(0352) 222 46 59

ktabipodasi@gmail.com

Anasayfa / İçerik Yönetimi

Kahramanlar Can Verir İnsan Yaşatmak İçin!


“Konya Şehir Hastanesi’nde görevli meslektaşımız Kardiyoloji Uzmanı Doktor Ekrem KARAKAYA dün silahlı bir saldırı sonucu görevi başında şehit edildi. Yüreğimiz acı ve öfke dolu. Yılların emeği ile yetişmiş, kendi ailesinden, eşinden, çocuklarından çaldığı vakitlerle hastalarına faydalı olmaya çalışan ve hastalarının sağlığı için gece gündüz fedakarca hizmet vermeye çabalayan çok kıymetli meslektaşımızı ebediyete uğurladık.Ailesine ,sevenlerine ve tüm sağlık camiamıza  sabırlar dileriz.

       Biliyoruz ki bu münferit bir vaka değil,meslektaşımızın görev yaptığı hastanede hunharca katledilmesini nefretle kınıyoruz. Hekime şiddet olayında,   hastasına faydalı olmaktan başka kaygısı olmayan hekim için  ahlaksızca‘’Allah bilir doktor ne yapmıştır, doktorlar da hakediyor’’ diye düşünebilen  hastalıklı, kokuşmuş zihniyeti  ve bunun oluşumuna zemin hazırlayan  iradeyi  de nefretle kınıyoruz.Bugün sadece Ekrem Karakaya öldürülmedi,onbinlerce doktorun meslek aşkı öldürüldü, şevki öldürüldü, geleceğe dair umutları hayalleri öldürüldü. 

Uyardık, “Artık Yeter!” dedik. Sağlıkta  artan şiddete karşı,  8 Ocak 2022’de düzenlediğimiz “Sağlıkta Şiddet – Nedenler ve Çözüm Önerileri” başlıklı çalıştayı  gerçekleştirdik,Sonuç bildirgesini  sağlık bakanlığına ve meclis sağlık komisyonuna  gönderdik  fakat bu konuda  maalesef ciddi adımlar atılmadığını gördük.. Niyetler, hedefler, planlar bu yönde olsaydı pek çok şey , yapılabilirdi.Çalıştayın sonuç bildirgesini bir kısmını  bir kez daha paylaşmak istiyorum.

SAĞLIKTA ŞİDDETİN NEDENLERİ: 1. Hekim ve sağlık çalışanlarının vatandaşların hizmetine kayıtsız şartsız amade olması gerektiği,ve devletin hekimlere sağlaması gereken destekten mahrum olduğu ve zayıf olduğu algısının bilerek veya bilmeyerek siyaset, devlet ve medya yoluyla yaygınlaştırılmış olması, 

2. Vatandaşların önemli bir kesiminin hekim ve sağlık çalışanlarının hakları konusunda bilinçsiz ve duyarsız olması, 

3. Hastane ve sağlık kuruluşlarındaki güvenlik önlemlerinin yetersiz olması, 

4. Hekim ve sağlık çalışanlarına şiddet uygulayanlara karşı hukuki yaptırımların yetersiz kalması, 

5. Hasta ve hasta yakınlarının hekimlerce karşılanması mümkün olmayan ve bazen de gayrı meşru olan beklenti ve istekleri (öncelikli muayene, hukuka aykırı rapor ve reçete düzenlenmesi talepleri, tıbbi imkanların ötesinde iyileşme beklentisi, vb.), 

6. Hasta ve hasta yakınlarının aşırı veya gayrı meşru taleplerinin şiddete başvurduklarında karşılanabilmesi veya karşılanabileceği algısının oluşturulmuş olması, 

7. Mevcut sağlık sisteminin ve sağlık idarecilerinin önemli bir kısmının hekimleri sayıya ve niceliğe dayalı sağlık hizmeti sunmaya zorlaması, 

8. Hasta-hekim iletişimini bozan ve sunulan sağlık hizmetinin niteliğini düşüren ağır iş yükü ile nöbet ve çalışma saatlerinin çok uzun olması, 

9. Yukarıda zikredilen ağır iş yükü ve niceliğe dayalı hizmetin neden olduğu, muayeneye, hasta bakımına ve bilgilendirmeye yeterince zaman ayrılamaması, 

10. Hekime yardımcı olacak hemşire, tıbbi sekreter ve diğer sağlık personellerinin sayılarının yetersizliği, 

11. Sağlık hizmetini veren hekim ve sağlık çalışanlarının iş motivasyonlarını bozan özlük hakları sorunları ve iş memnuniyetsizliği, 

12. Medyada asılsız, abartılı ve kışkırtıcı tıbbi hata ve ihmal haberlerinin yer alması, 

13. Medyada ve sosyal medyada modern tıbba ve hekimlere olan güveni sarsacak asılsız iddia ve komplo teorilerinin sıkça yer alması ve toplumda etki gücü yüksek kişilerce paylaşılması  

SAĞLIKTA ŞİDDETİN ÇÖZÜMÜ İÇİN ÖNERİLER: 

1. Ülkemizi yöneten siyasi irade tarafından sağlıkta şiddetin önemsendiğine ve önlenmesi gerektiğine ilişkin kararlı duruş sergilenmesi, 

2. Devletin yasama, yürütme ve yargı organlarının tümü tarafından sağlık şiddet konusunda ortak ve tavizsiz bir tavır gösterilmesi, gerekli düzenlemelerin yapılması, onlara bağlı kuruluşlar ve ilgili kamu görevlileri tarafından da düzenlemelerin sahiplenilerek uygulanması, 

3. Sağlık hizmetlerinde en az hasta hakları kadar hekim ve sağlık çalışanlarının haklarının da önemsenmesi, siyasette ve bürokraside popülist söylem ve uygulamalara derhal son verilmesi,

4. Sağlık sisteminin acilen güncellenmesi, performansa, niceliğe ve popülizme dayalı mevcut sistemden, hizmetin niteliğine, çalışanın güvenliğine, huzuruna ve tek taraflı değil, hizmet veren ile hizmet alanın karşılıklı memnuniyetine dayalı sisteme geçilmesi, 

5. Vatandaşların hekim ve sağlık çalışanlarının hakları konusunda bilinç ve duyarlıklarını artırmaya yönelik eğitim, kamu spotu, tanıtım ve afiş çalışmalarının yapılması, 

6. Medya organlarında sağlıkta şiddet haberlerinin şiddeti özendirici ya da mazur gören ya da bir çözüm yöntemi olarak görülmesine yol açacak şekilde değil, kınayıcı ve dışlayıcı bir dille sunulması, 

7. Başta büyük hastaneler olmak üzere, sağlık kuruluşlarına girişte x-ray taraması dahil, güvenlik önlemlerinin, güvenlik görevlilerinin sayılarının artırılması, 

8. Hekim ve sağlık çalışanlarına şiddet uygulayanlara karşı hukuki yaptırımların artırılması, bununla birlikte savcılıkların ve kolluk kuvvetlerinin yetkilerinin hukuk çerçevesinde şiddet mağdurlarının lehine sonuna kadar kullanılması, 

9. Beyaz Kod prosedürlerinin mağdur hekim ve sağlık çalışanlarını yıldırmayacak şekilde iyileştirilmesi, beyaz kod verildiğinde, sağlık çalışanlarının ifadelerinin ilgili kanundaki emredici düzenleme gereğince, mutlaka ilgili sağlık kuruluşunda alınması, personel yetersizliği gibi nedenlerle polis merkezlerine davet edilmemesi, 

10. Hekim ve sağlık çalışanlarının uğradıkları sözlü şiddet ve tehdit dahil her türlü şiddet olayında beyaz kod vermeyi ihmal etmemesi, olayın kayda geçmesini sağlaması ve beyaz kod mekanizmasına sahip çıkması, 

11. Aile hekimlerinin usulsüz ilaç ve rapor yazdırmak için kullanılmaya çalışılmasının önüne geçilmesi, bu konuda acil ve diğer branş hekimlerinin duyarlı olması ve bu amaçla hasta yönlendirmemesi, 

12. Sözlü şiddet, fiziksel şiddet, tehdit, gürültü ve kargaşa çıkarma gibi yöntemlere başvuran hastaların olayın olduğu günden itibaren belirli bir süre aynı hekimden ve aynı sağlık kuruluşundan hizmet almasının kısıtlanmasına dair yasal düzenleme yapılması,

13. Sözlü şiddet, fiziksel şiddet, tehdit, gürültü ve kargaşa çıkarma gibi yöntemlere başvuran kişilerin sağlık sistemi içinde oluşturulacak bir listeye dahil edilerek listedeki kişilerin sağlık kuruluşlarına sonraki başvurularında sağlık çalışanlarını önceden uyaracak bir uyarı sisteminin uygulamaya konması, 

14. Sağlık kuruluşlarında fiziksel şiddete başvuran hastaların acil durumlar dışında belirli bir süre sağlık sigortasından yararlandırılmaması konusunda yasal düzenleme yapılması, 

15. Sağlık kuruluşlarının idarecilerinin hekimlere sayısal olarak daha fazla hizmet üretme konusunda baskıcı tutumlarından vazgeçerek, hekimlerin iş motivasyonlarını artırmaya yönelmeleri, 

16. Hasta-hekim iletişimini bozan, sunulan sağlık hizmetinin niteliğini düşüren, muayeneye, hasta bakımına ve bilgilendirmeye yeterince zaman ayrılamamasına neden olan ağır iş yükünün azaltılması için tedbirler alınması, sevk sisteminin yeniden yürürlülüğe konması, 

17. Acil servislerde sunulan sağlık hizmetinin niteliğinin düşmesine ve gergin ortamlar oluşmasına yol açan hasta yükünün azaltılması için, gerçekten aciliyet arz etmeyen hasta başvurularının azaltılmasına yönelik tedbirler alınması, 

18. Kamudaki hekimlerin istifalarının önlenmesi ve sayılarının artırılması için kamuda çalışmanın cazip hale getirilmesi,

19. Hekimlerin çalışma şartları ile ilgili gerekli düzenlemelerin yapılarak hasta-hekim iletişimini bozan ve sunulan sağlık hizmetinin niteliğini düşüren uzun nöbet ve çalışma saatlerinin kısaltılması, 

20. Hekime yardımcı olacak hemşire, tıbbi sekreter ve diğer sağlık personellerinin sayılarının artırılması,  

 Sonuş olarak  şiddete karşı “sağlıkta şiddet yasası” adı altında hiç  bir derde deva olmayan,tutuklanma olması için twiter desteğine ihtiyaç duyan yasalar çıkarıldı.Sadece şiddet uygulayana ceza ile  sağlıkta şiddet çözülemezdi  yamalı bohça ile hiç olmadı.Ve sonunda yine “geç” kalındı. Maalesef bugün de Ekrem KARAKAYA arkadaşımız aramızda değil, aramızdan söküp alındı.

Türk milletinin  bir parçası olan Türk hekimleri olarak,Şiddeti çözüm aracı gören zihniyete .

Acilde beklediğiniz sıranın sebebi doktor değil, acil olmayan hastaların acile gelmesidir.

Doktorun  size daha fazla zaman ayıramaması doktorun değil kısıtlı muayene süresini reva gören  sistemin suçudur.

Biz hastalarımız için fedakarca  hizmet ederiz ama hizmetçi değiliz

Ölen  yakınlarınız, doktorların çabasına rağmen ölür.

Sorunlar sizler için emek veren hekime şiddete başvurarak ,öldürerek çözülmez,aksine derinleşir. 

7-8 Temmuz 2022 Perşembe ve Cuma günü tüm Türkiye’de bütün sağlık kurumlarında yastayız ,izindeyiz

Sözlerime son verirken merhum meslektaşımıza Allah’tan rahmet, acılı ailesi, yakınları ve tüm sağlık camiamıza sabırlar diliyoruz. Saygılarımla..