahade ve muayene kâgidi,

  c) Hasta tabelasi,

  d) Derece kâgidi,

  e) Röntgen istek kâgidi ve tetkik raporlari,

  f) Laboratuar istek kâgidi ve tetkik raporlari,

  g) Ameliyat kâgidi,

  h) Hastanin muayene istek formu,

  i) Çikis özeti.

  i) (Ek:RG-13/04/2003-25078) Uygulanacak tedavinin kabul edildigine dair olan ve 1/8/1998 tarihli ve 23420 sayili Resmî Gazete’de yayimlanan Hasta Haklari Yönetmeliginin 24 üncü maddesi uyarinca alinmis rizayi gösteren muvafakat formu.

   

  Tibbî arsiv ve Bakanliga yapilacak bildirimler

  Madde 49– Özel hastanelerde, muayene, teshis ve tedavi amaciyla basvuran hasta, yarali, acil ve adlî vakalar ile ilgili olarak yapilan tibbî ve idarî islemlere iliskin kayitlarin, düzenlenen ve kullanilan belgelerin toplanmasi ve bunlarin müteakip basvurular ile denetim ve adlî mercilerce her istenildiginde hazir bulundurulmasi amaciyla tasnif ve muhafazaya uygun bir merkezî tibbî arsiv kurulmasi zorunludur.

  Ilgili diger mevzuat hükümleri sakli kalmak kaydiyla, özel hastanede tutulan hasta dosyalari, en az yirmi yil süre ile saklanir.

  Faaliyeti sona eren özel hastanelerin arsiv belgeleri, bir tutanaga baglanarak müdürlüge teslim edilir.

  Kanunun 3 üncü maddesi uyarinca Bakanlik tarafindan kurulacak kayit ve bildirim sistemine ve Bakanlikça yapilacak diger is ve islemlere esas olmak üzere, istenilen bilgi ve belgelerin Bakanliga gönderilmesi zorunludur.

   (Ek fikra:RG-23/9/2010-27708) Özel hastaneler, kliniklerinde takip ettikleri gebeler, yenidogan ve bebeklerin izlenmesi ve kontrolü için Bakanlikça istenilen kayit ve bildirimleri istenilen formatta ve sürelerde Bakanlikça belirlenen birime bildirir.

  (Ek fikra:RG-23/9/2010-27708) (Degisik:RG-1/7/2014-29047) Hasta mahremiyeti dikkate alinmak kaydiyla, ortak kullanim alanlari kamera kayit sistemi ile kayit altina alinir ve kamera görüntüleri en az iki ay süre ile saklanir.

   

  Kayitlarin bilgisayar ortaminda tutulmasi

  Madde 50(Degisik:RG-21/10/2006-26326)

  Özel hastanelerde, bu Yönetmelikte belirtilmis her türlü kayit islemi, bilgisayar ortaminda ve/veya ihtiyaca göre yazili kayit sistemi ile tutulabilir. Bu amaçla, bilgisayar çiktilarinin sistem dahilinde ilk numaradan baslayarak numaralandirilmasi ve mesul müdür tarafindan onaylanmasi zorunludur.

  Bilgisayar ortamindaki kayitlarin, denetim veya baskaca resmî amaçla istenildiginde, bilgisayar ekraninda izlenen belgeyle daha önceki çiktilarin tutarlilik göstermesi zorunludur.

  Bu kayitlarin bilgisayar ortaminda saklanmasinin, degistirilmesinin ve silinmesinin önlenmesi, gizliligin ihlal edilmemesi amaciyla fizikî, manyetik veya elektronik müdahalelere ve olasi suistimallere karsi gerekli idarî ve teknik tedbirlerin alinmasindan ve periyodik olarak denetlenmesinden mesul müdür sorumludur. Mevcut yedekleme sisteminden günlük, haftalik, aylik ve yillik olmak üzere veriler yedeklenir.

  Adli vakalara ve adli raporlara ait kayitlarin gizliligi ve güvenligi açisindan vakayi takip eden tabip disinda vaka hakkinda veri girisi yapilamamasi yada adli raporu tanzim eden tabibin onayindan sonra kendisi dahil hiç kimsenin rapor ile ilgili degisiklik yapamamasi için gerekli düzenlemeler yapilir. Adli vaka kayitlarina mesul müdür veya yetkilendirdigi kisiler erisebilir. Ancak, yetkililerin rapor üzerinde hiçbir sekilde degisiklik yapmasina izin verilmez. Adli kayit veya raporlarin resmi olarak istenmesi halinde yeni çikti alinarak suret oldugu belirtilmek kaydiyla tasdiklenebilir. Bu raporlar ile ilgili sorumluluk mesul müdüre ve hastane sahibine aittir.

  Güvenli dijital hasta kaydina geçilmeyen hastanelerde bilgisayar ortaminda kayit tutulmasi, yazili kayit sisteminin gereklerini ortadan kaldirmaz. (Ek cümle:RG-27/5/2012-28305) 15/1/2004 tarihli ve 5070 sayili Elektronik Imza Kanunu hükümlerine uygun elektronik imza ile imzalanmis tibbi kayitlar, resmi kayit olarak kabul edilir ve ilgili mevzuata göre yedekleme ve arsivlemesi yapilir.

   

  Hastane faturalarinin düzenlenmesi

  Madde 51- (Degisik birinci fikra:RG-21/3/2014-28948) Özel hastanelerde ayakta veya yatarak tedavi edilen bütün hastalar için ilgili mevzuatina göre satis fisi veya fatura düzenlenmesi zorunludur. Satis fisi veya fatura ekinde hastaya sunulan saglik hizmetinin ayrintili dökümünü ve birim fiyatlarini gösteren belge düzenlenir.

  (Mülga ikinci fikra:RG-13/04/2003-25078)

  Özel hastanelerde kullanilan ilaç ve tibbî malzemeler ile ayrica verilen içecek, gazete, kitap, telefon konusmasi ve benzeri ihtiyaçlar için alinacak ücret, piyasa rayiç bedellerinin üzerinde olamaz.

   

  Hastalara verilecek belgeler

  Madde 52- Özel hastaneler, hastalar tarafindan istenildiginde, asagida belirtilen belgeleri ücretsiz olarak vermek zorundadirlar:

  a) Özel hastanede kullanilip bedeli hastadan alinan ilaç ve sarf malzemesinin tür ve miktarlarini gösteren liste,

  b) Adlî vakalara iliskin olanlarin asillari verilmemek kaydiyla, özel hastanede veya disarida yapilan ve bedeli hasta tarafindan ödenen laboratuvar tetkik ve tahlil sonuçlari ile röntgen filmleri,

  c) Disaridan satin alinan ilaç ve malzemenin reçeteleri,

  d) Hastalarin klinik ve laboratuvar bulgulari, hastaligin teshisi, seyri, yapilan incelemeler ile tedavi ve sonucuna iliskin tedaviyi yapan tabip tarafindan düzenlenecek çikis özeti.

   

  YEDINCI BÖLÜM

  Yatak Siniflari, Gündelik Yatak Ücretleri,

  Kiyafet ve Kimlik Karti, Reklam ve Tanitim

   

  Yatak siniflari

  Madde 53- Özel hastanelerde; özel, birinci sinif ve ikinci sinif hasta odalari ile yogun bakim hizmetlerinin gereklerine göre kuvöz, prematüre devamli bakim, yenidogan yogun bakim, çocuk yogun bakim, kardiyovasküler, koroner, dahili ve cerrahi yogun bakim ile steril oda yataklari bulunur.

  (Degisik ikinci fikra:RG-28/05/2004-25475) Özel oda; tek yatakli, suit odali, buzdolabi, televizyon, telefon ve hasta refakatçisinin dinlenmesi için gerekli bölümü ve donanimi bulunan, müstakil banyolu, lavabolu, müstakil tuvaleti olan,

  Birinci sinif oda; tek yatakli, müstakil tuvaletli ve lavabolu, tuvalet ile lavabodan ayrilmis banyosu olan ve hasta refakatçisinin dinlenmesine yönelik donanimi bulunan,

  Ikinci sinif oda; iki yatakli, yataklarin arasi uygun biçimde ayrilabilen, müstakil tuvaletli, lavabolu ve tuvalet ve lavabodan ayrilmis banyo bölümü olan,

  hasta odalaridir.

   

  Gündelik yatak ücretinin kapsami

  Madde 54- Özel hastanelerde yatan hastalardan yatak siniflarina göre gündelik yatak ücreti alinir. Gündelik yatak ücretine; yatak, yemek, temizlik ve rutin hemsirelik bakimi hizmetleri dahildir. (Ek cümle:RG-21/10/2006-26326) Bu hizmetler gündelik yatak ücreti disinda ayrica fatura edilemez.

   

  Günlük yatak ücretleri

  Madde 55- (Basligi ile birlikte degisik:RG-27/5/2012-28305)

  Özel hastaneler, günlük yatak ücretlerini her yil kendileri tespit ederek Bakanliga bildirir ve bu ücret Bakanlikça onaylanir.

  Bakanlik, hastane siniflamalarini, emsal hastanelerdeki en yüksek ve en düsük yatak ücretlerini ve hastanelerin kapasitelerini dikkate alarak, gerektiginde günlük yatak ücretlerinin üst sinirini belirlemeye yetkilidir.

   

  Fakir ve muhtaç hastalarin tedavisi

  Madde 56- Özel hastanelerde, en az bir yatak olmak kaydiyla, yataklarin % 3’ü fakir ve muhtaç hastalarin tedavisi için ayirilir ve bu sayi ruhsatlarinda gösterilir.

  (Degisik ikinci fikra:RG-13/04/2003-25078) Ücretsiz tedavi için ayrilan bu yataklarda, Sosyal Yardimlasma ve Dayanismayi Tesvik Fonu Baskanliginca öngörülen kriterlere uygun fakir ve muhtaç kisilerden, hastanenin bulundugu yerdeki en büyük mülki amir veya müdürlük tarafindan sevkedilen hastalar ile acil olarak müracaat eden ve baska bir kuruma nakli tibben mümkün olmayan fakir ve muhtaç hastalarin tedavileri ücretsiz olarak yapilir.

  Bu hastalara ait bilgiler, EK-8’de yer alan Ücretsiz Hasta Bilgi Formuna uygun olarak doldurulur ve üç ayda bir müdürlüge gönderilir.

   

  Koruyucu saglik hizmetleri

  Madde 57- Özel hastaneler, Kanunun 3 üncü maddesinin (b) bendi uyarinca, müdürlügün uygun görüsü ve Bakanligin onayi ile koruyucu saglik hizmetleri verebilirler.

   

  Güvenlik makamlarina bildirim

  Madde 58- Durumundan süphe edilen ve kimligi belli olmayan hastalar ile adlî vakalar, ilgili mevzuat uyarinca derhal güvenlik makamlarina bildirilir.

   

  Kiyafet ve kimlik karti

  Madde 59- Özel hastanede çalisan bütün personelin, hizmetin gereklerine uygun olarak önlük veya üniforma giymesi zorunludur.

  Bütün personelin yakasina, personelin adini, soyadini, meslegini ve unvanini belirten ve mesul müdürlükçe onaylanmis olan fotografli bir kimlik karti takilmasi sarttir.

   

  Bilgilendirme ve Tanitim

  Madde 60 — (Basligi ile birlikte degisik:RG-28/05/2004-25475)

  Özel hastaneler; tibbî deontoloji ve meslekî etik kurallarina aykiri sekilde, insanlari yaniltan, yanlis yönlendiren ve talep yaratmaya yönelik, ruhsatinda yazili kabul ve tedavi ettigi uzmanlik dallarindan baska hastalari kabul ve tedavi ettigi intibaini uyandiran, diger hastaneler aleyhine haksiz rekabet yaratan davranislarda bulunamazlar ve bu mahiyette tanitim yapamazlar. (Mülga cümle:RG-1/7/2014-29047) (…)

  Özel hastaneler tarafindan; sagligi koruyucu ve gelistirici nitelikteki bilgilendirme ve tanitimlar yapilabilir. Bilgilendirme ve tanitim faaliyetleri kapsaminda, yaniltici, abartili, dogrulugu bilimsel olarak kanitlanmamis bilgilere ve talep yaratmaya yönelik açiklamalara yer verilemez.

  Özel hastaneler; hizmet alanlari ve sunacagi hizmetler ile açilis bilgileri ve benzeri konularda toplumu bilgilendirmek amaciyla tanitim yapabilir ve ilan verebilir.

  Özel hastaneler tarafindan olusturulan internet sitelerinde; yer alan her türlü saglik bilgisi, alani ile ilgili bilgi ve tecrübeye sahip saglik meslek mensuplari tarafindan verilmek zorundadir. Bu siteler araciligiyla hiçbir sekilde tedavi edici saglik hizmetine yönelik bilgiler verilemez. Internet sayfalarinda verilen bilginin, son güncelleme tarihi açikça belirtilir.

  Yukarida belirtilen esaslara uymayan özel hastane sahipleri ve mesul müdürleri hakkinda ilgili mevzuat hükümlerindeki müeyyideler uygulanir.

   

  Kurulus isimlendirmesi

  MADDE 60/A – (Ek:RG-1/7/2014-29047)

  Özel hastanenin tabelasina veya basili evrakina; ruhsatlarinda yer alan mevcut isim ve unvanlari veya tescil edilmis isimlerinin disindaki diger isim ve unvanlari ile faaliyet izin belgesinde belirtilen uzmanlik dallari haricinde baska uzmanlik dali yazilamaz.

  Özel hastane isimlendirilmesinde; kisilerin yanlis algilamasi ve karisikligin önlenmesi amaciyla, hangi ilde olduguna bakilmaksizin ülke genelindeki üniversite ve kamu saglik kurum veya kuruluslarinin isimleri aynen veya çagristiracak sekilde kullanilamaz.

   

  Dinî ödevlerin yapilma sekli

  Madde 61- Özel hastanelerde, hastalarin dinî gereklerini yerine getirebilecekleri mekân (Degisik ibare:RG-1/7/2014-29047)ayrilir. Agoni halindeki hastalarin dinî hizmetlerden faydalanmalari için Hasta Haklari Yönetmeliginin 38 inci maddesi uyarinca gereken tedbirler alinir.

   

  SEKIZINCI BÖLÜM

  Denetim, Faaliyet Durdurma, Ruhsatin Geri Alinmasi, Yasaklar, Müeyyideler,

  Grup ve Tür Degisikligi ve Devir

   

  Denetim

  Madde 62- (Degisik:RG-1/7/2014-29047)

  Özel hastaneler, sikâyet, sorusturma veya Bakanlikça yapilacak olagan disi denetimler hariç olmak üzere, Müdürlükçe olusturulan bir ekip tarafindan düzenli olarak denetlenir. Müdürlükçe yapilacak denetimlerin sikligi, denetimlerde görev alacak personelin nitelikleri ve sayisi ile kullanilacak denetim formlarina iliskin hususlar Bakanlikça belirlenir.

  (Mülga fikra:RG-23/1/2015-29245)

   

  Hastanenin bir kisminda faaliyetin geçici olarak durdurulmasi

  Madde 63- (Degisik:RG-1/7/2014-29047)

  Asagidaki hallerde;

  a) Özel hastanenin faaliyet izin belgesinde bulunan uzmanlik dallarinda bu Yönetmelige göre gerekli olan uzman tabip bulundurulmadigi tespit edildigi takdirde, ilgili uzmanlik dalinda çalistirilacak uzman tabip temin edilinceye kadar,

  b) Özel hastanenin faaliyet izin belgesinde bulunan uzmanlik dallarindaki kliniklerin tibbî donaniminin eksik oldugu tespit edildigi takdirde, bu kliniklerin eksiklikleri giderilinceye kadar,

  c) Bu Yönetmelikte öngörülen, uzman tabipler hariç olmak üzere asgarî saglik personeli bulunmamasi halinde, personelin özelligi, sayisi ve çalistigi birim nazara alinarak verilen sürede personel eksikliginin giderilmemesi halinde eksiklik giderilinceye kadar,

  d) Hastanenin herhangi bir biriminde veya kisminda hastalarin tedavisini olumsuz etkileyecek bir eksikligin tespiti halinde eksiklik giderilinceye kadar,

  eksiklik tespit edilen ilgili birimin faaliyeti (Mülga ibare:RG-23/1/2015-29245) (…) Valilikçe durdurulur. (Ek cümle:RG-23/1/2015-29245) Bu fikranin (d) bendi uyarinca yapilacak faaliyet durdurma isleminde Bakanligin uygun görüsü aranir.

   

  Hastanenin tamaminda faaliyetin geçici olarak durdurulmasi

  Madde 64- (Degisik:RG-1/7/2014-29047)

  Asagidaki hallerde;

  a) Mesul müdürün ölümü veya temelli olarak hastaneden ayrilmasindan sonra, bir ay zarfinda yerine baskasi atanmazsa, yeni mesul müdürün görevlendirilmesi islemleri tamamlanincaya kadar,

  b) Bu Yönetmelige göre zorunlu olan acil ünitesi, bulunmasi veya hizmet satin alinmasi zorunlu laboratuvarlar ile hastanenin türünün gerektirdigi hizmet birimlerinden birinin veya birkaçinin bulunmamasi halinde bu eksiklikler giderilinceye kadar,

  c) Ruhsata esas bina haricinde tamamen veya kismen faaliyette bulunuldugunun tespiti durumunda ruhsatlandirma tamamlanincaya kadar,

  d) Saglik hizmeti alanlarin tedavilerini olumsuz etkileyecek durumlarin ortaya çikmasi halinde bu durum ortadan kaldirilana kadar,

  e) Tasinacak özel hastanenin talebinin bulunmasi halinde, 65 inci maddenin dördüncü fikrasinda belirlenen süreleri asmamak kaydiyla yeni binasinda faaliyete baslayincaya kadar,

  Bakanligin karari üzerine Valilikçe özel hastanenin tamaminda faaliyeti durdurulur. (e) bendi kapsaminda sahiplik, müdürlüge tebligat adresi bildirerek hastane binasini bosaltabilir.

  Dogal afet, genel salgin hastalik, kismi veya genel seferberlik ilani gibi mücbir sebeplerden dolayi özel hastanenin faaliyeti Bakanlikça en fazla üç yil süreyle askiya alinabilir.

   

  Ruhsatin geri alinmasi

  Madde 65- (Degisik:RG-11/3/2009-27166)

  Denetimlerde tespit edilen eksikliklerin (Degisik ibare:RG-1/7/2014-29047) verilen süre içinde giderilmemesi nedeniyle bir kisminda veya tamaminda faaliyeti geçici olarak durdurulan hastanede, faaliyet durdurma tarihinden itibaren en geç bir yil içinde eksiklikler giderilmezse, ruhsat Bakanlikça askiya alinir. Ruhsati askiya alinan hastanede eksikliklerin giderilip faaliyete geçilmesi için en fazla bir yillik ek süre verilir. Bu sürede de hastane faaliyete geçirilemez ise, ek 4 üncü maddedeki planlama hükümleri uygulanir.

  Faaliyeti geçici olarak kismen veya tamamen durduruldugu halde hasta kabulüne devam edilen özel hastanenin faaliyeti, iki kat süreyle tamamen durdurulur. Faaliyeti iki kat süreyle durdurulan hastanede hasta kabulü yapildiginin tespiti halinde, hastane ruhsati Bakanlikça geri alinir. Bu durumdaki hastane tekrar ruhsatlandirilmaz; hastane sahipligi de, iki yil süreyle ek 4 üncü maddeye göre ilan edilen planlamalardaki yatirimlar için basvuruda bulunamaz.

  Özel hastanenin tamaminda veya bir kisminda faaliyetin geçici olarak durdurulmasi veyahut ruhsatin geri alinmasi söz konusu oldugunda müdürlük tarafindan öncelikle mevcut yatan hastalarla ilgili tespit yapilir. Nakli mümkün olmayan hastalarin tedavilerinin tamamlanmasindan ve nakli mümkün olanlarin da diger hastanelere nakillerinden sonra özel hastanenin faaliyeti durdurulur. Bu durumdaki hastanelere yeni hasta kabulü yapilamaz.

  (Ek fikra:RG-11/7/2013-28704) Tasinma amaciyla faaliyetini askiya alan özel hastaneler, basvuru tarihinden itibaren en geç iki yil içerisinde ön izin belgesi ve ön izin belgesinin alindigi tarihten itibaren ise bes yil içerisinde ruhsat almak zorundadir.

   

  Yasaklar

  Madde 66- (Degisik:RG-21/10/2006-26326)

  Bu Yönetmelik kapsamindaki hastane ve kisiler için yasak olan fiil ve davranislar asagida belirtilmistir.   

  a) Özel hastaneler, ruhsat ve faaliyet izin  belgesi almadan hizmet veremezler.

  b) (Degisik:RG-25/8/2016-29812) Özel hastaneler, faaliyet izin  belgelerinde  belirtilen yatak sayilarinda Bakanliktan izin almaksizin arttirma, azaltma veya tür degisikligi yapamazlar ve faaliyet izin  belgelerinde  yazili yatak sayisindan fazla hasta yatiramazlar.

  c) (Degisik:RG-11/3/2009-27166)  Özel hastaneler, faaliyet izin belgesinde bulunmayan uzmanlik dallarinda hasta kabul ve tedavi edemezler.

  d) Özel hastane binasi içinde geçici veya sürekli olacak sekilde ikamet edilmek üzere yerler ayrilamaz ve ikamet edilemez.

  e) Özel hastanelerde, faaliyet izin belgesinde belirtilen uzmanlik dallari haricindeki diger dallara ait araç ve gereçler bulundurulamaz (Mülga ibare:RG-1/7/2014-29047) (…)

  f) Özel hastaneler, belirlenen gündelik yatak ücreti disinda bir ücret uygulayamazlar.

  g) Özel hastanelerde bulunan eczaneler, amaci disinda faaliyet gösteremezler ve disariya ilaç satamazlar.

  h) Özel hastane sahibi bir sirket, dernek veya vakif ise, sirket, dernek veya vakfin  faaliyet alanina  giren diger isler özel hastanede yapilamaz. (Ek ibare:RG-1/7/2014-29047) Özel hastanede amaci disinda faaliyet gösterilemez.

  i)  Özel hastanede herhangi bir faaliyet alaninin veya biriminin, yetkisi olmayan kisiler tarafindan kullanimi yasaktir. (Mülga ibare:RG-1/7/2014-29047) (…)

  j) Özel hastanelerde, adlarina personel çalisma belgesi düzenlenmeyen tabip ve diger saglik personeli çalistirilamaz.

  k) (Degisik:RG-23/1/2015-29245) Özel hastanelerde, uzmanlik belgesi olmayanlar uzman olarak ve kanunen meslegini icra yetkisi bulunmayan tabipler çalistirilamaz.

  l) Baskasina ait tabip kasesi, diger tabip veya personel tarafindan hiç bir surette  kullanilamaz.

  m) (Degisik:RG-1/7/2014-29047) Özel izne tâbi hizmet birimleri Saglik Bakanligindan izin almaksizin açilamaz ve buralarda hizmet verilemez.

  n) (Ek:RG-1/7/2014-29047) Özel hastanelerde Türkiye Cumhuriyeti yasalarinca suç olarak kabul edilen hiçbir tibbi islem yapilamaz.

  o) (Ek:RG-1/7/2014-29047) Özel hastanelerde hasta mahremiyeti ile hasta bilgilerinin gizliligi ilkeleri ihlal edilemez.

  ö) (Ek:RG-23/1/2015-29245) Tibbi cihazlarin düzenli olarak bakim, kontrol ve kalibrasyonu yapilir.

   

  Müeyyideler

  Madde 67- Bu Yönetmelikte belirlenen usûl ve esaslara uymayanlar ile yasaklara aykiri hareket edenlere, bu Yönetmelikte öngörülen idarî müeyyideler ile bu Yönetmelikte müeyyide öngörülmemekle birlikte 2219 sayili Hususi Hastaneler Kanununda müeyyide öngörülen diger hallerde ise, bu Kanunda ve ilgili diger mevzuatta belirlenen idarî ve cezaî müeyyideler uygulanir.

   

  Tür degisikligi ve tasinma

  Madde 68- (Mülga:RG-23/9/2010-27708)

   

  Özel hastanenin devri

  Madde 69- (Degisik:RG-7/4/2011-27898)

  (Degisik ibare:RG-21/3/2014-28948) Her ne sebeple olursa olsun devir talep tarihi itibariyle aktif olarak faaliyet göstermeyen özel hastaneler devredilemez. Faaliyette olan hastanenin devri halinde;

  a) Taraflar arasinda yapilan hastane isletmesinin devrine iliskin sözlesme asli veya müdürlük onayli sureti,

  b) Devreden ve devralan sirketlere ait devir sözlesmesi tarihi itibariyla geçerli olmak üzere imza yetkisine sahip kisilerin imza sirkülerinin yer aldigi belge ve ticaret sicil memurlugundan alinacak faaliyet belgesi,

  c) Ilgili mevzuatina uygun olarak isletmenin devrine iliskin devralan ve devreden sirketlerin yönetim kurulu/ortaklar kurulu kararinin noter onayli örnegi,

  ç) Devreden ve devralan tarafa ait dilekçeler,

  ile birlikte devir tarihinden itibaren en geç bir ay içerisinde müdürlüge basvurulmasi zorunludur. Devralan kisi adina ruhsatname ve faaliyet izin belgesi tanzim edilinceye kadar hastanenin faaliyeti devreden sorumlulugunda devam eder. Sayet devredenin sorumlulugunda faaliyet gösterilmesi istenmiyor ise, devralan kisi adina ruhsatname ve faaliyet izin belgesi tanzim edilinceye kadar hastanenin faaliyetine ara verilir. (Degisik cümle:RG-21/3/2014-28948) Devir isleminin Bakanlikça onaylanmasi halinde on bes isgünü içerisinde EK-10’daki Müdürlük tarafindan eklenecek bilgi ve belgeler” kismindaki (b), (c), (ç) ve (d) bentlerindeki belgeler ve “Özel Hastane Faaliyet Basvurusunda Bulunmasi Gereken Bilgi ve Belgeler” kismindaki devralana ait belgeler ile devralan adina düzenlenmesi gereken sözlesmeler ilgili saglik müdürlügüne iletilir.

  (Ek fikra:RG-1/7/2014-29047) Özel hastanenin denetimi sirasinda tespit edilen eksiklik ve/veya uygunsuzluklardan dolayi devralan, devredenin sorumluluklarini da almis sayilir. Eksiklik ve/veya uygunsuzluklardan dolayi devredene verilen süre, devralanin talebi halinde yeniden verilir. Özel hastanenin faaliyetinin durdurulmasi halinde devralan, faaliyet durdurma süresinin tamamlanmasini beklemek zorundadir.

   

  Ruhsatlari geri alinan hastane binalarinin yeniden ruhsatlandirilmasi

  MADDE 69/A –  (Mülga:RG-11/3/2009-27166)

   

  DOKUZUNCU BÖLÜM

   

  Ek Madde 1 — (Ek:RG-28/05/2004-25475)

  Bu maddenin yürürlüge girdigi tarihe kadar Bakanlikça ruhsatlandirilan özel hastaneler, bu Yönetmeligin;

  a) 8 inci ve 9 uncu maddelerine,

  b) 20 nci maddesinin ikinci fikrasina,

  c) (Degisik:RG-21/10/2006-26326) 24 üncü maddesinin (e) ve (f) bentlerine,

  d) 31 inci maddesinin birinci fikrasinin ilk cümlesine ve 31 inci maddesinin ikinci fikrasinda yer alan, hasta katlarindaki koridor genisligi hariç olmak üzere iki metre sartina,

  e) 34 üncü maddesinin birinci fikrasinin ikinci cümlesine,

  f) (Mülga:RG-21/10/2006-26326)

  uymak zorunda degildirler.

  Birinci fikrada belirtilen özel hastanelerden 31 inci maddede öngörülen iki asansörü bulunmayanlar için, sedye ve tekerlekli sandalye tasimaya elverisli bir asansörü mutlaka bulunmak kaydiyla; binada, ikinci asansör yapilmasinin statik ve mimari açidan sakincali oldugunun Il Bayindirlik ve Iskan Müdürlügü ve Belediyece belgelenmesi halinde, ikinci asansör yaptirma zorunlulugu aranmaz.

  Bu maddenin birinci fikrasinda bahsedilen özel hastanelerin, 69 uncu maddeye göre devri suretiyle ruhsatlandirilmalarinin söz konusu olmasi halinde de bu maddenin birinci ve ikinci fikralari uygulanir.

   

  Hasta Haklari

  Ek Madde 2 — (Ek:RG-28/05/2004-25475)

  Özel hastaneler, hasta haklari ihlalleri ile bunlara bagli ortaya çikan sorunlarin önlenmesi ve gerektiginde hukukî korunma yollarinin fiilen kullanilabilmesi için hasta haklarina dair mevzuatin etkin sekilde uygulanmasina yönelik gerekli tedbirleri alir.

   

  Yetki devri (Ek madde basligi:RG-11/7/2013-28704)

  Ek Madde 3 – (Ek:RG-21/10/2006-26326) (Degisik:RG-11/7/2013-28704)

  Bakanlik, özel hastane ruhsatname ve faaliyet izin belgesi islemlerini valiliklere devredebilir.

   

  Saglik kurum ve kuruluslarinin planlanmasi

  Ek Madde  4 – (Ek:RG-15/2/2008-26788) (Degisik:RG-11/7/2013-28704)

  Bakanlikça asagidaki amaçlar dogrultusunda, faaliyetine ihtiyaç duyulan saglik kurum ve kuruluslari ile bunlara ait saglik insan gücü, tibbi hizmet birimleri ve nitelikleri ile teknoloji yogunluklu tibbi cihaz dagilimi alanlarinda kamu ve özel sektörü kapsayacak sekilde planlama yapilir:

  a) Saglik hizmetlerinin, demografik yapi ve epidemiyolojik özellikler de göz önünde bulundurulmak suretiyle kaliteli, hakkaniyete uygun ve verimli sekilde sunulmasi,

  b) Saglik kurum ve kuruluslarinin hizmet kapasiteleri, saglik insan gücü ile çagdas tibbi bilgi ve teknolojinin ülke düzeyinde dengeli dagiliminin saglanmasi,

  c) Koruyucu saglik ve acil saglik hizmetleri gibi isbirligi halinde hizmet sunumunun gerekli oldugu alanlarda uygun kapasitenin olusturulmasi,

  ç) Kaynak israfi ve atil kapasiteye yol açilmamasi.

  (Degisik ikinci fikra:RG-21/3/2014-28948) Özel hastane açmak isteyenler, Bakanlikça yapilan planlamada ihtiyaç gösterilen yerlesim bölgelerinde faaliyette bulunmak üzere basvurabilir.

   

  Özel hastanenin kalite ve verimliligini artirmak amaciyla izin verilebilecek hususlar

  EK MADDE 5 – (Ek:RG-11/3/2009-27166)

  Kalite ve verimliligi artirmak amaciyla Bakanlikça, ek 4 üncü maddedeki planlamadan istisna olarak ruhsatli hastanelere asagidaki hususlarda izin verilebilir:

  a) (Degisik:RG-23/9/2010-27708) Mevcut kadrolu ve kadro disi geçici çalisan her bir tabip için poliklinik muayene odasi olusturulabilir. Bu amaçla eksik olan poliklinik odasi eklenebilir.

  b) (Degisik:RG-25/8/2016-29812) Hasta yatagi ve yogun bakim yataklarinin arttirilmasina, uluslararasi standartlar ve ulusal saglik hizmet sunum planlamalari çerçevesinde Bakanlikça uygun bulunmasi halinde izin verilebilir.

  c) Mevcut uzman tabipler tarafindan kullanilmak ve uzmanlik dallariyla ilgili olmak kaydiyla tibbî hizmet birimleri ve alanlar ile cihazlar eklenebilir. Teknoloji yogunluklu tibbî cihazlardan eklenmesine izin verilecek olanlar, (Degisik ibare:RG-25/8/2016-29812)Bakanlikça belirlenir. 11/3/2009 tarihine kadar kurulmus ve isletilmekte olan teknoloji yogunluklu tibbî cihazlar, baska bir özel hastanede veya tip merkezinde kullanilmak üzere devredilebilir.

  d) 11/3/2009 tarihine kadar ruhsatlandirilmis müstakil laboratuvarlardan hizmet alinarak hastane bünyesinde laboratuvar kurdurulabilir. (3)

  e) (Degisik:RG-21/3/2014-28948) Ayrica;

  1) (Degisik:RG-25/8/2016-29812) Özel hastanelerde çalisan tabip ve dis tabipleri, 1219 sayili Kanunun 12 nci maddesine uygun olmak kaydiyla bulundugu ilde planlama kapsamindaki birden daha fazla özel saglik kurulusunda çalisabilir. Diger saglik çalisanlari ise planlama kapsamindaki en fazla bir özel saglik kurulusunda daha çalisabilir.

  2) Ücretli veya ücretsiz izinli sayilarak yurtdisina gönderilen kamu görevlisi tabipler ile ilgili mevzuattan kaynaklanan yükümlülükleri bulunan tabipler hariç olmak üzere, yurtdisinda en az iki yil süreyle meslegini icra eden tabipler, yurtdisindan döndükten sonra Türkiye’de çalismak üzere tercih edecekleri özel hastanede bir kereye mahsus olmak üzere planlamadan istisna tutularak kadro disi geçici çalisabilir.

  3) (Degisik:RG-23/1/2015-29245) Kadrosuzluk nedeniyle emekli olan veya 60 yasini dolduran tabipler ile engellilik orani en az yüzde 60 olan tabipler bu maddenin ikinci fikrasinda sayilan kadrolu tabiplerin çalisma sekline uygun olarak kadro disi geçici olarak çalisabilir.

  4) Özel hastaneler, tabip ve dis tabibi kadro sayilari için ayri ayri hesaplanmak sartiyla ve bu kadro sayilarinin yüzde yirmisini geçmemek üzere belirlenen sayida profesör ve doçentleri 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayili Yüksekögretim Kanununun 36 nci maddesinin yedinci fikrasi kapsaminda üniversite ile sözlesme yaparak kadro disi geçici olarak çalistirabilir.

  5) Muayenehanesi bulunan tabipler, resmi çalisma saatleri disinda özel hastanelerde sadece nöbet tutabilirler. Bu tabiplerin nöbet listesi aylik olarak düzenlenir ve Müdürlükçe onaylanir.(2)

  6) Bu Yönetmelik kapsamindaki kadro disi geçici çalisma hükümleri tabiplere yönelik bir hak olup özel hastaneye müktesep kadro hakki vermez. Müdürlükçe kadro disi geçici çalisan tabip adina EK-12 deki personel çalisma belgesi düzenlenir Kadro disi geçici çalisma gün ve saatleri, kadrolu çalisilan kurulusla yapilan sözlesmede açikça belirtilir. Kadro disi geçici çalisilan uzmanlik dallari kurulusun ruhsatina ve faaliyet izin belgesine, çalisma sekli de belirtilerek eklenir. Bu uzmanlarin hastaneden ayrilmasi halinde yerine üç ay içinde ayni sekilde çalisacak uzman bulunamaz ise ilgili uzmanlik dali hastanenin ruhsatindan/faaliyet izin belgesinden çikarilir. Bu bendin 3 numarali alt bendi ile bu maddenin 7 ve 8 inci fikralari kapsamindaki tabibin çalistigi hastaneden ayrilip muayenehaneler hariç planlama kapsamindaki baska özel saglik kurulusunda baslamak istemesi halinde de ayni sekilde çalismasina izin verilir.

  f) (Degisik:RG-23/9/2010-27708) Özel hastanenin ruhsatinda kayitli uzmanlik dallarinda kadrolu çalisanlardan yan dal veya iki ayri uzmanligi olan tabipler, bulundugu hastanede kadrolu çalistiklari uzmanlik dali disindaki uzmanlik dalinda da çalisabilirler. Bu durumda, her iki uzmanlik dali da faaliyet izin belgesine islenir. Bu sekilde çalisan tabibin hastaneden ayrilmasi halinde, altmis gün içinde geçici olarak çalisilan uzmanlik dalinda uzman tabip bulunamaz ise bu uzmanlik dali faaliyet izin belgesinden çikarilir.

  g) (Degisik:RG-23/9/2010-27708) Saglik durumu aciliyet arz eden ve/veya baska kuruma sevki tibben riskli olan hastalar için, tedavisini üstlenen tabibin talebi üzerine tibbi görüs, destekleyici ve tamamlayici hizmet veya yardim alinmasi için konsültasyon hizmetine ihtiyaç duyulan dalda o ildeki öncelikle özel saglik kurum/kuruluslarindaki kadrolu hekimlerden olmak üzere konsültan hekim davet edilebilir. Konsültan hizmet bedeli hastane tarafindan hizmet sunan kuruma ödenir. Bu sekilde hastaneye davet edilen konsültan hekimlerin isimleri ve uzmanlik dallari hakkinda mesul müdür tarafindan en geç bes is günü içinde müdürlüge bilgi verilir. Konsültan hizmetine sürekli ihtiyaç duyulan uzmanlik dallarinda bu fikranin (e) bendinin (1) numarali alt bendi kapsaminda hekim çalistirilabilir.

  h) (Degisik:RG-27/5/2012-28305) Özel hastanede görev yapan bir uzman hekimin ayrilmasi halinde, ayni dalda uzman hekim süre kaydi aranmaksizin istihdam edilir. Ayrilan hekimin uzmanlik dalinda kamu hizmetinde aksama olmasi halinde kurulusun kadro hakki sakli kalmak kaydiyla bu kadroya hekim baslayisi en fazla bir yil süreyle geçici olarak Bakanlikça durdurulabilir.(1)

  i) (Ek:RG-23/9/2010-27708) (Degisik birinci cümle:RG-7/4/2011-27898) 1219 sayili Kanunun 12 nci maddesine uygun olmak kaydiyla meslegini serbest olarak icra eden hekimler muayenehanesine müracaat eden hastalarinin teshis ve tedavisini özel hastanelerde yapabilirler. Bu durumda hastalar, hastanedeki tedavi masraflarinin kendileri tarafindan karsilanacagi hususunda bilgilendirilir. Bu hekimlere hizmet sunan hastanenin mesul müdürü her ay sonu itibariyle tedavi edilen hasta sayisi ve hekim ismini müdürlüge bildirir. Ayrica bu sekilde tedavi gören hastalara ayrintili fatura düzenlenir.

  i) (Ek:RG-23/9/2010-27708) (Degisik:RG-25/8/2016-29812) Hekimlerin baska bir ildeki hastanede veya tip merkezinde hizmet vermek istemeleri halinde;

  1) Hizmet verilecek hastanenin/tip merkezinin tibbi ve fiziki sartlari ile personel özelliklerinin uygun olmasi,

  2) Tedavi edilen hastalarin sonraki bakim ve destek hizmetlerinin aksatilmamasi,

  3) Kadrolu çalistiklari hastane ve hizmet sunacaklari hastane/tip merkezi ile olan sözlesmelerinde bu durumun açikça belirtilmesi,

  zorunludur. Bu durumda hizmet sunacaklari hastane/tip merkezinin bulundugu Ildeki Müdürlükçe tabip adina ek-12’deki personel çalisma belgesi düzenlenir.

  j) (Ek:RG-23/9/2010-27708) (Degisik:RG-30/10/2011-28100) Kamu görevinden istifa ederek bos bulunan özel hastane kadrosunda çalisacak tabip ve tabip disi saglik personeli ile özel hastaneden ayrilarak kamu saglik kurum ve kuruluslarinda çalisacak tabip ve tabip disi saglik personeli ayrilacagi ve baslayacagi kurum/kurulusta planlama yapilabilmesi için, otuz gün önceden ayrilacaklari kurumun/kurulusun bulundugu ildeki müdürlüge bildirimde bulunur.

  k) (Ek:RG-27/5/2012-28305) Özel hastane, Bakanlikça izin verilmesi kaydiyla yabanci hekim ve hekim disi saglik meslek mensubu çalistirabilir. Ancak bu sekilde verilecek izin, hastaneye planlama kapsaminda cihaz ve ünite ekleme hakki vermez. Bu bent dogrultusunda yapilacak basvurular 22/2/2012 tarihli ve 28212 sayili Resmî Gazete’de yayimlanan Yabanci Saglik Meslek Mensuplarinin Türkiye'de Özel Saglik Kuruluslarinda Çalisma Usul ve Esaslarina Dair Yönetmelik çerçevesinde yürütülür.

  l) (Ek:RG-27/5/2012-28305) Diyaliz merkezleri ve üremeye yardimci tedavi merkezlerinde ilgili mevzuati uyarinca kadrolu çalisan uzman hekimler, 1219 sayili Kanunun 12 nci maddesine uygun olmak kaydiyla özel hastanede (Mülga ibare:RG-25/8/2016-29812) (...)çalisabilirler.

  m) (Ek:RG-11/7/2013-28704) (Degisik cümle:RG-23/1/2015-29245) Bakanlikça belirlenecek yabanci uyruklu hasta oranina sahip olan ve en az onbes uzman tabip kadrosu bulunan özel hastaneler, ayni il sinirlari içerisinde olmak kaydiyla,  kadrosunda bulunan uzman tabiplerin görev yapabilecegi bir adet muayene ve kontrol birimi kurabilir. Kadrolu uzman tabip sayisi 15 ila 50 arasinda olan hastanelerin açacaklari birimlerde en fazla iki; 51 ila 100 arasinda olanlarda en fazla üç ve kadrolu uzman tabip sayisi 100 üzerinde olan hastanelerin açacaklari birimlerde ise en fazla dört uzman tabip görev yapar. Bu birimde ilgili mevzuatinda düzenlenen muayenehane fiziki sartlarinin bulunmasi ve yalnizca muayenehane kapsaminda yapilabilecek teshis ve kontrol islemlerinin yapilmasi zorunludur. Muayene ve kontrol birimi açma basvurulari hastanenin bulundugu il müdürlügüne yapilir. Müdürlükçe, açilmasi uygun görülen birim ve adresi hastanenin faaliyet izin belgesine ve Saglik Kuruluslari Yönetim Sistemine (SKYS) islenir.

  n) (Ek:RG-21/3/2014-28948) Özel hastaneler bünyesinde, kendi kadrolarinda bulunan tabiplerle estetik amaçli saglik hizmetlerini sunmak amaciyla estetik birimi kurulabilir. Estetik birimi açma basvurulari hastanenin bulundugu il müdürlügüne yapilir. Müdürlükçe, açilmasi uygun görülen birim hastanenin faaliyet izin belgesinin EK-7’de yer alan “II - Müdürlükçe Düzenlenecek Bölüm” kismina ve Saglik Kuruluslari Yönetim Sistemine (SKYS) islenir. Estetik biriminde, Ayakta Teshis ve Tedavi Yapilan Özel Saglik Kuruluslari Hakkinda Yönetmeligin geçici 4 üncü maddesinin dördüncü fikrasinda tanimlanan islemler yapilabilir.

  o) (Ek:RG-21/3/2014-28948) (Degisik:RG-25/8/2016-29812) Birlesme talep tarihi itibariyle aktif olarak faaliyet gösteren planlama kapsamindaki özel saglik kuruluslari ile özel hastaneler, ayni il sinirlari içinde özel hastane bünyesinde birlesebilir. Birlesme islemi iki yil içerisinde tamamlanir. Özel hastanenin bulundugu il disindaki baska bir kurulusla birlesmesi halinde ise Bakanliga basvurulur. Bakanlik basvuruyu planlama ilkeleri çerçevesinde saglik kurulusu hizmeti sunulmasi için öngörülen asgari nüfus ve/veya ilde verilmesi hedeflenen saglik hizmetleri ile uzman ve tabip dagilimi yönünden daha az yogunluklu bölgeleri öncelikle dikkate alarak degerlendirir. Basvuru uygun görülür ise birleserek tasinmaya izin verilir ve birleserek tasinma islemi 65 inci maddenin dördüncü fikrasinda belirlenen süre içerisinde tamamlanir. Birlesme islemi tamamlanan özel saglik kuruluslari tekrar ayrilma talebinde bulunamaz.

  p) (Ek:RG-21/3/2014-28948) (Degisik:RG-25/8/2016-29812) Özel hastane bulundugu il içerisinde baska bir yere tasinabilir. Özel hastanenin bulundugu il disina tasinmasi için Bakanliga basvurulur. Bakanlik basvuruyu, planlama ilkeleri çerçevesinde saglik kurulusu hizmeti sunulmasi için öngörülen asgari nüfus ve/veya ilde verilmesi hedeflenen saglik hizmetleri ile uzman ve tabip dagilimi yönünden daha az yogunluklu bölgeleri öncelikle dikkate alarak degerlendirir. Basvuru uygun görülür ise Bakanlikça tasinmasina izin verilir.

  r) (Ek:RG-23/1/2015-29245) Hastane yatak sayisi 75’ten az olan özel hastanelerden bu Yönetmelikte öngörülen bina sartlarinin tamamini saglayanlar ile tasinarak saglayanlarin, talepleri halinde hastane yatak sayisi en fazla 75’e ruhsatlandirma asamasinda tamamlanabilir. Bu sekilde yatak sayisi artan özel hastanelerden uzman tabip kadro sayisi 25’in altinda olanlara, bu sayiyi asmamak ve bir defaya mahsus olmak kaydiyla, ilave edilen yatak sayisinin 1/6 sina kadar uzman tabip kadrosu ruhsatlandirma asamasinda verilebilir.

  s) (Ek:RG-23/1/2015-29245) Bu fikranin (o) bendi kapsaminda özel saglik kuruluslari ile birleserek tasinacak özel hastanelerden birlesme yoluyla toplam kadro sayisini birlesmeden önceki kadrosunun bir katindan fazla arttiracak olanlara, ilave edilecek uzman hekim kadrosu sayisinin üç katina kadar yatak ilave edilebilir.

  Birinci fikranin (d) bendine göre hastane bünyesinde kurulan laboratuvarin sorumlulugu hizmet alinan kurulusun laboratuvar uzmani tarafindan yürütülür, hastane kadrosunda ayrica ilgili dalda laboratuvar uzmani çalistirilmaz.

  Birinci fikranin (e) bendine göre çalistirilan uzman tabipler ayrilir ise, yerlerine bu bendde belirtilen statülerdeki tabipler alinabilir. Bu bend uyarinca uzmanlik dali ilavesi yapilmis ise, altmis gün içinde bendde belirtilen statülerde tabip bulunamamasi halinde uzmanlik dali faaliyet izin belgesinden çikarilir.

  Birinci fikrada belirtilen hususlar için, imar mevzuatina göre binada esasli tadilata gidilmesi veya ek bina yapilmasi gerekiyorsa, 9 uncu madde uyarinca ön izin alinir. Bunlarin mevcut binada esasli tadilat gerektirmemesi halinde sadece, tadilata baslanmadan önce tadilat projesinin Bakanlikça onaylanmasi gerekir.

  15/2/2008 tarihi ile 11/3/2009 tarihine kadar geçen sürede kadrolu tabibi olmadigindan uzmanlik dali faaliyet izin belgesinden çikarilan hastaneler için söz konusu dalda kadrolu tabip bulunur ise, bu uzmanlik dali yeniden faaliyet izin belgesine islenir.

  (Ek fikra:RG-7/4/2011-27898) (Degisik fikra:RG-27/5/2012-28305) Bakanlikça yapilacak uzman hekim planlamasi çerçevesinde ilan edilecek dönemlerde ve belirlenen uzmanlik dallarina göre özel hastanelere ek kadro verilebilir. Bu kadrolar, kamu ve özel saglik kurum ve kuruluslarinda uzmanlik dallarina göre mevcut uzman hekim sayilari, bunlarin kamu ve özel sektördeki oransal dagilimlari, özel hastanelerin yatak kapasiteleri ve doluluk oranlari, ameliyathane, yogun bakim ve özellikli üniteleri ile bu birimlerin verimliligi, ilgili alanda ve bölgedeki ihtiyaç çerçevesinde ve hizmet biriminin devamliligi için gerekli asgari kadro talepleri dikkate alinarak, (Mülga ibare:RG-25/8/2016-29812) (...) belirlenir. Ek kadrolarin dagitimina iliskin bilgiler ilan metninde ayrica belirtilir.

  (Ek fikra:RG-21/3/2014-28948) 7/5/1987 tarihli ve 3359 sayili Saglik Hizmetleri Temel Kanununun geçici 9 uncu maddesi uyarinca 1/1/2013 tarihinden önce yurt disinda mesleki faaliyette bulunan tabipler ve tipta uzmanlik mevzuatina göre uzman olanlar ile bu maddenin yürürlüge girdigi tarihten önce yurt disinda egitimlerini tamamlayanlar, bu maddenin yürürlüge girdigi tarihten itibaren alti ay içerisinde basvuruda bulunmak kosuluyla kadro disi geçici olarak çalisabilir.

  (Ek fikra:RG-21/3/2014-28948) Türkiye’de meslegini icra etme yetkisine sahip olan ve yurt disinda mesleki faaliyette bulunan tabip ve dis tabipleri, bir yil içerisinde toplamda üç ayi geçmeyecek sekilde müdürlüge bildirimde bulunmak kaydiyla kadro disi geçici olarak özel hastanede çalistirilabilir.

   

  Planlama ve istihdam komisyonu

  EK MADDE 6 – (Ek:RG-11/3/2009-27166) (Mülga:RG-25/8/2016-29812)

   

  Bakanliga gönderilecek bilgiler

  EK MADDE 7 – (Ek:RG-11/3/2009-27166)

  Bu Yönetmelik uyarinca müdürlükçe yapilan islemlere dair bilgiler ile Bakanlikça istenilen bilgiler, icmal tablolari halinde veya Bakanligin belirledigi formata uygun sekilde elektronik sistem üzerinden aylik olarak Bakanliga gönderilir.

   

  Vakif üniversiteleri ile özel hastane isbirligi

  EK MADDE 8 – (Ek:RG-7/4/2011-27898)

  Yüksekögretim Kurulunun uygun görüsüyle vakif üniversitelerinin, ilgili mevzuati geregince gerekli izinleri almasi ve tip fakültelerinin bulundugu ildeki asgarî 150 yatakli olmasi kaydiyla en fazla iki özel hastane ile isbirligi yapilmasi halinde bu hastanelere planlamadan istisna olarak, üniversite anabilim dali ve bilim dali yapilanmasina uygun yeterli altyapinin olusturulmasi halinde uzmanlik dali ilavesi ve sadece üniversiteden görevlendirilmis doçent ve profesör unvanli ögretim üyelerine olmak (Ek ibare:RG-11/7/2013-28704) ve sadece isbirligi yapilan hastanede çalismak üzere hastane toplam yatak sayisinin ½’ si oranina kadar ek kadro tahsis edilir. Bu uzmanlik dallarinin gerektirdigi tibbi hizmet birimleri, teknoloji yogunluklu tibbi cihazlar kurdurulabilir. Özel hastaneye tahsis edilen bu kadrolar ve uzmanlik dallari ile tibbi hizmet birimleri ve teknoloji yogunluklu tibbi cihazlar, isbirliginin sona ermesi halinde hastane hekim kadrosu ve faaliyet izin belgesinden düsülür.

  Ayni ilde ve ayni sahiplikte olan birden fazla özel hastanenin toplamda 200 yataga ulasmasi halinde bu hastaneler birinci fikra kapsaminda degerlendirilir.

   

  Saglikla ilgili diger kuruluslar

  EK MADDE 9 – (Ek:RG-24/6/2011-27974)

  Agiz ve dis sagligi hastanesi, geriatrik tedavi merkezi, klinik konukevi ile turistin sagligi kapsaminda konaklama tesislerinde kurulan saglik kuruluslari, saglikla ilgili diger kuruluslar olarak degerlendirilir. Bu kuruluslar, türleri ve asagida belirtilen hususlar dikkate alinarak Bakanlikça ruhsatlandirilir.

  a) Agiz ve dis sagligi hastanesi: Genel dis hekimligi hizmetlerinin yaninda dis hekimliginin en az dört uzmanlik dalinda hizmet sunan, genel anestezi imkânlari ile girisimsel islem yapmaya müsait ameliyathanesi, agiz ve dis sagligi hizmetlerine yönelik mesai disi hastalarin kabulüne uygun ayri bir müdahale bölümü, tedavi gören hastalarin aciliyet durumlarinda kullanilmak üzere içerisinde acil müdahale seti olan bir müdahale odasi ile asgari dört hasta yatagi bulunan yatakli saglik tesisleridir. Hasta yatagi bulunan bölümde yirmi dört saat hizmet sunulur.

  14/10/1999 tarihli ve 23486 sayili Resmî Gazete’de yayimlanan Agiz ve Dis Sagligi Hizmeti Sunulan Özel Saglik Kuruluslari Hakkinda Yönetmelik kapsaminda uygunluk belgesi olan agiz dis sagligi merkezlerinden, kadrosunda asgari yirmi dis hekimi/uzmani ile bir anestezi uzmani bulunanlar birinci paragrafta yer alan sartlari olusturmak kaydiyla, planlamadan istisna olarak agiz ve dis sagligi hastanesine dönüsebilirler.

  b) Klinik konukevi: Hastalarin tedavi sonrasi kontrol ve yasam aliskanliklarinin düzenlenmesi veya risk grubu kisilere ulasim zorluklari gibi nedenlerle hastane hizmeti alacaklari döneme kadar daha az yogunluktaki bakim hizmetleri ile hastanede günübirlik tedavi (ayaktan kemoterapi tedavisi ve diyaliz gibi) alan kisilere daha az yogunlukta bakim ve saglik hizmetlerinin sunuldugu, sadece hasta ve/veya refakatçilerinin kalabildigi saglik kuruluslaridir. Klinik konukevleri, rutin veya turistik konaklama tesisi gibi hizmet veremez. Klinik konukevlerinde ameliyathane ve yogun bakim ünitesi bulundurulmaz. Ancak klinik konukevleri bu Yönetmelik ve ilgili diger mevzuatta hastaneler için öngörülen fiziki bina sartlarini bulundurmak zorundadir.

  Kültür ve Turizm Bakanligindan belgeli en az 4 yildizli konaklama tesisleri de klinik konukevi olarak hizmet vermek üzere kiralanabilir veya satin alinabilir. Bu hallerde 2634 sayili Turizmi Tesvik Kanununun 34 üncü madde hükümleri uygulanir. Ancak 2634 sayili Kanun kapsaminda ilan edilen Kültür Turizm Koruma ve Gelisim Bölgeleri, Turizm Alan ve Merkezlerinde turizme ayrilan yerlerde, klinik konukevleri olusturulamaz. Bu suretle açilacak klinik konukevleri de bu Yönetmelikteki ve ilgili diger mevzuatta hastaneler için öngörülen fiziki bina sartlarini bulundurmak zorundadir.

  Klinik konukevleri, bir hastaneye bagli olarak kurulur ve faaliyetleri bagli bulunduklari hastanenin sorumlulugunda düzenlenir. Klinik konukevlerinden hizmet almak için müracaat eden hastalarin hastane tedavisinin tamamlanmis ve günübirlik/ayaktan tedavi programina alinmis olmasi gerekir. Bu tesislerde rehabilitasyon hizmeti sunulmasi amaciyla kurulacak üniteler ayrica ruhsatlandirilir.

  Klinik konukevleri, asgari olarak asagidaki özelliklere sahip olmalidir:

  1) Bu Yönetmelikte belirtilen ulasim ve hastanenin parselinde ve imar mevzuatina uygun ek bina olarak acil durumlarda hasta nakline uygun düzenlemeleri bulunmak kaydi ile yapilmasina izin verilir. Bu kuruluslarin ayni il içinde olmak kaydiyla hastanenin bulundugu parselden farkli bir parselde kurulmasina da izin verilebilir.

  2) Bu binalarda hizmet verilmesi düsünülen hastalik gruplarina uygun egitim ve günübirlik/ayaktan tedavi alanlari ile sosyal alanlar bulunur.

  c) Geriatrik tedavi merkezi: Yaslilikta gelisen hastaliklarin tani ve tedavisi, rehabilitasyonu ile beraberinde bakim hizmetlerinin sunulmasina yönelik olarak kurulan saglik kuruluslaridir. Bu kurulusun kadro ve kapasitesi, Bakanlikça yapilan planlama çerçevesinde belirlenir.

  Yasli hastalara multidisipliner yaklasimla hizmet sunulabilmesi amaciyla, hastane bünyesinde veya hastaneye bagli olarak kurulabilir. Bu Yönetmelikte belirlenen sartlara uygun binalarda hizmet sunabilir.

  Bu maddede hüküm bulunmayan hallerde öncelikle ilgili mevzuat hükümleri uygulanir. Bakanlik uygulamaya yönelik hususlarla ilgili alt düzenlemeler yapmaya yetkilidir.

   

  Konaklama tesislerinde sunulacak saglik hizmetleri

  EK MADDE 10 – (Ek:RG-24/6/2011-27974) (Basligiyla birlikte degisik:RG-11/7/2013-28704)

  Bes yüz yataktan fazla yataga sahip Kültür ve Turizm Bakanligindan belgeli konaklama tesislerinde, saglik ünitesi kurulmasi zorunludur. Saglik ünitesi açilmasi zorunlu olmayan konaklama tesislerinde isleteninin talebi halinde saglik ünitesi kurulabilir.

  a) Bulundugu ilde özel hastaneye bagli kurulacak ünite, bu kurulusun kadro ve kapasitesi kullanilarak planlamadan istisna olarak açilabilir.

  b) Özel hastaneye bagli kurulacak saglik ünitesi, konaklama tesislerinde konaklayan kisilerin ani gelisen saglik problemlerinde ve acil durumlarda müdahale, muayene ve sevk islemlerinin düzenlenmesi amaciyla kurulan ünitedir. Bu üniteler, konaklama tesisinde acil hasta transferine uygun, kolay erisilebilir bir bölümde kurulur. Ayrica bu üniteler; ilaç, malzeme, tibbi donanim ve yapilacak tibbi islemler açisindan 15/2/2008 tarihli ve 26788 sayili Resmî Gazete’de yayimlanan Ayakta Teshis ve Tedavi Yapilan Özel Saglik Kuruluslari Hakkinda Yönetmelikte muayenehaneler için belirlenen asgari özellikleri ve muayenehaneler için öngörülen muayene odasi sartlari saglanir.

  c) Konaklama tesisleri bünyesindeki saglik ünitelerinde tam zamanli çalisan asgari bir saglik personeli bulunur.

  ç) Özel hastane birden fazla konaklama tesisinde saglik ünitesi açabilir. Ancak ünite kurulacak tesis sayisi özel hastanenin kadrolu hekim sayisini geçemez. Bu ünitelerde çalisacak personelin isimleri ve çalisma programlari ilgili saglik müdürlügüne bildirilir. Müdürlük tarafindan, bildirilen personeller için çalisacaklari birimlere göre ayrica çalisma belgesi düzenlenir. Çalisma belgeleri saglik ünitesinde görülecek bir yere asilir. Bu birimlerde çalisan hekim, ilgili mevzuata uygun olmak kaydiyla ayni zamanda is yeri hekimligi de yapabilir.

  d) Bir özel hastaneye bagli olarak isletilen saglik ünitelerinin tüm faaliyetlerinden bagli olduklari özel hastane sorumludur.

  Kültür ve Turizm Bakanligindan belgeli konaklama tesisinin bulundugu ildeki özel hastaneler kendi kadro ve kapasitesini kullanarak sadece akut tedavisi tamamlanmis konaklama tesisinde konaklayan kisilere yönelik olmak kaydiyla fizik tedavi ve rehabilitasyon veya obeziteyle mücadele, onkoloji ve diyabet hastalarina yönelik koruyucu ve destekleyici nitelikte birim (Ek ibare:RG-23/1/2015-29245) ile Bakanlikça izin verilen geleneksel ve tamamlayici tip uygulamalarina yönelik birim açabilir. Bu birimleri açma basvurulari ilde bagli olacagi özel hastanenin mesul müdürünce müdürlüge yapilir ve faaliyetlerinden bagli olduklari özel hastane sorumludur.

  Konaklama tesisleri bünyesinde kurulacak özel hastaneye bagli birimde asagidaki hususlar dikkate alinir:

  a) Bu birimler, ilgili mevzuatta yer alan müessese veya poliklinik fiziki ve tibbi donanim sartlarini saglamak, ilgili hekim gözetimi ve kontrolünde bulunmak zorundadir.

  b) Kurulmasi talep edilen birim ile ilgili olarak mesul müdür, isletmecinin konaklama tesisi yatirimi için Kültür ve Turizm Bakanligina müracaat ettigine dair bir belgeyle birlikte Bakanliktan izin talep eder.

  c) Bakanliktan alinan izin belgesi üzerine mesul müdür, birimi hazirlar ve faaliyet izin belgesi için müdürlüge basvurur. Müdürlükçe faaliyet izin belgesi düzenlendikten sonra isletmeci, Kültür ve Turizm Bakanligina bu birimin turizm isletme belgesi kapasitesine alinmasi için basvurur.

  ç) Konaklama tesislerindeki birimlerin çalisma saatleri, tesisin çalisma programi ve saatleriyle uyumlu olarak düzenlenir. Acil durumlar için hasta nakline uygun düzenlemeler yapilir.

  d) Bu birimler konaklama tesisi disina veya baska bir konaklama tesisine tasinamaz.

  Konaklama tesislerinde sunulacak saglik hizmetlerine yönelik diger hususlarda ilgili mevzuat hükümleri uygulanir.

   

  Ölüm durumunda yapilacak isler

  EK MADDE 11 – (Ek:RG-25/8/2016-29812)

  Ölenin ailesi veya kanuni yakinlari cenazelerini almak isterlerse, cenaze kendilerine imza karsiligi teslim edilir. Ölenin ailesi veya kanuni yakinlarinin cenazeyi almak istememeleri veya defin isleminin hastane tarafindan yapilmasini istemeleri durumunda ise hastane tarafindan il/ilçe belediyesine gerekli müracaat yapilarak belediye tarafindan defni saglanir.

  Ölü dogan veya canli dogan fakat daha sonra ölen bebeklerin ailesi veya yakinlari cenazelerini almak isterlerse ilgililere, hastanece temin edilen, içinde cenazeyi sabitleyecek bir düzenegin bulundugu portatif bebek tasiyici veya tabut içerisinde ve imza karsiligi teslim edilir.

  Medeni kanun hükümlerine göre kisilik kazanmamis ölü dogan çocuklar düsük mahsulleri ve ampute edilmis organlar adli sakinca bulunmadigi ve aileleri tarafindan, plasentalar ise tibbi maksatlarla kullanilmak üzere ilgililerce alinmadiklari takdirde gömülür veya tesisati olan hastanelerde fenni sekilde yok edilir. Bu takdirde olay bir tutanakla saptanir.

   

  Geçici Madde 1- (Degisik:RG-11/7/2013-28704)

  (Degisik fikra:RG-25/8/2016-29812) 11/6/2009 tarihi itibariyle Bakanliga basvuru yapmis olmak kaydiyla, 15/2/2008 tarihi öncesinde parsel imar planlarinda saglik alanina çevrilmis veya çevrilme islemleri baslatilmis ve ilgili belediyeden hastane yapi ruhsati alarak hastane insaatina baslamis olanlardan, geçici 7 nci maddedeki muafiyetler de dikkate alinarak yapilacak proje incelemesine göre bu Yönetmelige uygun bulunanlarin ön izin islemleri baslatilir. Hizmet verilecek uzmanlik dallari ve kapasiteleri planlama ilkeleri çerçevesinde Bakanlikça belirlenir.

  (Degisik fikra:RG-25/8/2016-29812) Bakanlikça özel hastane açma ön izni verilenler, ön izne esas projelerindeki kapasiteleriyle sinirli olmak ve üçüncü fikrada öngörülen sürelerde ruhsatname almak kaydiyla ayni il içerisinde bu Yönetmelige uygun baska bir alana Bakanligin uygun görmesi durumunda ön iznini tasiyabilir.

  Geçici 8 inci madde, yürürlükten kaldirilan geçici 6, geçici 9 ve geçici 12 nci maddeler uyarinca Bakanlikça uygun bulunmak suretiyle ön izin islemleri devam edenler, bu maddenin yürürlüge girdigi tarihten itibaren en geç iki yil içerisinde ön izin belgesini almak ve ön izin tarihinden itibaren ise bes yil içerisinde ruhsat almak zorundadir. Bakanliktan ön izin alanlar ile ön izin aldiktan sonra süresinde ruhsat alamayanlar ve süre nedeniyle ön izin iptali yapilanlar ise bu maddenin yürürlüge girdigi tarihten itibaren bes yil içerisinde ruhsat almak zorundadir.

  (Mülga fikra:RG-25/8/2016-29812)

  (Degisik ibare:RG-21/3/2014-28948) Bakanlikça özel hastane açma izni verilenler basvuru tarihinden itibaren en geç iki yil içerisinde ön izin belgesi ve ön izin belgesinin alindigi tarihten itibaren ise bes yil içerisinde ruhsat almak zorundadir.

  Bu maddenin yürürlüge girdigi tarihten önce son bir yil içerisinde en az alti ay konaklama tesisinde çalistigini belgeleyen fakat baska herhangi bir saglik kurulusu kadrosunda bulunmayan hekimler, bu madde kapsaminda konaklama tesisi bünyesinde kurulacak saglik kurulusu veya saglik ünitesinde bir defaya mahsus olmak üzere çalisabilir. Bu hekimler ilgili saglik kurulusuna ilave kadro hakki vermeyip kadro disi geçici statüde degerlendirilir. 

   

  Ruhsatli hastane binalarinin uyumu ve mimari proje degerlendirmeleri (Ek madde basligi:RG-27/5/2012-28305)

  Geçici Madde 2(Degisik:RG-27/5/2012-28305)

  Bakanlikça ruhsatlandirilan özel hastanelerden bu Yönetmelikteki yer seçimi ve bina sartlarini saglayamayanlarin, uygunsuz olan durumlarini tespit etmek, uygunsuzluklarini yerinde veya tasinarak giderecek olanlara gerekli süreyi belirlemek ve Bakanliga sunmak üzere valilikçe, il saglik müdür yardimcisi baskanliginda, ilgili belediye imar müdürlügünden (Ek ibare:RG-21/3/2014-28948) veya çevre ve sehircilik il müdürlügünden bir temsilci, bir mimar, gerek görülmesi halinde il saglik müdürlügü kadrosundan bir avukat ve diger teknik personelin bulundugu bir komisyon görevlendirilir. Komisyon her bir hastane için yapmis oldugu çalismayi ve önerilen uyum süresini gerekçeleriyle birlikte Bakanlik onayina sunar. Uyum süresi yedi yili geçemez.

  Bakanlik, tasinmasi veya yeniden yapimi gereken her bir hastane için mümkün olabilecek tesvik edici hususlari da degerlendirerek belirlenen süreyi onaylar. (Ek cümleler:RG-23/1/2015-29245) Bakanlikça onaylanan uyum süresi sonunda Müdürlükçe birinci fikra kapsaminda tekrar inceleme yapilir, uygunsuzluklarin giderilmediginin tespit edilmesi halinde ek süre verilebilir. Ancak bu sekilde verilecek ek süre ile önceki verilen sürenin toplami birinci fikrada belirlenen yedi yillik süreyi geçemez.  (Ek cümle:RG-21/3/2014-28948) Ancak komisyon tarafindan uygunsuzluklarini tasinarak gidermesi gerektigi tespit edilen özel hastaneler için komisyon rapor tarihinden itibaren 65 inci maddenin dördüncü fikrasinda belirlenen süre verilir.

  (Degisik üçüncü fikra:RG-21/3/2014-28948) Bu madde kapsamindaki hastaneler, uyum süresi içinde asagidaki esaslar çerçevesinde faaliyet gösterir.

  a) 15/2/2008 tarihinden önce kullanmakta olduklari binalarindan Bakanlik kayitlarina girmemis olanlar ile belediye onayli projesi bulunmayanlarin, mevcut durumlarini gösteren projeleri Müdürlükçe incelenir ve denetimlerde kullanilmak üzere Müdürlükçe onaylanir. Bu sekilde kayit altina alinan binalara istinaden özel hastane kapasite artis talebinde bulunamaz.

  b) Yönetmelik sartlarini saglayamayan binalarinin;

  1) Yapi kullanma izin belgesi bulunmali veya binanin kullanilabilecegine dair ilgili belediye veya çevre ve sehircilik il müdürlügü tarafindan düzenlenmis belgesi bulunmalidir.

  2) Yangin ve deprem yönünden uygunlugunun ilgili kurum tarafindan belgelenmesi gereklidir.

  3) Mevcut durumlarinin disinda proje degisikligine neden olabilecek tadilatlarina izin verilmez. Ancak, Müdürlükçe talep edilebilecek küçük çapli ve uygulanmasi mümkün tadilatlar yapilabilir. Bu durumda, yangin ve deprem yönünden uygunlugu saglamak kaydiyla, mimari projedeki degisikliklerin Müdürlükçe onayli son proje üzerinde çizilmesine izin verilir.

  (Ek fikra:RG-11/7/2013-28704) Bu madde kapsamindaki özel hastaneler, talep etmeleri halinde uyum süresince hastanenin tamaminda faaliyetlerini askiya alabilirler. Ancak bu hastaneler en fazla dört yil süreyle, yalnizca ek-13’te belirtilen belgeleri saglamak kaydiyla bu Yönetmelikte ruhsatlandirilmis hastaneler için öngörülen muafiyet sartlari da dahil olmak üzere fiziki sartlari tasiyan ayni il içerisindeki baska bir binada mevcut kadro ve kapasiteleriyle faaliyet gösterebilir. Bu hastanelerin mimari projesi müdürlükçe onaylanarak en fazla dört yil süreligine geçerli olmak üzere, ruhsat harci alinmaksizin müdürlükçe geçici ruhsatname ve geçici faaliyet izin belgesi düzenlenir.

  (Ek fikra:RG-11/7/2013-28704) Dördüncü fikra kapsaminda bulunmayan hastaneler talep edilmesi halinde en fazla dört yil süreyle mevcut kadrolari ile Ayakta Teshis ve Tedavi Yapilan Özel Saglik Kuruluslari Hakkinda Yönetmelikte yer alan poliklinik ve/veya laboratuvar fiziki sartlari ile tibbi donanimi saglamalari kaydi ile ayni il içerisinde ayakta teshis ve tedavi hizmeti sunabilir. Bu hastanelere en fazla dört yil süreyle geçerli olmak üzere, ruhsat harci alinmaksizin müdürlükçe geçici ruhsatname düzenlenir.

  (Ek fikra:RG-11/7/2013-28704) Bu madde kapsaminda hastanenin tamaminda faaliyeti askida bulunan hastaneler mevcut kadrolarini en fazla dört yil süreyle baska özel hastanelere geçici olarak kullandirabilirler.

   

  Geçici Madde  3 –-(Mülga:RG-28/05/2004-25475)  (Yeniden düzenleme:RG-21/10/2006-26326) (Mülga:RG-11/7/2013-28704) (Yeniden düzenleme:RG-23/1/2015-29245)

  Bu maddenin yayimi tarihinde ruhsatli olan özel hastanelerden, bir önceki yila ait dolu yatagi yüzden az olanlara bir adet; yüzden fazla olanlara iki adet uzman tabip kadrosu bir defaya mahsus olmak üzere verilir. Ancak bu kapsamda, yan dal uzmanliklari ile nöroloji, fizik tedavi ve rehabilitasyon, plastik ve rekonstrükstif cerrahisi ve beyin ve sinir cerrahisi uzmanlik dallarindan kadro verilmez.

   

  Geçici Madde 4 – (Ek:RG-21/10/2006-26326) (Mülga:RG-11/7/2013-28704)

   

  Geçici Madde 5 – (Ek:RG-21/10/2006-26326)

  Bu Yönetmeligin yürürlüge girdigi tarihe kadar ;

  a) Bakanlikça ruhsatlandirilmis olan özel hastanelerin Yönetmeligin 24 üncü maddesinin (e) ve (f) bentleri ile  25 inci maddesinin  (e)  bendine,

  b) Ön izin almis veya ön izin basvurusu Bakanliga intikal etmis olan özel hastaneler Yönetmeligin 24 üncü maddesinin (e) bendi ile  25 inci maddesinin  (e) bendine,

  c) Yogun bakim ve hasta yatagi olarak  toplam on yatagi bulunan  ön izin almis veya ruhsatli hastaneler,  bu Yönetmelikle öngörülen en az on hasta yatagi olma sartina,

  uyma zorunlulugu bulunmamaktadir.

  Ayrica,Yönetmeligin yürürlükten kaldirilan 10 ncu maddesinin son fikrasi ile öngörülen haklari saklidir.

   

  Ön izin basvurulari ve ruhsatli hastaneler

  Geçici Madde 6 – (Ek:RG-15/2/2008-26788) (Mülga:RG-11/7/2013-28704)

   

  Istisnalar

  Geçici Madde 7 – (Ek:RG-15/2/2008-26788)

  Bu Yönetmeligin yürürlüge girdigi tarih itibariyle ruhsatli olan hastaneler, ön izin almis ve ön izin islemleri devam eden müracaatlar bakimindan, bu Yönetmelik ile degistirilen asagidaki maddeler uygulanmaz:

  a) Genel hastane ise, 6 nci maddenin (b) ve (c) bendleri,

  b) Dal hastanesi ise, 7 nci maddenin (a), (b) ve (c) bendleri,

  c) Hastane için ilgili mevzuata göre ayrilmis otopark bulundugunun belgelenmesi sartiyla, 9 uncu maddenin birinci fikrasinin (b) bendindeki, "otopark miktarinin, otopark ile ilgili diger hususlarin" mimari projede gösterilmesi,

  ç) 10 uncu maddenin dördüncü fikrasinin birinci cümlesi.

   

  Özel hastane statüsünde birlesme ve tasinmalar

  GEÇICI MADDE 8 – (Ek:RG-11/3/2009-27166) (Mülga:RG-21/3/2014-28948)

   

  Istisnai tabip çalistirilmasi

  GEÇICI MADDE 9 – (Ek:RG-11/3/2009-27166) (Mülga:RG-11/7/2013-28704) (Degisik:RG-21/3/2014-28948)

  31/12/2013 tarihinden önce emekliye ayrilmis ve bu maddenin yürürlük tarihi itibariyla muayenehane hariç planlamaya tabi hiçbir özel saglik kurulusunda kadrolu olarak çalismayan tabipler, bu maddenin yürürlük tarihinden itibaren alti ay içerisinde basvuruda bulunmak kaydiyla özel hastanede kadro disi geçici çalisabilir. Bu geçici çalisma tabiplere yönelik bir hak olup özel hastaneye müktesep kadro hakki vermez. Bu tabiplerin baska özel hastaneye baslamak istemesi halinde de ayni sekilde kadro disi geçici çalisabilir.

  15/2/2008 tarihinden itibaren bir özel hastanede herhangi bir sürede sigortali olarak çalistigini belgeleyen ve 31/12/2013 tarihi itibariyle muayenehane hariç planlamaya tabi hiçbir özel saglik kurulusunda kadrolu olarak çalismayan tabipler, bu maddenin yürürlük tarihinden itibaren alti ay içerisinde basvuruda bulunmak kosuluyla bir defaya mahsus özel hastanede kadro disi geçici olarak çalisabilir. Bu sekilde çalisma tabiplere yönelik bir hak olup özel hastaneye müktesep kadro hakki vermez. Bu sekilde çalisan tabibin hastaneden ayrilarak baska bir hastanede çalisma talebi 19 uncu madde kapsaminda degerlendirilir.

  (Ek fikra:RG-23/1/2015-29245) 31/12/2013-21/3/2014 tarihleri arasinda emekliye ayrilmis ve 21/3/2014 tarihi itibariyla muayenehane hariç planlamaya tabi hiçbir özel saglik kurulusunda kadrolu olarak çalismayan tabipler, bu fikranin yürürlük tarihinden itibaren alti ay içerisinde basvuruda bulunmak kaydiyla özel hastanede kadro disi geçici çalisabilir. Bu sekildeki geçici çalisma tabiplere yönelik sahsi bir hak olup özel saglik kuruluslarina müktesep kadro hakki vermez. Tabiplerin bu haklari çalistigi kurulustan ayrilarak baska özel hastanede çalismak istemesi halinde de ayni sekilde devam eder.

  (Ek fikra:RG-23/1/2015-29245) 15/2/2008 tarihinden itibaren özel hastanede, çalisma belgesi düzenlenmeksizin herhangi bir sürede sigortali olarak çalistigini belgeleyen ve 31/12/2013-21/3/2014 tarihleri arasinda muayenehane hariç planlamaya tabi hiçbir özel saglik kurulusunda kadrolu olarak çalismayan tabipler, bu fikranin yürürlük tarihinden itibaren alti ay içerisinde basvuruda bulunmak kosuluyla bir defaya mahsus özel hastanede kadro disi geçici olarak çalisabilir. Bu sekilde çalisma tabiplere yönelik bir hak olup özel hastaneye müktesep kadro hakki vermez. Bu sekilde çalisan tabibin özel hastaneden ayrilarak baska özel hastanede çalisma talebi 19 uncu madde kapsaminda degerlendirilir.

   

  GEÇICI MADDE 10 – (Ek:RG-11/3/2009-27166) (Mülga:RG-11/7/2013-28704)

   

  GEÇICI MADDE 11– (Ek:RG-11/3/2009-27166) (Mülga:RG-11/7/2013-28704) (Degisik:RG-19/7/2014-29065)

  11/10/2011 tarihli ve 663 sayili Saglik Bakanligi ve Bagli Kuruluslarinin Teskilat ve Görevleri Hakkinda Kanun Hükmünde Kararnamenin Geçici 14 üncü maddesi çerçevesinde tasinirlari, tasinmazlari ve personeli Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumuna devredilen özel hastaneler, mezkur maddenin ikinci fikrasinda yer alan süre içerisinde ruhsatinda yer alan haklari ile ayni il içerisinde tasinabilir veya faaliyette olma sarti aranmaksizin devredilebilir.

   

  GEÇICI MADDE 12 – (Ek:RG-31/12/2009-27449 5. Mükerrer) (Mülga:RG-11/7/2013-28704)

   

  GEÇICI MADDE 13 – (Ek:RG-23/9/2010-27708)

  11/3/2009 tarihinden önce ruhsatlandirilan hastanelerin, 11/3/2009 tarihi itibariyla müdürlükçe belirlenen kadrolu uzmanlik dallari ve kadrolu hekim sayilari hastane kadrosu olarak kabul edilir.

  11/3/2009 tarihinden sonra ruhsatlandirilan hastanelerin, Bakanlikça onaylanmis ön izin projeleri dikkate alinarak ve yogun bakim yataklari dâhil toplam yatak sayisinin 1/3’ünü geçmeyecek sayida belirlenen uzmanlik dallari ve kadrolu hekim sayilari hastane kadrosu olarak kabul edilir.

  Bu maddenin yürürlüge girdigi tarih itibariyla ruhsat islemleri devam eden hastanelerin, Bakanlikça onaylanmis ön izin projesi ve yerinde inceleme raporlarindaki kapasiteler dikkate alinarak ve yogun bakim yataklari dâhil toplam yatak sayisinin 1/3’ünü geçmeyecek sayida belirlenen uzmanlik dallari ve kadrolu hekim sayilari hastane kadrosu olarak kabul edilir.

  Birinci ve ikinci fikra kapsamindaki hastanelerin kadrolarini tamamlamalari için bu Maddenin yürürlüge girdigi tarihten önce Bakanlikça verilen ek sürelerden yararlananlarin ek süre sonu itibariyla tamamlayabildikleri kadrolari hastane kadrosu olarak kabul edilir.

  Bu maddenin yürürlüge girdigi tarihten önce ön izin islemleri devam eden hastanelerden ön izne esas proje onayi tamamlanmamis olanlarin hastane kadrolari (Mülga ibare:RG-25/8/2016-29812) (...) Bakanlikça belirlenir.

  (Ek fikra:RG-27/5/2012-28305) 15/2/2008 tarihinden sonra ruhsatlandirilan hastanelerden uzman kadrosu sayisi, ön izin projesindeki poliklinik oda sayisindan az olan hastanelere, klinisyen uzman hekim kadro sayisini, ön izin projesindeki poliklinik oda sayisina kadar tamamlamalarina izin verilir. Tamamlanmasina izin verilecek kadrolar ön izin projesindeki branslara bagli kalinmaksizin Bakanlikça belirlenir. Proje revizyonu yapilmis ise ilk proje esas alinir.

   

  GEÇICI MADDE 14 – (Ek:RG-23/9/2010-27708)

  Bu maddenin yürürlüge girdigi tarih itibariyla özel hastanelerde Yönetmeligin 19 uncu maddesi kapsaminda çalismayan hekimlerden;

  a) Özel hastanelerde kismi zamanli olarak çalisan hekimler ile tipta uzmanlik mevzuatina göre uzman olanlarin kadrolu olarak çalismak istemeleri halinde Bakanligimizca planlama disi geçici olarak çalismalarina izin verilir. Bu geçici çalisma hekimlere/uzmanlara yönelik bir hak olup özel hastaneye müktesep kadro hakki vermez. Bu sekilde çalisan hekimin/uzmanin hastaneden ayrilarak baska bir hastanede çalismak istemesi halinde çalisma belgesi iptal edilir ve yeni baslayacaklari hastane için bu Yönetmeligin 19 uncu maddesi kapsaminda degerlendirilirler.

  b) Bir özel hastanede çalisan ancak müdürlük kayitlarinda kayitli bulunmayanlar, 15/2/2008 tarihi öncesinden bu maddenin yürürlüge girdigi tarihe kadar ayni hastanede hekim/uzman olarak çalistiklarini tevsik eden belgelerini Bakanliga sunar. Bakanlikça yapilacak incelemede hastanede bu tarihler arasinda çalistiklari tespit edilenlere özel hastanelerde çalisma izni verilir. Bu sekilde çalisma hekimlere yönelik bir hak olup özel hastaneye müktesep kadro hakki vermez.

  c) (a) ve (b) bentlerinde sayilan hekimler/uzmanlar, ilgili uzmanlik dalinda bos hastane kadrosuna veya ilgili uzmanlik dalinda kadrolu çalisan hekimin ayrilmasi durumunda ayrilan hekimin yerine baslatilir. Bu hekimler/uzmanlar 31/12/2010 tarihine kadar müdürlüge müracaat etmeleri halinde bu madde kapsaminda degerlendirilirler.

  ç) (Ek:RG-14/1/2011-27815) (Mülga:RG-11/7/2013-28704)

  (Mülga ikinci fikra:RG-11/7/2013-28704)

  (Ek fikra:RG-7/4/2011-27898) Birinci fikranin (a) ve (ç) bentleri kapsamindaki tabip, dis tabibi ve tipta uzmanlik mevzuatina göre uzman olanlar, müdürlüge süresi içerisinde basvurusunu yapamayanlar da dâhil olmak üzere 2/5/2011 tarihine kadar 1219 sayili Kanunun 12 nci maddesine uygunluk saglayarak buna dair belgelerini müdürlüge sunmalari halinde kismî zamanli görev yaptigi özel hastanede kadro disi geçici çalisabilirler. Bu süre içerisinde uygunlugunu saglamayanlarin çalisma belgeleri iptal edilir.

   

  GEÇICI MADDE 15 – (Ek:RG-23/9/2010-27708)

  Bu maddenin yürürlüge girdigi tarih itibariyla ruhsatli veya ruhsat basvurusunda bulunan özel hastaneler ile ön izin almis veya ön izin islemleri devam eden hastaneler, Yönetmeligin 5 inci maddesinde öngörülen “gözlem yataklari hariç en az yüz hasta yatagi olma” sartindan muaftir. Özel hastanelerin tasinmalari halinde de bu muafiyetleri geçerlidir.

  (Ek fikra:RG-30/10/2011-28100) 23/9/2010 tarihinden önce ruhsatlandirilmis özel hastanelerden eczanesi bulunmayanlar, 31/12/2014 tarihine kadar  27 nci maddeye göre eczane kurar.

  Denetim formlarinin olusturulmasi

  GEÇICI MADDE 16 – (Ek:RG-1/7/2014-29047)

  Müdürlükçe yapilacak denetimlerin sikligi, denetimlerde görev alacak personelin nitelikleri ve sayisi ile kullanilacak denetim formlarina iliskin hususlar bu maddenin yayimi tarihinden itibaren en geç bir ay içerisinde Bakanlikça belirlenir.

   

  Yürürlük

  Madde 70- Bu Yönetmelik, yayimi tarihinde yürürlüge girer.

   

  Yürütme

  Madde 71- Bu Yönetmelik hükümlerini Saglik Bakani yürütür.

   

  ----------------

  * 21/3/2014 tarihli ve 28948 sayili Resmi Gazete’de yayimlanan Özel Hastaneler Yönetmeliginde Degisiklik Yapilmasina Dair Yönetmeligin 4 üncü maddesinde yer alan “birinci fikrasinin (c) bendi” seklinde yapilan atif, birinci fikrada (c) bendi bulunmadigindan ve yapilan degisiklik ayni maddenin ikinci fikrasindaki (c) bendini düzenlediginden bu bende islenmistir.

  (1) Danistay Onuncu Dairesinin Esas No. 2012/5267 sayili dosyasi üzerinden verdigi 21/12/2012 tarihli karar ile bu yönetmeligin Ek 5 inci maddesinin birinci fikrasinin (h) bendinin son cümlesinin yürütülmesinin durdurulmasina karar verilmistir.

  (2) Danistay Idari Dava Daireleri Kurulunun YD Itiraz No:2015/1 sayili dosyasi üzerinden verdigi 23/3/2015 tarihli karar ile bu yönetmeligin Ek 5 inci maddesinin birinci fikrasinin (e) bendinin birinci alt bendinin birinci  ve üçüncü cümlesi ile besinci fikrasinin  yürütülmesinin durdurulmasina karar verilmistir.

  (3) Danistay Onbesinci Dairesinin Esas No. 2013/2548, Karar No.2015/3140 sayili dosyasi üzerinden verdigi 22/5/2015 tarihli karar ile bu yönetmeligin Ek 5 inci maddesinin birinci fikrasinin (d) bendinin iptaline karar verilmistir.

   

 • IS SAGLIGI VE GÜVENLIGI HIZMETLERI YÖNETMELIGI

  IS SAGLIGI VE GÜVENLIGI HIZMETLERI YÖNETMELIGI

  IS SAGLIGI VE GÜVENLIGI HIZMETLERI YÖNETMELIGI

  Resmi Gazete;29.12.2012-28512

  BIRINCI BÖLÜM

  Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanimlar

  Amaç

  MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeligin amaci; is sagligi ve güvenligi hizmetlerini yürütmek üzere kurulacak isyeri saglik ve güvenlik birimlerinin kurulusu ile ortak saglik ve güvenlik birimlerinin yetkilendirilmeleri, yetki belgelerinin iptali, görev, yetki ve sorumluluklari ile çalisma usul ve esaslarini düzenlemektir.

  Kapsam

  MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, 20/6/2012 tarihli ve 6331 sayili Is Sagligi ve Güvenligi Kanunu kapsaminda yer alan isyerlerini kapsar.

  Dayanak

  MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; Is Sagligi ve Güvenligi Kanununun 6 nci, (Degisik:18.12.2014-29209) “8 inci, 24 üncü, 27 nci, 30 uncu ve 31 inci”[1] maddeleri ile 9/1/1985 tarihli ve 3146 sayili Çalisma ve Sosyal Güvenlik Bakanliginin Teskilat ve Görevleri Hakkinda Kanunun 2 nci ve 12 nci maddelerine dayanilarak hazirlanmistir.

  Tanimlar ve kisaltmalar

  MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen:

  a) Bakanlik: Çalisma ve Sosyal Güvenlik Bakanligini,

  b) Çalisan temsilcisi: Is sagligi ve güvenligi ile ilgili çalismalara katilma, çalismalari izleme, tedbir alinmasini isteme, tekliflerde bulunma ve benzeri konularda çalisanlari temsil etmeye yetkili çalisani,

  c) Genel Müdürlük: Is Sagligi ve Güvenligi Genel Müdürlügünü,

  ç) Isyeri saglik ve güvenlik birimi (ISGB): Isyerinde is sagligi ve güvenligi hizmetlerini yürütmek üzere kurulan, gerekli donanim ve personele sahip olan birimi,

  d) ISG-KÂTIP: Is sagligi ve güvenligi hizmetleri ile ilgili is ve islemlerin Genel Müdürlükçe kayit, takip ve izlenmesi amaciyla kullanilan is sagligi ve güvenligi kayit, takip ve izleme programini,

  e) Onayli defter: Isyeri hekimi ve is güvenligi uzmani tarafindan yapilan tespit ve tavsiyeler ile gerekli görülen diger hususlarin yazildigi, seri numarali ve sayfalari bir asil iki kopyali sekilde düzenlenmis her isyeri için tek olan defteri,

  f) Ortak saglik ve güvenlik birimi (OSGB): Kamu kurum ve kuruluslari, organize sanayi bölgeleri ile 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayili Türk Ticaret Kanununa göre faaliyet gösteren sirketler tarafindan, isyerlerine is sagligi ve güvenligi hizmetlerini sunmak üzere kurulan gerekli donanim ve personele sahip olan ve Bakanlikça yetkilendirilen birimi,

  g) Sorumlu müdür: Isyeri hekimligi veya is güvenligi uzmanligi belgesine sahip, OSGB’lerde tam süreli istihdam edilen ve bu birimlerin is ve islemlerinden Bakanliga karsi sorumlu olan kisiyi,

  “g) (Ek:18.12.2014-29209)Itiraz komisyonu: Bu Yönetmelik kapsaminda hizmet veren kisi veya kurumlarin belgelerinin askiya alinma veya iptali ile ilgili itirazlari degerlendirmek ve sonuçlandirmak üzere; Is Sagligi ve Güvenligi Genel Müdürlügünün bagli bulundugu Müstesar Yardimcisinin baskanliginda, Is Sagligi ve Güvenligi Genel Müdürü ve ilgili Genel Müdür Yardimcisi, ilgili Daire Baskanlari ile is sagligi ve güvenligi uzmanlarindan üç üyeden olusan komisyonu,

  h) (Ek:18.12.2014-29209) Toplum Sagligi Merkezi Birimi (TSMB): Saglik Bakanligina bagli, isyerlerine is sagligi ve güvenligi hizmetlerini sunmak üzere kurulan gerekli donanim ve personele sahip olan ve Bakanlikça yetkilendirilen birimi,”

  ifade eder.

  IKINCI BÖLÜM

  Hak ve Yükümlülükler

  Isverenin is sagligi ve güvenligi hizmetleri ile ilgili yükümlülükleri

  MADDE 5 – “(1) (Degisik:18.12.2014-29209) Isveren, isyerlerinde alinmasi gereken is sagligi ve güvenligi tedbirlerinin belirlenmesi ve uygulanmasinin izlenmesi, is kazasi ve meslek hastaliklarinin önlenmesi, çalisanlarin ilk yardim ve acil tedavi ile koruyucu saglik ve güvenlik hizmetlerinin yürütülmesi amaciyla; çalisanlari arasindan ilgili yönetmeliklerde belirtilen nitelikleri haiz bir veya birden fazla isyeri hekimi, is güvenligi uzmani görevlendirir. On ve daha fazla çalisani olan çok tehlikeli sinifta yer alan isyeri isverenleri ayrica diger saglik personeli görevlendirir. Gerekli nitelikleri haiz olmasi halinde tehlike sinifi ve çalisan sayisini dikkate alarak bu hizmetin yerine getirilmesini kendisi üstlenebilir.”[2]

  (2) Isveren, isyerinde gerekli niteliklere sahip personel bulunmamasi halinde birinci fikrada sayilan yükümlülüklerinin tamamini veya bir kismini, OSGB’lerden hizmet alarak yerine getirebilir.

  (3) Isveren, isyeri hekimi ve is güvenligi uzmaninin tam süreli görevlendirilmesi gereken durumlarda ISGB kurar.     Tam süreli isyeri hekimi görevlendirilen isyerlerinde, diger saglik personeli görevlendirilmesi zorunlu degildir. (Ek cümle: RG 30.6.2016-29758) “Birden fazla is güvenligi uzmani görevlendirilen kamu, maden, insaat, metal, tekstil, saglik, ulasim, tasimacilik, ticaret, imalat, bakim, onarim, kurulum, enerji, kimya, tarim, ziraat, hayvancilik, mobilya, ormancilik, gida, matbaa, atik yönetimi, su temini, temizlik, ilaçlama sektörlerine ait isyerlerinde, tam süreli is güvenligi uzmanlarindan sadece birisinde uygun belge sinifi aranir.”

  (4) Üçüncü fikrada belirtilen sürenin hesaplanmasinda, çalisanlarin tabi oldugu kanun hükümleri sakli kalmak kaydiyla, 22/5/2003 tarihli ve 4857 sayili Is Kanununa göre belirlenen haftalik çalisma süresi dikkate alinir.

  (5) Isveren;

  a) Is sagligi ve güvenligi hizmetleri ile ilgili görevlendirilen personelin etkin bir sekilde çalismasi amaciyla gerekli kolayligi saglamak ve bu hususta planlama ve düzenleme yapmakla,

  b) Görevlendirdigi kisi veya OSGB’lerin görevlerini yerine getirmeleri amaciyla araç, gereç, mekân ve zaman gibi gerekli bütün ihtiyaçlarini karsilamakla,

  c) Isyerinde saglik ve güvenlik hizmetini yürütenler arasinda isbirligi ve koordinasyonu saglamakla,

  ç) Görevlendirdigi kisi veya hizmet aldigi OSGB’ler tarafindan is sagligi ve güvenligi ile ilgili mevzuata uygun olan ve yazili olarak bildirilen tedbirleri yerine getirmekle,

  d) Isyeri hekimi, is güvenligi uzmani ve diger saglik personelinin görevlerini yerine getirebilmeleri için, Bakanlikça belirlenen sürelerden az olmamak kaydi ile yeterli çalisma süresini saglamakla,

  “e) (Ek:18.12.2014-29209) Çalisanin ölümü veya maluliyetiyle sonuçlanacak sekilde vücut bütünlügünün bozulmasina neden olan is kazasi veya meslek hastaliginin meydana gelmesinde ihmali yargi karari ile kesinlesen isyeri hekimi veya is güvenligi uzmanini Genel Müdürlüge bildirmekle,

  f) (Ek:18.12.2014-29209) Bakanlikça belirlenecek is sagligi ve güvenligini ilgilendiren konularla ilgili bilgileri, ISG KATIP sistemi üzerinden Genel Müdürlüge bilgi vermekle,”

  yükümlüdür.

  (6) Is sagligi ve güvenligi hizmetlerini yürütmek üzere isyerinden personel görevlendirmek veya OSGB’lerden hizmet almak suretiyle bu konudaki yetkilerini devreden isverenin bu hizmetlere iliskin yükümlülükleri devam eder.

  (7) Isveren isyerinde görev yapan isyeri hekimi, is güvenligi uzmani ve diger saglik personeli ile hizmet alinan OSGB’lerin Is Sagligi ve Güvenligi Kanununa göre geçerli yetki belgesi ile görevlendirilmesinden sorumludur.

  “(8) (Ek:18.12.2014-29209) Belirlenen niteliklere ve gerekli belgeye sahip olmayan ancak ondan az çalisani bulunan ve az tehlikeli sinifta yer alan isyeri isverenleri veya isveren vekili tarafindan Bakanlikça ilan edilen egitimleri tamamlamak sartiyla ise giris ve periyodik muayeneler ve tetkikler hariç is sagligi ve güvenligi hizmetlerini yürütebilirler. Bu fikraya iliskin egitim programlari, egitimin süresi ve egiticilerin nitelikleri ile görevlendirmeye iliskin hususlar Bakanlikça belirlenir.

  (9) (Ek:18.12.2014-29209) Isyeri hekimi, is güvenligi uzmani ve diger saglik personelinin görevlendirilmesine iliskin zorunlu çalisma sürelerinin hesabinda; 5/6/1986 tarihli ve 3308 sayili Mesleki Egitim Kanunu ile 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayili Yüksekögretim Kanunu kapsamindaki ögrenci statüsünde olan çirak ve stajyerler, toplam çalisan sayisina dâhil edilmez.

  (10) (Ek:18.12.2014-29209) Isveren, sektörel düzenleme çerçevesinde maden ve yapi ile diger sektörlerde öncelikli olarak hangi mesleki unvana sahip is güvenligi uzmanlarinin ve bunlarin yaninda görev yapacak diger mesleklere sahip is güvenligi uzmanlarinin belirlenmesine dair usul ve esaslar Bakanlikça düzenlendikten sonra sektörel is güvenligi uzmanligi belgesine sahip olan is güvenligi uzmani görevlendirmek zorundadir.”

  Isverenin katilim saglama ve bilgilendirme yükümlülügü 

  MADDE 6 – (1) Isveren;

  a) Isyerinden görevlendirilecek veya hizmet alinacak OSGB’de görevli isyeri hekimi, is güvenligi uzmani ve diger saglik personelinin görevlendirilmesi konusunda çalisan temsilcilerinin önceden görüslerinin alinmasini saglar.

  b) Görevlendirdigi veya hizmet aldigi OSGB’de görev yapan kisiler ile bunlarin çalisma saatleri, görev, yetki ve sorumluluklari konusunda çalisan temsilcisi ve çalisanlari bilgilendirir.

  c) Çalisanlarin saglik ve güvenligini etkiledigi bilinen veya etkilemesi muhtemel konular hakkinda; görevlendirdigi kisi veya hizmet aldigi OSGB’yi, baska isyerlerinden çalismak üzere kendi isyerine gelen çalisanlari ve bunlarin isverenlerini bilgilendirir.

  ç) Baska bir isyerinden kendi isyerine çalismak üzere gelen çalisanlarin saglik bilgilerine, görevlendirdigi kisi veya hizmet aldigi OSGB’lerin ulasabilmesini saglar.

  d) Is sagligi ve güvenligi mevzuati geregi, yükümlü oldugu kayit ve bildirimleri görevlendirdigi kisi veya hizmet aldigi OSGB ile isbirligi içerisinde yapar.

  Isverenin saglik ve güvenlik kayitlari ve onayli deftere iliskin yükümlülükleri

  MADDE 7 – (1) Isveren ilgili mevzuatta belirlenen süreler sakli kalmak kaydiyla;

  a) Isyerinde yürütülen is sagligi ve güvenligi faaliyetlerine iliskin her türlü kaydi,

  b) Isten ayrilma tarihinden itibaren en az 15 yil süreyle çalisanlarin kisisel saglik dosyalarini,

  saklar.

  (2) Çalisanin isyerinden ayrilarak baska bir isyerinde çalismaya baslamasi halinde, yeni isveren çalisanin kisisel saglik dosyasini yazili olarak talep eder, önceki isveren dosyanin bir örnegini onaylayarak bir ay içerisinde gönderir.

  (3) Onayli defter isyerinin bagli bulundugu Çalisma ve Is Kurumu Il Müdürlükleri, (Yür.Kld.:18.12.2014-29209)[3] veya noterce her sayfasi mühürlenmek suretiyle onaylanir.

  (4) Onayli defter yapilan tespitlere göre is güvenligi uzmani, isyeri hekimi ile isveren tarafindan birlikte veya ayri ayri imzalanir. Onayli deftere yazilan tespit ve öneriler isverene teblig edilmis sayilir.

  (5) Onayli defterin asil sureti isveren, diger suretleri ise is güvenligi uzmani ve isyeri hekimi tarafindan saklanir. Defterin imzalanmasi ve düzenli tutulmasindan isveren sorumludur. Teftise yetkili is müfettislerinin her istediginde isveren onayli defteri göstermek zorundadir.

  Çalisanlarin hak ve yükümlülükleri

  MADDE 8 – (1) Çalisanlar saglik ve güvenliklerini etkileyebilecek tehlikeleri is sagligi ve güvenligi kuruluna, kurulun bulunmadigi isyerlerinde ise isverene bildirerek durumun tespit edilmesini ve gerekli tedbirlerin alinmasini talep edebilir.

  (2) Çalisanlar ve temsilcileri, isyerinde yürütülecek is sagligi ve güvenligi hizmetlerinin amaç ve usulleri konusunda haberdar edilir ve elde edilen verilerin kullanilmasi hakkinda bilgilendirilirler.

  (3) Çalisanlar, isyerinde saglikli ve güvenli çalisma ortaminin korunmasi ve gelistirilmesi için;

  a) Isyeri hekimi, is güvenligi uzmani veya isveren tarafindan verilen is sagligi ve güvenligiyle ilgili mevzuata uygun talimatlara uyar.

  b) Is sagligi ve güvenligi hizmetlerini yerine getirmek üzere isveren tarafindan görevlendirilen kisi veya OSGB’lerin yapacagi çalismalarda isbirligi yapar.

  c) Is sagligi ve güvenligine iliskin çalismalara, saglik muayenelerine, bilgilendirme ve egitim programlarina katilir.

  ç) Makine, tesisat ve kisisel koruyucu donanimi verilen egitim ve talimatlar dogrultusunda ve amacina uygun olarak kullanir.

  d) Teftise yetkili makam tarafindan isyerinde tespit edilen noksanlik ve ilgili mevzuata aykiriliklarin giderilmesi konusunda, isveren ve çalisan temsilcisi ile isbirligi yapar.

  e) Isyerindeki makine, cihaz, araç, gereç, tesis ve binalarda saglik ve güvenlik yönünden ciddi ve yakin bir tehlike ile karsilastiklarinda ve koruma tedbirlerinde bir eksiklik gördüklerinde, isverene veya çalisan temsilcisine derhal haber verir.

  Hizmetin çalisanlara ücretsiz verilmesi

  MADDE 9 – (1) Is sagligi ve güvenligi hizmetleri çalisanlara mali yük getirmeyecek sekilde sunulur.

  ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

  Isyeri Saglik ve Güvenlik Birimi ve Ortak Saglik ve Güvenlik Birimi ile Is Sagligi ve Güvenligi Hizmetlerinin Yürütülmesi için Saglanacak Sartlar

  Isyeri saglik ve güvenlik birimi

  MADDE 10 – (1) ISGB; en az bir isyeri hekimi ile isyerinin tehlike sinifina uygun belgeye sahip en az bir is güvenligi uzmaninin görevlendirilmesi ile olusturulur. Bu birimde isveren diger saglik personeli de görevlendirebilir.

  (2) Is sagligi ve güvenligi hizmetlerinin yürütülmesi amaciyla isveren tarafindan isyerlerinde kurulacak olan is sagligi ve güvenligi birimlerinde asagidaki sartlar saglanir.

  a) ISGB, is sagligi ve güvenligi hizmetlerinin yürütülmesine ve çalisan personel sayisina uygun büyüklükte bir yerde kurulur. Bu birimin asil isin yürütüldügü mekânda ve giris katta kurulmasi esastir.

  b) Bu birimlerde sekizer metrekareden az olmamak üzere bir is güvenligi uzmani odasi ile isyeri hekimi tarafindan kullanilmak üzere bir muayene odasi ve 12 metrekareden az olmamak üzere bir ilkyardim ve acil müdahale odasi bulunur. Tam zamanli görevlendirilecek her isyeri hekimi ve is güvenligi uzmani için ayni sartlarda ayri birer oda tahsis edilir.

  c) ISGB’ler Ek-1’de belirtilen araç ve gereçler ile donatilir ve isyerinde çalisanlarin acil durumlarda en yakin saglik birimine ulastirilmasini saglamak üzere uygun araç bulundurulur.

  (3) ISGB’nin bölümleri ayni alanda bulunur ve bu alan çalisanlar tarafindan kolaylikla görülebilecek sekilde isaretlenir.

  “(4) (Ek fikra:31.1.2013-28545) Saglik Bakanligindan ruhsatli saglik hizmeti sunucusu olan isyerlerinde kurulacak ISGB’lerde ilk yardim ve acil müdahale odasi sarti ve EK-1’de belirtilen araç ve gereçler ile ulasim amaçli araç bulundurulmasi zorunlulugu aranmaz.”

  Is sagligi ve güvenligi hizmetlerinin yürütülmesi amaciyla saglanacak sartlar

  MADDE 11 – (1) Tam süreli isyeri hekimi ve is güvenligi uzmani görevlendirilmesi gerekli olmayan hallerde isveren, görevlendirdigi kisi veya OSGB’lerin görevlerini yerine getirmeleri amaci ile asgari bu maddedeki sartlari saglar.

  (2) 50 ve daha fazla çalisani olan isyerlerinde isveren,

  a) Isyeri hekimi ile diger saglik personeline ve is güvenligi uzmanina 8 metrekareden az olmamak üzere toplam iki oda temin eder.

  b) Isyerinde ayrica acil durumlarda çalisanlarin en yakin saglik birimine ulastirilmasini saglamak üzere uygun araç bulundurulur.

  (3) 50’den az çalisani olan isyerlerinde isveren, isyeri hekimi, is güvenligi uzmani ve diger saglik personelinin is sagligi ve güvenligi hizmetini etkin verebilmesi için çalisma süresince kullanilmak üzere uygun bir yer saglar.

  (4) Birden fazla isyerinin bulundugu is merkezleri, is hanlari gibi yerlerde bulunan ve 50’den az çalisani olan isverenlerin yürütecekleri is sagligi ve güvenligi hizmetleri için; koordinasyon yönetim tarafindan saglanmak üzere ortaklasa kullanilabilecek bir mekân olusturulabilir. Olusturulacak mekândan hizmet sunulacak toplam çalisan sayisi 50’den az olmasi durumunda üçüncü fikra, 50’den fazla olmasi durumunda ise ikinci fikra hükümlerine uygunluk saglanir.

  (5) Is sagligi ve güvenligi hizmetlerinin yürütülmesi için isveren tarafindan ayrilan çalisma yerlerinin bölüm ve birimlerinin ayni alan içerisinde bulunmasi esastir. Bu bölüm ve birimlerin bulundugu yerler çalisanlar tarafindan kolaylikla görülebilecek sekilde isaretlenir.

  (6) Tam süreli isyeri hekimi ve is güvenligi uzmani görevlendirilmesi zorunlu olmayan hallerde, isyerinde bu maddeye göre olusturulan ve belirtilen sartlari karsilayan birim, düzenlenen saglik raporlari bakimindan ISGB olarak kabul edilir.

  (Ek fikra: RG 30.6.2016-29758) “(7) 50’den az çalisani olan ve az tehlikeli sinifta yer alan isyerlerinde; isveren ve hizmet sunanlar arasinda mutabik kalinarak ayni sözlesme yili içerisinde, aylik hizmet süreleri birlestirilebilir veya hizmet sunum araliklari belirlenebilir.”

  Ortak saglik ve güvenlik birimi

  MADDE 12 – (1) OSGB kurulabilmesi ve hizmet sunabilmesi için tam süreli is sözlesmesiyle çalisan en az bir;

  a) Isyeri hekimi,

  b) Is güvenligi uzmani,

  c) Diger saglik personeli,

  istihdami zorunludur.

  (2) OSGB’lerde tam süreli görevlendirilenler, baska bir OSGB’de veya isyerinde ayni unvanla veya Bakanlikça yetkilendirilen egitim kurumlarinda egitici unvaniyla görev alamaz.

  (3) OSGB’ler, is sagligi ve güvenligi hizmetlerinin yürütülmesine ve personel sayisina yetecek asgari büyüklükte; isyeri hekimi tarafindan kullanilmak üzere en az 10 metrekarelik bir muayene odasi, 15 metrekarelik ilkyardim ve acil müdahale, 10 metrekarelik is güvenligi uzmani odalari ile 12 metrekarelik bekleme yeri, uygun büyüklükte arsiv odasi ve en az bir tuvalet ve lavabodan olusur.

  (4) OSGB’ler, sözlesme yaptiklari isyerlerine sunulacak is sagligi ve güvenligi hizmetlerini, isyerinin tehlike sinifi ve çalisan sayisina göre belirlenen sürelerden az olmamak kaydi ile yürütür.

  (5) (Degisik cümle:31.1.2013-28545) “OSGB’ler kurulduklari il ve sinir komsusu illerde hizmet sunmaya yetkilidir. Sinir illerin disinda hizmet verilebilmesi için, bu Yönetmelikte belirtilen sartlari saglayarak o illerde sube açilmasi zorunludur.[4]” Ancak niteligi geregi birden fazla ilde yürütülmesi gereken rayli sistem, yol ve nakil hatti insasi veya bakimi ve onarimi gibi islerde hizmet alinan OSGB’nin isin yapildigi illerden herhangi birisinde yetkilendirilmis olmasi yeterlidir.

  (6) OSGB’ler yetkilendirildikleri il siniri içerisinde izinsiz sube açamayacagi gibi herhangi bir sekilde irtibat bürosu da açamazlar. Sube açmak istediklerinde bu Yönetmelikte belirtilen sartlari saglarlar.

  (7) OSGB’lerin, isyerlerine hizmet verdikleri sürece yetki aldiklari adreste, açik ve faaliyette bulunmasi esastir. Günlük çalisma süresi içinde verilen hizmet ve faaliyetler konusunda yetkili bir kisinin OSGB’de hazir bulunmasi saglanir.

  (8) OSGB, 10/2/2004 tarihli ve 25369 sayili Resmî Gazete’de yayimlanan Isyeri Bina ve Eklentilerinde Alinacak Saglik ve Güvenlik Önlemlerine Iliskin Yönetmelikte belirtilen niteliklere uygun sekilde olusturulur ve Ek-1’de belirtilen araç ve gereçlerle donatilir. OSGB’lerin is merkezi, is hani ve alisveris merkezleri gibi binalarda kuruluyor ise binalarin, Isyeri Bina ve Eklentilerinde Alinacak Saglik ve Güvenlik Önlemlerine Iliskin Yönetmeligin acil çikis düzenlemesine iliskin hükümlerine uygunlugu yeterli kabul edilir.

  “(9) (Degisik:18.12.2014-29209) OSGB’lerin zemin katta veya müstakil binalarda kurulmasi esastir. Ancak tuvalet ve arsiv bölümleri hariç OSGB’lerde bulunmasi gereken diger bölümler, yol seviyesinden girisi olmayan katlarda kurulamaz. Tuvalet ve arsiv bölümleri ise OSGB’ye ait olmak kaydiyla bodrum katta bulunabilir. Kat niteliklerinin tespitinde tapu kayitlari esas alinir.[5]

  (10) (Degisik:18.12.2014-29209) OSGB’lerde adres degisikliginden önce veya unvan degisikligi sonrasinda, e-devlet sistemi kullanilarak Genel Müdürlüge basvurulur. Yeni adresin Genel Müdürlükçe onaylanmasina müteakip islemler ilk basvuru hükümlerine tabi olarak yürütülür. Adres degisikligi islemi tamamlanincaya kadar hizmet vermek isteyen OSGB’ler, yetki aldigi mevcut adreste faaliyetine devam eder. Unvan degisikliginde yetki belgesi yenileme basvuru süresi 30 gündür.”[6]

  (11) Sirket ortaklarinda degisiklik olmasi halinde, durum 30 gün içerisinde Genel Müdürlüge bildirilir. Yeni sirket ortaklarinin ilgili mevzuat hükümlerinde belirtilen sartlara uygun olmamasi halinde durumun düzeltilmesi amaciyla Genel Müdürlükçe sirkete 30 gün süre verilir.

  DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

  Isyeri Saglik ve Güvenlik Birimi ile Ortak Saglik ve Güvenlik Biriminin

  Çalisma Usul ve Esaslari

  ISGB ve OSGB’lerin görev, yetki ve sorumluluklari 

  MADDE 13 – (1) ISGB ve OSGB’ler, isyerlerinde saglikli ve güvenli bir çalisma ortami olusturulmasina katkida bulunulmasi amaciyla;

  a) Isyerinde saglik ve güvenlik risklerine karsi yürütülecek her türlü koruyucu, önleyici ve düzeltici faaliyeti kapsayacak sekilde, çalisma ortami gözetimi konusunda isverene rehberlik yapilmasindan ve öneriler hazirlayarak onayina sunulmasindan,

  b) Çalisanlarin sagligini korumak ve gelistirmek amaci ile yapilacak saglik gözetiminin uygulanmasindan,

  c) Çalisanlarin is sagligi ve güvenligi egitimleri ve bilgilendirilmeleri konusunda planlama yapilarak isverenin onayina sunulmasindan,

  ç) Isyerinde kaza, yangin, dogal afet ve bunun gibi acil müdahale gerektiren durumlarin belirlenmesi, acil durum planinin hazirlanmasi, ilkyardim ve acil müdahale bakimindan yapilmasi gereken uygulamalarin organizasyonu ile ilgili diger birim, kurum ve kuruluslarla isbirligi yapilmasindan,

  d) Yillik çalisma plani, yillik degerlendirme raporu, çalisma ortaminin gözetimi, çalisanlarin saglik gözetimi, is kazasi ve meslek hastaligi ile is sagligi ve güvenligine iliskin bilgilerin ve çalisma sonuçlarinin kayit altina alinmasindan,

  e) Çalisanlarin yürüttügü isler, isyerinde yapilan risk degerlendirmesi sonuçlari ve maruziyet bilgileri ile ise giris ve periyodik saglik muayenesi sonuçlari, is kazalari ile meslek hastaliklari kayitlarinin, isyerindeki kisisel saglik dosyalarinda gizlilik ilkesine uyularak saklanmasindan,

  f) Isyeri hekimi ve diger saglik personelinin görev, yetki, sorumluluk ve egitimleri ile ilgili yönetmelik ile Is Güvenligi Uzmanlarinin Görev, Yetki, Sorumluluk ve Egitimleri Hakkinda Yönetmelik kapsaminda hizmet verdikleri alanlarda belirtilen görevlerin yerine getirilip getirilmediginin izlenmesinden,

  sorumludurlar.

  (2) Isyerlerinde is sagligi ve güvenligi hizmeti sunmak üzere OSGB’lerce görevlendirilen isyeri hekimi ve is güvenligi uzmani tarafindan saklanmasi gereken onayli defter suretleri, (Ek:18.12.2014-29209) “yillik çalisma plani ve yillik degerlendirme raporu suretleri ile çalisanlara verilen is sagligi ve güvenligi egitimlerine dair kayitlar” OSGB arsivinde tutulur ve istenmesi halinde denetime yetkili memurlara gösterilir. Kendilerinden talep edilmese dahi, sözlesme süresi sonunda bütün kayit ve dosyalar OSGB’lerce isverene teslim edilir.

  (3) ISGB ve OSGB’ler is sagligi ve güvenligi hizmetlerinin sunulmasi sirasinda isin normal akisini aksatmamaya özen gösterirler.

  (4) OSGB’ler, is sagligi ve güvenligi hizmetlerinin tamamini veya bir kismini baska bir kisi veya kuruma devredemezler.

  (5) OSGB’lerce istihdam edilen kisilere iliskin sözlesmeler ISG-KATIP üzerinden bes isgünü içerisinde Genel Müdürlüge bildirilir.

  (6) OSGB’ler herhangi bir sebeple faaliyetlerini birakmalari veya belgelerinin Genel Müdürlükçe iptal edilmesi halinde 30 gün içinde yetki belgelerinin asillarini Genel Müdürlüge iade ederler.

  “(7) (Ek:18.12.2014-29209) OSGB’de sorumlu müdür olarak görevlendirilen kisinin degismesi veya bu kisinin görevinden ayrilmasi durumunda, OSGB’ce en geç 30 gün içerisinde yeni sorumlu müdürün ISG-KATIP üzerinden atanmasi zorunludur.”

  Görevlendirme belgesi ve sözlesme

  MADDE 14 – (Degisik:18.12.2014-29209) (1) Isyerinde çalisanlar arasindan isyeri hekimi, is güvenligi uzmani ve diger saglik personeli görevlendirilmesi durumunda bu kisilerle isveren arasinda; OSGB’lerden hizmet alinmasi durumunda OSGB ile isveren arasinda sözlesme imzalanir.

  (2) Is sagligi ve güvenligi hizmetlerinin sunulmasi amaciyla isyerlerinde görevlendirilen kisilerin, dogum, hastalik ve yillik izin gibi zorunlu nedenler sebebiyle degistirilmesi ve degisiklik süresinin 30 günü geçmesi halinde, durum Genel Müdürlüge bildirilir. Is Kanunundaki çalisma süreleri sakli kalmak kaydiyla, kamu kurum ve kuruluslari hariç diger isyerlerinde is sagligi ve güvenligi hizmetinin sunulmasi için hesaplanan zorunlu süre bölünmek suretiyle birden fazla kisi görevlendirmesi yapilamaz.

  (3) Sözlesme ve görevlendirme belgeleri Yönetmelikteki eklerine uygun olarak asagida belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde düzenlenir.

  a) OSGB ile isveren arasinda ISG-KATIP sistemindeki örnegine uygun sözlesme düzenlenir ve karsilikli olarak en geç bes gün içerisinde sistem üzerinden onaylanir. ISG-KATIP sistemi üzerinden onaylanan sözlesme nüshalarindan biri isveren tarafindan, biri OSGB tarafindan saklanir. OSGB, sözlesme yaptigi isyerine hizmet verecek isyeri hekimi, is güvenligi uzmani ve diger saglik personelini, bu konuda ayrica bilgilendirir.

  b) Isyerinde çalisanlar arasindan görevlendirme yapilmasi durumunda, isyeri hekimi, is güvenligi uzmani, diger saglik personeli ile ISG-KATIP sistemindeki örnegine uygun sözlesme veya görevlendirme belgesi düzenlenir ve karsilikli olarak en geç bes gün içerisinde sistem üzerinden onaylanir. ISG-KATIP sistemi üzerinden onaylanan sözlesmenin bir nüshasi isveren tarafindan, biri sözlesme veya görevlendirme yapilan kisiler tarafindan saklanir.

  (Degisik: RG 30.6.2016-29758) “c) Kamu kurum ve kuruluslarina ait isyerlerinde çalisanlar arasindan görevlendirme yapilmasi durumunda en geç bes gün içerisinde ISG-KATIP’teki örnegine uygun görevlendirme belgesi düzenlenir ve sistem üzerinden ilgili kisiler tarafindan onaylanir. Görevlendirmenin farkli bir kamu kurum ve kurulusuna ait isyerlerine yapilmasi halinde düzenlenen görevlendirme belgesinin görevlendirilen kisiler tarafindan da sistem üzerinden onaylanmasi gerekmektedir. ISG-KATIP üzerinden onaylanan görevlendirme belgesinin bir nüshasi kurum tarafindan, bir nüshasi da görevlendirme yapilan kisiler tarafindan saklanir.[7]

  (Degisik: RG 30.6.2016-29758) (4) Is güvenligi uzmani, isyeri hekimi veya diger saglik personeli belgesi olan isverenin; isyerindeki isyeri hekimligi, is güvenligi uzmanligi veya diger saglik personeli görevini kendisinin üstlenmesi durumunda, ISG-KATIP’teki örnegine uygun taahhütname isveren tarafindan en geç bes gün içinde düzenlenerek onaylanir.[8]

  (Ek: RG 30.6.2016-29758) (5) Kamu kurum ve kuruluslarina ait isyerlerinde OSGB’lerden hizmet alinmasi halinde; ISG-KATIP’teki örnegine uygun sözlesme düzenlenir ve karsilikli olarak en geç bes gün içerisinde sistem üzerinden onaylanir. ISG-KATIP üzerinden onaylanan sözlesme nüshalarindan biri kurum tarafindan, biri OSGB’ler tarafindan saklanir. OSGB’den hizmet alinmasi durumunda görevlendirilecek isyeri hekimi, is güvenligi uzmani ve diger saglik personeli bu konuda ayrica bilgilendirilir.

  (Ek: RG 30.6.2016-29758) (6) Bu Yönetmeligin 5 inci maddesinin sekizinci fikrasi kapsaminda egitim alan kisilerin ondan az çalisani bulunan ve az tehlikeli sinifta yer alan isyerlerinde is sagligi ve güvenligi hizmetlerini üstlenebilmesi için ISG-KATIP’teki örnegine uygun taahhütnamenin ilgili kisilerce en geç bes gün içinde onaylanmasi gereklidir. Bu görevin üstlenilmesinde Sosyal Güvenlik Kurumu kayitlari esas alinir. Buna göre isyeri isvereni veya isyerinde tam süreli hizmet akdi ile çalisan isveren vekili, tüzel kisilige sahip isletmelere ait isyerlerinde temsile yetkili isin ve isyerinin yönetiminde görev alan ve tam süreli hizmet akdi ile çalisan isveren vekili, kamu kurum ve kuruluslarinda ise isyerinin yönetiminde görev alan ve isyerinde düzenli bulunan yönetici veya yardimcisi olunmasi sarttir.”

  (7) Sözlesme veya görevlendirilmeleri Genel Müdürlükçe onaylanmayan isyeri hekimi, is güvenligi uzmani ve diger saglik personeli Is Sagligi ve Güvenligi Kanunu kapsamindaki görevlerine baslatilamaz ve yetkilerini kullanamazlar.

  (8) Is güvenligi uzmani, isyeri hekimi ve diger saglik personeline, is sagligi ve güvenligi ile ilgili çalismalari yaptigi süre içinde baska görev verilemez.

  (9) Bu maddede belirtilen sözlesme veya görevlendirme belgeleri ile bu belgelerin fesih veya baska bir nedenle geçerliligini yitirmesi halinde durum çalisanlar arasindan isyerinde görevlendirme yapilmis olmasi halinde isveren tarafindan; isyeri disindan hizmet alinmis olmasi halinde OSGB tarafindan bes is günü içinde Genel Müdürlüge ISG-KATIP üzerinden bildirilir.

  (10) ISGB ve OSGB’lerde görevlendirme zorunlulugu bulunanlarin görevlerinden ayrilmasi durumunda yerine 30 gün içerisinde aranan niteliklere sahip personel görevlendirilir ve Genel Müdürlüge bildirilir.

  (11) OSGB’lerce isyerlerine sunulan her türlü is sagligi ve güvenligi hizmeti için ISG-KATIP sistemi üzerinden sözlesme yapilmasi gerekmektedir.”[9] [10]

   

  Isbirligi ve koordinasyon

  MADDE 15 – (1) ISGB veya OSGB personeli, görevlerinin yürütümünde ve is sagligi ve güvenligi mevzuatinda öngörülen tedbirlerin uygulanmasinda isbirligi ve koordinasyon içinde çalisir.

  (2) ISGB veya OSGB’ler isverenle, isyerinde çalisanlarla, çalisan temsilcileriyle ve bulunmasi halinde Is Sagligi ve Güvenligi Kanununun 22 nci maddesinde belirtilen is sagligi ve güvenligi kuruluyla isbirligi içinde çalisir.

  (3) Isletme içinden veya disindan is sagligi ve güvenligi hizmetlerinde görevlendirilenler arasinda koordinasyon isveren tarafindan saglanir.

  BESINCI BÖLÜM

  Ortak Saglik ve Güvenlik Birimlerinin Basvurulari ve Yetkilendirilmesi

  Ortak saglik ve güvenlik birimlerinin basvuru islemleri

  MADDE 16 – (1) “(Degisik:18.12.2014-29209) OSGB’ler yetki belgesi almak amaciyla e-devlet sistemi üzerinden basvuru yapar. E-devlet sisteminin iki günden fazla çalismadigi durumlarda dogrudan veya posta yoluyla basvuru yapilabilir. Basvuru dosyasinda asagida belirtilen ekler bulunur:”[11]

  a) Ticari sirketler için tescil edildigini gösteren Ticaret Sicil Gazetesi ve imza yetkisi olanlari gösteren imza sirküleri.

  b) Tam süreli görevlendirilen kisilerin is sözlesmeleri veya görevlendirme belgeleri ile bu kisilere ait isyeri hekimligi, is güvenligi uzmanligi, diger saglik personeli belgeleri bu kisiler OSGB sahibi veya ortagi ise tam süreli çalisacaklarina dair taahhütname.

  c) OSGB’nin sorumlu müdürünün kabul serhli görevlendirme yazisi, bu kisi sirket sahibi veya ortagi ise sorumlu müdürlük taahhütnamesi.

  ç) Faaliyet gösterilecek yere ait olan yapi kullanma izin belgesi.

  “d) (Degisik:18.12.2014-29209) Faaliyet gösterilecek yere ait olan ve yetkili makamlarca verilen ada, pafta, parsel bilgilerini gösteren numarataj veya adres tespit belgesi.[12]

  e) (Degisik:18.12.2014-29209) Faaliyet gösterilecek yere ait tapu senedi ile birlikte kira sözlesmesi veya intifa hakki belgesi.[13]

  f) (Degisik:18.12.2014-29209) Faaliyet gösterilecek yere ait olan ve bu Yönetmelikte belirtilen bütün bölümlerin yer aldigi insaat teknikeri, mimar veya insaat mühendisi tarafindan onaylanmis 1/100 ölçekli plan.”[14]

  g) Ilgili mevzuata göre faaliyet gösterilecek yerde yangina karsi gerekli tedbirlerin alindigina ve bu yerde OSGB açilmasinda sakinca olmadigina dair yetkili merciler tarafindan verilen belge.

  “g) (Ek:18.12.2014-29209) Tapu kütügünde mesken olarak kayitli bir gayrimenkulde OSGB’nin faaliyet gösterebilecegine dair kat malikleri kurulunun oybirligiyle aldigi karar örnegi.”

  (2) Kamu kurum ve kuruluslari için, yalnizca birinci fikranin (b), (c), (f) ve (g) bentlerinde belirtilen belgeler istenir. Ancak mekân kamu kurumuna ait degilse (a) bendi hariç diger bentlerde belirtilen belgeler istenir.

  (3) Organize sanayi bölgelerince kurulacak OSGB’ler için, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanliginin ilgili biriminden alinmis organize sanayi bölgesine sicil numarasi verildigine dair yazi, mütesebbis heyeti veya genel kurulunca alinmis; ilgili adreste OSGB kurulmasina dair karar ile birinci fikranin (a) ve (d) bentleri hariç diger bentlerde belirtilen belgeler istenir.

  (4) Bu madde uyarinca istenen belgelerin asli ile birlikte bir örneginin getirilmesi halinde Genel Müdürlükçe tasdiki yapilir. Posta yoluyla yapilan basvurularda belgelerin noter onayli sureti gerekir.

  Ortak saglik ve güvenlik birimlerinin yetkilendirilmesi

  MADDE 17 – “(1) (Degisik:18.12.2014-29209) OSGB tarafindan yetki belgesi almak amaciyla yapilan basvuru Genel Müdürlükçe en geç on is günü içinde incelenir. 19/1/2013 tarihli ve 28533 sayili Resmî Gazete’de yayimlanan Elektronik Tebligat Yönetmeligi çerçevesinde kayitli elektronik posta sistemi üzerinden yazili olarak bildirilen eksiklikler en geç kirk bes gün içinde tamamlanir. Herhangi bir eksikligi bulunmayan basvurular için en geç yirmi is günü içinde yerinde inceleme yapilir. Yerinde inceleme islemlerinde tespit edilen eksikliklerin giderilmesi için en fazla kirk bes gün süre verilir. Belirlenen sürelerde eksiklikler giderilmez ise dosya iade edilir ve iadeden itibaren bir yil boyunca yapilan basvurular, bir yilin tamamlanmasina kadar askiya alinir.” [15]

  (2) OSGB’nin bu Yönetmelikte belirtilen sartlari tasimasi halinde, basvuru dosyasinda bildirilen tam süreli çalisanlara ait Sosyal Güvenlik Kurumu ise giris bildirgesinin Genel Müdürlüge gönderilmesini takiben basvuru dosyasinda belirtilen adres ve unvana münhasiran, en geç on is günü içerisinde Genel Müdürlükçe Ek-2’deki örnegine uygun yetki belgesi düzenlenir. Baska bir adreste sube açilmasi istendigi takdirde, ayni usul ve esaslar dâhilinde islem yapilir.

  (3) (Yür.kld.:18.12.2014-29209)[16]

  (4) OSGB’ler yetki belgesi almadan veya süresi içerisinde vize islemini tamamlamadan bu Yönetmelik kapsaminda belirtilen faaliyetleri yapamazlar.

  (5) OSGB’ler, asagida belirtilen hususlara uymak zorundadir.

  “a) (Degisik:18.12.2014-29209) Tabela ve basili evrak, brosür, afis ve diger elektronik ortamlarda herhangi bir amaçla kullanilan her türlü yazili ve görsel dokümanda sadece yetki belgesinde belirtilen isim ve unvan kullanilir.”[17]

  b) OSGB’ler tarafindan, EK-8’deki örnegine uygun, kurum unvanina göre hazirlanan ve (Degisik:18.12.2014-29209) “boy/en”[18] orani 2/3 olan tabela, OSGB’nin bulundugu binanin uygun bir kismina veya girisine asilir. Ayni binada, Genel Müdürlükçe yetkilendirilen birden fazla kurum bulunmasi durumunda, kullanilacak tabela için Genel Müdürlük onayi alinmasi sartiyla, tüm unvanlari gösteren tek bir tabela kullanilabilir. Bakanlik logosu, bu tabela haricinde hiçbir yazili veya görsel doküman veya ortamda kullanilamaz.

  c) Özel kuruluslar tarafindan, kamu kurum ve kuruluslarina ait olan isimler ticari isim veya unvan olarak kullanilamaz.

  (6) OSGB tarafindan basvuru dosyasinda beyan edilen yerlesim plani, bina ve donanimda Genel Müdürlük onayi alinmadan hiçbir sekilde degisiklik yapilamaz.

  “(7) (Ek fikra:31.1.2013-28545) Bakanlikça yetkilendirilen toplum sagligi merkezleri isyeri hekimligi ve diger saglik personeli hizmetlerini 12 nci maddenin üçüncü fikrasinda belirtilen sartlari is güvenligi uzmani odasi hariç yerine getirmeleri durumunda sunabilirler. Is sagligi ve güvenligi hizmetlerini vermek istedikleri takdirde 12 nci ve 16 nci maddelerde belirtilen sartlari yerine getirirler. (Degisik:18.12.2014-29209) “TSMB’lerin”[19] yetkilendirilme ve denetimine iliskin usul ve esaslar Saglik Bakanligi ve Bakanligin birlikte hazirlayacaklari genelge ile belirlenir.”

   

  ALTINCI BÖLÜM

  Çesitli ve Son Hükümler

  Sorumlu müdürün görev, yetki ve sorumluluklari

  MADDE 18 – (1) OSGB sorumlu müdürü;

  a) OSGB personelinin görevlendirilmesinin takibinden,

  b) OSGB kayitlarinin tutulmasi ve düzenli olarak arsivlenmesinden,

  c) Genel Müdürlük tarafindan istenen belgelerin hazirlanmasindan,

  ç) OSGB’lerin basvuru, yetkilendirme, vize islemlerinin takibinden,

  sorumludur.

  (2) OSGB’lerde tam zamanli görevli bulunan isyeri hekimleri veya is güvenligi uzmanlari ayni zamanda sorumlu müdürlük görevini de yürütebilir.

  (3) OSGB’lerce talep edilen veya bildirilen her türlü bilgi ve belgeye iliskin is ve islemlerde, Genel Müdürlük tarafindan sadece sorumlu müdür muhatap kabul edilir.

  (4) (Yür.Kld.:18.12.2014-29209)[20]

  OSGB’lerin faaliyet alanlari

  MADDE 19 – (1) OSGB’ler, yetki aldiklari adreste ve basvuru dosyasinda yer alan planda belirtilen bölümlerde Genel Müdürlükçe yetkilendirilmedikleri konularda hizmet veremez ve faaliyette bulunamazlar.

  (2) Ancak, ilgili kurum ve kuruluslarin izinlerini almak ve Genel Müdürlükten onay almak sartiyla, OSGB’ler hizmet verdikleri isyerlerindeki çalisanlar ve isyeri ile sinirli kalmak sarti ile is sagligi ve güvenligi ile ilgili her türlü ölçüm ve analiz için gerekli donanimi OSGB’nin faaliyet gösterdigi adreste bulundurabilir ve ilgili personeli bünyesinde çalistirabilirler. Bu amaçla kullanilacak bölümler 12 nci maddede belirtilen bölümler içerisinde olamaz ve görevlendirilecek personel mezkûr maddede belirtilen kisiler arasindan atanamaz.

  Belge alma ve vize islemleri

  MADDE 20 – (Degisik:18.12.2014-29209) (1) Yetki belgelerinin, OSGB ve TSMB tarafindan bes yilda bir vize ettirilmesi zorunludur. Belge almak veya vize islemlerini yaptirmak isteyen kurumlarin;

  a) Bu Yönetmeligin ilgili hükümlerine uygunluk saglamalari,

  b) Bakanlikça belirlenen belge veya vize bedelini ödemeleri,

  gereklidir.

  (2) Yetkilendirilen kurumlar, bes yilin tamamlanmasina en fazla 60 gün kala vize islemleri için Genel Müdürlüge e-devlet sistemi altyapisini kullanarak müracaat eder. Yukarida belirtilen süreler içinde müracaat etmeyen kurumlarin yetki belgeleri, vize islemleri tamamlanincaya kadar askiya alinir. Vize süresinin bitiminden itibaren üç ay içinde vize isleminin tamamlanmamasi durumunda yetki belgesi Genel Müdürlükçe dogrudan iptal edilir.

  (3) OSGB’lerde unvan degisikligi yapilmasi halinde yetki belgesinin yenilenmesi için Bakanlikça belirlenen belge bedelinin ödenmesi gereklidir.”[21]

   

  Ihtarlar

  MADDE 21 – (1) Yetki belgesinin dogrudan iptalini gerektiren durumlarin disindaki ihlallerde, OSGB’lere Ek-7’ de belirtilen ihtar puanlari uygulanir.

  (2) Bir takvim yili içinde hafif ihlallerin ihtar puanlarinin toplaminin 30’a, orta ihlallerin ihtar puanlarinin toplaminin 60’a ulasmasi durumunda OSGB’nin o yil içinde isleyecekleri diger hafif ve orta ihlaller bir üst derecenin taban puani esas alinarak uygulanir.

  (3) Bes yillik sürenin sonunda vize islemini tamamlayan kisi ve kurumlarin; uygulanmasinin üzerinden en az bir yil geçmis olan tüm ihtar puanlari silinir.

  “(4) (Ek:18.12.2014-29209) Bu Yönetmelik uyarinca OSGB’lere uygulanan ihtar puanlarina iliskin itirazlar, islemin teblig tarihinden itibaren en geç 10 is günü içinde Genel Müdürlüge yapilir. Bu süreden sonra yapilacak itirazlar dikkate alinmaz.”

  Yetkilerin askiya alinmasi, iptali ve itiraz

  MADDE 22 – (Basligiyla birlikte degisik:18.12.2014-29209) (1) Bu Yönetmelik uyarinca yetkilendirilen OSGB’lerin yetki belgeleri, ihtar puanlari toplaminin 300’e ulasmasi durumunda Genel Müdürlükçe alti ay süreyle askiya alinir.

  (2) Yetki belgesi askiya alinan OSGB’ler, askiya alinma süresince bu Yönetmelik kapsamindaki yetkilerini kullanamazlar.

  (3) Asagidaki durumlardan birinin varliginin tespiti halinde;

  a) Bu Yönetmelik geregi düzenlenen evrakin gerçege aykiriliginin tespiti halinde üç ay,

  b) Sirket ortaklarinin uygunsuzlugunun ilgili kuruma bildirilmesine ragmen durumun 30 gün içerisinde düzeltilmemesi halinde üç ay,

  c) Bakanlikça belirlenen esaslara aykiri sekilde sube veya irtibat bürosu açmalari halinde alti ay,

  ç) Yetki aldigi adres veya il sinirlari disinda hizmet verilmesi halinde alti ay,

  d) Sunmakla yükümlü olduklari hizmetlerin tamamini veya bir kismini devretmesi halinde alti ay,

  e) Genel Müdürlükten onay alinmadan adres degisikligi yapilmasi veya unvan degisikligi ile ilgili bildirim yükümlülügünü 30 gün içinde yerine getirmemesi halinde bir yil,

  süreyle ilgili merkez veya subeye verilen yetki belgesinin geçerliligi askiya alinir.

  (4) OSGB’lerin yetki belgesi;

  a) 16 nci maddede istenen basvuru evraklarindan herhangi birinin gerçege aykiriliginin tespiti halinde,

  b) Bir vize döneminde üç defa askiya alinmasi halinde,

  c) Belgesinin geçerliliginin askida oldugu süre içinde sözlesme yaptiginin veya hizmet verdiginin tespiti halinde,

  dogrudan iptal edilir.

  (5) Yetki belgesi iptal edilen OSGB ve subelerinin kurucu veya ortaklarinin, iptal tarihinden itibaren iki yil içerisinde yaptigi basvurular; iki yilin tamamlanmasina kadar askiya alinir.

  (6) Belgesinin geçerliligi askiya alinanlar veya iptal edilenlere Genel Müdürlükçe yazili bildirim yapilir ve internet sayfasinda ilan edilir.

  (7) Yetki belgesinin iptali veya geçerliliginin askiya alinmasi durumunda önceden yapilan hizmet ve is sözlesmelerinden dogan hukuki sonuçlardan OSGB’ler sorumludur.

  (8) Bu Yönetmelik uyarinca kurumlara uygulanan yetki belgesinin askiya alinma veya iptaline iliskin islemlere itirazlar, islemlerin teblig tarihinden itibaren en geç on is günü içinde Genel Müdürlüge yapilir. Bu süreden sonra yapilacak itirazlar dikkate alinmaz.”[22]

  Itiraz komisyonunun çalisma sekli

  MADDE 22/A – (Ek:18.12.2014-29209) (1) Itiraz Komisyonu, bu Yönetmelik uyarinca yetkilendirilen veya belgelendirilen kisi veya kurumlarin belgelerinin askiya alinmasi veya iptali ile ilgili itirazlari degerlendirerek karara baglar. Komisyonun karari, oy çokluguyla alinir. Oylarin esitligi halinde Baskanin oyu belirleyicidir. Komisyon karari, Genel Müdürlükçe uygulanir.”

  Yürürlükten kaldirilan yönetmelik

  MADDE 23 – (1) 27/11/2010 tarihli ve 27768 sayili Resmî Gazete’de yayimlanan Is Sagligi ve Güvenligi Hizmetleri Yönetmeligi yürürlükten kaldirilmistir.

  Elektronik tebligat

  EK MADDE 1 – (Ek:18.12.2014-29209) (1) Elektronik Tebligat Yönetmeligi kapsamindaki sirketler ve kurumlar, bu Yönetmeligin 16, 17, 20, 21 ve 22 nci maddelerine göre yapilacak tebligatlara esas olmak üzere elektronik tebligat adresini ISG-KATIP sistemine kaydettirmek zorundadir.”[23]

  Mevcut OSGB’lerin durumu

  GEÇICI MADDE 1 –  (Basligiyla birlikte degisik madde:31.1.2013-28545)  (1) Mevcut OSGB’lerin onaylanmis yerlesim planinda degisiklik olmasi halinde, fiziki sartlarin bu Yönetmelik hükümlerine uygun olmasi sarti aranir.

  (2) (Yür.Kld.:18.12.2014-29209)[24] [25]

  50’den fazla çalisani bulunan kamu kurumlari

  GEÇICI MADDE 2 – (1) 27/11/2010 tarihli ve 27768 sayili Resmî Gazete’de yayimlanan Is Sagligi ve Güvenligi Hizmetleri Yönetmeligine göre is sagligi ve güvenligi hizmetleri sunmak zorunda olan ve Is Kanununa tabi 50’den fazla çalisani bulunan kamu kurumlari söz konusu hizmetleri 1/7/2014 tarihine kadar sürdürür.

  Elektronik ortamlarda basvuru islemleri ve geçis hükümleri

  GEÇICI MADDE 3 – (Ek:18.12.2014-29209) (1) 16 nci maddeye göre OSGB yetki belgesi basvuru sistemi, e-devlet sistemi alt yapisi tamamlandiginda Genel Müdürlük internet sayfasinda duyurulur. Ilgili duyuruya kadar yapilacak basvurular ve sonuçlandirilmasina ait is ve islemlerde mevcut hükümlerin uygulanmasina devam edilir.

  (2) Bu maddenin yürürlüge girdigi tarihten önce 16 nci madde hükümleri kapsaminda yapilmis ve sonuçlandirilmamis OSGB ve TSMB basvurularinda bu Yönetmelikte belirtilen sartlar aranir.

  (3) 12 nci maddenin onuncu fikrasi kapsamindaki adres ve unvan degisikligi basvurulari ile 13 üncü maddenin yedinci fikrasina göre sorumlu müdür degisikligi ile ilgili bildirimler, ISG-KATIP sistemindeki gerekli düzenlemeler tamamlanip ilân edilinceye kadar Genel Müdürlüge yazili olarak yapilmaya devam edilir.”

  (Ek: RG 30.6.2016-29758) “(4) Isyeri hekimi, is güvenligi uzmani veya diger saglik personeli görevlendirilmeleri ile 10’dan az çalisani bulunan ve az tehlikeli sinifta yer alan isyerlerindeki is sagligi ve güvenligi hizmetlerinin üstlenilmesinde ISG-KATIP’teki gerekli düzenlemeler tamamlanip Genel Müdürlük internet sayfasinda ilan edilinceye kadar;

  a) Kamu kurum ve kuruluslari ile Sosyal Güvenlik Kurumu tescil sisteminde henüz isyeri ve çalisan kaydi bulunmayan 506 sayili Kanunun geçici 20 nci maddesi kapsamindaki isyerlerinden kamu kurumu niteliginde olanlar tarafindan; 14 üncü maddenin üçüncü fikrasinin (c) bendi kapsamindaki görevlendirmelerde Ek-5a, Ek-5b ve Ek-5c’de, ayni maddenin dördüncü fikrasi kapsamindaki taahhütnamelerde Ek-6’da, ayni maddenin besinci fikrasi kapsamindaki sözlesmelerde Ek-3’te, ayni maddenin altinci fikrasi kapsamindaki taahhütnamelerde ise Ek-4’te yer alan örneklerine uygun belgeler,

  b) (a) bendi kapsaminda yer almayan isyeri isverenleri veya isveren vekilleri tarafindan 14 üncü maddenin altinci fikrasi kapsaminda is sagligi ve güvenligi hizmetlerinin isveren veya isveren vekilince üstlenilmesi halinde Ek-4’te yer alan örnegine uygun belgeler,

  düzenlenerek 5 (bes) is günü içerisinde ilgili kisilerce imzalanip gerektiginde denetime yetkili memurlara gösterilmek ve istendiginde Bakanliga iletilmek üzere isyerlerinde muhafaza edilir.”

  Mevcut sözlesmeler

  GEÇIÇI MADDE 4 – (Ek madde: RG 30.6.2016-29758) (1) Kamu kurum ve kuruluslarinda, bu maddenin yürürlük tarihinden önce usulüne uygun olarak yapilan sözlesmeler geçerlidir.”

  Yürürlük

  MADDE 24 – (1) Bu Yönetmelik 30/12/2012 tarihinde yürürlüge girer.

  Yürütme

  MADDE 25 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Çalisma ve Sosyal Güvenlik Bakani yürütür.

  Ekler için http://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/yonetmelik/7.5.16924-ek.docx  [1] 8 inci ve 30 uncu

  [2] (1) Isveren, isyerlerinde alinmasi gereken is sagligi ve güvenligi tedbirlerinin belirlenmesi ve uygulanmasinin izlenmesi, is kazasi ve meslek hastaliklarinin önlenmesi, çalisanlarin ilk yardim ve acil tedavi ile koruyucu saglik ve güvenlik hizmetlerinin yürütülmesi amaciyla; çalisanlari arasindan bu Yönetmelikte belirtilen nitelikleri haiz bir veya birden fazla isyeri hekimi, is güvenligi uzmani ve diger saglik personeli görevlendirir. Gerekli nitelikleri haiz olmasi halinde tehlike sinifi ve çalisan sayisini dikkate alarak bu hizmetin yerine getirilmesini kendisi üstlenebilir.

  [3] Genel Müdürlük

  [4] OSGB’lerin yetki aldiklari adresin bulundugu il sinirlari disinda hizmet verebilmeleri için o ilde sube açmalari zorunludur. Sube açmak istediklerinde bu Yönetmelikte belirtilen sartlari saglarlar.

  [5] (9) OSGB’ler tapu kütügüne isyeri olarak kayitli bölümleri hariç mesken olarak kullanilan çok katli binalarda ve isyeri olarak kayitli olsa dahi bodrum katlarda kurulamaz. (Ek cümle:31.1.2013-28545) “Ancak, tapu kütügüne mesken olarak kayitli binalarda yer alan bölümlerin tamaminin yetkili idarelerce isyeri olarak ruhsatlandirilmis olmasi sartiyla bu bölümlerde OSGB kurulabilir.” OSGB’lerin zemin katta veya müstakil binalarda kurulmasi esastir.

  [6] (10) OSGB’lerde adres veya unvan degisikligi yapilmasi halinde 30 gün içinde yetki belgesinin yenilenmesi talebiyle Genel Müdürlüge basvuru yapilir. Bu basvurular ilk basvuru islemlerine tabidir.

  [7] c) Kamuya ait isyerlerinde 14/7/1965 tarihli ve 657 sayili Devlet Memurlari Kanununa tabi çalisanlar arasindan görevlendirme yapilmasi durumunda, görevlendirme yapilan kurum tarafindan isyeri hekimi ile Ek-5a, is güvenligi uzmani ile Ek-5b, diger saglik personeli ile Ek-5c’deki örnegine uygun görevlendirme belgesi düzenlenir ve bu belgenin bir nüshasi kurum tarafindan, biri görevlendirme yapilan kisiler tarafindan saklanir. Son nüsha kurum tarafindan bes is günü içinde Genel Müdürlüge bildirilir.

  [8] (4) Isverenin, isyeri hekimligi, is güvenligi uzmanligi veya diger saglik personeli görevini kendisinin üstlenmesi durumunda, isveren tarafindan Ek-6’daki örnegine uygun çalisma taahhütnamesi iki nüsha halinde düzenlenir ve bu belgenin bir nüshasi bes is günü içinde Genel Müdürlüge bildirilir.

  [9] MADDE 14 – (1) Isyerinde çalisanlar arasindan isyeri hekimi ve is güvenligi uzmani görevlendirilmesi durumunda bu kisilerle isveren arasinda; OSGB’lerden hizmet alinmasi durumunda OSGB ile isveren arasinda sözlesme imzalanir.

  (2) Is sagligi ve güvenligi hizmetlerinin sunulmasi amaciyla isyerlerinde görevlendirilen kisilerin, dogum, hastalik ve yillik izin gibi zorunlu nedenler sebebiyle degistirilmesi ve degisiklik süresinin 30 günü geçmesi halinde, durum Genel Müdürlüge bildirilir. Is Kanunundaki çalisma süreleri sakli kalmak kaydiyla, isyerine hizmetin sunulmasi için hesaplanan zorunlu süre bölünmek suretiyle birden fazla kisi görevlendirilemez.

  (3) Sözlesme ve görevlendirme belgeleri üç nüsha halinde ve Yönetmelikteki eklerine uygun olarak asagida belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde düzenlenir.

  a) OSGB ile isveren arasinda Ek-3’teki örnegine uygun sözlesme düzenlenir ve nüshalardan biri isveren tarafindan, biri OSGB tarafindan saklanir. Son nüsha bes isgünü içinde isveren veya OSGB tarafindan Genel Müdürlüge bildirilir. OSGB, sözlesme yaptigi isyerine hizmet verecek isyeri hekimi, is güvenligi uzmani ve diger saglik personelini, bu konuda ayrica bilgilendirir.

  b) Isyerinde çalisanlar arasindan görevlendirme yapilmasi durumunda, isyeri hekimi ile Ek-4a, is güvenligi uzmani ile Ek-4b, diger saglik personeli ile Ek-4c’deki örnegine uygun sözlesme veya görevlendirme belgesi düzenlenir ve bu belgenin bir nüshasi isveren tarafindan, biri sözlesme yapilan kisiler tarafindan saklanir. Son nüsha isveren tarafindan bes isgünü içinde Genel Müdürlüge bildirilir.

  c) Kamuya ait isyerlerinde 657 sayili Kanuna tabi çalisanlar arasindan görevlendirme yapilmasi durumunda, görevlendirme yapilan kurum tarafindan isyeri hekimi ile Ek-5a, is güvenligi uzmani ile Ek-5b, diger saglik personeli ile Ek-5c’deki örnegine uygun görevlendirme belgesi düzenlenir ve bu belgenin bir nüshasi kurum tarafindan, biri sözlesme yapilan kisiler tarafindan saklanir. Son nüsha kurum tarafindan bes isgünü içinde Genel Müdürlüge bildirilir.

  (4) Isverenin, isyeri hekimligi, is güvenligi uzmanligi veya diger saglik personeli görevini kendisinin üstlenmesi durumunda, isveren tarafindan Ek-6’daki örnegine uygun çalisma taahhütnamesi iki nüsha halinde düzenlenir ve bu belgenin bir nüshasi bes isgünü içinde Genel Müdürlüge bildirilir.

  (5) Gerekli sartlari tasimasi halinde, ISG-KATIP üzerinden bildirilen sözlesme veya görevlendirme belgeleri üç isgünü içinde, yazili olarak bildirilenler ise 15 isgünü içinde Genel Müdürlükçe onaylanir ve durum ilgili taraflara bildirilir.

  (6) Sözlesme veya görevlendirilmeleri Genel Müdürlükçe onaylanmayan isyeri hekimi, is güvenligi uzmani ve diger saglik personeli Is Sagligi ve Güvenligi Kanunu kapsamindaki görevlerine baslatilamaz ve yetkilerini kullanamazlar.

  (7) Is güvenligi uzmani, isyeri hekimi ve diger saglik personeline, is sagligi ve güvenligi ile ilgili çalismalari yaptigi süre içinde baska görev verilemez.

  (8) Bu maddede belirtilen sözlesme veya görevlendirme belgelerinin fesih veya baska bir nedenle geçerliligini yitirmesi halinde, çalisanlar arasindan isyerinde görevlendirme yapilmis olmasi halinde isveren; isyeri disindan hizmet alinmis olmasi halinde OSGB tarafindan durum bes isgünü içinde Genel Müdürlüge bildirilir.

  (9) ISGB ve OSGB’lerde görevlendirme zorunlulugu bulunanlarin görevlerinden ayrilmasi durumunda yerine 30 gün içerisinde aranan niteliklere sahip personel görevlendirilir ve Genel Müdürlüge bildirilir.

  (10) Bu maddede belirtilen sözlesme ve görevlendirme belgeleri ile bu belgelere iliskin fesih islemlerinin tamami veya bir kismi ISG-KATIP üzerinden Genel Müdürlüge bildirilebilir. Bu konuda düzenleme yapmaya Genel Müdürlük yetkilidir.

  [10] Maddenin yedi ve devami fikralari 30.6.2016 tarihli degisiklige uygun olarak teselsül ettirilmistir.

  [11] OSGB yetki belgesi almak amaciyla Genel Müdürlüge bir dilekçe ve asagida belirtilen ekleri ile basvurulur.

  [12] d) Faaliyet gösterilecek yere ait olan ve yetkili makamlarca verilen numarataj veya adres tespit belgesi.

  [13] e) Faaliyet gösterilecek yere ait olan kira sözlesmesi veya tapu senedi veya intifa hakki belgesi.

  [14] f) Faaliyet gösterilecek yere ait olan ve bütün bölümlerin ve kullanim amacinin belirtildigi, yetkili teknik eleman tarafindan onaylanmis olan 1/50 ölçekli plan.

  [15] (1) OSGB tarafindan hazirlanan basvuru dosyasi Genel Müdürlükçe incelenir, posta yoluyla yapilan basvurularda eksiklikler yazili olarak, sahsen yapilan müracaatlarda ise derhal bildirilir. Dosya üzerinde incelemesi tamamlanan basvurular için yerinde inceleme yapilir. Inceleme islemlerinde tespit edilen eksikliklerin giderilmesi için her defasinda 30 günden fazla olmamak üzere en fazla iki defa süre verilir. Belirlenen sürelerde eksiklikler giderilmez ise dosya iade edilir ve iadeden itibaren bir yil boyunca yapilan basvurular, bir yilin tamamlanmasina kadar askiya alinir.

  [16] (3)Yetki belgeleri, OSGB tarafindan bes yilda bir vize ettirilir. Vize basvuru islemleri ilk basvuruda istenen belgelerle yapilir ve inceleme dosya üzerinden tamamlanir. Genel Müdürlükçe gerekli görülmesi halinde yerinde inceleme yapilir.

  [17] a) Isim ve unvanlar Türkçe olarak tescil ettirilir, tabela ve basili evrak, brosür, afis ve diger elektronik ortamlarda herhangi bir amaçla kullanilan her türlü yazili ve görsel dokümanda sadece yetki belgesinde belirtilen isim ve unvanlar yazilir. Isim ve unvanlarin incelenmesinde Türk Dil Kurumunca yayinlanan Büyük Türkçe Sözlük esas alinir ve kisaltmalar isim ve unvan olarak kullanilamaz.

  [18] en/boy

  [19] Toplum sagligi merkezlerinin

  [20] (4) OSGB’de sorumlu müdür olarak görevlendirilen kisinin degismesi veya bu kisinin görevinden ayrilmasi durumunda, 30 is günü içerisinde yeni sorumlu müdür atanir ve durum Genel Müdürlüge yaziyla bildirilir.

  [21] Vize islemleri

  MADDE 20 – (1) Vize islemlerini yaptirmak isteyen kurumlarin;

  a) Bu Yönetmeligin ilgili hükümlerine uygunluk saglamalari,

  b) Bakanlikça belirlenen bedeli ödemeleri,

  gereklidir.

  (2) OSGB’ler yetki belgelerinin düzenlenmesinden itibaren bes yilin tamamlanmasina en fazla 60, en az 45 gün kala vize islemleri için 16 nci maddede belirtilen belgelerle Genel Müdürlüge müracaat eder. Eksikligi bulunmayan kurumlarin vize islemleri, vize süresinin bitiminden önce Genel Müdürlükçe sonuçlandirilir. Yukarida belirtilen süreler içinde müracaat etmeyen ve vize süresi sona erdikten sonra vize islemlerini tamamlamamis olanlarin yetki belgelerinin geçerliligi alti ay süreyle askiya alinir. Bu alti aylik süre boyunca vize isleminin tamamlanmamasi durumunda yetki belgesi Genel Müdürlükçe dogrudan iptal edilir.

  [22] Yetkilerin askiya alinmasi ve iptali

  MADDE 22 – (1) Bu Yönetmelik uyarinca yetkilendirilen OSGB’lerin yetki belgelerinin geçerliligi;

  a) Ihtarlar puanlarinin toplaminin 200’e ulasmasi,

  b) Denetim veya kontrollerde tespit edilen noksanliklarin giderilmesi için verilen en fazla 30 günlük süre sonunda noksanliklarin devam etmesi,

  hallerinden birinin gerçeklesmesi durumunda alti ay süreyle askiya alinir.

  (2) Yetki belgesi askiya alinan OSGB’ler, askiya alinma süresince bu Yönetmelik kapsamindaki yetkilerini kullanamazlar.

  (3) Bu Yönetmelik uyarinca OSGB’lere verilen yetki belgesinin geçerliligi;

  a) Bakanlikça belirlenen esaslara aykiri sekilde sube açmalari, yetki aldigi adres veya il sinirlari disinda hizmet vermeleri,

  b) Sunmakla yükümlü olduklari hizmetlerin tamamini veya bir kismini devretmeleri,

  c) Sirket ortaklarinda yapilan degisikligin zamaninda bildirilmemesi veya uygunsuzlugun bildirilmesine ragmen durumun 30 gün içerisinde düzeltilmemesi ve gerekli bildirimlerin zamaninda yapilmamasi,

  hallerinden birinin varligi halinde dogrudan iptal edilir.

  (4) Bu Yönetmelik uyarinca OSGB’nin ilgili birimine verilen yetki belgesinin geçerliligi;

  a) Askiya alinma islemini gerektiren durumlarin ayni vize dönemi içinde tekrari,

  b) Yetki belgesinin amaci disinda kullanildiginin tespiti,

  c) Belgesinin geçerliliginin askida oldugu süre içinde sözlesme yaptiginin veya hizmet verdiginin tespiti,

  ç) Bu Yönetmelik geregi düzenlenen evrakin gerçege aykiriliginin tespiti, hallerinden birinin varligi,

  halinde dogrudan iptal edilir.

  (5) Yetki belgesi iptal edilen OSGB ve subelerinin kurucu veya ortaklari baska bir ticari isletmenin bünyesinde yer aldiklari takdirde bu ticari isletmenin iptal tarihinden itibaren iki yil içerisinde yaptigi basvurular, iki yilin tamamlanmasina kadar askiya alinir. Bahsi geçen kurucu veya ortaklarin yetkili bir OSGB’ye ortak olmalari halinde, bu OSGB’nin yetki belgesi birinci cümlede belirtilen sürenin sonuna kadar askiya alinir.

  (6) Kendi istegi ile yetki belgesini iptal eden OSGB’ler, ayni sirket veya kurucular ile alti ay içerisinde OSGB basvurusunda bulundugu takdirde basvuru bu sürenin tamamlanmasina kadar askiya alinir.

  (7) Belgelendirme ve vize asamasinda gerçege aykiri belge ibraz ettigi veya beyanda bulundugu sonradan tespit edilenlere ait belgeler Genel Müdürlükçe iptal edilir.

  (8) Belgesinin geçerliligi askiya alinanlar veya iptal edilenlere Genel Müdürlükçe yazili bildirim yapilir ve internet sayfasinda ilan edilir.

  (9) Yetki belgesinin iptali veya geçerliliginin askiya alinmasi durumunda önceden yapilan hizmet ve is sözlesmelerinden dogan hukuki sonuçlardan OSGB’ler sorumludur.

  [23] Yönetmeligin yayimi tarihinden itibaren üç ay sonra (18.3.2015 tarihinde) yürürlüge girer.

  [24] (2) Mevcut OSGB’ler bu Yönetmeligin yayimlanmasindan itibaren alti ay içerisinde EK-8’deki örnegine uygun tabelayi, OSGB’nin bulundugu binanin girisine veya OSGB’nin girisine asarlar. Bu yükümlülügü süresinde yerine getirmeyen OSGB’lerin belgesi dogrudan iptal edilir.”

  [25] Yetkilendirilmis toplum sagligi merkezleri GEÇICI MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeligin yayimi tarihinden önce Genel Müdürlükçe yetkilendirilen toplum sagligi merkezleri bir yil içerisinde 12 nci ve 16 nci maddelerde belirtilen sartlari yerine getirmeleri halinde mevcut belgeleri OSGB belgesi ile bedelsiz olarak degistirilir.

   

   

 • TIBBI CIHAZ SATIS, REKLAM VE TANITIM YÖNETMELIGI

  TIBBI CIHAZ SATIS, REKLAM VE TANITIM YÖNETMELIGI

  TIBBI CIHAZ SATIS, REKLAM VE TANITIM YÖNETMELIGI

  15.05.2014-29001

  BIRINCI BÖLÜM

  Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanimlar

   

  Amaç

  MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeligin amaci; piyasaya arz edilen tibbi cihazlarin satis, reklam ve tanitim faaliyetlerine iliskin usul ve esaslari düzenlemektir.

  Kapsam

  MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik 7/6/2011 tarihli ve 27957 sayili Resmî Gazete’de yayimlanan Tibbi Cihaz Yönetmeligi, 7/6/2011 tarihli ve 27957 sayili Resmî Gazete’de yayimlanan Vücuda Yerlestirilebilir Aktif Tibbi Cihazlar Yönetmeligi ile 9/1/2007 tarihli ve 26398 sayili Resmî Gazete’de yayimlanan Vücut Disinda Kullanilan (In Vitro) Tibbi Tani Cihazlari Yönetmeligi kapsamina giren cihazlarin satis, reklam ve tanitim faaliyetleri ile bu faaliyetleri yürüten gerçek veya tüzel kisileri kapsar.

  (2) Kamu saglik kurum ve kuruluslari, 18/1/2014 tarihli ve 28886 sayili Resmî Gazete’de yayimlanan Optisyenlik Müesseseleri Hakkinda Yönetmelik kapsamina giren optisyenlik müesseseleri ve 24/9/2011 tarihli ve 28064 sayili Resmî Gazete’de yayimlanan Ismarlama Protez ve Ortez Merkezleri ile Isitme Cihazi Merkezleri Hakkinda Yönetmelik kapsamina giren ismarlama protez ve ortez merkezleri ile isitme cihazi merkezleri (Ek ibare:RG-25/7/2015-29425) ve 7/12/2005 tarihli ve 26016 sayili Resmî Gazete’de yayimlanan Dis Protez Laboratuvarlari Yönetmeligi kapsamina giren dis protez laboratuvarlari bu Yönetmeligin kapsami disindadir. Ancak bu yerlerde satisi yapilan tibbi cihazlarin reklam ve tanitim faaliyetleri bu Yönetmelik kapsamindadir.

  Dayanak

  MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 29/6/2001 tarihli ve 4703 sayili Ürünlere Iliskin Teknik Mevzuatin Hazirlanmasi ve Uygulanmasina Dair Kanuna ve 11/10/2011 tarihli ve 663 sayili Saglik Bakanligi ve Bagli Kuruluslarinin Teskilat ve Görevleri Hakkinda Kanun Hükmünde Kararnamenin 27 nci ve 40 inci maddesine dayanilarak hazirlanmistir.

  Tanimlar

  MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

  a) Bakanlik: Saglik Bakanligini,

  b) Bireysel kullanima yönelik cihaz: Herhangi bir saglik meslek mensubunun gözetimini veya uygulamasini gerektirmeyen, bireysel olarak güvenle kullanilabilen cihazlari,

  c) Cihaz: Tibbi Cihaz Yönetmeligi, Vücuda Yerlestirilebilir Aktif Tibbi Cihazlar Yönetmeligi ve Vücut Disinda Kullanilan (In Vitro) Tibbi Tani Cihazlari Yönetmeliginin tanimlar maddesinde yer alan cihaz (aksesuar, ismarlama üretilen cihaz, in vitro tibbi tani cihazi, tibbi cihaz, aktif tibbi cihaz, vücuda yerlestirilebilir aktif tibbi cihaz, kisisel test cihazi) tanimlarini,

  ç) Çalisma belgesi: Satis merkezlerinde bu Yönetmelik hükümleri dogrultusunda, sorumlu müdür, satis ve tanitim elemani ve klinik destek elemani olarak çalisacak olan personele bu görevleri yapabilmeleri için müdürlük tarafindan verilen belgeyi,

  d) Klinik destek elemani: Saglik meslek mensuplarina veya saglik kurum ve kuruluslarinin bünyesinde tibbi cihaz alaninda çalisan teknik elemanlara, cihazlarin kullanilmasi sirasinda teknik bilgilendirme yapan, teknik egitimlerini veren ve gerektiginde yerinde uygulama yoluyla cihazin kullanim özellikleri hakkinda bilgi veren çalisma belgesi düzenlenmis kisiyi,

  e) Klinik destek faaliyetleri: Cihazlarin güvenli ve etkili kullaniminin saglanmasi veya saglik meslek mensuplarinin yeni teknolojiler/prosedürler üzerinde egitilmesi amaciyla; saglik meslek mensuplarina veya saglik kurum ve kuruluslarinin bünyesinde tibbi cihaz alaninda çalisan teknik elemanlara, cihazlarin kullanilmasi sirasinda klinik destek elemanlari tarafindan yapilan bilgilendirmeler ve verilen destek, atölye çalismalari, prosedür egitimleri, egitici egitimleri, yerinde egitimleri, cerrahi uygulamalar ve sair egitimler ile cihazlarin kullanicisina, satis merkezi ile satis ve tanitim elemanina imalatçi veya ithalatçi tarafindan verilen egitsel faaliyetleri,

  f) Kullanici: Bu Yönetmelik kapsamindaki cihazlari kullanan veya uygulayan saglik kurum ve kuruluslarini, saglik meslek mensuplarini, hasta ya da diger kisileri,

  g) Kurum: Türkiye Ilaç ve Tibbî Cihaz Kurumunu,

  g) (Degisik:RG-25/7/2015-29425) Mecra: Reklam ve tanitim mesajini ileten ve o mesaji alma durumunda olan kisi, grup ya da toplulugun bulustugu yeri ve ortami; televizyon, her türlü yazili basin, internet, telefon, radyo, sinema gibi iletisim kanallari ile açik hava, basili materyal gibi iletisim araçlarini,

  h) Müdürlük:  Il saglik müdürlügünü,

  i) Olumsuz olay: Hastanin veya kullanicinin saglik durumunda ciddi bozulmaya ya da ölüme yol açabilecek veya yol açmis olan, cihazin özelliklerinin ve/veya performansinin bozulmasini ya da sapmasini veya kullanim kilavuzu ve etiketteki yetersizlikleri veyahut bu nedenlerden dolayi ayni tip cihazlarin imalatçisi tarafindan piyasadan sistematik olarak geri çekilmesine yol açan, cihazin özelligine ve performansina bagli teknik ve tibbi sebepleri,

  i) (Degisik:RG-25/7/2015-29425) Reklam: Ticaret, is, zanaat veya bir meslekle baglantili olarak, bir mal veya hizmetin satisini ya da kiralanmasini saglamak, hedef kitleyi olusturanlari bilgilendirmek veya ikna etmek amaciyla reklam verenler tarafindan herhangi bir mecrada yazili, görsel, isitsel ve benzeri yollarla gerçeklestirilen pazarlama iletisimi niteligindeki duyurulari,

  j) (Degisik:RG-25/7/2015-29425) Reklam veren: Ürettigi ya da pazarladigi tibbi cihazlara iliskin mal veya hizmet tanitimini yaptirmak, cihazlarin satisini artirmak veya marka algisini güçlendirmek amaciyla hazirlattigi ve içinde firmasinin ya da tibbi cihazlarin markasinin yer aldigi reklamlari yayimlatan, dagitan ya da baska yollarla sergileyen gerçek veya tüzel kisiyi,

  k) Saglik hizmet sunucusu: Saglik hizmetini sunan, üreten; gerçek kisiler ile kamu ve özel hukuk tüzel kisilerini ve bunlarin tüzel kisiligi olmayan subelerini,

  l) Saglik meslek mensuplari: Hekim, dis hekimi, eczaci, hemsire, ebe ve 11/4/1928 tarihli ve 1219 sayili Tababet ve Suabati San’atlarinin Tarzi Icrasina Dair Kanunun ek 13 üncü maddesinde tanimlanan diger meslek mensuplarini,

  m) (Degisik:RG-25/7/2015-29425) Satis merkezi: Cihazlarin satisinin yapildigi yerleri,

  n) Satis ve tanitim elemani: Satis merkezindeki cihazlarin satis ve tanitimini yapan çalisma belgesi düzenlenmis kisiyi,

  o) Sorumlu müdür: Satis merkezlerinin bu Yönetmelik kapsamindaki faaliyetlerinden isleteni ile birlikte sorumlu olan ve çalisma belgesi düzenlenmis kisiyi,

  ö) Tanitim: Bu Yönetmelik kapsamindaki cihazlarin bilimsel ve tibbi özellikleri hakkinda saglik meslek mensuplarina veya saglik kurum ve kuruluslarinin bünyesinde tibbi cihaz alaninda çalisan teknik elemanlara gerçeklestirilecek bütün bilgi verme faaliyetlerini, bu çerçevede cihaz satis ve tanitim elemanlarinin aktivitelerini, tibbi ve mesleki kitap ve dergilere verilecek ilanlari, dogrudan postalama, basin veya diger iletisim araçlari yoluyla yapilacak duyurulari, bilimsel/egitsel aktiviteler, toplantilar ve benzeri etkinlikler ile yapilacak faaliyetleri,

  p) Tanitim malzemeleri: Cihazlar hakkinda yeterli ve gerekli bilgiyi ihtiva eden kitap, kitapçik ve brosür gibi basili materyalleri; film ve slaytlari; flash bellek ve cd/dvd gibi depolama araçlari ile sunulan görsel veya isitsel malzemeleri; ilgili çevrelerde bilgi, veri, basvuru kaynagi olarak kullanilabilecek her türlü yayini, bedelsiz numuneleri, demo cihazlari, hasta egitimine yönelik programlari ve materyalleri; kalem, kalemlik, bloknot ve takvim gibi parasal degeri yürürlükteki aylik brüt asgari ücretin % 2,5’ini asmayan hatirlatici ziyaret malzemelerini,

  ifade eder.

  IKINCI BÖLÜM

  Basvuru ile Yetki ve Çalisma Belgesine Iliskin Hükümler

  Basvuru esaslari

  MADDE 5 – (1) Satis merkezi olarak yetkilendirilmek isteyen gerçek veya tüzel kisi, satis merkezinin adresi, unvani, sahiplik ile ilgili bilgileri içeren dilekçe ile müdürlüge basvurur.

  (2) Basvuru dilekçesi ile birlikte asagidaki belgeler sunulur:

  a) Satis merkezi isleteninin sorumlu müdür olmadigi durumlarda, satis merkezi isleteni ile sorumlu müdür arasinda akdedilmis yazili hizmet sözlesmesi.

  b) Satis merkezinin çalistiracagi personeli için 35 inci maddeye göre düzenlenen sorumlu müdür, satis ve tanitim elemani ve varsa klinik destek elemani belgeleri.

  c)  Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi, vergi levhasi ve imza sirkülerinin örnegi.

  ç) Satis merkezinin satis ve tanitimini gerçeklestirecegi cihazlarla ilgili Kurumun kayit ve bilgi yönetim sistemine kayitli cihazlari satacagina dair taahhütname.

  d) Satis merkezinin ilgili merciden almis oldugu is yeri açma ve çalistirma ruhsati.

  (3) Bu Yönetmelik kapsaminda mevcut bir satis merkezi açanlar ve isletenlerce, sube niteliginde ikinci bir satis merkezi açilmasi durumunda, bu maddenin birinci fikrasina göre basvurularak, ikinci fikrasinda sayilan belgelerin sunulmasi gerekir. Ancak ayni ilçe sinirlari içerisinde açilacak subeler için sorumlu müdür sarti aranmaz. Subelerin faaliyetlerinden sube ile birlikte satis merkezi sorumludur.

  Basvurunun degerlendirilmesi

  MADDE 6 – (1) 5 inci maddeye uygun olarak hazirlanan belgeler müdürlük tarafindan, basvuru tarihinden itibaren on bes is günü içinde incelenir. Basvuruda eksiklik varsa satis merkezine yazili olarak bildirilir. Basvuruda eksiklik yoksa müdürlük tarafindan basvuru tarihinden itibaren kirk bes is günü içerisinde yerinde inceleme yapilir.

  (2) Yapilan yerinde incelemede, satis merkezinin bu Yönetmelikte tanimlanan sartlari tasimasi durumunda müdürlük tarafindan yetki belgesi düzenlenir.

  (3) Yerinde incelemede, satis merkezinin bu Yönetmelikte tanimlanan sartlari tasimamasi durumunda eksiklikler inceleme raporu düzenlenerek basvuru sahibine bildirilir. Satis merkezi, eksiklikleri içeren inceleme raporunun teblig tarihini müteakip bu eksikliklerini kirk bes is günü içerisinde gidererek yetki almak için müdürlüge dilekçe ile yeniden basvurabilir. Basvuruyu müteakip, ikinci fikra hükmü uygulanir.

  (4) Ilk inceleme raporunun basvuru sahibine teblig tarihini müteakip kirk bes is günü içerisinde yetki almak için yeniden basvurmayanlar ile müdürlük tarafindan ikinci defa yapilan degerlendirme sonucu faaliyete baslamasi uygun görülmeyenlerin basvurulari reddedilir.

  Yetki ve çalisma belgesi

  MADDE 7 – (1) Inceleme sonucunda bu Yönetmelik hükümlerine uygunluk sagladigi tespit edilen satis merkezlerine,  sorumlu müdür, satis ve tanitim elemani ve varsa klinik destek elemani çalisma belgeleri ile satis merkezi yetki belgesi bedellerinin ödendigine dair dekont asillarini müdürlüge teslim etmelerini müteakip, müdürlük tarafindan yetki belgesi, sorumlu müdür, klinik destek elemani ve satis ve tanitim elemani çalisma belgeleri ile birlikte kimlik kartlari düzenlenir ve sorumlu müdüre teslim edilir.

  (2) Yetki belgesi, çalisma belgesi ve kimlik kartinin içerigi Kurum tarafindan belirlenir.

  (3) Müdürlük tarafindan verilen yetki belgesi ile sorumlu müdür çalisma belgesi satis merkezinde herkesin görebilecegi bir yere asilir.

  ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

  Satis Merkezlerinin Çalisma Esaslari

  Genel hükümler

  MADDE 8 – (1) Cihazlar imalatçisinin belirlemis oldugu ve uluslararasi standartlarin öngördügü kosullarda muhafaza edilir.

  (2) Satis merkezi, kullanicilari herhangi bir saglik kurumuna, kurulusuna veya tabibe yönlendiremez.

  (3) Satis merkezi, kullanicilari herhangi bir saglik hizmet sunucusundan veya tabipten kendi is yerine yönlendiremez, kullanicilara aracilik edemez.

  (4) Satisi yapilan cihazlarin Kurum tarafindan olusturulan kayit ve bilgi yönetim sistemine kaydedilmesi zorunludur.

  (5) Satis merkezi faaliyetleri ile ilgili alt yapi, personel ve cihazlara iliskin kayitlari tutar ve Kurumun kayit ve bilgi yönetim sistemine uyum saglar.

  (6) Satis merkezi bu Yönetmelik kapsaminda yapmis oldugu faaliyetlerle ilgili belgeleri bes yil süreyle muhafaza eder ve Kurumun veya müdürlügün talebi hâlinde ibraz eder.

  (7) Satis merkezi çalisma belgesi düzenlenmis personel degisikliklerini bes is günü içinde müdürlüge bildirir.

  (8) Satis merkezi, cihazlarin satisina yönelik hususlar içeren ilgili diger mevzuat hükümlerine de uymak zorundadir.

  Satis merkezinin çalisma esaslari

  MADDE 9 – (1) Satis merkezleri, cihazlarin satisini ilgili mevzuata uygun olarak gerçeklestirir.

  (2) Satis merkezleri, çalisma belgesi düzenlenecek olan personelinin 35 inci maddeye uygun egitimleri almasini saglar.

  (3) Satis merkezleri, cihazlarin tanitim ve reklam faaliyetlerini bu Yönetmelige uygun olarak yapar.

  (4) Satis merkezleri, cihazlarin imalatçisinin ve uluslararasi standartlarin öngördügü kosullarda muhafazasi için gerekli alt yapiyi olusturur ve faaliyetlerini gerçeklestirir.

  (5) Satis merkezleri bireysel kullanima ve dogrudan bireysel kullaniciya yönelik cihaz satisi yapan bir merkez ise, müdürlük tarafindan çalisma belgesi ile belgelendirilmis en az bir personeli çalisma saatleri içerisinde merkezde bulundurur.

  DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

  Personel ve Altyapi Ile Ilgili Hükümler

  Sorumlu müdür

  MADDE 10 – (1) Satis merkezinde belirlenen sartlari tasiyan bir sorumlu müdür bulunur.

  (2) Sorumlu müdürün en az lisans seviyesinde meslekî egitim ve ögretim veren yüksekokullardan mezun veya bu konuda yurt disindaki bir egitim ve ögretim kurumundan mezun olup diplomalarinin denkligi yetkili mercilerce kabul edilmis olmasi gerekir.

  (3) Sorumlu müdür, 35 inci maddeye uygun egitimleri aldigini belgelendirir.

  (4) Sorumlu müdür, satis merkezinin bu Yönetmelik kapsamindaki tüm faaliyetleriyle ilgili sorumlulugunu üstlenir.

  (5)  Sorumlu müdür birden fazla satis merkezinde görev yapamaz.

  (6) Sorumlu müdürün seyahat, hastalik ve sair zorlayici sebeplerden dolayi satis merkezinden bir haftadan fazla süreyle ayrilmasi hâlinde, bu Yönetmelik uyarinca çalisma belgesi düzenlenmis satis ve tanitim elemani veya varsa klinik destek elamanlarindan en az biri satis merkezinde bulunur.

  (7) Sorumlu müdürün asagidaki hâller sebebiyle görevini yerine getiremedigi durumlarda, belirtilen sartlari tasiyan bir kisinin sorumlu müdür olarak müdürlüge bildirilmesi kaydiyla, satis merkezi faaliyetine devam edebilir.

  a) Milletvekili veya belediye baskani seçilenler ile askerlik hizmeti sebebiyle silah altina alinanlar, bu görev veya hizmetleri süresince.

  b) Hürriyeti baglayici ceza ile mahkûm olanlar, cezanin infazi süresince.

  c) Hastalik ve sair zorlayici veya kabul edilebilir sebeplerden dolayi, bir aydan fazla satis merkezinin basinda bulunamayacak olanlar, bu mazeretleri süresince.

  ç) Hacir altina alinanlar, vasilerinin talebi üzerine, hacir altinda bulunduklari sürece.

  (8) Sorumlu müdürün görevine son verilmesi, istifasi, sorumlu müdürlük sartlarini herhangi bir sekilde kaybetmesi durumunda,  böyle bir durumun ortaya çikmasindan itibaren bes is günü, vefatta ise on bes gün içerisinde satis merkezinin müdürlüge bildirimde bulunmasi ve en geç bir ay içerisinde de yeni bir sorumlu müdür görevlendirilmesi zorunludur.

  (9) Sorumlu müdür satisi yapilan cihazlarla ilgili rapor edilen olumsuz olaylari, Kuruma ve ilgili cihazin imalatçisina veya ithalatçisina derhal bildirir.

  Satis ve tanitim elemani

  MADDE 11 – (1) Satis merkezlerinde en az bir tane olmak üzere faaliyetlerin gerektirdigi kadar satis ve tanitim elemani bulundurulur. Müdürlük tarafindan çalisma belgesi ile kimlik karti düzenlenmis satis ve tanitim elemanlari Kurumun elektronik sistemine kaydedilir.

  (2) Satis ve tanitim elemaninin en az ön lisans seviyesinde meslekî egitim ve ögretim veren yüksekokullardan mezun veya bu konuda yurt disindaki bir egitim ve ögretim kurumundan mezun olup diplomalarinin denkligi yetkili mercilerce kabul edilmis olmasi gerekir.

  (3) Satis ve tanitim elemanlarinin bu Yönetmelik kapsamindaki faaliyetlerinden satis ve tanitim elemani ile sorumlu müdür birlikte sorumludur.

  (4) Satis ve tanitim elemanlari;

  a) Saglik hizmet sunucularina sadece bagli olduklari satis merkezine ait cihazlarin satis ve tanitimini yapabilirler.

  b) Satis ve tanitimi yapilan cihazla ilgili tanitim malzemelerini, saglik meslek mensuplari, saglik kurum ve kuruluslarinin bünyesinde tibbi cihaz alaninda çalisan teknik elemanlar ve satis merkezi çalisanlari disindaki kisilere veremezler.

  c) Satis ve tanitim esnasinda cihaz ile ilgili kendilerine rapor edilen olumsuz olaylari derhal sorumlu müdüre iletir.

  (5) Satis ve tanitim elemanlarinin çalisma saatleri içinde saglik kurum ve kuruluslarinda satis ve tanitim yapabilmeleri asagidaki kurallara tâbidir:

  a) Satis ve tanitim elemanlari, ziyaretin basinda hangi satis merkezini temsil ettiklerini açiklar ve satis ve tanitim elemani kimlik kartlarini gösterir.

  b) Saglik hizmet sunuculari tarafindan gerekli görülmesi hâlinde; ilgili idarî amir, çalisma düzenlerini gözeterek satis ve tanitim elemanlari ile ilgili çalisma saati düzenleyebilir.

  c) Acil servislerde ve hasta kabul saatleri sirasinda polikliniklerde cihaz tanitimi yapilamaz.

  (6) (Ek:RG-22/9/2016-29835) Satis merkezinde satis ve tanitim elemani olarak bir kisi görev yapmakta ise bu satis ve tanitim elemaninin görevine son verilmesi, istifasi, satis ve tanitim elemani sartlarini herhangi bir sekilde kaybetmesi durumunun ortaya çikmasindan itibaren bes is günü, vefati halinde ise on bes gün içerisinde satis merkezinin müdürlüge bildirimde bulunmasi ve en geç bir ay içerisinde de yeni bir satis ve tanitim elemani görevlendirilmesi zorunludur.

  Klinik destek elemani

  MADDE 12 – (1) Satis merkezleri faaliyetlerin gerektirdigi kadar klinik destek elemani bulundurur. Müdürlük tarafindan çalisma belgesi ile kimlik karti düzenlenmis klinik destek elemanlari Kurumun elektronik sistemine kaydedilir.

  (2) Klinik destek elemaninin, en az ön lisans seviyesinde meslekî egitim ve ögretim veren yüksekokullarin ek-4’te belirtilen alanlarindan mezun veya bu konuda yurt disindaki bir egitim ve ögretim kurumundan mezun olup diplomalarinin denkligi yetkili mercilerce kabul edilmis olmasi gerekir.

  (3) Klinik destek elemani klinik destek faaliyetlerini yürütür.

  (4) Klinik destek elemani ziyaretin basinda hangi satis merkezini temsil ettigini açiklar ve klinik destek elemani kimlik kartini gösterir.

  (5) Klinik destek elemanlarinin bu Yönetmelik kapsamindaki faaliyetlerinden klinik destek elemani ile sorumlu müdür birlikte sorumludur.

  (6) Klinik destek elemanlari cihaz ile ilgili kendilerine rapor edilen olumsuz olaylari derhal sorumlu müdüre iletir.

  Diger personel

  MADDE 13 – (1) Satis merkezlerinde, sorumlu müdür, satis ve tanitim elemani ile klinik destek elemani haricinde diger isleri yürütmek üzere yeteri kadar personel çalistirilabilir.

  Araç, gereç ve fiziki sartlar

  MADDE 14 – (1) Satis merkezi, satisini yaptigi cihazlarin satis, muhafaza, depolama ve dagitimi ile ilgili alan, araç, gereç, nakliye, aydinlatma ve iklimlendirme konusunda imalatçisi tarafindan belirtilen ve uluslararasi standartlarin öngördügü kosullari saglar.

  (2) Satis merkezi, bireysel kullanima ve dogrudan bireysel kullaniciya yönelik cihaz satisi yapan bir merkez ise çalisma alani 25 m²’den az olamaz.

  (3) Bedensel ölçüleri olup deneme gerektiren cihazlarin satisini yapan satis merkezlerinde en az 2 m²’lik bir deneme odasi bulunur.

  BESINCI BÖLÜM

  Reklam ve Tanitim Faaliyetleri

  Reklamin kapsami

  MADDE 15 – (1) Münhasiran saglik meslek mensuplari tarafindan kullanilmasi veya uygulanmasi gereken cihazlar ile geri ödeme kapsaminda olan cihazlarin, internet dâhil halka açik yayin yapilan her türlü medya ve iletisim ortaminda program, film, dizi film, haber ve benzeri yollarla dogrudan veya dolayli olarak topluma reklami yapilamaz. Bakanligin veya Kurumun izni ile yapilan ve saglik meslek mensuplarina cihazin piyasaya arz edildigini duyuran gazete/dergi ilanlari ile satis merkezlerinin resmî internet sitelerinde yapmis olduklari cihaz bilgilendirmeleri bu hükmün kapsami disindadir.

  (2) Münhasiran saglik meslek mensuplari tarafindan kullanilmasi veya uygulanmasi gereken cihazlar ile geri ödeme kapsaminda olan cihazlar disinda kalan cihazlarin reklami yapilabilir.

  (3) Yapilan reklamlar, (Degisik ibare:RG-25/7/2015-29425) 7/11/2013 tarihli ve 6502 sayili Tüketicinin Korunmasi Hakkinda Kanun, 15/2/2011 tarihli ve 6112 sayili Radyo ve Televizyonlarin Kurulus ve Yayin Hizmetleri Hakkinda Kanun ve ilgili diger mevzuat hükümlerine uygun olmak zorundadir.

  (4) Reklam verenler, reklamcilar ve mecra kuruluslari veya aracilari bu Yönetmelikte belirtilen ilkelere uymakla yükümlüdür.

  Reklamin temel ilkeleri

  MADDE 16 – (1) 2 nci maddenin birinci fikrasinda belirtilen Yönetmeliklere uygun olmayan cihazlarin satisi ve reklami yapilamaz. Ancak bu Yönetmeliklerin hükümlerine uygun olmayan cihazlarin, ilgili Yönetmelik hükümleri yerine getirilinceye kadar piyasaya arz edilemeyecegini ve hizmete sunulamayacagini açik sekilde gösteren bir isaret tasimalari kaydiyla, ticarî fuarlar ve sergiler gibi yerlerde gösterimi engellenemez.

  (2) Reklam faaliyetlerinde Bakanligin ve bagli kuruluslarinin adi, cihazin arastirmasina katilan saglik kurum, kurulus veya kisilerinin adlari izinsiz kullanilamaz.

  (3) Hastaya, kullaniciya ve çevre sagligina zarar verebilecek ve güvenligini tehdit edebilecek sekilde herhangi bir reklam faaliyeti yapilamaz.

  (4) Cihazlarin çekilis, sans oyunlari ve benzeri araçlarla reklami yapilamaz.

  (5) Haksiz rekabete yol açacak veya kullanicinin çikarlarina zarar verecek nitelikte ya da cihazlarin gerçege aykiri, yaniltici, abartilmis ya da dogrulugu kanitlanmamis bilgiler vermek suretiyle reklami yapilamaz.

  Tanitimin kapsami

  MADDE 17 – (1) Tanitim faaliyetleri, bu Yönetmelik kapsamindaki cihazlarin saglik meslek mensuplari ve saglik kurum ve kuruluslarinin bünyesinde tibbi cihaz alaninda çalisan teknik elemanlara tanitimi ile cihazlarin uygulanmasi ve kullanim kilavuzu gibi konularda bu kisilerin bilgilendirilmesi faaliyetlerini kapsar.

  (2) Saglik meslek mensuplari ile saglik kurum ve kuruluslarinin bünyesinde tibbi cihaz alaninda çalisan teknik elemanlara yönelik tanitim;

  a) Saglik meslek mensuplari ile saglik kurum ve kuruluslarinin bünyesinde tibbi cihaz alaninda çalisan teknik elemanlara dagitilan, satilan ya da bilimsel içerikli tibbi-mesleki dergilerde yer alan yayinlarla,

  b) Bilimsel toplantilar desteklenerek veya düzenlenerek,

  c) Satis ve tanitim elemanlari tarafindan ziyaret edilerek; cihaz, cihazin uygulanmasi ve kullanim kilavuzu gibi konularda bilgilendirme yapilarak,

  gerçeklestirilir.

  (3) Teknik servis hizmeti ile klinik destek faaliyetleri, tanitim faaliyeti kapsaminda degerlendirilmez.

  Tanitimin temel ilkeleri

  MADDE 18 – (1) 2 nci maddenin birinci fikrasinda belirtilen Yönetmeliklere uygun olmayan cihazlarin satisi ve tanitimi yapilamaz. Ancak, bu Yönetmeliklerin hükümlerine uygun olmayan cihazlarin, ilgili Yönetmelik hükümleri yerine getirilinceye kadar piyasaya arz edilemeyecegini ve hizmete sunulamayacagini açik sekilde gösteren bir isaret tasimalari kaydiyla, ticarî fuarlar ve sergiler gibi yerlerde gösterimi engellenemez.

  (2) Saglik meslek mensuplari ile saglik kurum ve kuruluslarinin bünyesinde tibbi cihaz alaninda çalisan teknik elemanlar haricindeki kisilere cihazlarin tanitimi yapilamaz.

  (3) Tanitim faaliyetlerinde Bakanligin ve bagli kuruluslarinin adi, cihazin arastirmasina katilan saglik kurum, kurulus veya kisilerinin adlari izinsiz kullanilamaz.

  (4) Hastaya, kullaniciya ve çevre sagligina zarar verebilecek ve güvenligini tehdit edebilecek sekilde herhangi bir tanitim faaliyeti yapilamaz.

  (5) Cihazlarin çekilis, sans oyunlari ve benzeri araçlarla tanitimi yapilamaz.

  (6) Haksiz rekabete yol açabilecek nitelikte veya yaniltici tanitim yapilamaz. Asagida belirtilen hususlarin olusmasi sonucunda yaniltici tanitim meydana gelmis sayilir;

  a) Cihazin olmayan özelliklerinin var gibi gösterilmesi veya cihazla ilgili her türlü yanlis bilgi verilmesi durumunda.

  b) Basarinin kesin olarak saglanacagi beklentisinin olusturulmasi durumunda.

  c) Cihazin kullaniminda herhangi bir zarar verici etkinin ortaya çikmayacagina dair uygun olmayan bir beyan içermesi durumunda.

  ç) Bir cihazi imal eden, ithal eden, gelistiren veya pazarlayan kisilerin egitimi, yeterlilikleri ve basarilari hakkinda yanlis bilgi verilmesi durumunda.

  d) Cihazin kullanilmamasi durumunda kisinin genel refahinin gerçege aykiri olarak azalacagi hissi uyandirildiginda.

  e) Vücut Disinda Kullanilan (In Vitro) Tibbi Tani Cihazlari Yönetmeligi kapsamina giren kisisel test cihazlari haricindeki cihazlar için kendi kendine tani koymaya uygun izlenimi verildiginde.

  f) Cihazin tanitiminda, cihazin kullanimini gereksiz yönde tesvik edecek veya beklenmeyen riskli durumlara neden olabilecek yaniltici, abartilmis ya da dogrulugu kanitlanmamis bilgiler vermek suretiyle veya ilgi çekici ve cihazin kendisi ile dogrudan ilgisi olmayan görüntüler kullanildiginda.

  Tanitimin usul ve esaslari

  MADDE 19 – (1) Cihaz tanitimi asagidaki bilgileri içerir:

  a) Tanitimin açik bir sekilde cihaza ait olduguna dair bilgiyi.

  b) Cihaza ait uygunluk beyani, EC sertifikasi, teknik dosya gibi belgelerde yer alan cihazin isim ve bilgileri ile uyumlu cihaz isim ve bilgilerini.

  c) Cihazin etiket ve kullanim kilavuzunda yer alan kullanim amaci ile uyumlu bilgileri.

  ç) Tanitima konu olan bilimsel raporlar ve sertifikalarini, düzenleme tarihini, hazirlayan kisi ya da kurumun iletisim bilgilerini ve uzmanlik alanini.

  d) Cihazin tedavi edici etkisi varsa, bu etki ile ilgili kanita dayali tibbi bilgileri.

  (2) Tanitim, tip dergilerinden, biyomedikal alanindaki dergilerden veya diger bilimsel çalismalardan yapilacak alintilar, tablolar ve diger görsel materyaller kullanilarak hazirlanan bir dokümantasyonla yapilacaksa, bu materyaller aslina sadik kalinarak ve kaynaklari tam olarak belirtilmek suretiyle kullanilir.

  (3) Tanitim, cihazin terapötik degeri hakkinda saglik meslek mensuplarinin veya saglik kurum ve kuruluslarinin bünyesinde tibbi cihaz alaninda çalisan teknik elemanlarin kendi görüslerini olusturmasina yardimci olacak yönde ve cihazin özellikleri hakkinda bilgilendirici ve kanita dayali tibbi bilgiler içerir.

  (4) Cihaz hakkindaki yazili, resimli, sesli, elektronik her türlü tanitim ve bilgilendirme yoluyla profesyonel bilgiye erisim yalnizca saglik meslek mensuplari ve saglik kurum ve kuruluslarinin bünyesinde tibbi cihaz alaninda çalisan teknik elemanlar ile sinirlandirilir.

  (5) Saglik meslek mensuplari veya saglik kurum ve kuruluslarinin bünyesinde tibbi cihaz alaninda çalisan teknik elemanlara yapilan tanitimlar, kullanici için hazirlanan paket ambalaji ve saglik meslek mensuplari veya saglik kurum ve kuruluslarinin bünyesinde tibbi cihaz alaninda çalisan teknik elemanlar için hazirlanan bilgilendirme brosürü ile çelismez.

  (6) CE isareti tasimayan cihazlar ile yapilan klinik arastirmalarin görüs ve sonuçlari, arastirma tamamlanmadan veya herhangi bir bilimsel literatürde yayimlanmadan tanitimlarda kullanilamaz.

  Tanitim malzemeleri

  MADDE 20 – (1) Tanitim malzemelerinin bu Yönetmelige uygun malzeme veya araçlardan olusmasi zorunludur.

  (2) 4 üncü maddenin birinci fikrasinin (p) bendi disinda kalan malzemeler, saglik meslek mensuplarina ve saglik kurum ve kuruluslarinin bünyesinde tibbi cihaz alaninda çalisan teknik elemanlara tanitim malzemesi olarak verilemez.

  (3) Tanitim malzemeleri 2 nci maddenin birinci fikrasinda belirtilen Yönetmelikler kapsamina giriyorsa, malzemelerin bu Yönetmeliklerin hükümlerine uygun olmasi zorunludur.

  (4) Saglik hizmet sunucusunun ilgili idarî amiri, saglik kuruluslarinda bulunan tanitim malzemelerinin hastalarin görecegi sekilde sergilenmemesi için gerekli tedbirleri alir.

  (5) Kamuya ait saglik kuruluslarina, cihaz tanitimi olarak algilanabilecek afis veya benzeri tanitim materyalleri konulamaz, asilamaz veya yapistirilamaz. Ancak asilama kampanyalari, salgin hastaliklar, sigara ve obeziteyle mücadele gibi sagligin tesviki amaciyla Bakanlik veya bagli kuruluslarinin gerçeklestirdigi kampanyalarda kullanilacak afis ve benzeri tanitim materyalleri bu hükmün disindadir.

  Bilimsel ve egitsel faaliyetler

  MADDE 21 – (1) Cihazlarla ilgili bilimsel ve egitsel faaliyetler, saglik meslek mensuplari ile saglik kurum ve kuruluslarinin bünyesinde tibbi cihaz alaninda çalisan teknik elemanlara var olan bilgileri aktarmak veya yeni bilgileri sunmak amaciyla yapilir. Satis merkezleri, bu faaliyetlere katilan katilimcilarin ulasim ve konaklama masraflarini bu maddenin ikinci fikrasindaki hâller disinda karsilayamazlar.

  (2) Satis merkezleri, saglik meslek mensuplari ve saglik kurum ve kuruluslarinin bünyesinde tibbi cihaz alaninda çalisan teknik elemanlara kongre, sempozyum gibi yurt içi ve yurt disi bilimsel toplantilara katilimlari için asagidaki sartlara uymak kaydiyla destek verebilirler.

  a) Toplantinin, personelin uzmanlik veya görev alani ile ilgili olmasi zorunludur.

  b) (Degisik:RG-25/7/2015-29425) Bir personel ayni yil içerisinde toplam dört kez bu destekten yararlanabilir; bu dört destegin sadece iki tanesi, ayni satis merkezi tarafindan saglanabilir ve sadece iki tanesi yurt disinda yapilan toplantilarda kullanilabilir. Saglik meslek mensuplari ile saglik kurum ve kuruluslarinin bünyesinde tibbi cihaz alaninda çalisan teknik elemanlarin satis merkezlerinin destegi ile; konusmaci, yazili veya sözlü bildiri sunan arastirmaci olarak katilim sagladiklari toplantilar bu kapsamda degerlendirilmez. Bakanlik tarafindan düzenlenen veya desteklenen bilimsel toplantilarda katilimcilar için bu fikrada yer alan sayi sinirlamasi uygulanmaz.

  c) Destek dogrudan kisiye degil toplantiyi düzenleyen organizasyon veya organizasyonlara yapilir.

  (3) Satis merkezleri, destek verecekleri personelin bilgilerini, Kurum tarafindan belirlenecek usule uygun sekilde bildirmek zorundadir.

  (4) Satis merkezlerinin destekledigi ulusal ve uluslararasi çok merkezli klinik arastirmalarin yurt içi ve yurt disinda yapilacak arastirmaci toplantilari, kongre veya sempozyum katilimi olarak degerlendirilmez. Bu toplantilar için Kuruma yapilacak izin basvurusunda toplantinin mahiyeti açikça yazilir ve toplantinin bu amaçla yapildigi belirtilir.

  (5) (Degisik:RG-25/7/2015-29425) Her bir toplantisi farkli ülkede yapilan uluslararasi toplantilar hariç olmak üzere; deniz kenarlarindaki tatil beldelerinde 15 Haziran-15 Eylül arasindaki tarihlerde ve kayak merkezi tatil beldelerinde 1 Aralik-1 Mart arasindaki tarihlerde imalatçi, ithalatçi veya satis merkezi tarafindan bilimsel ve egitsel faaliyetleri içeren toplanti ve organizasyon düzenlenemez ve desteklenemez. Bakanlik tarafindan düzenlenen veya desteklenen bilimsel toplantilarda bu sartlar aranmaz.

  (6) (Degisik:RG-25/7/2015-29425) Satis merkezleri tarafindan düzenlenecek veya katkida bulunulacak kongre, sempozyum, seminer ve benzeri toplantilar için; her toplantidan en az on bes gün önce toplantinin içerigi, muhtemel katilimci listesi, yapilacak masraf kalemleri ve etkinliklerin Kuruma bildirilmesi zorunludur; evrak girisi yapilmis bildirimler, on is günü içerisinde cevaplandirilir, cevaplandirilmamasi hâlinde basvuru için onay verilmis sayilir.

  (7) Satis merkezleri, destekledikleri toplantilar gerçeklestikten sonra, katilimci listesi, masraf kalemleri ve yapilan etkinlikleri, belirlenen formatta ve dijital ortamda ayrintili olarak en geç bir ay içerisinde Kuruma bildirir; katilimcilara sunulan bilgiler ve belgelerin örnekleri Kurumun talebi hâlinde sunulmak üzere ilgili satis merkezi tarafindan en az iki yil süreyle muhafaza edilir.

  (8) Kurumca görevlendirilmis kisiler, denetim amaciyla önceden haber vererek veya haber vermeden bu toplantilara katilabilir.

  (9) Kurum tarafindan yürütülen veya destek verilen arastirma ve gelistirme projeleri sonucunda üretilen yeni cihazlarin tanitiminda Kurum ile isbirligi yapilir.

  (10) (Ek:RG-22/9/2016-29835) Saglik meslek mensuplarina ve saglik kurum ve kuruluslarinin bünyesinde tibbi cihaz alaninda çalisan teknik elemanlara yönelik olarak yapilan simülasyon merkezleri ve kadavra merkezlerindeki egitim faaliyetleri bilimsel ve egitsel faaliyet olarak degerlendirilmez.

  Tesvik

  MADDE 22 – (1) Yapilan tanitimlarda, cihazin reçete edilmesi, kullanilmasi, alinmasi veya önerilmesi için para veya hediye vererek, herhangi bir maddî kazanç saglayarak veya bir fayda veya ödül sözü vererek saglik meslek mensuplari ya da saglik kurum ve kuruluslarinin bünyesinde tibbi cihaz alaninda çalisan teknik elemanlar tesvik edilemez, saglik meslek mensuplari veya saglik kurum ve kuruluslarinin bünyesinde tibbi cihaz alaninda çalisan teknik elemanlar tarafindan tesvik talep ve kabul edilemez.

  Bagis

  MADDE 23 – (1) Satis merkezleri asagida belirtilen sartlari saglamak ve ilgili diger mevzuatlara uygun olmak kosuluyla, kamuya ait veya kâr amaci gütmeyen saglik kurum, kurulus veya organizasyonlara bagista bulunabilirler:

  a) Bagis yapacaklari kurum veya kurulusun idaresinden önceden izin almak.

  b) Bu Yönetmelik kapsamindaki cihazlarin ihale kararlarini etkilememek.

  c) Cihaz satisi ile iliskilendirilebilecek etik disi bir uygulamaya yol açmamak.

  ç) Arastirma, egitim, saglik ve hasta bakimini iyilestirmek amaçlarindan en az birini tasimak.

  d) Sadece bir bireyin kullanimina degil kurum veya kurulusun genel kullanimina yönelik olmak.

  e) Yapilan bagisi resmî kayitlarina islemek.

  f) Klinik arastirmada kullanilmasi amaciyla yapilacak cihaz bagisini dogrudan sorumlu arastirmaciya yapmak.

  Bedelsiz numune

  MADDE 24 – (1) 2 nci maddenin birinci fikrasinda belirtilen Yönetmelik hükümlerini karsilamayan cihazlar bedelsiz numune olarak dagitilamaz.

  (2) Satis merkezleri, bedelsiz tanitim numunelerinin hangi miktarlarda, kimlere dagitildigina iliskin verileri tutar. Bu veriler, talep edilmesi hâlinde elektronik ortamda veya yazili olarak Kuruma verilmek üzere bes yil süre ile ilgili satis merkezinde muhafaza edilir.

  (3) Bedelsiz numunelerin dis ambalajlari üzerinde "Bedelsiz tanitim numunesidir, satilamaz." ibareleri en az bir yüzeyde görünür sekilde bulunur. Basilmasi mümkün olan durumlarda bu bilgiler aynen iç ambalajda da yer alir.

  (4) Kullanim kilavuzu olmadan güvenli kullanimi mümkün olmayan cihazlarin bedelsiz numuneleri için numune ile birlikte kullanim kilavuzunun bir örnegi sunulur.

  (5) Bedelsiz numunelerin adet veya miktari piyasaya sunulan cihazdan daha az olabilir.

  (6) Yillik dagitilan bedelsiz cihaz numunesinin cirosu, ilgili cihazin bir önceki yila ait satis cirosunun % 2’sini geçemez. Bu hükmün uygulanmasina her bir cihaz için piyasaya arz edildigi tarihten bir yil sonra baslanir.

  (7) Bedelsiz numuneler, klinik arastirma amaçli cihaz olarak kullanilamaz.

  (8) Imalatçilar (Ek ibare:RG-25/7/2015-29425) veya ithalatçilar, infüzyon pompalari, insülin kalemleri, igne uçlari, kateter, adaptör, transfer set ve benzeri periton diyalizi yardimci malzemeleri, kendi kendine kan sekeri ölçüm sistemleri gibi ilaçlarin kullaniminda zaruri olarak bulunmasi gereken cihazlari ve aksesuarlari ile uygulama lenslerini bedelsiz olarak verebilirler. Bu tür cihazlar, bedelsiz numune kapsaminda degerlendirilemeyecegi gibi bunlarin kullanimi için verilen egitimler de cihaz tanitimi olarak degerlendirilemez.

  (9) Tasiyicilar, piller, oksijen tüpleri gibi cihazlarin kullanilabilmesi için gereken yardimci ve tamamlayici malzemeler, satis merkezleri tarafindan bedelsiz olarak saglanabilir.

  (10) Cihaz ihalelerinde temin edilmesi istenen numuneler bedelsiz numune olarak degerlendirilmez.

  ALTINCI BÖLÜM

  Çesitli ve Son Hükümler

  Satis ve satis sonrasi egitimler

  MADDE 25 – (1) Satis merkezi, kullanici egitimi gerektiren cihazlar için cihazin teslimi sirasinda ve sonrasinda saglik meslek mensuplarina, saglik kurum ve kuruluslarinin bünyesinde tibbi cihaz alaninda çalisan teknik elemanlara veya gerçek kisilere cihazin kullanimi ile ilgili egitimleri verir ve bunu belgeler. Egitimlerin sayisi satis merkezi ile kullanici arasindaki sözlesmeyle belirlenir.

  Yükümlülükler

  MADDE 26 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerine göre yetkilendirilmemis olan gerçek veya tüzel kisiler tarafindan cihazlarin satisi yapilamaz.

  (2) Satis merkezleri Kurumun kayit ve bilgi yönetim sistemine kayitli olmayan cihazlarin satisini yapamaz.

  (3) Sorumlu müdür, satis ve tanitim elemani ile klinik destek elemani çalisma belgeleri baska bir satis merkezi için kullanilamaz. Ancak cihazin gerekli kildigi hâllerde imalatçi veya ithalatçi bünyesinde çalisan klinik destek elemani, baska bir satis merkezine destek verebilir.

  (4) Ek-3’te yer alan cihazlar disinda kalan cihazlarin gazete, radyo, televizyon, telefon araciligiyla ya da kapidan veya internet üzerinden satisi yapilamaz.

  (5) Satis merkezi personeli, satis ve tanitim maksadiyla ameliyathanelere operasyon sirasinda giremez. Bu kisilerin operasyon esnasinda ameliyathanelere girmesini önlemek, ameliyathaneden sorumlu idarî amirin sorumlulugundadir.

  Denetim

  MADDE 27 – (1) Satis merkezleri, iki yilda bir defa zorunlu olmak üzere müdürlük tarafindan denetlenir. Gerekli görülen hâllerde Kurum tarafindan da denetlenir.

  (2) Satis merkezlerinde, satis, tanitim ve reklam faaliyetleri ile bu faaliyetlerde kullanilan her türlü malzeme ve yöntem denetlenir. Bu Yönetmelikte belirlenen ilkelere uymayan veya kamu sagligi yönünden uygunsuz bulunan satis, tanitim ve reklam faaliyetlerinin durdurulmasi, iptali ya da sunulan bilgilerin düzeltilmesi satis merkezinden istenir. Bu yöndeki talepler, satis merkezi tarafindan gecikmeksizin yerine getirilir.

  (3) Denetimlerde tespit edilen eksiklikler veya aykiriliklarin giderilmesi için, satis merkezine eksiklik veya aykiriligin durumuna göre ek-2’deki denetleme formunda belirlenen süreler verilir. Bu sürenin sonunda eksikliklerin giderilip giderilmedigi hususunda tekrar yerinde denetim yapilir. Bu süre içerisinde eksikliklerin ya da aykiriliklarin giderilmemis olmasi hâlinde, satis merkezinin faaliyeti bu formda belirtilen süre boyunca durdurulur.

  (4) Satis merkezinin sorumlu müdürü, bu denetimler sirasinda her türlü kolayligi göstermek ve talep edilen her türlü bilgi, belge ve defterleri vermek zorundadir.

  Idarî yaptirimlar

  MADDE 28 – (1) Denetimler sonucunda, bu Yönetmelige aykiri davrandigi tespit edilen satis merkezleri hakkinda, fiillerinin durumuna göre 29 ve 30 uncu maddeler ile ek-2’deki denetleme formunda belirtilen yaptirimlar uygulanir.

  (2) Bu Yönetmelikte belirtilen hükümlere aykiri davranan ve faaliyette bulunanlar hakkinda fiillerinin niteligine göre 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayili Türk Ceza Kanunu, (Degisik ibare:RG-25/7/2015-29425) 6502 sayili Tüketicinin Korunmasi Hakkinda Kanun, 7/12/1994 tarihli ve 4054 sayili Rekabetin Korunmasi Hakkinda Kanun, 6112 sayili Radyo ve Televizyonlarin Kurulus ve Yayin Hizmetleri Hakkinda Kanun, 4/5/2007 tarihli ve 5651 sayili Internet Ortaminda Yapilan Yayinlarin Düzenlenmesi ve Bu Yayinlar Yoluyla Islenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkinda Kanun, 30/3/2005 tarihli ve 5326 sayili Kabahatler Kanunu, 4703 sayili Ürünlere Iliskin Teknik Mevzuatin Hazirlanmasi ve Uygulanmasina Dair Kanun ve diger mevzuatin ilgili hükümleri uygulanir.

  (3) Saglik meslek mensuplari veya saglik kurum ve kuruluslarinin bünyesinde tibbi cihaz alaninda çalisan teknik elemanlar hakkinda ise bagli olduklari kurum veya meslek örgütü nezdinde disiplin islemleri baslatilir.

  (4) Sorumlu müdür, satis ve tanitim elemani ve klinik destek elemanlarinin, çalisma belgesi geçerlilik süresi içinde; bu Yönetmelik kapsaminda yaptiklari satis, tanitim ve klinik destekle ilgili ihlallerde, bu personeller önce uyarilir, tekrari hâlinde çalisma belgeleri üç ay süreyle, ihlalin devaminda ise bir yil süreyle askiya alinir. Çalisma belgesi askiya alinan sorumlu müdür, satis ve tanitim elemani ve klinik destek elemanlari bu süre içerisinde görev yapamaz.

  (5) (Ek:RG-25/7/2015-29425) Satis merkezi;

  a) Bu Yönetmeligin 21 inci maddesindeki hükümlerden herhangi birine aykiri davranmasi durumunda Kurum tarafindan uyarilir.

  b) Uyari yaptiriminin uygulandigi tarihten sonraki bir yil içerisinde bu Yönetmeligin 21 inci maddesine aykiri herhangi bir fiilinin tespiti hâlinde üç ay süreyle 21 inci maddede tanimlanan tanitim faaliyetlerini yapamaz.

  c) Üç ay süreyle 21 inci maddede tanimlanan tanitim faaliyetlerinden men yaptiriminin uygulandigi tarihten sonraki bir yil içerisinde 21 inci maddedeki hükümlerden herhangi birine aykiri bir fiilinin tekrari hâlinde ise bir yil süreyle bilimsel toplantilara ve egitsel faaliyetlere katilamaz ve katki saglayamaz.

  Satis merkezi faaliyetlerinin geçici olarak durdurulmasi

  MADDE 29 – (1) Asagida sayilan hâllerde satis merkezinin faaliyeti on bes gün süreyle geçici olarak durdurulur:

  a) Müdürlükçe istenen bilgi ve belgelerin gönderilmemesi.

  b) Bu Yönetmelikte belirtilen süre içerisinde personel degisikliklerinin bildirilmemesi.

  c) Denetim esnasinda denetim ekibinin istedigi bilgi ve belgelerin verilmemesi veya denetimin engellenmesi.

  (2) Satis merkezinin geçici olarak faaliyetinin durdurulmasi islemi müdürlügün teklifi ve valilik onayi ile yapilir. Geçici olarak faaliyeti durdurulan satis merkezleri, çalisma ve iskur il müdürlügüne ve il vergi dairesine bildirilir.

  (3) Geçici olarak faaliyeti durdurulan satis merkezine ait bu Yönetmelik kapsaminda düzenlenen yetki belgesi, çalisma belgeleri ve kimlik kartlari, durdurma süresince müdürlükçe muhafaza edilir.

  (4) (Mülga:RG-25/7/2015-29425)

  (5) Geçici faaliyet durdurmayi gerektiren fiilin bir yil içinde tekrari hâlinde satis merkezinin faaliyeti otuz gün süreyle durdurulur.

  Satis merkezlerinin süresiz olarak kapatilmasi

  MADDE 30 – (1) Satis merkezinin yetki belgesi;

  a) 29 uncu maddenin dördüncü fikrasi uyarinca iki kez geçici faaliyet durdurma uygulanmasina ragmen bu hususlardaki eksikliginin devam ettiginin denetim elemanlarinca tespit edilmesi durumunda,

  b) Sorumlu müdür çalistirmaksizin hizmet verildiginde,

  c) Geçici faaliyet durdurma cezasi uygulandigi süre içerisinde faaliyete devam edildiginin tespiti hâlinde,

  süresiz olarak iptal edilir. Yetki belgesi iptal edilen gerçek ve tüzel kisilere iki yil içinde tekrar yetki belgesi verilmez.

  (2) Satis merkezinin yetki belgesinin süresiz olarak iptalinde yapilacak islemler asagida belirtilmistir:

  a) Satis merkezinin yetki belgesinin süresiz olarak iptali, müdürlügün teklifi üzerine valilik onayi ile yapilir.

  b) Satis merkezi, bu Yönetmelik kapsaminda düzenlenen yetki belgesinin ve çalisma belgelerinin asillari ile kimlik kartlarini kendisine yapilan bildirim tarihini müteakip on bes gün içerisinde müdürlüge teslim eder.

  c) Satis merkezinin kapatildigina dair bilgi, çalisma ve iskur il müdürlügü ile il vergi dairesine bildirilir.

  Piyasa gözetimi ve denetimi, uyari sistemi, kayit ve bilgi yönetim sistemi

  MADDE 31 – (1) Satis merkezleri, faaliyetleri sirasinda kendi cihazlari veya diger cihazlarla ilgili karsilasmis olduklari olumsuz olaylari, Kuruma ve ilgili cihazin imalatçisina veya ithalatçisina derhal bildirir.

  (2) Satis merkezleri, piyasa gözetimi ve denetimi ile uyari sistemi kapsaminda güvensiz veya teknik düzenlemeye aykiri oldugu tespit edilen ve Kurum tarafindan ilan edilen cihazlarin satisini derhal durdurmak, bu cihazlari imalatçisina veya ithalatçisina iade etmek; satisi yapilan cihaza ait firma, kullanici ve konuya iliskin yapilan faaliyetler ile ilgili her türlü bilgi ve belgeyi talep edilmesi hâlinde Kurumla paylasmak zorundadir.

  (3) Satis merkezleri, tedarik zincirinde yer alan bir önceki ve varsa bir sonraki iktisadi isletmenin ismi, ticari unvani veya markasi ve irtibat bilgileri ile cihazlarin takibini kolaylastiracak diger bilgilerin kaydini parti, seri, lot, marka, model gibi parametreler bazinda düzenli bir sekilde tutar, bu kayitlari cihazi piyasada bulundurmaya basladiklari tarihten itibaren en az on yil boyunca muhafaza eder ve talebi hâlinde Kuruma sunarlar.

  (4) Kurum, cihazlarin kayit ve bilgi yönetim sistemine kaydedilmesi ile ilgili kilavuzlar çikarir. Satis merkezleri bu kilavuzlara uygun altyapiyi belirtilen sürelerde kurar ve cihazlari sisteme kaydeder.

  Satis merkezlerinin nakli ve devri

  MADDE 32 – (1) Satis merkezlerinin ayni il içerisinde baska bir adrese nakli hâlinde, isletici veya sorumlu müdür tarafindan, nakil edilecek adres için ilgili merciden alinacak, is yeri açma ve çalistirma ruhsati ve nakil talep dilekçesi ile müdürlüge basvurulur. Basvuruyu müteakip 6 nci ve 7 nci maddelere uygun olarak gerekli islemler yürütülür.

  (2) Satis merkezinin devri hâlinde, devir sözlesmesinin bir örnegi ve yetki belgesi için basvuruda belirtilen belgeler ile devralan satis merkezi tarafindan müdürlüge basvurulur. Basvuruyu müteakip 6 nci ve 7 nci maddelere uygun olarak gerekli islemler yürütülür.

  (3) Bildirimsiz devir ve nakil islemi yapan satis merkezleri süresiz kapatilir; yetki belgesi, sorumlu müdür ve diger personele ait çalisma belgeleri ile kimlik kartlari iptal edilir.

  (4) Satis merkezinin devredilmesi hâlinde devralanlar, devredenin sorumluluklarini da almis sayilir. Satis merkezinin faaliyetinin durdurulmasi hâlinde de devralan, faaliyet durdurma süresinin tamamlanmasini beklemek zorundadir.

  (5) Satis merkezinin isleteni tarafindan kapatilmak istenmesi durumunda;

  a) En az bir ay önceden yazili olarak satis merkezini kapatma istegi müdürlüge bildirilir.

  b) Müdürlüge kapatma basvurusundan itibaren en az on bes is günü faaliyete devam edilir ve bu süre boyunca kapanma süreci hakkinda satis merkezinin girisinde ve muhtelif yerlerinde bilgilendirme ilani asilir.

  c) Satis merkezinin isleteni, fiili kapanma tarihinden itibaren üç is günü içerisinde yetki belgesini ve bu Yönetmelik kapsaminda düzenlenen çalisma belgeleri ve kimlik kartlarini müdürlüge teslim eder.

  Istisnaî hükümler

  MADDE 33 – (1) Ilaçlarin uygulanmasinda kullanilan cihazlar hariç olmak üzere münhasiran saglik meslek mensuplari tarafindan kullanilmasi veya uygulanmasi gereken cihazlarin eczanede satisi yapilamaz. Bunun disindaki cihazlar herhangi bir yetki veya izin aranmaksizin eczanelerde satilabilir.

  (2) Sadece ek-3’te yer alan cihazlarin satisinin yapildigi yerler için yetki belgesi aranmaz.

  Satis merkezi açilamayacak yerler

  MADDE 34 – (Degisik:RG-22/9/2016-29835)

  (1) Muayenehaneler ile sadece tahlil ve görüntüleme hizmeti veren laboratuvar tani merkezleri, eczaneler, optisyenlik müesseseleri, isitme cihazi merkezleri, ismarlama protez ve ortez merkezleri, dis protez laboratuvarlari bulunan binalar hariç olmak üzere, içinde saglik kurum ve kurulusu bulunan bina ve bahçesi ile müstemilatinda satis merkezi açilamaz.

  Egitim

  MADDE 35 – (1) Satis merkezinde sorumlu müdür, klinik destek elemani, satis ve tanitim elemani olarak çalisacak kisilerin Kurum veya Kurumca yetkilendirilecek kisiler tarafindan düzenlenecek ek-1’deki egitim programina katilmalari zorunludur.

  (2) Bu egitime katilan ve yapilacak sinav sonucunda basarili olan kisilere Kurum tarafindan egitimini aldigi alanla ilgili belge düzenlenir.

  (3) Ek-1 de yer alan egitim konulari Kurum tarafindan güncellenebilir.

  (4) Çalisma belgesi düzenlenecek olan personeller için Kurum tarafindan yapilacak veya yaptirilacak olan sinavin ve ek-1’de belirtilen egitimlerin içerikleri ile usul ve esaslari Kurum tarafindan belirlenir.

  (5) Ihtiyaç hâlinde, satis merkezlerinde görev yapan sorumlu müdür, satis ve tanitim elemani ile klinik destek elemanlari için usul ve esaslari ile kapsami Kurum tarafindan belirlenecek egitim programlari düzenlenebilir. Bu egitimlere katilim zorunludur.

  (6) Satis merkezi, çalisma belgesi alan çalisanlarinin, satisa sundugu cihazlara yönelik teknik bilgiler ve kullanim egitimlerini ithalatçi veya imalatçidan almasini saglar ve bunu belgeler. Gerektiginde bu egitimlerin tekrarlanmasini saglar.

  (7) Satis merkezleri, egitim faaliyetlerini gerçeklestirmek üzere üçüncü kisilerle sözlesme yapabilir. Bu hâllerde satis merkezleri, üçüncü kisilerin eylem ve faaliyetlerinden üçüncü kisilerle birlikte sorumludur.

  Kilavuz

  MADDE 36 – (1) Bu Yönetmeligin uygulanmasini göstermek amaciyla Kurum tarafindan gerekli olan kilavuz/kilavuzlar çikarilir.

  Mevcut satis merkezlerinin durumu

  GEÇICI MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeligin yayimi tarihinden önce açilmis mevcut satis merkezleri, bu Yönetmeligin yayimlandigi tarihten itibaren on sekiz ay içerisinde 14 üncü maddenin ikinci fikrasi hariç diger hükümlerine göre yetki belgesi almak kaydiyla faaliyetlerine devam ederler. Belirtilen süre içerisinde yetki belgesi almayan isyerlerinin faaliyetlerine bu süre sonunda müdürlükçe son verilir.

  Sorumlu müdür, satis ve tanitim elemani ile klinik destek elemani

  GEÇICI MADDE 2 – (Degisik:RG-25/7/2015-29425)

  (1) 15/5/2014 tarihi esas olmak üzere; tibbi cihaz satis alaninda son bes yilda bir yil faaliyette bulundugunu, vergi dairesi kayitlari ile ticaret odasi belgesi veya sanayi odasi belgesi veya isyeri açma ve çalistirma ruhsatiyla belgeleyen isyeri sahiplerine, mezuniyet durumlarina bakilmaksizin, bu tarihten itibaren on sekiz ay içerisinde Ek-1’deki egitimleri almalari ve yapilacak sinav sonucunda basarili olmalari kosuluyla sorumlu müdür belgesi düzenlenir.

  (2) 15/5/2014 tarihi esas olmak üzere; tibbi cihaz satis veya klinik destek faaliyeti alaninda son bes yilda iki yil çalistigini sosyal güvenlik ödeme belgesi ile belgeleyen kisilere, mezuniyet durumlarina bakilmaksizin, bu tarihten itibaren on sekiz ay içerisinde Ek-1’deki egitimleri almalari ve yapilacak sinav sonucunda basarili olmalari kosuluyla satis ve tanitim elemani ve klinik destek elemani belgesi düzenlenir.

  Yürürlük

  MADDE 37 – (1) Bu Yönetmeligin;

  a) 21 inci maddesi yayimi tarihinden bir yil sonra,

  b) Diger maddeleri yayimi tarihinde,

  yürürlüge girer.

  Yürütme

  MADDE 38 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Türkiye Ilaç ve Tibbi Cihaz Kurumu Baskani yürütür.

   

   

  Yönetmeligin Yayimlandigi Resmî Gazete’nin

  Tarihi

  Sayisi

  15/5/2014

  29001

  Yönetmelikte Degisiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayimlandigi Resmî Gazetelerin

  Tarihi

  Sayisi

  1.       

  25/7/2015

  29425

  2.       

   22/9/2016

  29835 

   

   

  Sayfa 1

   

  Ek-1

  Egitim Listesi

   

  1. Mevzuat egitimi                                                                   SM STE KDE

  2. Tibbi etik egitimi                                                                   SM STE KDE

  3. Steril hizmet alanlarinda çalisma egitimi                     SM KDE

  4. Radyasyon güvenligi egitimi                                            SM KDE

   

   

   

  SM: Sorumlu Müdür

  STE: Satis ve Tanitim Elemani

  KDE: Klinik Destek Elemani

   

   

  Ek-2

  Tibbi Cihaz Satis Merkezi Denetleme Formu

   

   

  Denetlenen Tibbi Cihaz Satis Merkezinin :

  Adi         :

  Adresi   :

  Tarih      :

  Saat       :

  DENETLENEN HUSUSLAR

  EVET

  HAYIR

  UYGULANACAK MÜEYYIDE

  EKSIKLIK VEYA AYKIRILIKLARIN TEKRARINDA/ DEVAMINDA UYGULANACAK MÜEYYIDE

  1- Verilen yetki belgesinin geçerlilik halinin ortadan kalkmasina ragmen hizmete devam ediliyor mu?

  Evet

  ---

  Süresiz kapatilir.

   

  2-Bireysel kullanima ve dogrudan bireysel kullaniciya yönelik cihaz satisi yapan merkezler için çalisma belgesiyle belgelendirilmis personellerden en az biri satis merkezinde bulunuyor mu?

  ---

  Hayir

  Uyarilir.

  Üst üstte iki denetimde uyulmadiginda 15 gün süreyle geçici faaliyet durdurma müeyyidesi uygulanir.

  3- Satis merkezinin adresi yetki belgesinde kayitli adres ile ayni mi?

  ---

  Hayir

  Uyarilir.

  Üst üstte iki denetimde uyulmadiginda 15 gün süreyle geçici faaliyet durdurma müeyyidesi uygulanir.

  4- Satis merkezinin sattigi cihazlar Kurumun kayit ve bilgi yönetim sisteminde kayitli mi?

  ---

  Hayir

  Uyarilir.

  Üst üstte iki denetimde uyulmadiginda 15 gün süreyle geçici faaliyet durdurma müeyyidesi uygulanir.

  5- Satis merkezi, faaliyetleri ile ilgili olarak alt yapi, personel, cihazlar ile ilgili kayitlarini tutuyor mu?

  ---

  Hayir

  Uyarilir.

  Üst üstte iki denetimde uyulmadiginda 15 gün süreyle geçici faaliyet durdurma müeyyidesi uygulanir.

  6- Satis merkezinin genelinde hijyen kurallarina uygun temizlik ve bakim saglanmis mi? (uygun olmayan birimler açikça belirtilecektir)

  ---

  Hayir

  Uyarilir.

  Üst üstte iki denetimde uyulmadiginda 15 gün süreyle geçici faaliyet durdurma müeyyidesi uygulanir.

  7- Satis merkezinde aydinlatma ve iklimlendirme yeterli mi?

  ---

  Hayir

  Uyarilir.

  Üst üstte iki denetimde uyulmadiginda 15 gün süreyle geçici faaliyet durdurma müeyyidesi uygulanir.

  8- Satis merkezindeki hizmet birimleri ve mekânlar yönetmelige uygun mu? (Uygun olmayan birim/mekân açikça belirtilecek)

  ---

  Hayir

  Uyarilir.

  Üst üstte iki denetimde uyulmadiginda 15 gün süreyle geçici faaliyet durdurma müeyyidesi uygulanir.

  9- Yapilan reklam ve tanitim faaliyetleri Yönetmelige uygun mu?

  ---

  Hayir

  Uyarilir.

  Üst üstte iki denetimde uyulmadiginda 15 gün süreyle geçici faaliyet durdurma müeyyidesi uygulanir.

  10- Tanitimin usul ve esaslarina aykirilik var mi?

  Evet

  ---

  Uyarilir.

  Üst üstte iki denetimde uyulmadiginda 15 gün süreyle geçici faaliyet durdurma müeyyidesi uygulanir.

  11-  Tanitim malzemeleri Yönetmelige uygun mu?

  ---

  Hayir

  Uyarilir.

  Üst üstte iki denetimde uyulmadiginda 15 gün süreyle geçici faaliyet durdurma müeyyidesi uygulanir.

  12- Yönetmelikte bagis ile ilgili belirtilen hususlara aykirilik var mi?

  Evet

  ---

  Uyarilir.

  Üst üstte iki denetimde uyulmadiginda 15 gün süreyle geçici faaliyet durdurma müeyyidesi uygulanir.

  13- Yönetmelikte bedelsiz numune ile ilgili belirtilen hususlara aykirilik var mi?

  Evet

  ---

  Uyarilir.

  Üst üstte iki denetimde uyulmadiginda 15 gün süreyle geçici faaliyet durdurma müeyyidesi uygulanir.

  14- Formda belirtilmeyen ancak yönetmelik hükümlerine aykiri bir durum var mi?

  Evet

  ---

   

  Fiilin mahiyetine göre yönetmeligin 28, 29 ve 30  uncu madde hükümleri tatbik edilir.

   

   

  DENETIM EKIBI

  Denetim görevlisi

  Adi, Soyadi

  Imza

  Denetim görevlisi

  Adi, Soyadi

  Imza

  Denetim görevlisi

  Adi, Soyadi

  Imza

  Sorumlu Müdür

  Adi, Soyadi

  Imza

   

   

   

  Sayfa 2

   

  Ek-3

  Satis Merkezleri Haricinde Satisi Yapilabilecek Cihaz Listesi

   

  1. Dis macunu.

  2. Dis protez bakim ürünleri.

  3. Kondom.

  4. Hasta alti bezi.

  5. Inkontinans pedi.

  6. Topikal uygulanan sicak soguk kompres.

  7. Yara bandi, flaster.

  8. Pamuk.

  9. Agiz çalkalama suyu.

  10. Nefes açici burun bantlari.

   

   

  Ek-4

  Klinik Destek Elemanlari Için Mezuniyet Alan Bilgileri

   

  Lisans:

  Bilgisayar Mühendisligi.

  Bilisim Sistemleri Mühendisligi.

  Biyokimya.

  Biyoloji.

  Biyomedikal Mühendisligi.

  Biyomühendislik.

  Biyoteknoloji.

  Dis Hekimligi.

  Ebelik.

  Eczacilik.

  Elektrik Mühendisligi.

  Elektrik-Elektronik Mühendisligi.

  Elektronik Mühendisligi.

  Elektronik ve Haberlesme Mühendisligi.

  Endüstri Mühendisligi.

  Ergoterapi.

  Fizik.

  Fizik Mühendisligi.

  Fizyoterapi ve Rehabilitasyon.

  Genetik ve Biyoinformatik.

  Genetik ve Biyomühendislik.

  Hemsirelik.

  Kimya.

  Kimya Mühendisligi.

  Kontrol Mühendisligi.

  Makine Mühendisligi.

  Malzeme Mühendisligi.

  Mekatronik Mühendisligi

  Metalürji Mühendisligi.

  Metalürji ve Malzeme Mühendisligi.

  Moleküler Biyoloji ve Genetik.

  Odyoloji.

  Saglik Idaresi.

  Saglik Kurumlari Isletmeciligi.

  Saglik Kurumlari Yöneticiligi.

  Saglik Memurlugu.

  Saglik Yönetimi.

  Sistem Mühendisligi.

  Sosyal Hizmetler.

  Tip.

  Tip Mühendisligi.

  Yazilim Mühendisligi.

  Ön Lisans

  Agiz ve Dis Sagligi.

  Ameliyathane Hizmetleri.

  Anestezi.

  Bilgisayar Operatörlügü.

  Bilgisayar Programciligi.

  Bilgisayar Teknolojisi.

  Biyomedikal Bilimler.

  Biyomedikal Cihaz Teknolojisi.

  Çevre Sagligi.

  Dis Protez Teknolojisi.

  Diyaliz.

  Eczane Hizmetleri.

  Elektrik.

  Elektrik Cihaz Teknolojisi.

  Elektronik Teknolojisi.

  Elektronörofizyoloji.

  Engelli Bakimi ve Rehabilitasyon.

  Evde Hasta Bakimi.

  Fizyoterapi.

  Ilk ve Acil Yardim.

  Kimya Teknolojisi.

  Laborant ve Veteriner Saglik.

  Laboratuvar Teknolojisi.

  Makine.

  Mekatronik.

  Metalürji.

  Nükleer Teknoloji ve Radyasyon Güvenligi.

  Nükleer Tip Teknikleri.

  Odyometri.

  Optisyenlik.

  Ortopedik Protez ve Ortez.

  Patoloji Laboratuvar Teknikleri.

  Perfüzyon Teknikleri.

  Radyoterapi.

  Saglik Kurumlari Isletmeciligi.

  Saglik Teknikerligi.

  Sosyal Hizmetler.

  Tibbi Dokümantasyon ve Sekreterlik.

  Tibbi Görüntüleme Teknikleri.

  Tibbi Tanitim ve Pazarlama.

  Tibbi Laboratuvar Teknikleri.

  Yasli Bakimi.

   

 • TIBBI DEONTOLOJI TÜZÜGÜ

  TIBBI DEONTOLOJI TÜZÜGÜ

  TIBBI DEONTOLOJI TÜZÜGÜ

  Yürürlüge Koyan Bakanlar Kurulu Kararnamesi: No.4/12578 - 13 Ocak 1960

  (Resmi Gazete ile nesir ve ilâni: 19 Subat 1960 - Sayi: 10436)

  3.t. Düstur, c.41 - s.164

  MADDE 1 - Tabip ve dis tabiplerinin, deontoloji bakimindan riayetle mükellef olduklari kaide ve esaslar bu Nizamnamede gösterilmistir.

  6023 sayili Türk Tabipleri Birligi Kanununun 7 nci maddesi mucibince tabip odalarina kayitli bulunan tabip ve distabipleri, bu Nizamname hükümlerine tabidirler.

  BIRINCI KISIM

  UMUMI KAIDE VE ESASLAR

  MADDE 2 - Tabip ve dis tabibinin basta gelen vazifesi, insan sagligina, hayatina ve sahsiyetine ihtimam ve hürmet göstermektir.

  Tabip ve dis tabibi; hastanin cinsiyeti, irki, milliyeti, dini ve mezhebi, ahlâki düsünceleri, karakter ve sahsiyeti, içtimai seviyesi, mevkii ve siyasi kanaati ne olursa olsun, muayene ve tedavi hususunda âzami dikkat ve ihtimami göstermekle mükelleftir.

  MADDE 3 - Tabip, vazifesi ve ihtisasi ne olursa olsun, gerekli bakimin saglanamadigi âcil vakalarda, mücbir sebep olmadikça, ilk yardimda bulunur.

  Dis tabibi de, kendi sahasinda, ayni mükellefiyete tabidir.

  MADDE 4 - Tabip ve dis tabibi, meslek ve sanatinin icrasi veslesiyle muttali oldugu sirlari, kanuni mecburiyet olmadikça, ifsa edemez.

  Tibbi toplantilarda takdim edilen veya yayinlarda bahis konusu olan vakalarda, hastanin hüviyeti açiklanamaz.

  MADDE 5 - Saglik müesseselerinde tatbik olunan usul ve kaideler mahfuz olmak üzere, hasta; tabibini ve dis tabibini serbestçe seçer.

  MADDE 6 - Tabip ve dis tabibi, sanat ve meslegini icra ederken, hiç bir tesir ve nüfuza kapilmaksizin, vicdanî ve meslekî kanaatina göre hareket eder.

  Tabip ve dis tabibi, tatbik edecegi tedaviye tâyinde serbesttir.

  MADDE 7 - Tabip ve dis tabibi sanat ve mesleginin icrasi disinda dahi olsa, meslek ahlâk ve adabi ile telif edilemeyen hareketlerden kaçinir.

  MADDE 8 - Tabiplik ve dis tabipligi mesleklerine ve tedavi müesseselerine, ticari bir veçhe verilemez.

  Tabip ve dis tabibi, yapacagi yayinlarda tababet mesleginin serefini üstün tutmaya mecbur olup, ne suretle olursa olsun, yazilarin da kendi reklâmini yapamaz.

  Tabip ve dis tabibi, gazetelerde ve diger nesri vasitalarinda, reklâm mahiyetinde tesekkür ilânlari yazdiramaz.

  MADDE 9 - Tabip ve dis tabibi, gazete ve sair nesir vasitalari ile yapacagi ilânlarda ve reçete kâgitlarinda, ancak ad ve soyadi ile adresini, Tababet Ihtisas Nizamnamesine göre kabul edilmis olan ihtisas subesini, akademik ünvanini ve muayene gün ve saatlarini yazabilir.

  Muayenehane kapilarina veya binalarin disina asilacak tabebâlarin ebadi ve adedi, mahalli tabip odalari tarafindan tesbit edilebilir. Tabipler ve dis tabipleri, tabip odalarinin bu husustaki kararlarina riayet etmekle mükelleftirler.

  Tabelâlarda en çok iki renk kullanilabilir. Isik verici vasitalarla tabelâlari süslemek yasaktir

  MADDE 10 - Arastirma yapmakta olan tabip ve dis tabibi, buldugu teshis ve tedavi usulünü, yeter derecede tecrübe ederek faydali olduguna veya zararli neticeler tevlit etmiyecegine kanaat getirmedikçe, tatbik veya tavsiye edemez. ancak, yeter derecede tecrübe edilmemis olan yeni bir kesfin tatbikati sirasinda alinacak tedbirler hakkinda ilgililerin dikkatini celbetmek ve henüz tecrübe safhasinda oldugunu ilâve etmek sarti ile, bu kesif tavsiye edebilir.

  Bir kesif hakkinda yalnis kanaat uyandiracak ifadeler kullanilmasi yasaktir.

  MADDE 11 - Tecrübe maksadi ile insanlar üzerinde hiç bir cerrahi müdahale yapilamiyacagi gibi ayni maksatla kimyevî, fizikî veya biyolojik sekilde herhangi bir tedavi de tatbik edilemez.

  Klâsik medotlarin bir hastaya fayda vermiyecegi klinik veya lâboratuvar muayeneleri neticesinde sabit oldugu takdirde daha önce, mûtat tecrübe hayvanlari üzerinde kâfi derecede denenmek suretiyle faydali tesirleri anlasilmis olan bir tedavi usulünün tatbiki caizdir. Su kadar ki, bu tedaviinin tatbik edilebilmesi için, hastaya faydali olacaginin ve muvaffakiyet elde edilmemesi halinde ise mûtat tedavi usullerinden daha elverissiz bir netice alinmiyacaginin muhtemel bulunmasi sarttir.

  Evvelce tecrübe edilmis olmamakla beraber, zarar vermesine ihtimal bulunmayan ve hastayi kurtarmasi kati görülen bir müdahale yapilabilir.

  MADDE 12 - Tabip ve dis tabiplerinin:

  A) Hastalara, herhangi bir suretle olursa olsun, haksiz bir menfaat temini istihdaf eden fiil ve hareketlerde bulunanlari;

  B) Birbirlerine, muayene ve tedavi için hasta göndermeleri mukabilinde ücret alip vermeleri;

  C) Kendilerine hasta temini maksadiyle, eczaci, yardimci tibbi personel ve diger her hangi bir sahsa tavassut ücreti ödemeleri;

  D) Sahsi bir menfaat düsüncesi veya gayrimesru bir gaye ile ilâç, tibbi alet veya vasitalar tavsiye etmeleri yahut saglik müesseselerine hasta sevketmeleri veya yatirmalari;

  E) Muayene ve tedavi ücretinin tesbiti ve bunun ödenmesi hususunda, üçüncü sahislarin tavassutunu kabul etmeleri;

  caiz degildir.

  IKINCI KISIM

  MESLEKDASLARIN HASTALARI ILE MÜNASEBETLERI

  MADDE 13 - Tabip ve dis tabibi, ilmî icaplara uygun olarak teshis koyar ve gereken tedaviyi tatbik eder. Bu faaliyetlerinin mutlak surette sifa ile neticelenmemesinden dolayi, deontoloji bakimindan muaheze edilemez.

  Tababet prensip ve kaidelerine aykiri veya aldatici mahiyette teshis ve tedavi yasaktir.

  Tabip ve dis tabibi; teshis, tedavi veya korunmak gayesi olmaksizin hastanin arzusuna uyarak veya diger sebeplerle, akli veya bendeni mukavemetini azaltacak her hangi bir sey yapamaz.

  MADDE 14 - Tabip ve dis tabibi, hastanin vaziyetinin icabettirdigi sihhi ihtimami gösterir. Hastanin hayatini kurtarmak ve sihhatini korumak mümkün olmadigi takdirde dahi, istirabini azaltmaya veya dindirmeye çalismakla mükelleftir.

  Tabip ve dis tabibi, hastasina ümit vererek teselli eder. Hastanin maneviyati üzerine fena tesir yapmak suretiyle hastaligin artmasi ihtimali bulunmadigi takdirde, teshise göre alinmasi gereken tedbirlerin hastaya açikca söylenmesi lâzimdir. Ancak, hastaligin, vahim görülen akibet ve seyrinin saklanmasi uygundur.

  Mas'um bir pronostik hastanin kendisine çok büyük bir ihtiyatla ihsas edilebilir. Hasta tarafindan, böyle bir pronostigin ailesine açiklanmamasi istenilmemis veya açiklanacagi sahis tâyin olunmamis ise, durum ailesine bildirilir.

  MADDE 15 - Hastaya bakmak üzere bir aile nezdinde veya herhangi bir müesseseye çagrilan tabip, korunmayi da saglamaya çalisir. Tabip hastalara ve onlarla birlikte yasayanlara, kendilerine ve muhitlerine karsi mesuliyetlerini bildirir.

  Tabib icabinda, tedaviye devami reddetmek pahasina da olsa hijyen ve korunma kaidelerine riayeti temin için gayret sarfeder.

  MADDE 16 - Tabip ve dis tabibi bir kimsenin sihhi durumu hakkinda, ilmî metodlari tatbik suretiyle bizzat yaptigi muayene neticesinde edindigi vicdani ve fennî kanaata ve sahsi müsahadesine göre rapor verir.

  Hususi bir maksakta veya hatir için rapor veya herhangi bir vesika verilmez.

  MADDE 17 - Tabip ve dis tabibi, hastanin hususi veya ailevi islerine karisamaz. Ancak, hayati ehemmiyeti haiz bulunan veya saglik bakimindan zaruri görülen hallerde, mümkün olan kolayligi ve mânevi yardimi saglar.

  MADDE 18 - Tabip ve dis tabibi, âcil yardim, resmî veya insani vazifenin ifasi halleri hariç olmak üzere, mesleki veya sahsi sebeplerle hastaya bakmayi reddedebilir.

  MADDE 19 - Tabip ve dis tabibi mesleki veya sahsi sebeplerle, tedaviyi bitirmeden hastasini birakabilir.

  Ancak, bu gibi hallerde, diger bir meslektasin tedavi veya müdahalesine imkân verecek zamani evvelden hesaplayarak hastayi vaktinde haberdar etmesi sarttir. Hastanin birakilmasi halinde hayatinin tehlikeye düsmesi veya sihhatinin zarara ugramasi muhtemel ise, diger bir meslektas temin edilmedikçe, hastayi terkedemez.

  Hastayi bu suretle terkeden tabip vesa dis tabibi, lüzum gördügü veya hasta tarafindan talep edildigi takdirde, tedavi zamanina ait müsahade notrlarini verir.

  MADDE 20 - Tabip ve dis tabibi, faydasizligini bildigi bir ilâci, hastaya veremez. Ancak, esasli bir tedavi yapamasi mümkün olmayan hallerde, teselli bakimindan bazi ilâçlar tavsiye edebilir.

  Mali vaziyetleri müsait olmayan hastalara, mutlak zaruret olmadikça, pahali teselli ilâçlari verilmesi caiz degildir.

  Tabip ve distabibi, hastaya lüzumsuz veya fuzulî masraflar yaptirmiyacagi gibi faydasi olmayacagina ve hastanin malî kudretinin kâfi gelmiyecegini bildigi bir tedaviyi tavsiye edemez.

  MADDE 21 - Baskalarinin yardimi ile yapilacak cerrahî ameliyeler ile diger tedavilerde, operatör, müdavi tabip ve dis tabibi, beraber çalisacagi elamanlari seçmekte serbesttir.

  Götürü ücret sarti müstesna olmak üzere, yardimci tibbi personelin ücretleri hasta tarafindan ödenir.

  Hasta tarafindan çagrilmamis olan müdavi tabip veya dis tabibi, ameliyatta hazir bulunmaktan dolayi ayrica ücret isteyemez.

  Umumi, mülhak ve hususi bütçeli daireler ile belediyelere, iktisadi Devlet tesekküllerine veya bunlara bagli müeseselere ait saglik tesislerinde olan usul ve esaslar mahfuzdur.

  MADDE 22 - Ananin hayatini kurtarmak için yegâne çare teskil ettigi takdirde, avortman yapilmasi caizdir. Ciddi bir tehlikede bulunan ananin hayati, cerrahi müdahaleyi veya gebelige son verebilecek bir tedaviyi zaruri kiliyorsa, hastaligin taallûk ettigi tip subesinde mütehassis iki tabibin ve bu iki mütehassis temin edilemedigi takdirde iki tabibin objektif ve katî delillere dayanan raporlari alinmadikça bu müdahale veya tedavi yapilamaz. Bu raporlarin asli müdahaleyi veya tedaviyi yapan tabib tarafindan mühafaza olunur ve kendisi tarafindan tasdikli ve hastanin ismini ihtiva edmeyen bir örnegi, mensup oldugu tabib odasina taahhütlü olarak gönderilir.

  Raporun tasdik serhinde, avortmanin yapildigi tarih ve mahal gösterilir. Agir ve âcil vakalarda, yukariki fikra mucibince tabip raporu alinmasi mümkün olmadigi takdirde, tabib re'sen hareket eder ve keyfiyeti derhal taahhütlü bir mektupla mensup oldugu tabip odasina bildirir.

  Avortmanlarda, hastanin ve varsa veli veya vasisinin yazili olarak muvafakatinin alinmasi sarttir.

  Bu nizamnamenin yirmi birinci maddesinde yazili saglik tesislerinde yapilacak avortmanlarda, bu tesislerde cari olan usul ve esaslar mahfuzdur.

  MADDE 23 - Güç dogumlarda tabip, anayi ve çocugu kurtarmaya gayret eder.

  Bu gibi hallerde tabip, ailevî, mülâhazaralar vesair tesirlere kapilmaksizin, ilmin ve fennin icaplarini yerine getirir.

  MADDE 24 - Hasta, konsültasyon yapilmasini arzu ederse, müdavi tabip veya dis tabibi bu talebi kabul eder.

  Müdavi tabip veya dis tabibi, konsültasyon yapilmasina lüzum gördügü takdirde, keyfiyeti hastaya bildirir. Bu teklifin kalbul edilmemesi halinde, müdavi tabip veya dis tabibi, hastasini birakabilir.

  Bu Nizamnamenin yirmi birinci maddesinde yazili saglik tesislerinde, konsültasyonun hangi hallerde ve ne suretle yapilacagi, hastahaneler talimatnamelerinde gösterilir.

  MADDE 25 - Konsültasyonlarda münakasa ve müsavareler hasta ile etrafindakilerin duyup anliyamiyacaklari sekilde yapilir.

  Münkasa ve müsavare esnasinda, meslek vekarinin muhafaza edilmesine dikkat olunur.

  Konsültasyona istirak eden tabip veya dis tabibinin, bir meslektasi himaye maksadi ile veya baska bir hissi sebeple, lüzumsuz medihlerden kaçinarak kanaatini açikça söylemesi lâzimdir.

  MADDE 26 - Konsültasyonda varilan neticeler, bir konsültasyon zapti ile tespit ve bu zabit müstereken imza olunur.

  Konsültasyon neticesi, ayrica en yasli tabip veya dis tabibi tarafindan hastaya bildirilir. Netice bildirilirken hastanin veya yakinlarinin maneviyatini bozacak veya kendilerini tereddüt ve süpheye düsürecek müphem ve imali sözler sarfedilmesi caiz degildir.

  MADDE 27 - Konsültan tabip veya dis tabibi, yapilan tedaviyi uygun görmedigi takdirde, kanaatini konsültasyon zaptina yazmakla iktifa eder. Yapilan tedaviye müdahalede bulunamaz.

  MADDE 28 - Konsültan tabip veya dis tabibi ile müdavi tabibin kanaatlari arasinda aykirilik hasil olur ve hasta, konsültan tabip veya dis tabibin kanaatini tercih eder ise, müdavi tabip kendi görüsünde israr ettigi takdirde hastayi terkedebilir.

  MADDE 29 - Konsültan tabip veya dis tabibi hastanin israrli talebi olmadikça hastayi tedavi edemez.

  Konsültan tabip veya dis tabibin konsültasyonu icabettirmis olan hastaligin devami müddetince, müdavi tabibin muvafakati olmadan, hastanin yanina ayni hastalik için mesleki bir maksatla sonradan girmesi caizdir.

  MADDE 30 - Yapilan konsültasyonda her tabip veya dis tabibi, ücretini ayri ayri alir. Ücretin bir elden alinarak taksimi caiz degildir.

  Konsültasyon, müdavi tabibe, konsültan tabip veya dis tabibi gibi, ücret almak hakkini verir.

  MADDE 31 - Asgari ücret tarifesi tatbik olunan yerlerde tabip veya dis tabibi rekabet veya propaganda maksadi ile, tarifede yazili asgari miktardan asagi ücret kabul edemez.

  MADDE 32 - Tabip ve dis tabibinin kendi meslekdaslari ile bunlarin bakmakla mükellef olduklari usul ve füruunun ve kari ve kocalarinin muayene ve tedavileri için ücret almamasi uygundur. Bu hallerde, zaruri masraflarini isteyebilir.

  MADDE 33 - Her çesit cerrahi müdahale, dogum, fizikoterapi, radyoterapi, dis tababeti tedavileri ve tabibin siki nezaretini gerektiren sürekli kürler için hastalardan maktu bir ücret istenebilir.

  Bir kür evinde veya bakim ve tedavi müessesinde, tedavi için maktu bir ücret alinabilir.

  Diger hallerde maktu ücretle hasta tedavisi yapilamaz.

  Bu Nizamnamenin yirmi birinci maddesinde yazili saglik tesislerinde cari olan usul ve esaslar mahfuzdur.

  MADDE 34 - Götürü ücreti alinmasi caiz olan hallerde, tedavi tamamlanmadan herhangi bir sebeple birakilirsa, müdavi tabip o zamana kadar sarfettigi mesai ile masraflarina tekabül eden ücreti alir ve pesin ücret almis ise bakiyesini iade eder.

  MADDE 35 - Acil vakalarda müdahele eden tabip veya dis tabibi, bu müdahaleden dolayi, ücretini sonradan istiyebilir.

  MADDE 36 - Bu Nizamnamenin yirmi birinci maddesinde yazili saglik tesislerinde çalisan tabib ve dis tabibi, bu daire ve müesseselere ait saglik kurullarina basvurmus olan hastalari muayenehane veya lâboratuvarina celbederek ücretle tedavi edemez.

  ÜÇÜNCÜ KISIM

  MESLEKTASLARIN BIRBIRI ILE VE PARAMEDIKAL

  MESLEK MENSUPLARI ILE MÜNASABETLERI

  MADDE 37 - Tabip ve dis tabipleri, kendi aralarinda iyi meslektaslik münasebetlerini idame ettirmeli ve mânevi bakimindan birbirine yardim etmelidirler. Meslekle ilgili anlasmazliklarini, evvelâ kendi aralarinda halletmege çalismali ve bunda muvaffak olamadiklari takdirde mensup olduklari tabip odalarina haber vermelidirler.

  MADDE 38 - Tabip ve dis tabibi meslektaslarini zemmedemiyecegi gibi onlari küçük düsürecek diger tavir ve hareketlerde de bulunamaz.

  Tabip ve dis tabibi, herhangi bir sahsin haysiyet kirici hücumlarina karsi meslektaslarini korur.

  MADDE 39 - Tabip ve dis tabibi meslektaslarinin hastalarini elde etmege mâtuf hareket ve tesebbüslerde bulunamaz.

  MADDE 40 - Tabip ve dis tabibi, paramedikal meslek mensuplari ile mesleki münasebetlerinde, onlarin bagimsizligini ihlâl etmemeli, kendilerine nazaket göstermeli, onlari hastalarina karsi müskül bir duruma koyabilecek hareketlerden sakinmalidir.

  DÖRDÜNCÜ KISIM

  ÇESITLI HÜKÜMLER

  MADDE 41 - Tabip odalari her yil Ocak ayi basinda, odalarda kayitli bulunan tabip ve dis tabiplerinin ad ve soyadlari ile ihtisas ve adreslerini gösteren levhayi hazirlamakla mükelleftir.

  MADDE 42 - Muayenehane veya lâboratuvar açan tabip ve dis tabibi, hasta kabulüne veya lâboratuvarda faaliyete basladigi tarihten ve muayenehane veya lâboratuvarlarini kapatmasi veya nakletmesi halinde de, kapatma veya naklin vukuubuldugu tarihten itibaren en çok bir hafta içinde, keyfiyeti, yazili olarak mensup oldugu tabip odasina bildirir.

  MADDE 43 - Tabip ve dis tabibi, muayanehane veya lâboratuvarlarinda, kendi namina diger bir meslektasi çalistiramaz. Ancak, muvakkat bir müddet için bizzat bulunmadigi takdirde, diger bir meslektasi yerine birakabilir. Bu müddet bir aydan fazla devam ederse, mensup oldugu tabip odasini haberdar eder.

  MADDE 44 - Tabip ve dis tabipleri, bu Nizamname hükümlerine aykiri hareket ettikleri takdirde, 6023 sayili Türk Tabipleri Birligi Kanununun 30 uncu maddesine tevkifan mensup olduklari Tabip Odalari Idare Heyetleri tarafindan Haysiyet Divanina sevkedilirler.

  Tabip ve dis tabiplerinin inzibati ceza ile tecyize edilmeleri, haklarinda ayrica hukuki veya cezai takibat yapilmasina mâni degildir.

  MUVAKKAT MADDE - Bu Nizamname hükümleri, sanatlarini icra den permili disçiler hakkinda da tatbik olunur.

  MADDE 45 - 6023 sayili Kanunun 59 uncu maddesinin (g) bendine müsteniden hazirlanmis ve Sûrayi Devletçe tetkik edilmis olan bu Nizamname hükümleri, Resmî Gazete ile nesri tarihinden iki ay sonra yürürlüge grier.

  MADDE 46 - Bu Nizamname hükümlerini icraya, Adliye ve Sihhat ve Içtimai Muavenet Vekilleri memurdur.